ร่วมงานกับเรา
ร่วมงานกับ สสส.
 •  

            สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการประสงค์จะคัดเลือกบุคลากร รุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานสร้างเสริมสุขภาพ ดังนี้
  นักวิชาการติดตามและประเมินผล จำนวน 1 อัตรา
  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
  1. ออกแบบเครื่องมือและกำหนดกรอบในการติดตามและประเมินผลขององค์กร โดยนำแนวทางและ Best practice ต่างๆ เข้ามาประกอบและนำเสนอ
  2. วิเคราะห์ เชื่อมโยง ข้อมูลด้านสุขภาพและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร หน่วยงาน และแผนงานต่างๆ ของ สสส.
  3. วางแผน ประสานงาน ติดตาม และบริหารโครงการด้านติดตามและประเมินผล
  4. กำหนดตัวชี้วัดขององค์กร หน่วยงาน และแผนงานต่างๆ ของ สสส. และติดตามความสำเร็จของแผนตามตัวชี้วัด
  5. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และสามารถประเมินความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์/สังคม ของโครงการและแผนงานต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. ได้อย่างเหมาะสม
  6. รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานขององค์กร หน่วยงาน และแผนงาน
  7. บริหารจัดการให้มีการประชุมคณะกรรมการประเมินผลประจำเดือนและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ รวมถึงคณะทำงานด้านการประเมินผลที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการจัดทำรายงานการประชุม
  8. สร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบ สสส. ตาม Core Value ทั้ง 6 คือ Innovative, Proactive, Collective Impact, Sustainable, Health Conscious และ Public Mind
  9. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการฝ่าย
  คุณสมบัติ
  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ การบริหารจัดการองค์กร นโยบายสาธารณะ สถิติ เศรษฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสบการณ์ในด้านติดตามและประเมินผล วิเคราะห์ข้อมูล วิจัยนโยบายหรือโครงการด้านสุขภาพ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี (หรือไม่ต่ำกว่า 3 ปี กรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) ผู้มีประสพการณ์ในสายงานประเมินองค์กร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
  3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, และ Access) เป็นอย่างดีหากมีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติ เช่น SAS หรือ STATA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มีทักษะในการสื่อสาร และเขียนภาษาไทยดีมาก และใช้ภาษาอังกฤษได้พอใช้-ดี
  6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง และ Proactive
  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**
  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**
            ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่  ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่อยู่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือส่งมาที่อีเมล recruit@thaihealth.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชนะภัย อดิเรกศิวกุล ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 ต่อ 3106 และสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครงานได้ที่ FB – Thai Health Recruitment Center
  หมดเขตรับสมัครวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560
  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น

            สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการประสงค์จะคัดเลือกบุคลากร รุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานสร้างเสริมสุขภาพ ดังนี้

  นักวิชาการติดตามและประเมินผล จำนวน 1 อัตรา

  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

  1. ออกแบบเครื่องมือและกำหนดกรอบในการติดตามและประเมินผลขององค์กร โดยนำแนวทางและ Best practice ต่างๆ เข้ามาประกอบและนำเสนอ
  2. วิเคราะห์ เชื่อมโยง ข้อมูลด้านสุขภาพและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร หน่วยงาน และแผนงานต่างๆ ของ สสส.
  3. วางแผน ประสานงาน ติดตาม และบริหารโครงการด้านติดตามและประเมินผล
  4. กำหนดตัวชี้วัดขององค์กร หน่วยงาน และแผนงานต่างๆ ของ สสส. และติดตามความสำเร็จของแผนตามตัวชี้วัด
  5. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และสามารถประเมินความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์/สังคม ของโครงการและแผนงานต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. ได้อย่างเหมาะสม
  6. รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานขององค์กร หน่วยงาน และแผนงาน
  7. บริหารจัดการให้มีการประชุมคณะกรรมการประเมินผลประจำเดือนและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ รวมถึงคณะทำงานด้านการประเมินผลที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการจัดทำรายงานการประชุม
  8. สร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบ สสส. ตาม Core Value ทั้ง 6 คือ Innovative, Proactive, Collective Impact, Sustainable, Health Conscious และ Public Mind
  9. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการฝ่าย

  คุณสมบัติ

  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ การบริหารจัดการองค์กร นโยบายสาธารณะ สถิติ เศรษฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสบการณ์ในด้านติดตามและประเมินผล วิเคราะห์ข้อมูล วิจัยนโยบายหรือโครงการด้านสุขภาพ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี (หรือไม่ต่ำกว่า 3 ปี กรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) ผู้มีประสพการณ์ในสายงานประเมินองค์กร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
  3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, และ Access) เป็นอย่างดีหากมีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติ เช่น SAS หรือ STATA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีทักษะในการสื่อสาร และเขียนภาษาไทยดีมาก และใช้ภาษาอังกฤษได้พอใช้-ดี
  5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง และ Proactive

  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

            ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่  ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่อยู่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือส่งมาที่อีเมล recruit@thaihealth.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชนะภัย อดิเรกศิวกุล ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 ต่อ 3106 และสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครงานได้ที่ FB – Thai Health Recruitment Center

   

  หมดเขตรับสมัครวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560

  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น

   

 •  

            สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการประสงค์จะคัดเลือกบุคลากร รุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานสร้างเสริมสุขภาพ ดังนี้
  นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา (อัตราลูกจ้าง)
  ลักษณะของงาน
  ปฏิบัติงานด้านการบริหารการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานก่อนการพัฒนาโปรแกรม การจัดทำเอกสารสรุปความเห็นในการพัฒนาโปรแกรม การประสานงานกับผู้พัฒนาระบบ (IT Technical team) และผู้ใช้หลัก (Key Business User) การทดสอบระบบและจัดทำเอกสารผลการทดสอบ การติดตามผลการแก้ไขระบบและรายงานให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศรับทราบ รวมทั้งการสนับสนุนการใช้งานระบบที่พัฒนา
  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
  1. ประสานงาน จัดทำ และติดตามความก้าวหน้า รวมถึงผลที่ได้/ผลลัพธ์ของการพัฒนาระบบ โดยต้องประสานผู้ใช้งานหลัก ผู้พัฒนาระบบ และผู้บริหาร เพื่อให้สามารถพัฒนาระบบได้ตรงตามความต้องการ และสอดคล้องกับแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงาน ข้อมูล แบบฟอร์ม รายงาน เพื่อประเมินความเป็นไปได้และผลกระทบในทุกมุมมอง พร้อมทั้งเสนอแนะทางเลือกของการพัฒนาระบบ โดยศึกษาและเปรียบเทียบกับข้อมูลในแผนแม่บท/แผนปฏิบัติการ มาตรฐาน ระบบที่มีอยู่เดิม และผลกระทบต่อผู้ใช้งาน
  3. เป็นตัวแทนฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศในการทดสอบระบบ และจัดทำเอกสารผลการทดสอบระบบเพื่อใช้ประสานงานกับผู้พัฒนาระบบและติดตามแก้ไขให้ได้ระบบที่สมบูรณ์ ก่อนที่จะให้ผู้ใช้งานหลักทดสอบระบบ ทั้งนี้เพื่อเป็นลดความผิดพลาดในการพัฒนาระบบและเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานว่าจะได้ระบบที่สมบูรณ์
  4. โอนย้ายข้อมูลจากระบบเดิมสู่ระบบที่พัฒนาใหม่ โดยต้องประสานงานกับผู้ใช้งานหลักและผู้พัฒนาระบบเพื่อให้ได้ข้อมูลในระบบใหม่ที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน
  5. ประสานงาน เตรียมการ บริหารและจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกในการอบรมการใช้งานและทดสอบระบบโดยผู้ใช้งาน
  6. ดูแลและรับผิดชอบบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับมอบหมายให้สามารถใช้งานได้อย่างราบรื่น
  7. ดูแลและบริหารจัดการงานประชุม รวมไปถึงการเจรจาความร่วมมือในเรื่องต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  8. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติ
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในด้านที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และควรมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี 
  2. มีทักษะในด้านการออกแบบฐานข้อมูล และการออกแบบระบบงาน ให้เกิดความสมดุลย์ระหว่างการปฎิบัติงานจริงและการทำงานผ่านระบบ
  3. มีประสบการณ์ด้านการประสานงาน กับบุคคล หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
  4. มีความสามารถในการบริหารการประชุมที่มีความขัดแย้งกันระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม และสามารถหาแนวทางที่เกิดประโยชน์ร่วมกัน จนสามารถกำหนดเป็นขั้นตอนการทำงานและพัฒนาเป็นระบบได้จริง
  5. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล สื่อสารรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
  6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อสื่อสาร ประสานงาน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**
  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**
            ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่  ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่อยู่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10220 หรือ recruit@thaihealth.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชนะภัย อดิเรกศิวกุล ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 ต่อ 3106 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ FB – Thai Health Recruitment Center
  หมดเขตรับสมัครวันที่ 24 มีนาคม 2559
  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น

            สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการประสงค์จะคัดเลือกบุคลากร รุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานสร้างเสริมสุขภาพ ดังนี้

  นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา (อัตราลูกจ้าง)

  ลักษณะของงาน

            ปฏิบัติงานด้านการบริหารการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานก่อนการพัฒนาโปรแกรม การจัดทำเอกสารสรุปความเห็นในการพัฒนาโปรแกรม การประสานงานกับผู้พัฒนาระบบ (IT Technical team) และผู้ใช้หลัก (Key Business User) การทดสอบระบบและจัดทำเอกสารผลการทดสอบ การติดตามผลการแก้ไขระบบและรายงานให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศรับทราบ รวมทั้งการสนับสนุนการใช้งานระบบที่พัฒนา

  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

  1. ประสานงาน จัดทำ และติดตามความก้าวหน้า รวมถึงผลที่ได้/ผลลัพธ์ของการพัฒนาระบบ โดยต้องประสานผู้ใช้งานหลัก ผู้พัฒนาระบบ และผู้บริหาร เพื่อให้สามารถพัฒนาระบบได้ตรงตามความต้องการ และสอดคล้องกับแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงาน ข้อมูล แบบฟอร์ม รายงาน เพื่อประเมินความเป็นไปได้และผลกระทบในทุกมุมมอง พร้อมทั้งเสนอแนะทางเลือกของการพัฒนาระบบ โดยศึกษาและเปรียบเทียบกับข้อมูลในแผนแม่บท/แผนปฏิบัติการ มาตรฐาน ระบบที่มีอยู่เดิม และผลกระทบต่อผู้ใช้งาน
  3. เป็นตัวแทนฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศในการทดสอบระบบ และจัดทำเอกสารผลการทดสอบระบบเพื่อใช้ประสานงานกับผู้พัฒนาระบบและติดตามแก้ไขให้ได้ระบบที่สมบูรณ์ ก่อนที่จะให้ผู้ใช้งานหลักทดสอบระบบ ทั้งนี้เพื่อเป็นลดความผิดพลาดในการพัฒนาระบบและเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานว่าจะได้ระบบที่สมบูรณ์
  4. โอนย้ายข้อมูลจากระบบเดิมสู่ระบบที่พัฒนาใหม่ โดยต้องประสานงานกับผู้ใช้งานหลักและผู้พัฒนาระบบเพื่อให้ได้ข้อมูลในระบบใหม่ที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน
  5. ประสานงาน เตรียมการ บริหารและจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกในการอบรมการใช้งานและทดสอบระบบโดยผู้ใช้งาน
  6. ดูแลและรับผิดชอบบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับมอบหมายให้สามารถใช้งานได้อย่างราบรื่น
  7. ดูแลและบริหารจัดการงานประชุม รวมไปถึงการเจรจาความร่วมมือในเรื่องต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  8. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในด้านที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และควรมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี 
  2. มีทักษะในด้านการออกแบบฐานข้อมูล และการออกแบบระบบงาน ให้เกิดความสมดุลย์ระหว่างการปฎิบัติงานจริงและการทำงานผ่านระบบ
  3. มีประสบการณ์ด้านการประสานงาน กับบุคคล หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
  4. มีความสามารถในการบริหารการประชุมที่มีความขัดแย้งกันระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม และสามารถหาแนวทางที่เกิดประโยชน์ร่วมกัน จนสามารถกำหนดเป็นขั้นตอนการทำงานและพัฒนาเป็นระบบได้จริง
  5. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล สื่อสารรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
  6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อสื่อสาร ประสานงาน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

            ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่  ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่อยู่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10220 หรือ recruit@thaihealth.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชนะภัย อดิเรกศิวกุล ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 ต่อ 3106 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ FB – Thai Health Recruitment Center

   

  หมดเขตรับสมัครวันที่ 24 มีนาคม 2559

  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น

   

 • นักสื่อสารองค์กร 1 ตำแหน่ง
  สร้างโดย: webmaster
  9 มีนาคม 2560
  838
   

   

            สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการประสงค์จะคัดเลือกบุคลากร รุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานสร้างเสริมสุขภาพ ดังนี้
  นักสื่อสารองค์กร จำนวน 1 ตำแหน่ง
  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
  1. ดำเนินงานด้านการสื่อสารภาพลักษณ์ขององค์กรที่ร่วมกันกำหนดไว้ให้ทุกภาคส่วน ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่  สสส. ภาคีเครือข่ายร่วมงาน สสส. ในทุกระดับให้ประจักษ์ถึงคุณค่าของงานสร้างเสริมสุขภาพและ สสส. ในด้านการทำงานรูปแบบใหม่ๆ เพื่อมุ่งประสิทธิภาพและผลลัพธ์งานสร้างเสริมสุขภาพ
  2. วางกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์แผนการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ระยะยาว ระยะสั้น ในการสื่อสารกับองค์กรและภาคีเครือข่าย เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสอดคล้องกับพันธกิจหรือประเด็นที่องค์กรต้องการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมตรงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประสานงานกับสื่อสารมวลชน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเหมาะสมของ สสส. เพื่อให้เกิดความร่วมมือและสร้างความแข็งแกร่งในการใช้สื่อสารมวลชน และสื่อต่างๆ ในการผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้
  4. ติดตามและบริหารจัดการภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กรจากสื่อภายนอกต่างๆ
  5. ประสานงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนให้องค์กร บรรลุภารกิจที่กำหนดไว้ 
  คุณสมบัติ
  1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 36 ปี 
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือโท ในสาขาสื่อสารมวลชน สื่อสารการตลาด ประชาสัมพันธ์ การบริหารภาพลักษณ์ Brand Management นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 3 ปี หากมีประสบการณ์ทางด้านการพัฒนาแบรนด์ การสื่อสารภาพลักษณ์ขององค์กร การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. สามารถใช้ภาษาไทยได้ระดับดีมาก และภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  5. สามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป ได้ในระดับดี 
  6. สามารถทำงานนอกเวลาหรือในวันหยุด นอกพื้นที่หรือต่างจังหวัดได้
  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**
  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**
             ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่  ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่อยู่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10220 หรือ recruit@thaihealth.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชนะภัย อดิเรกศิวกุล ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 ต่อ 3106 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ FB – Thai Health Recruitment Center
  หมดเขตรับสมัครวันที่ 24 มีนาคม 2559
  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น

            สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการประสงค์จะคัดเลือกบุคลากร รุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานสร้างเสริมสุขภาพ ดังนี้

  นักสื่อสารองค์กร จำนวน 1 ตำแหน่ง

  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

  1. ดำเนินงานด้านการสื่อสารภาพลักษณ์ขององค์กรที่ร่วมกันกำหนดไว้ให้ทุกภาคส่วน ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่  สสส. ภาคีเครือข่ายร่วมงาน สสส. ในทุกระดับให้ประจักษ์ถึงคุณค่าของงานสร้างเสริมสุขภาพและ สสส. ในด้านการทำงานรูปแบบใหม่ๆ เพื่อมุ่งประสิทธิภาพและผลลัพธ์งานสร้างเสริมสุขภาพ
  2. วางกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์แผนการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ระยะยาว ระยะสั้น ในการสื่อสารกับองค์กรและภาคีเครือข่าย เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสอดคล้องกับพันธกิจหรือประเด็นที่องค์กรต้องการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมตรงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประสานงานกับสื่อสารมวลชน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเหมาะสมของ สสส. เพื่อให้เกิดความร่วมมือและสร้างความแข็งแกร่งในการใช้สื่อสารมวลชน และสื่อต่างๆ ในการผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้
  4. ติดตามและบริหารจัดการภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กรจากสื่อภายนอกต่างๆ
  5. ประสานงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนให้องค์กร บรรลุภารกิจที่กำหนดไว้ 

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 36 ปี 
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือโท ในสาขาสื่อสารมวลชน สื่อสารการตลาด ประชาสัมพันธ์ การบริหารภาพลักษณ์ Brand Management นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 3 ปี หากมีประสบการณ์ทางด้านการพัฒนาแบรนด์ การสื่อสารภาพลักษณ์ขององค์กร การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. สามารถใช้ภาษาไทยได้ระดับดีมาก และภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  5. สามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป ได้ในระดับดี 
  6. สามารถทำงานนอกเวลาหรือในวันหยุด นอกพื้นที่หรือต่างจังหวัดได้

  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

             ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่  ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่อยู่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10220 หรือ recruit@thaihealth.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชนะภัย อดิเรกศิวกุล ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 ต่อ 3106 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ FB – Thai Health Recruitment Center

   

  หมดเขตรับสมัครวันที่ 24 มีนาคม 2559

  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น

   

 •  

            สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการประสงค์จะคัดเลือกบุคลากร รุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานสร้างเสริมสุขภาพ ดังนี้
  นักบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ (ด้านบริหารความเสี่ยง) จำนวน 1 อัตรา 
  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
            รับผิดชอบดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร รวมถึงติดตามความเคลื่อนไหวทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงขององค์กร การประสานกับหน่วยงานภายในองค์กร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงเป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านการบริหารความเสี่ยง รายละเอียดดังนี้
  1. สนับสนุนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยคำนึงต่อภารกิจขององค์กรและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
  2. จัดทำ Risk Assessment และพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามหลักการของ COSO ERM
  3. ทบทวนและติดตามความเคลื่อนไหวที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรขององค์กร
  4. จัดทำแผนงานและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  5. เฝ้าระวังและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานด้านการบริหารควมเสี่ยงขององค์กรและรายงานต่อผู้บริหาร
  6. ประสานงาน ด้านการบริหารความเสี่ยง กับหน่วยงานต่างๆ คณะทำงานบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  7. อบรมเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจถึงความสำคัญและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
  8. เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติ
  1. สัญชาติไทย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
  2. จบการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาตร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ด้านการวางแผนหรือการบริหารความเสี่ยง ไม่น้อยว่า 3 ปี
  4. มีทักษะในการรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง
  5. มีศักยภาพในการผลักดันและประสานความร่วมมือเพื่อให้เกิดการทำงานเชิงรุกภายในองค์กร
  6. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
  7. สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารทั้งฟัง พูด อ่าน เขียนในระดับดีมาก และทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี
  8. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม พร้อมที่จะเรียนรู้ คิดเป็นระบบ มีจิตใจบริการ บริหารจัดการงานในความรับผิดชอบได้ดีในระดับสูง อดทน และกระตือรือร้น
  9. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ
  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**
  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**
            ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครงานของ สสส. ได้ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่อยู่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10220 หรืออีเมล recruit@thaihealth.or.th สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชนะภัย อดิเรกศิวกุล ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 ต่อ 3106 และติดตามข่าวสารการรับสมัครงานได้ที่ FB : Thai Health Recruitment Center
  หมดเขตรับสมัครวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น

            สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการประสงค์จะคัดเลือกบุคลากร รุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานสร้างเสริมสุขภาพ ดังนี้

  นักบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ (ด้านบริหารความเสี่ยง) จำนวน 1 อัตรา 

  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

            รับผิดชอบดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร รวมถึงติดตามความเคลื่อนไหวทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงขององค์กร การประสานกับหน่วยงานภายในองค์กร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงเป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านการบริหารความเสี่ยง รายละเอียดดังนี้

  1. สนับสนุนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยคำนึงต่อภารกิจขององค์กรและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
  2. จัดทำ Risk Assessment และพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามหลักการของ COSO ERM
  3. ทบทวนและติดตามความเคลื่อนไหวที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรขององค์กร
  4. จัดทำแผนงานและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  5. เฝ้าระวังและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานด้านการบริหารควมเสี่ยงขององค์กรและรายงานต่อผู้บริหาร
  6. ประสานงาน ด้านการบริหารความเสี่ยง กับหน่วยงานต่างๆ คณะทำงานบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  7. อบรมเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจถึงความสำคัญและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
  8. เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ

  1. สัญชาติไทย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
  2. จบการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาตร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ด้านการวางแผนหรือการบริหารความเสี่ยง ไม่น้อยว่า 3 ปี
  4. มีทักษะในการรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง
  5. มีศักยภาพในการผลักดันและประสานความร่วมมือเพื่อให้เกิดการทำงานเชิงรุกภายในองค์กร
  6. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
  7. สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารทั้งฟัง พูด อ่าน เขียนในระดับดีมาก และทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี
  8. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม พร้อมที่จะเรียนรู้ คิดเป็นระบบ มีจิตใจบริการ บริหารจัดการงานในความรับผิดชอบได้ดีในระดับสูง อดทน และกระตือรือร้น
  9. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ

  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

            ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครงานของ สสส. ได้ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่อยู่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10220 หรืออีเมล recruit@thaihealth.or.th สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชนะภัย อดิเรกศิวกุล ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 ต่อ 3106 และติดตามข่าวสารการรับสมัครงานได้ที่ FB : Thai Health Recruitment Center

   

  หมดเขตรับสมัครวันที่ 17 มีนาคม 2560

  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น

   

 •  

            สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการประสงค์จะคัดเลือกบุคลากร รุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานสร้างเสริมสุขภาพ ดังนี้
  นักบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ (ด้านนโยบายทางการเงิน) จำนวน 1 อัตรา 
  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
            รับผิดชอบดำเนินงานด้านนโยบายทางการเงิน โดยเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการจัดทำข้อเสนอนโยบายทางการเงิน จัดทำแผนการเงิน การจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจในแต่ละหน่วยงานในองค์กร และติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานทางการเงิน รวมถึงติดตามสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อนโยบายทางการเงิน รายละเอียดดังนี้
  1. สนับสนุนการจัดทำแผนการเงินให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์กรและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
  2. ศึกษาผลกระทบและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการจัดทำงบประมาณประจำปี
  3. จัดทำข้อเสนอนโยบายแผนการเงินขององค์กร
  4. ทบทวนและติดตามความเคลื่อนไหวที่อาจส่งผลกระทบต่อแผนการเงิน
  5. จัดทำข้อเสนอและกำหนดยุทธศาสตร์ในการจัดสรรงบประมาณประจำปีต่อหน่วยงานภายในองค์กร
  6. ประสานงานด้านการวางแผนและจัดสรรงบประมาณกับหน่วยงานภายในองค์กร
  7. ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานด้านการเงินขององค์กรและรายงานต่อผู้บริหาร
  8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติ
  1. สัญชาติไทย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
  2. จบการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับปริญญาตรี  ด้านการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาตร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือมีหน่วยการเรียนด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
  3. มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ การวางแผนการเงินให้กับสถาบันการเงิน หรือธุรกิจที่มีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี
  4. มีทักษะในการรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง
  5. มีศักยภาพในการผลักดันและประสานความร่วมมือเพื่อให้เกิดการทำงานเชิงรุกภายในองค์กร
  6. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
  7. สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารทั้งฟัง พูด อ่าน เขียนในระดับดีมาก และทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี
  8. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม พร้อมที่จะเรียนรู้ คิดเป็นระบบ มีจิตใจบริการ บริหารจัดการงานในความรับผิดชอบได้ดีในระดับสูง อดทน และกระตือรือร้น
  9. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ
  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**
  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**
            ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครงานของ สสส. ได้ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่อยู่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10220 หรืออีเมล recruit@thaihealth.or.th สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชนะภัย อดิเรกศิวกุล ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 ต่อ 3106 และติดตามข่าวสารการรับสมัครงานได้ที่ FB : Thai Health Recruitment Center
  หมดเขตรับสมัครวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น

            สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการประสงค์จะคัดเลือกบุคลากร รุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานสร้างเสริมสุขภาพ ดังนี้

  นักบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ (ด้านนโยบายทางการเงิน) จำนวน 1 อัตรา 

  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

            รับผิดชอบดำเนินงานด้านนโยบายทางการเงิน โดยเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการจัดทำข้อเสนอนโยบายทางการเงิน จัดทำแผนการเงิน การจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจในแต่ละหน่วยงานในองค์กร และติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานทางการเงิน รวมถึงติดตามสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อนโยบายทางการเงิน รายละเอียดดังนี้

  1. สนับสนุนการจัดทำแผนการเงินให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์กรและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
  2. ศึกษาผลกระทบและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการจัดทำงบประมาณประจำปี
  3. จัดทำข้อเสนอนโยบายแผนการเงินขององค์กร
  4. ทบทวนและติดตามความเคลื่อนไหวที่อาจส่งผลกระทบต่อแผนการเงิน
  5. จัดทำข้อเสนอและกำหนดยุทธศาสตร์ในการจัดสรรงบประมาณประจำปีต่อหน่วยงานภายในองค์กร
  6. ประสานงานด้านการวางแผนและจัดสรรงบประมาณกับหน่วยงานภายในองค์กร
  7. ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานด้านการเงินขององค์กรและรายงานต่อผู้บริหาร
  8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ

  1. สัญชาติไทย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
  2. จบการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับปริญญาตรี  ด้านการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาตร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือมีหน่วยการเรียนด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
  3. มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ การวางแผนการเงินให้กับสถาบันการเงิน หรือธุรกิจที่มีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี
  4. มีทักษะในการรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง
  5. มีศักยภาพในการผลักดันและประสานความร่วมมือเพื่อให้เกิดการทำงานเชิงรุกภายในองค์กร
  6. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
  7. สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารทั้งฟัง พูด อ่าน เขียนในระดับดีมาก และทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี
  8. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม พร้อมที่จะเรียนรู้ คิดเป็นระบบ มีจิตใจบริการ บริหารจัดการงานในความรับผิดชอบได้ดีในระดับสูง อดทน และกระตือรือร้น
  9. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ

  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

            ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครงานของ สสส. ได้ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่อยู่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10220 หรืออีเมล recruit@thaihealth.or.th สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชนะภัย อดิเรกศิวกุล ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 ต่อ 3106 และติดตามข่าวสารการรับสมัครงานได้ที่ FB : Thai Health Recruitment Center

   

  หมดเขตรับสมัครวันที่ 17 มีนาคม 2560

  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น

   

