ตัวช่วยการเข้าถึง

ขนาดตัวอักษร
ความตัดกันของสี
ปกติ
ขาว-ดำ
ดำ-เหลือง

The Way We Work

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะกับเรา

สังคมไทยกำลังอยู่บนเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน ทั้งสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ หัวใจสำคัญที่เป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ คือการสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของทุกคนในสังคม ให้ครบ 4 มิติ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ ปัญญา และสังคม


สสส. ในฐานะ “องค์กรนวัตกรรม สานพลัง สร้างเสริมสุขภาพ” มีพันธกิจในการจุดประกาย กระตุ้น สาน และเสริมพลังบุคคล ชุมชนและองค์กรทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถและสร้างสรรค์ระบบสังคม ที่สนับสนุนต่อการมีสุขภาวะ ตามวิสัยทัศน์ ที่ว่า “ทุกคนบนแผ่นดินไทย มีวิถีชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่สนับสนุนต่อการมีสุขภาวะที่ดี”


ในบทบาทของ “ผู้สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพอย่างสร้างสรรค์ (Innovative Health Enabler)” เราต้องการผู้ร่วมขับเคลื่อน งานสร้างเสริมสุขภาพอย่างมืออาชีพ ที่พร้อมด้วยพลังกาย พลังใจ และพลังความคิด เพื่อร่วมกันพิชิตโจทย์สุขภาพ

ที่ท้าทาย เข้ามาร่วมเป็น “ONE TEAM” กับ สสส. เพื่อสร้างสรรค์สังคมสุขภาวะ


ด้วย วิถีการทำงานแบบ สสส. (ThaiHealth Way) ทุกคนจะได้พัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพที่มีในการสร้างคุณค่าเพื่อคืนประโยชน์สู่สังคม เราชาว สสส.

ทุกคน ไม่เพียงเป็นส่วนหนึ่งของ สสส. แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในขบวนการขับเคลื่อนให้เกิดงานสร้างเสริมสุขภาพในระดับประเทศและระดับสากลอีกด้วย

Growth

“คน” เป็นหัวใจสำคัญและเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์กร สสส. มุ่งเน้น

ให้บุคลากรเติบโตทั้งภายนอกและภายใน มองเห็นเป้าหมายร่วมกับองค์กร

ในการพัฒนาสังคมให้เกิดสุขภาวะที่ยั่งยืน โดยมีการเติบโตในสายอาชีพที่สอดคล้องกับความสามารถ ศักยภาพของตนเอง และสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร


“บุคลากรและองค์กรต้องเติบโตไปพร้อมกัน” เราเชื่อว่าบุคลากรที่มีศักยภาพ ความสามารถ และความผูกพันต่อองค์กร เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ช่วยให้

พวกเราทุกคนสามารถบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรได้ สสส. มีเครื่องมือสนับสนุนการทำงานหลายด้านที่พร้อมดูแลบุคลากรให้ร่วมเดินทางไปด้วยกัน ทั้งการออกแบบเส้นทางการทำงานที่มีการเติบโตและความก้าวหน้าทางอาชีพ สวัสดิการที่ดี และการเรียนรู้พัฒนาทักษะรอบด้านในรูปแบบต่าง ๆ

อาทิ การเรียนรู้ผ่านการทำงานจริง การอบรมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมเสริมทักษะที่จำเป็นอย่างการเปิดใจรับฟังและการมีทัศนคติที่ดีต่อสถานการณ์ภายนอก และโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน พร้อมรับปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เป็นต้น


โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความเป็นมืออาชีพและสร้างสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดชีวิต เน้นการทำงานเชิงรุก แก้ไขปัญหาจากต้นตอ

มีความคิดและวิธีการใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์ ทำงานประสานกันจนเกิดผลกระทบ

