9 เหตุผลน่ารู้ ที่ควรหันมาลองผัก-ผลไม้อินทรีย์

ที่มา : เว็บไซต์มติชน


ภาพประกอบจากเว็บไซต์มติชน


9 เหตุผลน่ารู้ ที่ควรหันมาลองผัก-ผลไม้อินทรีย์ thaihealth


9 เหตุผลน่ารู้ ที่ควรหันมาลองผัก-ผลไม้อินทรีย์


จากไลฟ์สไตล์และการใช้ชีวิต ที่ต้องรีบเร่งแข่งกับเวลา และมีพฤติกรรมเสี่ยง อาทิ การดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ขาดการออกกำลังกาย รับประทานหวาน มัน เค็มจัด มีความเครียด และพักผ่อนไม่เพียงพอ ซึ่งล้วนแต่เป็นสาเหตุของการเกิด โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs (Non-Communicable Diseases) ซึ่งได้แก่ โรคเบาหวาน, โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ, โรคถุงลมโป่งพอง, โรคมะเร็ง, โรคความดันโลหิตสูง, โรคอ้วนลงพุง, โรคไตวายเรื้อรัง ฯลฯ ทำให้คนไทยเสียชีวิตประมาณ ปีละ 3 แสนคน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ปี ซึ่งองค์การอนามัยโรค (WHO) ได้แนะนำให้รับประทาน ผักและผลไม้อย่างน้อยวันละ 400-600 กรัม เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเรื้อรัง NCDs อาหารเพื่อสุขภาพ จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ที่คนยุคใหม่หันมานิยมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ "ผัก-ผลไม้อินทรีย์" หรือที่เรียกว่า "ผัก-ผลไม้ ออร์แกนิค" (Organic)


ผัก-ผลไม้อินทรีย์ หรือ ผัก-ผลไม้ออร์แกนิค (Organic) คือ ผัก-ผลไม้ที่ผ่านการผลิตทางการเกษตรโดยไม่ใช้สารสังเคราะห์ใดๆ ในการเพาะเลี้ยงหรือการเพาะปลูกเลย ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยวิทยาศาสตร์ สารเคมี หรือยาฆ่าแมลง จะใช้แต่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกจากธรรมชาติเท่านั้น รวมถึงเมล็ดพันธุ์ที่นำมาเพาะปลูกก็จะต้องไม่ผ่านการตัดต่อพันธุกรรม หรือถ้าเป็นเนื้อสัตว์ ก็จะถูกเลี้ยงและเจริญเติบโตด้วยอาหารจากธรรมชาติ เลี้ยงแบบปล่อยอิสระ ไม่มีการขุน หรือให้อาหารสังเคราะห์ เพื่อเร่งการเจริญเติบโต


นอกจาก ผัก-ผลไม้อินทรีย์ จะช่วยลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคเรื้องรัง NCDs แล้ว ยังนับประโยชน์ได้อีก 9 ข้อ ที่เมื่อรู้แล้วคนรักสุขภาพต้องไม่พลาดรีบไปจับจ่ายสินค้าออร์แกนิคมาเป็นเมนูสุดโปรด


1. อาหารอินทรีย์…มีความปลอดภัยสูง เพราะหลีกเลี่ยงการใช้ฮอร์โมน และสารเคมีทางการเกษตร ซึ่งเป็นพิษต่อร่างกาย และเป็นสาเหตุของการผิดปกติทางระบบประสาท มะเร็ง ภูมิแพ้ตัวเอง หรือ SLE และความผิดปกติทางพันธุกรรม


2. อาหารอินทรีย์…สร้างคนรุ่นใหม่ที่แข็งแรง จากการศึกษาพบว่า 80% ของการเกิดโรคมะเร็ง มีสาเหตุมาจากสารพิษในสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะจากสารเคมีและยากำจัดแมลง ที่ส่งผลต่อทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ก่อให้เกิดโรคความบกพร่องทางสมอง ออทิสติก ไอคิวต่ำ สมาธิสั้น อารมณ์รุนแรง ซึมเศร้า เบาหวาน โรคอ้วนในเด็ก และไบโพล่าร์ นอกจากนี้ มีการเปรียบเทียบระหว่างเด็กที่อยู่ในพื้นที่ได้รับสารเคมีกำจัดแมลง กับเด็กในพื้นที่ที่ไม่ได้รับสารเคมี ในหมู่บ้าน 2 แห่งของประเทศเม็กซิโก พบว่าเด็กที่ได้รับสารเคมี สมองมีความสามารถในการจำลองแบบ รับรู้น้อยมาก ไม่สามารถถ่ายทอดภาพคนออกมาได้