 •  

            สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการประสงค์จะคัดเลือกบุคลากร รุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานสร้างเสริมสุขภาพ ดังนี้
  นักวิเคราะห์และบริหารโครงการ จำนวน 6 อัตรา
  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
  1. ดูแลรับผิดชอบและบริหารแผนงาน/โครงการ ตั้งแต่การพัฒนา วิเคราะห์ วางแผน ติดตามสนับสนุนแผนงาน/โครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
  2. บริหารงบประมาณของแผนงาน/โครงการหรืองานที่ได้รับมอบหมาย โดยประมาณการงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  3. บริหารจัดการประชุมเพื่อพัฒนาให้เกิดแผนงาน/โครงการสร้างเสริมสุขภาวะ
  4. ประสานและจัดกิจกรรมต่างๆ กับภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี เชื่อมโยง และผลักดันไปสู่เป้าหมายของแผน/แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะ
  5. สื่อสาร สร้างความเข้าใจในแผนงาน/โครงการสร้างเสริมสุขภาวะ ตลอดจนสามารถอธิบายได้ถึงประเด็นสุขภาวะทางสังคมที่ตนเองรับผิดชอบไปยังผู้เกี่ยวข้อง
  6. สร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบ สสส. ตาม Core Value ทั้ง 6 คือ Innovative, Proactive, Collective Impact, Sustainable, Health Conscious และ Public Mind
  7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนัก
  คุณสมบัติ
  1. จบการศึกษาระดับปริญญาโท  ในสาขาใดสาขาหนึ่ง หากสำเร็จการศึกษาด้านสุขภาพ/สาธารณสุข/สิ่งแวดล้อม/สังคมศาสตร์/รัฐศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  2. มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการ ประสานงานเครือข่ายภาคี ไม่ต่ำกว่า 3 ปี 
  3. มีความสามารถคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง สรุปประเด็น และสรุปการประชุม
  4. สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง
  5. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันในหลายรูปแบบ รองรับการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองได้ทันที
  6. มีความสามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป ได้ในระดับดีมาก
  7. มีทักษะในการสื่อสาร และเขียนภาษาไทยดีมาก และใช้ภาษาอังกฤษได้พอใช้-ดี
  8. มีความสนใจอยากทำงานชุมชนและงานสร้างเสริมสุขภาพ
  9. มีมนุษยสัมพันธ์ ความรับผิดชอบสูง และ Proactive
  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**
  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**
            ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่  ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่อยู่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือส่งมาที่อีเมล recruit@thaihealth.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชนะภัย อดิเรกศิวกุล ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 ต่อ 3106 และสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครงานได้ที่ FB – Thai Health Recruitment Center
  หมดเขตรับสมัครวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น

            สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการประสงค์จะคัดเลือกบุคลากร รุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานสร้างเสริมสุขภาพ ดังนี้

  นักวิเคราะห์และบริหารโครงการ จำนวน 6 อัตรา

  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

  1. ดูแลรับผิดชอบและบริหารแผนงาน/โครงการ ตั้งแต่การพัฒนา วิเคราะห์ วางแผน ติดตามสนับสนุนแผนงาน/โครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
  2. บริหารงบประมาณของแผนงาน/โครงการหรืองานที่ได้รับมอบหมาย โดยประมาณการงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  3. บริหารจัดการประชุมเพื่อพัฒนาให้เกิดแผนงาน/โครงการสร้างเสริมสุขภาวะ
  4. ประสานและจัดกิจกรรมต่างๆ กับภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี เชื่อมโยง และผลักดันไปสู่เป้าหมายของแผน/แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะ
  5. สื่อสาร สร้างความเข้าใจในแผนงาน/โครงการสร้างเสริมสุขภาวะ ตลอดจนสามารถอธิบายได้ถึงประเด็นสุขภาวะทางสังคมที่ตนเองรับผิดชอบไปยังผู้เกี่ยวข้อง
  6. สร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบ สสส. ตาม Core Value ทั้ง 6 คือ Innovative, Proactive, Collective Impact, Sustainable, Health Conscious และ Public Mind
  7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนัก

  คุณสมบัติ

  1. อายุไม่เกิน 40 ปี
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาใดสาขาหนึ่ง หากสำเร็จการศึกษาด้านสุขภาพ/สาธารณสุข/สิ่งแวดล้อม/สังคมศาสตร์/รัฐศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการ ประสานงานเครือข่ายภาคี ไม่ต่ำกว่า 3 ปี 
  4. มีความสามารถคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง สรุปประเด็น และสรุปการประชุม
  5. สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง
  6. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันในหลายรูปแบบ รองรับการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองได้ทันที
  7. มีความสามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป ได้ในระดับดีมาก
  8. มีทักษะในการสื่อสาร และเขียนภาษาไทยดีมาก และใช้ภาษาอังกฤษได้พอใช้-ดี
  9. มีความสนใจอยากทำงานชุมชนและงานสร้างเสริมสุขภาพ
  10. มีมนุษยสัมพันธ์ ความรับผิดชอบสูง และ Proactive

  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

            ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่  ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่อยู่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือส่งมาที่อีเมล recruit@thaihealth.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชนะภัย อดิเรกศิวกุล ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 ต่อ 3106 และสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครงานได้ที่ FB – Thai Health Recruitment Center

   

  หมดเขตรับสมัครวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น

   

