“เด็กกรุงเทพฯ สุขภาพดี”

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ


ทุกวันนี้คนไทยมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนไปจากเดิมโดยเฉพาะสังคมเมือง ที่เต็มไปด้วยการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวก ส่งผลให้ขาดกิจกรรมที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ ซึ่งสิ่งเหล่านี้กำลังส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อเด็กและเยาวชนแฟ้มภาพ


เบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะสสส.กล่าวในพิธีเปิดโครงการ"เด็กกรุงเทพฯ สุขภาพดี Bangkok Healthy Kids"ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ว่า ตลอดระยะเวลา14ปีที่ผ่านมา สสส.ได้ทำงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และวิธีการใช้ชีวิตต่อสังคมเป็นวงกว้าง ทำให้เกิดองค์ความรู้เพื่อสุขภาวะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เด็กกรุงเทพฯ เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพเป็นอันดับต้นๆ ทั้งเรื่องของภาวะติดจอ มีกิจกรรมทางกายลดลงและการบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อโรคอ้วน ซึ่งประเด็นเหล่านี้ สสส.ให้ความสำคัญจึงได้มีการประสานงานกับทางสำนักงานกรุงเทพมหานครเพื่อสร้างเสริมสุขภาพแบบเชิงรุกเกิดเป็น"โครงการเด็กกรุงเทพฯสุขภาพดีBangkok Healthy Kids"โดยเน้นไปที่กลุ่มนักเรียน และครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้เกิดความรู้ความเข้าใจความหมายของ"การมีสุขภาวะที่ดี"


การดำเนินโครงการ"เด็กกรุงเทพฯ สุขภาพดีBangkok Healthy Kids"ประกอบด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาวะให้กับครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมศักยภาพของครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการสร้างเสริมสุขภาวะ โดยแบ่งเป็น 4รุ่น รุ่นละ220คน รวมเป็น 880คน ส่วนที่สองคือ การจัดโปรแกรมสนับสนุนการเรียนรู้ภายใน ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนผ่านนิทรรศการต่างๆ กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์โดยได้ทำการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และอิงกับสาระการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2551เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษาที่ครอบคลุมทุกชั้นเรียน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจรวมไปถึงสร้างความตระหนักในการมีสุขภาวะที่ดี และทักษะการใช้ชีวิตในสังคมของนักเรียน


"โครงการนี้จะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่มีส่วนช่วยให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพด้วยตนเอง รวมถึงครูผู้สอนก็จะมีเครื่องมือช่วยสร้างแนวคิดในการจัดกิจกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพแก่นักเรียน โดยสอดคล้องกับนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยจะมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพทั้ง กาย จิต ปัญญา และสังคม ซึ่งการร่วมมือครั้งนี้จะเป็นแรงสำคัญในการสร้าง เด็กกรุงเทพฯ ให้แข็งแรงสมบูรณ์ เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป"เบญจมาภรณ์ กล่าว


ด้าน ดร.ผุสดีตามไทรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า โครงการ"เด็กกรุงเทพฯ สุขภาพดีBangkok Healthy Kids"เป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานครที่อยากให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมสร้างให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครแห่งความปลอดภัยและการเรียนรู้ โดยเปิดโอกาสสำหรับทุกคนซึ่งความปลอดภัยในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเพียงความปลอดภัยทางท้องถนนเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงสุขภาวะองค์รวม ตั้งแต่สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ อาหาร การออกกำลังกาย สิ่งเหล่านี้จะต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็ก เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพจนเป็นนิสัย ปลูกฝังอยู่ในคนไทยทุกคน เพราะการมีสุขภาพที่ดีเป็นหนึ่งวิถีทาง อันจะนำบุคคลไปสู่ความสุข และความสำเร็จในชีวิต


"สสส. เป็นองค์กรหนึ่งที่มีคุณภาพ การได้ร่วมงานครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีที่จะช่วยผลักดันกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองแห่งสุขภาวะด้วยเครื่องมือ และความรู้ที่มีศักยภาพ เชื่อว่าหากนำโครงการเข้าไปดำเนินการในทุกโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพฯ จนเป็นผลสำเร็จก็จะเป็นต้นแบบที่จะขยายสู่พื้นที่อื่นๆ ต่อไป"ดร. ผุสดี กล่าว


มาที่ ณรัฐนันทน์ โสจันดาหรือ น้องอุ้มรัก ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสวนลุมพินี เขตปทุมวัน บอกว่าวันนี้ได้ดูนิทรรศการของ สสส.ทำให้ได้ความรู้มากมาย เช่น เรื่องของพิษภัยบุหรี่ว่า ถ้าเราสูบบุหรี่จะส่งผลกระทบกับร่างกายเกือบทุกส่วนและควันบุหรี่ สามารถก่อให้เกิดผลกระทบ ที่เป็นอันตรายต่อคนที่ไม่ได้สูบรอบข้างได้อีกด้วย


"ปกติชอบชวนคุณแม่ออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิกที่บ้าน เพราะสนุกและรู้สึกดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณแม่สามารถลดน้ำหนักลงจากเมื่อก่อนที่เป็นโรคอ้วน ทำให้สุขภาพไม่ค่อยดีป่วยง่ายพอได้ออกกำลังกายแม่ก็แข็งแรงขึ้น และไม่ป่วยบ่อย หนูเองก็แข็งแรงไปพร้อมกับแม่ด้วยค่ะ"ณรัฐนันทน์กล่าวทิ้งท้าย


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code