3. อาหารอินทรีย์…ให้รสชาติที่เข้มข้น สดใหม่ และกลิ่นที่เป็นธรรมชาติ เพราะไม่ใช้สารกันบูด สารให้สี สารแต่งกลิ่นและรส ที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค


4. อาหารอินทรีย์…ดูแลสัตว์อย่างเป็นมิตร และมีจริยธรรม ปศุสัตว์ในระบบอินทรีย์ ให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพของสัตว์ ไม่กักขังให้อยู่อย่างแออัด เลี้ยงดูด้วยอาหารธรรมชาติ ไม่เร่งการเจริญเติบโต ด้วยวิธีต่างๆ


5. อาหารอินทรีย์…รักษาแหล่งน้ำสะอาด ลดการตกค้างสารพิษ เกษตรแบบเคมีจะก่อให้เกิดการปนเปื้อนและตกค้างในน้ำ ซึ่งน้ำจะถูกนำมาบริโภค และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำ ซึ่งเป็นอาหารของมนุษย์ ก็จะได้รับสารเคมี ดังนั้น ถ้าเป็นเกษตรแบบฟาร์มอินทรีย์ ก็จะช่วยรักษาแหล่งน้ำให้สะอาด และชีวิตสัตว์น้ำก็จะดำรงอยู่ต่อไป


6. อาหารอินทรีย์…ลดการใช้พลังงาน ลดภาวะโลกร้อน ฟาร์มอินทรีย์เป็นผู้สร้างพลังงานทางเลือก ซากพืชและมูลสัตว์จากการเกษตร นำมาหมักทำปุ๋ยอินทรีย์ บำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายการนำเข้าปุ๋ยเคมี


7. อาหารอินทรีย์…ช่วยรักษาสภาพของดิน ไม่ให้ถูกทำลาย การใช้สารเคมีอย่างต่อเนื่อง ทำให้ธาตุอาหารและจุลินทรีย์ในดินลดลง และดินเป็นพิษในที่สุด เมื่อดินมีคุณภาพต่ำ คุณภาพของผลผลิตก็ไม่เหมาะกับการบริโภค


8. อาหารอินทรีย์…ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีแก่เกษตรกรท้องถิ่น ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรท้องถิ่น ยังช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดี และลดจำนวนการเจ็บป่วยจากสารเคมี


9. อาหารอินทรีย์…สร้างดุลยภาพตลาดให้สมดุล ถ้าสนับสนุนผลผลิตอินทรีย์มากขึ้น จะช่วยเพิ่มอุปสงค์อุทานในตลาดให้เกิดความสมดุล ทำให้ราคาผลผลิตสินค้าอินทรีย์ลดลง


เมื่อนับข้อดีได้อย่างมากมาย ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค จึงจับมือกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), กระทรวงพาณิชย์ และ เลมอนฟาร์ม จัดงาน "ORGANIC PARADISE สุขภาพดีเริ่มต้นจากฟาร์มอินทรีย์" ชวนคนรักสุขภาพมาเที่ยวฟาร์มอินทรีย์ 4 สไตล์ได้สุขภาพดี ได้แก่ เที่ยว…บ้านกินผักอินทรีย์ 400 กรัม ตรวจเช็คว่าในหนึ่งวัน ทานผักครบ 400 กรัมหรือไม่ พร้อมรับพลังผักผลไม้ให้ประโยชน์ดีๆ 400 กรัม, เที่ยว…บ้านเช็คสุขภาพ สำรวจ ตรวจ เช็ค สุขภาพดีเบื้องต้น, เที่ยว…บ้านชุมชนอินทรีย์ Lemon Farm Organic PGS พบปะเกษตรกรอินทรีย์ และเรียนรู้วัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่น และ เที่ยว…บ้านปลูกผักอินทรีย์ เรียนรู้เทคนิคการปลูกผักอินทรีย์ในกระถางแบบง่ายๆ พร้อมเทคนิคการผสมดิน น้ำชีวภาพ ที่เมื่อปลูกเสร็จสามารถนำกลับบ้านได้ทันที พร้อมชม – ชิม – ช็อป สินค้าออร์แกนิค และเต็มอิ่มกับเมนูสุขภาพ ที่คิดค้นขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่องานนี้โดยเฉพาะ


อิ่มอร่อย ได้สุขภาพดี ไร้สารเคมี ในงาน "ORGANIC PARADISE สุขภาพดีเริ่มต้นจากฟาร์มอินทรีย์" ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 8 – วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น. – 20.00 น. ณ รอยัล พาร์ค พลาซ่า ชั้น 1 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ถนนศรีนครินทร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-787-1000 และwww.paradisepark.co.th

Shares:
QR Code :
QR Code