 •  

  การจ้างนักวิชาการสนับสนุนงานของ
  คณะอนุกรรมการพัฒนากรอบการประเมินผลการดำเนินงานของ สสส.
  ปีงบประมาณ 2560
  โดย ฝ่ายติดตามและประเมินผล
  เหตุผลความเป็นมา
            ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากรอบการประเมินผลการดำเนินงานของ สสส. (ภายใต้คณะกรรมการประเมินผล) ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งเห็นชอบให้มีการจ้างนักวิชาการจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการพัฒนาตัวชี้วัดผลการดำเนินงานและการประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ สสส. เพื่อทำหน้าที่ร่วมกับฝ่ายติดตามและประเมินผลในการสนับสนุนงานพัฒนาร่างกรอบการประเมินผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. ให้แก่คณะอนุกรรมการฯ ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้งานของคณะอนุกรรมการฯเป็นไปอย่างคล่องตัว รวดเร็วและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการประเมินผล
            ในการนี้ ฝ่ายติดตามและประเมินผลในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการฯ จึงจัดให้มีการจัดจ้างนักวิชาการภายนอกที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ สสส. ทั้งในระดับองค์การ และระดับแผน รวมทั้งมีประสบการณ์ในการทำงานวิจัย/ประเมินผล เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานพัฒนากรอบการประเมินผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. ภายใต้การกำกับดูแลของคณะอนุกรรมการฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามมติของคณะอนุกรรมการฯดังกล่าวข้างต้น                                                                                                                                                                                                                      
  วัตถุประสงค์   
  1. เพื่อร่วมกับฝ่ายติดตามและประเมินผล ในการศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์กรอบการประเมินผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. โดยศึกษาเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ของหน่วยงานในลักษณะเดียวกัน ทั้งในและต่างประเทศ
  2. เพื่อร่วมกับฝ่ายติดตามและประเมินผล ในพัฒนา และปรับปรุงกรอบการประเมินผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส.ทั้งในระดับองค์การ และ ระดับแผน (สำหรับเริ่มใช้ในปีงบประมาณ 2561) ที่สะท้อนความเชื่อมโยงผลการดำเนินงานตามเป้าหมายระยะ 10 ปีของ สสส. ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ภายใต้การกำกับดูแลของคณะอนุกรรมการฯ 
  ขอบเขตและกระบวนการดำเนินงาน
  1. ขอบเขตการปฏิบัติงานด้านเนื้อหา  ประกอบด้วย  
      1.1 ศึกษา/วิเคราะห์/สังเคราะห์ทิศทาง ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายระยะ 10 ปีของ สสส.เพื่อพัฒนากรอบแนวคิด (Conceptual Framework)  ของการดำเนินงานของ สสส. ที่มุ่งสู่เป้าหมาย 10 ปี
       1.2 ศึกษา/วิเคราะห์/สังเคราะห์ชุดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของ สสส. ทั้งในระดับองค์การ และระดับแผนของปีต่างๆที่ผ่านมา เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนากรอบการประเมินผลการดำเนินงานฯ
       1.3 ศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์กรอบการประเมินผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. โดยศึกษาเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ของหน่วยงานในลักษณะเดียวกัน ทั้งในและต่างประเทศ
       1.4 พัฒนากรอบการประเมินผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. ที่สะท้อนความเชื่อมโยงผลจากการดำเนินงานตามกับเป้าหมายระยะ 10 ปี ตามระดับขั้นความสำเร็จ ทั้งในระดับกระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ รวมทั้งเชื่อมโยงกับ Core Value ขององค์กรใน 3 ด้านสำคัญ คือ 1) Innovation Enabler  2)  Collective Impact และ 3) Sustainable Change ทั้งในระดับองค์การและแผน
  2. ขอบเขตการปฏิบัติงานด้านกระบวนการ  ประกอบด้วย 
       2.1 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อรับฟัง ประสานความต้องการของคณะอนุกรรมการฯ และดำเนินการตามความต้องการ
       2.2 นำเสนอผลงานและรายงานความก้าวหน้าในการการดำเนินงานต่อคณะอนุกรรมการฯอย่างต่อเนื่อง
       2.3 ประสานกับฝ่ายติดตามและประเมินผล รวมทั้งสำนักต่างๆที่เกี่ยวข้องในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งในรูปแบบการประชุม การขอเอกสาร การสอบถาม และการสัมภาษณ์ (ในกรณีที่จำเป็น)
       2.4 ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการฯ
  คุณสมบัติของนักวิชาการ
  1. วุฒิการศึกษา : ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในสาขาสาธารณสุข/สุขภาพ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นโยบายสาธารณะ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสบการณ์ : ด้านการวิจัย/ประเมินผล ด้านการประเมินงานระดับองค์การและระดับแผน/แผนงาน ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
  3. ความสามารถ
  • มีทักษะในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
  • มีทักษะในการสื่อสารและนำเสนอ
  • สามารถทำงานได้ด้วยตนเองและบริหารจัดการงานที่มีความซับซ้อนภายใต้ความกดดันได้อย่างมืออาชีพ และตรงประเด็น
  • เป็นคนที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ของงาน และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsoft Office ได้ในระดับดีมาก
  • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
  • ทำงานได้เต็มเวลา
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ความรับผิดชอบ และความอดทนสูง
  ระยะเวลาดำเนินการ
  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฎาคม 2560  (รวม 6 เดือน)
  ผลงานที่นำส่ง
  1. รายงานผลการปฏิบัติงาน  เอกสารที่เกี่ยวข้อง และความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 
  ทุกเดือน
  2. รายงานผลการปฏิบัติงาน ฉบับสมบูรณ์
  3. กรอบการประเมินผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. ในระดับองค์การและระดับแผน
  งบประมาณ  
            จำนวน 240,000 – 480,000 บาท (เดือนละ 40,000 –  80,000 บาท รวม 6 เดือน) 
            ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาและประสบการณ์
  ผู้สนใจสามารถส่งประวัติการทำงาน มาที่
  ฝ่ายติดตามและประเมินผล 
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
  ที่อยู่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
  หรือส่งมาที่อีเมลที่ evaluation@thaihealth.or.th 
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณลลนา โรจนไพบูลย์ โทร 089-123-4455
  หมดเขตรับสมัครวันที่ 10 มกราคม 2560
  ที่มา : ฝ่ายติดตามและประเมินผล

  การจ้างนักวิชาการสนับสนุนงานของ

  คณะอนุกรรมการพัฒนากรอบการประเมินผลการดำเนินงานของ สสส.

  ปีงบประมาณ 2560

  โดย ฝ่ายติดตามและประเมินผล

   

  เหตุผลความเป็นมา

            ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากรอบการประเมินผลการดำเนินงานของ สสส. (ภายใต้คณะกรรมการประเมินผล) ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งเห็นชอบให้มีการจ้างนักวิชาการจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการพัฒนาตัวชี้วัดผลการดำเนินงานและการประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ สสส. เพื่อทำหน้าที่ร่วมกับฝ่ายติดตามและประเมินผลในการสนับสนุนงานพัฒนาร่างกรอบการประเมินผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. ให้แก่คณะอนุกรรมการฯ ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้งานของคณะอนุกรรมการฯเป็นไปอย่างคล่องตัว รวดเร็วและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการประเมินผล

            ในการนี้ ฝ่ายติดตามและประเมินผลในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการฯ จึงจัดให้มีการจัดจ้างนักวิชาการภายนอกที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ สสส. ทั้งในระดับองค์การ และระดับแผน รวมทั้งมีประสบการณ์ในการทำงานวิจัย/ประเมินผล เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานพัฒนากรอบการประเมินผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. ภายใต้การกำกับดูแลของคณะอนุกรรมการฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามมติของคณะอนุกรรมการฯดังกล่าวข้างต้น     

  วัตถุประสงค์

  1. เพื่อร่วมกับฝ่ายติดตามและประเมินผล ในการศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์กรอบการประเมินผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. โดยศึกษาเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ของหน่วยงานในลักษณะเดียวกัน ทั้งในและต่างประเทศ
  2. เพื่อร่วมกับฝ่ายติดตามและประเมินผล ในพัฒนา และปรับปรุงกรอบการประเมินผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส.ทั้งในระดับองค์การ และ ระดับแผน (สำหรับเริ่มใช้ในปีงบประมาณ 2561) ที่สะท้อนความเชื่อมโยงผลการดำเนินงานตามเป้าหมายระยะ 10 ปีของ สสส. ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ภายใต้การกำกับดูแลของคณะอนุกรรมการฯ 

  ขอบเขตและกระบวนการดำเนินงาน

  1. ขอบเขตการปฏิบัติงานด้านเนื้อหา  ประกอบด้วย  
      1.1 ศึกษา/วิเคราะห์/สังเคราะห์ทิศทาง ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายระยะ 10 ปีของ สสส.เพื่อพัฒนากรอบแนวคิด (Conceptual Framework)  ของการดำเนินงานของ สสส. ที่มุ่งสู่เป้าหมาย 10 ปี
       1.2 ศึกษา/วิเคราะห์/สังเคราะห์ชุดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของ สสส. ทั้งในระดับองค์การ และระดับแผนของปีต่างๆที่ผ่านมา เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนากรอบการประเมินผลการดำเนินงานฯ
       1.3 ศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์กรอบการประเมินผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. โดยศึกษาเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ของหน่วยงานในลักษณะเดียวกัน ทั้งในและต่างประเทศ
       1.4 พัฒนากรอบการประเมินผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. ที่สะท้อนความเชื่อมโยงผลจากการดำเนินงานตามกับเป้าหมายระยะ 10 ปี ตามระดับขั้นความสำเร็จ ทั้งในระดับกระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ รวมทั้งเชื่อมโยงกับ Core Value ขององค์กรใน 3 ด้านสำคัญ คือ 1) Innovation Enabler  2)  Collective Impact และ 3) Sustainable Change ทั้งในระดับองค์การและแผน
  2. ขอบเขตการปฏิบัติงานด้านกระบวนการ  ประกอบด้วย
        2.1 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อรับฟัง ประสานความต้องการของคณะอนุกรรมการฯ และดำเนินการตามความต้องการ
       2.2 นำเสนอผลงานและรายงานความก้าวหน้าในการการดำเนินงานต่อคณะอนุกรรมการฯอย่างต่อเนื่อง
       2.3 ประสานกับฝ่ายติดตามและประเมินผล รวมทั้งสำนักต่างๆที่เกี่ยวข้องในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งในรูปแบบการประชุม การขอเอกสาร การสอบถาม และการสัมภาษณ์ (ในกรณีที่จำเป็น)
       2.4 ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการฯ

