ผู้ประสานงานโครงการ

มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช.)

          มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช.) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการปฏิรูปการศึกษาของบุคลากรทางด้านสุขภาพ เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา เป็นบุคลากรด้านสุขภาพที่มีคุณสมบัติ และคุณลักษณะเหมาะสมตามสภาพสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และแบบแผนการดำเนินโรค ที่เปลี่ยนแปลงไป

มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคลากร จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

ผู้ประสานงานโครงการ 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสาธารณสุข สังคมศาสตร์ การพัฒนาระหว่างประเทศ หรือสาขาอื่นที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้
 • มีความรู้ ความเข้าใจในระบบสาธารณสุข และมีประสบการณ์ในการทำงาน ในด้านสาธารณสุข และหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความสามารถและมีทักษะในการสรุปประเด็นการประชุมได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และ ครบถ้วน และสามารถสื่อสารประเด็นต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีประสบการณ์ในการบันทึกข้อมูลงานวิชาการ มีทักษะและเป็น Note taker ในการประชุมต่างๆ เช่น งานวิจัย สรุปรายงานการประชุม การฝึกอบรมฯได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ความสามารถในการจัดทำแผนงานโครงการ และสามารถบริหารงบประมาณแผนงานโครงการ ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office Excel, Word และหรือสามารถโปรแกรมที่สนับสนุนการวิจัย อื่นๆ ในการวิเคราะห์ผลจัดทำข้อมูลเป็นรายงานได้
 • สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการออกแบบ และหรือเสริมหนุนการทำงานได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการประสานงานและการจัดการประชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการประชุมทางไกล เช่น ประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting หรือสามารถใช้ระบบประชุมออนไลน์อื่น ๆ ได้
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทางการสื่อสารในระดับดี (พูด ฟัง อ่าน เขียน) หากมีผลสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นมาตรฐานสากล (TOEIC) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาและเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเครือข่ายและภาคีร่วมงาน และมีทัศนคติการทำงานแบบจิตอาสา
 • มีไหวพริบทักษะในการประสานงานต่าง ๆ ภายในองค์กร
 • ทำงานได้อย่างเป็นระบบ และเป็นระเบียบ มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

บทบาทหน้าที่

 1. จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการอบรม รายงานความคืบหน้าโครงการ รายงานปิดโครงการ และรายงานวิจัยทางด้านวิชาการอื่นๆ
 2. เขียนโครงการเพื่อขอทุนจากภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
 3. จัดทำและเผยแพร่สื่อความรู้ของมูลนิธิทั้งด้าน electronic และสื่อสิ่งพิมพ์
 4. ติดต่อจัดเตรียมการประชุมและโครงการอบรมของมูลนิธิ รวมถึงประสานงานกับวิทยากรทั้งในและต่างประเทศทั้งการเดินทางและการเบิกจ่ายงบประมาณ
 5. ดูแลการจัดทำเอกสารขออนุมัติโครงการและวงเงินงบประมาณสำหรับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสม
 6. ประสานงาน และจัดเตรียมกิจกรรมและงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ เช่น นัดหมายเชิญประชุม จัดประชุม สัมมนา ประชุมวิชาการงานจัดเลี้ยง
 7. จัดเตรียมงานเอกสาร และจัดการฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโครงการ เช่น เอกสารการประชุม รายงานการประชุม เอกสารในการวิจัย เอกสารประกอบการเบิกจ่าย
 8. จัดเตรียมเอกสารการเบิกจ่าย ที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมที่ตนเองรับผิดชอบ หมายรวมไปถึงงานเอกสารประเภทงานจัดซื้อจัดจ้าง
 9. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานการสมัครงาน

 1. ประวัติส่วนบุคคล
 2. สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด
 3. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน
 4. หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้สมัครชาย)
 5. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
 6. ใบรับรองการผ่านงาน หรือตัวอย่างผลงาน (ถ้ามี)

ผู้ที่สนใจ : กรุณาส่งจดหมายสมัครงานระบุเงินเดือนที่ต้องการ และหลักฐานการสมัครงานมาที่

สถานที่ทำงาน : เลขที่ 88/20 อาคารคลังพัสดุ  ชั้น 5 ซ.สาธารณสุข 6 ถ.ติวานนท์  ต.ตลาดขวัญ  อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000

เวลาทำงาน : จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น.

ติดต่อสำนักงาน : 02-589 2355  หรือ   091-738 6096

Email : [email protected]  และ  [email protected]

Shares:
QR Code :
QR Code