เชิงบวกด้านการสร้างเสริมสุขภาพในสังคมวงกว้าง ตลอดจนการปลูกฝังเรื่อง

การดูแลใส่ใจสุขภาพและการมีจิตสาธารณะ ซึ่งจะเป็นคุณสมบัติสำคัญติดตัว ให้

ทุกคนสามารถใช้ชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคตน


องค์กรยังมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีสุขภาวะที่ดีครบ 4 ด้าน (Healthy & High Performance Human Capital) และสามารถสร้างสมดุลในการใช้ชีวิต ทั้งเรื่องงาน เรื่องส่วนตัว และการช่วยเหลือสังคม โดยเริ่มต้นที่ตัวเองจนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้คนรอบข้างต่อไปได้


สสส. เปิดโอกาสให้บุคคลหลากหลายสาขาวิชาชีพที่มีศักยภาพ
และต้องการความก้าวหน้า มาร่วมสร้างความสำเร็จพัฒนาองค์กร
ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

สสส. เปิดโอกาสให้บุคคลหลากหลายสาขาวิชาชีพที่มีศักยภาพและต้องการความก้าวหน้า มาร่วมสร้างความสำเร็จพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

วิถีการทำงานแบบ สสส. (ThaiHealth Way)

4 คุณค่า 2 คุณลักษณะ

Proactive

ก้าวล้ำเชิงรุก

Innovative

คิดใหม่สร้างสรรค์

Collective Impact

ร่วมคิดร่วมสร้าง

Sustainable
Change

ต่อยอดต่อเนื่อง

การใส่ใจสุขภาพ
Health conscious

การมีจิตสาธารณะ
Public mind

Proactiveก้าวล้ำเชิงรุก

มองให้เห็นต้นตอของปัญหา หมั่นศึกษา ทบทวนวางแผนและชิงลงมือจัดการก่อน ปํญหาจะมาถึง เพื่อป้องกันหรือลดความรุนแรงของปํญหามองหาโอกาสสร้างเสริมสุขภาพรูปแบบต่างๆ ทำงานแบบมุ่งเป้าตาม ยุทธศาสตร์ด้วยพลังบวก มีความกระตือรือร้น และสนุกกับโจทย์ที่มีความท้าทาย

Proactiveก้าวล้ำเชิงรุก

มองให้เห็นต้นตอของปัญหา หมั่นศึกษา ทบทวนวางแผนและชิงลงมือจัดการก่อน ปํญหาจะมาถึง เพื่อป้องกันหรือลดความรุนแรงของปัญหามองหาโอกาสสร้างเสริมสุขภาพ
รูปแบบต่างๆ ทำงานแบบมุ่งเป้าตาม ยุทธศาสตร์ด้วย
พลังบวกมีความกระตือรือร้น และสนุกกับโจทย์
ที่มีความท้าทาย

Collective Impact ร่วมคิด ร่วมสร้าง

สร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆใน การบรรลุผลสําเร็จ
ร่วมกันด้วยการตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตัวเองผ่านหัวใจที่เปิดกว้าง ร่วมคิด ร่วมสร้าง โดยเห็นประโยชน์ของส่วนรวม เป็นสําคัญ

Collective Impact ร่วมคิด ร่วมสร้าง

สร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆใน การบรรลุผลสําเร็จ
ร่วมกันด้วยการตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตัวเองผ่านหัวใจที่เปิดกว้าง ร่วมคิด ร่วมสร้าง โดยเห็นประโยชน์ของส่วนรวม เป็นสําคัญ

Collective Impact ร่วมคิด ร่วมสร้าง

สร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆใน การบรรลุผลสําเร็จ
ร่วมกันด้วยการตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตัวเองผ่านหัวใจที่เปิดกว้าง ร่วมคิด ร่วมสร้าง โดยเห็นประโยชน์ของส่วนรวม เป็นสําคัญ

Innovativeคิดใหม่ สร้างสรรค์

เปิดมุมมอง ความคิดใหม่ๆ ไม่ยึดติดกรอบ
ข้อจำกัดหรือความสำเร็จเดิมๆ กล้าริเริ่มและเปิดใจ
รับฟังความเห็นต่างๆ พร้อมจุดประกาย นวัตกรรม
ทางสุขภาวะที่ให้ ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างงาน
หาทางออก และสร้างผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น