  คุณสมบัติของนักวิชาการ

  1. วุฒิการศึกษา : ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในสาขาสาธารณสุข/สุขภาพ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นโยบายสาธารณะ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสบการณ์ : ด้านการวิจัย/ประเมินผล ด้านการประเมินงานระดับองค์การและระดับแผน/แผนงาน ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
  3. ความสามารถ
   • มีทักษะในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
   • มีทักษะในการสื่อสารและนำเสนอ
   • สามารถทำงานได้ด้วยตนเองและบริหารจัดการงานที่มีความซับซ้อนภายใต้ความกดดันได้อย่างมืออาชีพ และตรงประเด็น
   • เป็นคนที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ของงาน และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
   • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsoft Office ได้ในระดับดีมาก
   • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
   • ทำงานได้เต็มเวลา
   • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ความรับผิดชอบ และความอดทนสูง

  ระยะเวลาดำเนินการ

  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 กรกฎาคม 2560  (รวม 6 เดือน)

  ผลงานที่นำส่ง

  1. รายงานผลการปฏิบัติงาน  เอกสารที่เกี่ยวข้อง และความก้าวหน้าในการดำเนินงานทุกเดือน
  2. รายงานผลการปฏิบัติงาน ฉบับสมบูรณ์
  3. กรอบการประเมินผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. ในระดับองค์การและระดับแผน

  งบประมาณ

            จำนวน 240,000 – 480,000 บาท (เดือนละ 40,000 –  80,000 บาท รวม 6 เดือน) 

            ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาและประสบการณ์

  ผู้สนใจสามารถส่งประวัติการทำงาน มาที่

  ฝ่ายติดตามและประเมินผล 

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

  ที่อยู่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

  หรือส่งมาที่อีเมลที่ evaluation@thaihealth.or.th 

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณลลนา โรจนไพบูลย์ โทร 089-123-4455

   

  หมดเขตรับสมัครวันที่ 10 มกราคม 2560

   

   

   

   

   

  ที่มา : ฝ่ายติดตามและประเมินผล

   

ร่วมงานกับภาคี - มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
 •  

            มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (www.thaissf.org) จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2537 ตามเจตนารมณ์ของ  นายแพทย์สฤษดิ์วงศ์และคุณหญิงสดศรี วงศ์ถ้วยทอง โดยมีเป้าหมายสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม พัฒนากระบวนการเรียนรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา รวบรวมองค์ความรู้และศึกษาวิจัยในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสังคมไทย เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง “ผู้ประสานงานวิชาการ / นักวิชาการ”  จำนวน 1 ตำแหน่ง 
            โครงการเสริมสร้างทักษะความสามารถภาคีเครือข่ายด้วยกระบวนการเรียนรู้ในด้านการจัดการความรู้ การถอดบทเรียน และการบริหารเครือข่าย
  รายละเอียดการปฏิบัติงาน (Job Description)
  1. ทำหน้าที่ประสานงานวิชาการ ในระดับโครงการ/ชุดโครงการ ได้แก่
  - ประสานงานเพื่อจัดกระบวนการพัฒนาภาพรวม/แผนงานวิจัย โดยนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ  ภายใต้คำแนะนำของผู้จัดการชุดโครงการวิจัย
  - ประสานและติดตามงานให้เกิดการดำเนินงานตามแผนของชุดโครงการที่ได้กำหนดไว้  
  - ประสานงานเพื่อจัดกระบวนให้เกิดโครงร่างการวิจัยที่ตรงกับความต้องการของแผนงาน
  - ประสานงาน และติดตาม เพื่อให้เกิดการพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่เสนอขอทุนสนับสนุนได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสมจากผู้ทรงคุณวุฒิ
  - ติดตามหรือจัดให้เกิดกระบวนการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ  จนโครงการเสร็จสิ้น
  - สนับสนุนให้เกิดกระบวนการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ  ทั้งระดับนโยบาย และระดับวิชาการ และระดับประชาชน
  2. สนับสนุนกระบวนการทำงานทางวิชาการ เช่น การจัดประชุม ดูแลเนื้อหาการประชุม สรุปและติดตามความก้าวหน้าของการประชุม  เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่าง นักวิชาการ นักวิจัย ผู้จัดการ และมูลนิธิ
  3. จัดทำหรือประสานการจัดทำเอกสารวิชาการที่เกิดการผลการวิจัย/ศึกษา/ทบทวนองค์ความรู้  และรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/ชุดโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  คุณสมบัติ
  1. ปริญญาโท ด้านการศึกษา และสังคมศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  2. มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการความรู้และงานวิจัย และติดต่อประสานงานภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชน อย่างน้อย 2 ปี
  ค่าตอบแทน ตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป (พิจารณาจากความสามารถและประสบการณ์)                
  การคัดเลือก
  • คัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัคร
  • นัดหมายสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ 
  • ประกาศผลภายใน 1 สัปดาห์ภายหลังสัมภาษณ์
  ผู้ที่สนใจสามารถส่งจดหมายสมัครงาน หรือส่ง e-mail พร้อมประวัติส่วนตัวและเอกสารสำคัญ พร้อมรูปถ่าย มาที่ 
  คุณพเยาว์  ปฏิมาภรณ์ชัย  มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ 
  เลขที่ 1168  ซอยพหลโยธิน 22  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 
  โทร. 02-511-5855 ต่อ 110  โทรสาร 0-2939-2122   E-mail :  payao@thainhf.org

            มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (www.thaissf.org) จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2537 ตามเจตนารมณ์ของ  นายแพทย์สฤษดิ์วงศ์และคุณหญิงสดศรี วงศ์ถ้วยทอง โดยมีเป้าหมายสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม พัฒนากระบวนการเรียนรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา รวบรวมองค์ความรู้และศึกษาวิจัยในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสังคมไทย เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง “ผู้ประสานงานวิชาการ / นักวิชาการ”  จำนวน 1 ตำแหน่ง 

            โครงการเสริมสร้างทักษะความสามารถภาคีเครือข่ายด้วยกระบวนการเรียนรู้ในด้านการจัดการความรู้ การถอดบทเรียน และการบริหารเครือข่าย

  รายละเอียดการปฏิบัติงาน (Job Description)

