รัฐพร้อมหนุนมาตรการป้องกันโรค NCDs

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


รัฐพร้อมหนุนมาตรการป้องกันโรค NCDs thaihealth


UN เสนอตั้ง กก.กำกับทิศ NCDs มีนายกฯ เป็นประธาน “พล.อ.ฉัตรชัย” เผยรัฐบาลพร้อมหนุนมาตรการป้องกัน NCDs หวังขยับสู่เป้าหมายอันดับ 1 ของโลก


21 ต.ค.61 พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการกองทุน สสส. ครั้งที่ 10/2561 ว่า ดร.แดเนียล เคอเทซ ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย และ ดร.เรณู การ์ค ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไม่ติดต่อ องค์การอนามัยโลก ได้นำเสนอผลการติดตามการดำเนินงานด้านการควบคุมโรคไม่ติดต่อ หรือ NCDs ในประเทศไทยของคณะทำงานสหประชาชาติ (United Nations Inter-Agency Task Force on NCDs) ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่า จากการการดำเนินมาตรการต่างๆ ตามแผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) ที่รัฐบาล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการทั้งเชิงนโยบาย การรณรงค์สร้างความตระหนัก และการจัดการสิ่งแวดล้อม ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง


รัฐพร้อมหนุนมาตรการป้องกันโรค NCDs thaihealth


ซึ่งจากผลการติดตามความก้าวหน้าขององค์การอนามัยโลกในปี 2560 พบว่า ประเทศไทยมีผลการดำเนินงานเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน และเป็นอันดับ 3 ของโลกร่วมกับฟินแลนด์และนอร์เวย์ นอกจากนี้ยังมีความก้าวหน้าเพิ่มเติมอีกหลายประการ จากปี 2560-2561 อาทิ การออก พ.ร.บ.สรรพสามิตฉบับใหม่ การห้ามโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายอาหารที่มีไขมันทรานส์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข การจำกัดการทำการตลาดของอาหารทดแทนนมแม่


รองนายกฯ กล่าวอีกว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จ คือ นายกรัฐมนตรีให้การสนับสนุนและเป็นตัวอย่างที่ดีเรื่องวิถีชีวิตสุขภาวะ มีการกำหนดเป้าหมายระดับชาติโดยเฉพาะภาคสาธารณสุขมีการดำเนินงานอย่างเข้มแข็ง มีการดำเนินงานโดดเด่นเป็นตัวอย่างในมาตรฐานให้โลก ในเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และการพัฒนานโยบายสาธารณะอย่างมีส่วนร่วม อย่างไรก็ตามคณะทำงานฯ ได้มีข้อเสนอต่อการดำเนินงานในอนาคต อาทิ การดึงความร่วมมือจากภาคส่วนอื่นนอกจากภาคสาธารณสุข การจัดตั้งคณะกรรมการกำกับทิศว่าด้วยการป้องกันและควบคุมโรค NCDs ที่มีองค์ประกอบจากทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน การยกระดับการบังคับใช้กฏหมายในระดับพื้นที่ รวมทั้งควรรักษากลไกนวัตกรรมการเงินการคลังที่ยั่งยืน จากภาษียาสูบและสุรา และ เครื่องดื่มมีน้ำตาล หรือ สสส. เพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนบทบาทของประเทศไทยให้เป็นผู้นำโลกและศูนย์กลางด้านการสร้างเสริมสุขภาพในบริบทประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งข้อเสนอเหล่านี้จะเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป


รัฐพร้อมหนุนมาตรการป้องกันโรค NCDs thaihealth


“ข้อเสนอต่างๆ ของคณะทำงานฯ ถือเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการป้องกันโรค NCDs ของประเทศไทยในอนาคต และยืนยันว่ารัฐบาลนี้ โดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีมาตรการและแผนงานสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทำให้คนไทยมีโอกาสเข้าถึงการป้องกันและรักษาพยาบาลได้อย่างดีมีคุณภาพ ให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งกลไกด้านสาธารณสุข อาทิ กระทรวงสาธารณสุข สสส. ที่ต้องร่วมมือดำเนินงานอย่างเข้มแข็งเพื่อบรรลุเป้าหมายหมายระดับชาติ ซึ่งข้อเสนอต่างๆ รัฐบาลจะนำไปพิจารณามาตรการในการดำเนินงานต่อไป เพื่อขยับเป้าหมายไปสู่ผู้นำในป้องกันโรค NCDs อันดับ 1 ของโลก” พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code