Innovativeคิดใหม่ สร้างสรรค์

เปิดมุมมอง ความคิดใหม่ๆ ไม่ยึดติดกรอบข้อจำกัดหรือ
ความสำเร็จเดิมๆ กล้าริเริ่มและเปิดใจรับฟังความเห็นต่างๆ พร้อมจุดประกายนวัตกรรมทางสุขภาวะที่ให้ทุกคน
มีส่วนร่วมในการสร้างงานหาทางออก
และสร้างผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น

Innovativeคิดใหม่ สร้างสรรค์

เปิดมุมมอง ความคิดใหม่ๆ ไม่ยึดติดกรอบข้อจำกัด
หรือความสำเร็จเดิมๆ กล้าริเริ่มและเปิดใจรับฟัง
ความเห็นต่างๆ พร้อมจุดประกายนวัตกรรม
ทางสุขภาวะที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างงาน
หาทางออกและสร้างผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น

Sustainable Changeต่อยอด ต่อเนื่อง

สร้างการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม วิถีชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบครบรอบด้านด้วยการสร้างกลไกการทำงานบรรทัดฐานสังคม นโยบายโดยต้องผลักดัน ให้เกิดการขยายผลไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

Sustainable Changeต่อยอด ต่อเนื่อง

สร้างการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม วิถีชีวิต
สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
ครบรอบด้านด้วยการสร้างกลไกการทำงาน
บรรทัดฐานสังคม นโยบายโดยต้องผลักดัน
ให้เกิดการขยายผลไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

Sustainable Changeต่อยอด ต่อเนื่อง

สร้างการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม วิถีชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบครบรอบด้านด้วยการสร้างกลไกการทำงาน บรรทัดฐานสังคม นโยบายโดยต้องผลักดัน ให้เกิดการขยายผลไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

Health Conscious

ใส่ใจสุขภาพ

"สร้างสำนึกสุขภาพจากตัวเราออกไปสู่สังคม" งานที่พวกเราทำกันอยู่ทุกวัน เราทำเพราะเราเชื่อ และเห็นคุณค่าเรื่องสุขภาพ ชาว สสส.
จึงควรต้อง "มีสำนึกใส่ใจสุขภาพ" ที่ครบสมบูรณ์ทั้งทางกาย (Physical) จิต (Mental) ปัญญา (Spiritual) และสังคม (Social)
รอบด้านของการดำเนินชีวิต ได้แก่ การทำงาน การใช้ชีวิต การบริโภค การออกกำลังกาย และการพักผ่อนด้วยการดูแลสมดุลต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม ซึ่งนอกจากจะเป็นการเตรียม พร้อม ในการทำงานแล้ว ยังเป็นแบบอย่างที่ดีกับคนรอบข้างอีกด้วย

Public Mind

มีจิตสาธารณะ

การอยู่รวมกันเป็นสังคม นอกจากการดูแลรับผิดชอบหน้าที่ตนเองแล้ว เราควร "มีจิตสาธารณะ" เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมด้วย กล่าวคือ
มีจิตใจที่เคารพสิทธิและรับฟังผู้อื่นอย่างเข้าใจ ใส่ใจ เมตตาและเอื้อเฟื้อต่อทั้งครอบครัว เพื่อนร่วมมงาน ผู้คน แม้แต่สิ่งรอบตัว อย่าง สัตว์ ต้นไม้ สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่รวมกันเป็นสังคมเป็นการตระหนักถึงความจริง แห่งการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขของทุกสรรพชีวิตนั่นเอง

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้และ นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการปฏิบัติการของเว็บไซต์ www.thairath.co.th ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและเนื้อหาต่าง ๆ ของเว็บไซต์เราได้ทุกส่วน และปลอดภัย

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อวิเคราะห์และนับจำนวนผู้ใช้งาน ตลอดจนช่วยให้เราทราบถึงพฤติกรรมการใช้งาน ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์โดยให้ท่านสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ สสส. จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ สสส. ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ สสส. แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

บันทึกการตั้งค่า