10 ชุดความรู้สุขภาพคนทำงาน รุกส่งเสริมสุขภาพ ‘ผู้ประกันตน’

ที่มา : MGR Online 


ภาพประกอบจาก MGR Online และแฟ้มภาพ


10 ชุดความรู้สุขภาพคนทำงาน รุกส่งเสริมสุขภาพ 'ผู้ประกันตน' thaihealth


9 หน่วยงานลงนาม รุกส่งเสริมสุขภาพ "ผู้ประกันตน" ในสถานประกอบการ จัดบริการตรวจสุขภาพ 14 รายการ จัดชุดความรู้สุขภาพคนทำงาน 10 เรื่อง หวังสุขภาพดี งานดี มีความสุข


เมื่อวันที่ 6 ก.พ. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ผู้ประกันตน ในสถานประกอบการร่วมกับ 9 หน่วยงาน คือ สำนักงานประกันสังคม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการแพทย์ กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต สมาคมโรงพยาบาลเอกชน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า ปัจจุบันมีวัยแรงงานรวมกว่า 38 ล้านคน โดยมีผู้ประกันตนประมาณ 16 ล้านคน มีสิทธิตรวจสุขภาพ 13 ล้านคน จึงจัดทำโครงการประชารัฐร่วมกับภาคีเครือข่ายกว่า 1,100 แห่ง ดำเนินโครงการตรวจสุขภาพให้กับผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ โดยจัดให้มีบริการตรวจสุขภาพจำนวน 14 รายการ เช่น ตรวจสุขภาพช่องปาก ตรวจทางห้องปฏิบัติการ เอกซเรย์ทรวงอก ตรวจหามะเร็งปากมดลูก ฯลฯ พร้อมจัดทีมแพทย์เฉพาะทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตรวจสุขภาพให้การแนะนำแก่ผู้ประกันตน รวมถึงส่งเสริมให้สถานประกอบการที่มีแรงงาน 200 คนขึ้นไป ตั้งคลินิกในสถานประกอบการ มีแพทย์และพยาบาลประจำ เพื่อส่งเสริมสวัสดิการด้านสุขภาพและมีการจัดสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย เอื้อต่อการทำงานให้มากขึ้น ทั้งนี้ จะเริ่มดำเนินการนำร่องกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการครั้งแรก ในวันที่ 7 ก.พ. 2562 ที่นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี


นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สถานการณ์ปัญหาสุขภาพคนวัยทำงานที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้หน่วยงานกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และเครือข่าย อาทิ กระทรวงแรงงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เครือข่ายองค์กรสุขภาวะ และภาคเอกชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของงานส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงานในสถานประกอบการ เพื่อให้คนวัยทำงานมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีจากการทำงาน มีการพัฒนารูปแบบของการส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงานด้วยชุดความรู้สุขภาพ 10 เรื่อง ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้สถานประกอบการนำไปใช้ออกแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้วัยทำงานตามสภาพปัญหาทางสุขภาพ ในแต่ละมิติและความต้องการของสถานประกอบการ เพื่อให้คนวัยทำงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี


10 ชุดความรู้สุขภาพคนทำงาน รุกส่งเสริมสุขภาพ 'ผู้ประกันตน' thaihealth


นพ.อรรถพล กล่าวว่า ชุดความรู้สุขภาพ 10 เรื่อง ประกอบด้วย ชุดที่ 1 หุ่นดี สุขภาพดี (Smart and Healthy Worker) ชุดที่ 2 จิตสดใส ใจเป็นสุข (Happy Working with Life Balance) ชุดที่ 3 ครอบครัวสดใส ใส่ใจดูแล (Smart and Healthy family) ชุดที่ 4 สุดยอดคุณแม่ (Smart Mom) ชุดที่ 5 เตรียมเกษียณอย่างมีคุณค่า พาชีวายืนยาว (Preretirement and Longevity Planning) ชุดที่ 6 พิชิตออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome Management) ชุดที่ 7 สถานประกอบการจะก้าวไกล ต้องใส่ใจสุขภาพแรงงานต่างชาติ (Happy and Healthy Foreigner Worker) ชุดที่ 8 สถานประกอบการดี ชีวีสดใสไร้แอลกอฮอล์ บุหรี่ (Tobacco and Alcohol Free Living) ชุดที่ 9 โรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ (Healthy Canteen) และ ชุดที่ 10 สถานประกอบการปลอดภัยสิ่งแวดล้อมดี มีสมดุลชีวิต (Safety and Good Environmental Workplace and Happy for Life)


“สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ผู้ประกันตนในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยคนวัยทำงานด้วยชุดความรู้สุขภาพ 10 เรื่อง ให้วัยทำงานปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุขในสถานประกอบการ และลดพฤติกรรมทางสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ต่อการเกิดโรคเรื้อรังและโรคจากการประกอบอาชีพ พร้อมทั้งสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพทั้งของผู้ประกันตน สถานประกอบการและของประเทศ” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code