  1. ทำหน้าที่ประสานงานวิชาการ ในระดับโครงการ/ชุดโครงการ ได้แก่
   - ประสานงานเพื่อจัดกระบวนการพัฒนาภาพรวม/แผนงานวิจัย โดยนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ  ภายใต้คำแนะนำของผู้จัดการชุดโครงการวิจัย
   - ประสานและติดตามงานให้เกิดการดำเนินงานตามแผนของชุดโครงการที่ได้กำหนดไว้  
   - ประสานงานเพื่อจัดกระบวนให้เกิดโครงร่างการวิจัยที่ตรงกับความต้องการของแผนงาน
   - ประสานงาน และติดตาม เพื่อให้เกิดการพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่เสนอขอทุนสนับสนุนได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสมจากผู้ทรงคุณวุฒิ
   - ติดตามหรือจัดให้เกิดกระบวนการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ  จนโครงการเสร็จสิ้น
   - สนับสนุนให้เกิดกระบวนการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ  ทั้งระดับนโยบาย และระดับวิชาการ และระดับประชาชน
  2. สนับสนุนกระบวนการทำงานทางวิชาการ เช่น การจัดประชุม ดูแลเนื้อหาการประชุม สรุปและติดตามความก้าวหน้าของการประชุม เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่าง นักวิชาการ นักวิจัย ผู้จัดการ และมูลนิธิ
  3. จัดทำหรือประสานการจัดทำเอกสารวิชาการที่เกิดการผลการวิจัย/ศึกษา/ทบทวนองค์ความรู้  และรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/ชุดโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ

  คุณสมบัติ

  1. ปริญญาโท ด้านการศึกษา และสังคมศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  2. มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการความรู้และงานวิจัย และติดต่อประสานงานภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชน อย่างน้อย 2 ปี

  ค่าตอบแทน

  ตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป (พิจารณาจากความสามารถและประสบการณ์)                

  การคัดเลือก

  1. คัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัคร
  2. นัดหมายสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ 
  3. ประกาศผลภายใน 1 สัปดาห์ภายหลังสัมภาษณ์

   

  ผู้ที่สนใจสามารถส่งจดหมายสมัครงาน หรือส่ง e-mail พร้อมประวัติส่วนตัวและเอกสารสำคัญ พร้อมรูปถ่าย มาที่ 

  คุณพเยาว์  ปฏิมาภรณ์ชัย

  มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ 

  เลขที่ 1168  ซอยพหลโยธิน 22  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 

  โทร. 02-511-5855 ต่อ 110 โทรสาร 0-2939-2122  

  E-mail :  payao@thainhf.org

   

   

   

   

   

  ที่มา : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์

   

ร่วมงานกับภาคี - สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
 • ประกาศรับสมัครงาน : ตำแหน่งนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย 
            มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ มีความประสงค์รับสมัครนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยเพื่อปฏิบัติงานใน“โครงการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพภายใต้แผนงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก (WHO-RTG CCS 2017-2021: Antimicrobial resistance)” จานวน 3 ตำแหน่ง 
  รายละเอียดโครงการ
            โครงการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพภายใต้แผนงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก (WHO-RTG CCS 2017-2021: Antimicrobial resistance) เป็นโครงการที่มีระยะเวลาในการดำเนินการ 5 ปี โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาและเสริมสร้างกระบวนการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งประเทศไทย (2560-2564) อย่างยั่งยืน โดยมีกิจกรรมในการดำเนินการหลักได้แก่ การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ และพัฒนาศักยภาพในการสร้างองค์ความรู้เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย
  คุณสมบัติ
  1. สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น แพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ
  2. สามารถทำงานล่วงเวลา และออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้โดยไม่มีข้อจากัดหรือพันธะที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
  3. มีใจรักการทำงานเพื่อสาธารณะ มีความรับผิดชอบสูง อดทน กระตือรือร้น รักการเรียนรู้คิดเป็นระบบทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  4. สามารถทำงานเป็นทีมมีมนุษย์สัมพันธ์ดีและสามารถถ่ายทอดความรู้ ให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้ช่วยนักวิจัยในทีมงาน
  5. มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
  6. มีทักษะภาษาอังกฤษในเกณฑ์ระดับดี (ผลสอบ IELST ไม่น้อยกว่า 6 ในกรณีนักวิจัย ไม่น้อยกว่า 5 ในกรณีผู้ช่วยนักวิจัยหรือเทียบเท่า)
  7. หากมีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี ในการวิจัย มีผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  1. ดำเนินการกิจกรรมในโครงการ และค้นหาเครือข่ายวิจัยเพื่อดำเนินการจ้าง หรือทำให้เกิดข้อตกลงการทาวิจัยที่เหมาะสม
  2. ประสานงานด้านวิชาการกับคณะกรรมการ นักวิชาการ หน่วยงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
  3. จัดการประชุมในรูปแบบต่างๆ เช่น ประชุมคณะกรรมการกากับโครงการ ประชุมกลุ่มย่อยประชุมสัมมนา และอื่นๆ รวมถึงการสรุปและจดบันทึกการประชุมอย่างเป็นทางการ
  4. จัดกระบวนการเผยแพร่ความรู้ และนาผลการดำเนินโครงการไปสู่นโยบาย และใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ทั้ง policy brief, website, จดหมายข่าว
  5. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
  อัตราเงินเดือน
            ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และการศึกษา 
  สวัสดิการ
            ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, การตรวจสุขภาพประจาปี, กองทุนสารองเลี้ยงชีพ 
  เอกสารประกอบการสมัคร
  1. ประวัติส่วนบุคคล (Resume)
  2. สำเนาวุฒิการศึกษา และผลการศึกษา (transcript)
  3. สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน
  5. ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
  6. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ IETLS, TOEFL หรือเทียบเท่า (ถ้ามี)
  7. เอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา
  วิธีการสมัคร
            สามารถมาสมัครด้วยตนเอง, ส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือ E-mail มายัง 
            นางสาวสัญญา ศรีรัตนะ (สมัครงาน) 
            สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ อาคารคลังพัสดุชั้น 3 
            ซอยสาธารณสุข 6 (ภายในกระทรวงสาธารณสุข) ถนนติวานนท์ 
            ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
            โทร. 02 590 2397 โทรสาร 02 590 2385 
            E-mail address: sanya@ihpp.thaigov.net 
            สนใจข้อมูลข่าวสาร เพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กร สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.ihpp.thaigov.net
  ที่มา : สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

  ประกาศรับสมัครงาน : ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ 

            มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ มีความประสงค์รับสมัครนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยเพื่อปฏิบัติงานใน“โครงการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพภายใต้แผนงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก (WHO-RTG CCS 2017-2021: Antimicrobial resistance)” 

  รายละเอียดโครงการ

            โครงการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพภายใต้แผนงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก (WHO-RTG CCS 2017-2021: Antimicrobial resistance) เป็นโครงการที่มีระยะเวลาในการดำเนินการ 5 ปี โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาและเสริมสร้างกระบวนการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งประเทศไทย (2560-2564) อย่างยั่งยืน โดยมีกิจกรรมในการดำเนินการหลักได้แก่ การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ และพัฒนาศักยภาพในการสร้างองค์ความรู้เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย

  คุณสมบัติ

  1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชาต่างๆ หรือที่เกี่ยวข้อง
  2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรม Ms Office และโปรแกรมอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
  3. มีทักษะด้านการใช้ภาษา โดยเฉพาะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้ดี (ผลสอบ IELST ไม่น้อยกว่า 5 หรือเทียบเท่า)
  4. มีทักษะการติดต่อประสานงาน สามารถทำงานเป็นทีมมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  5. มีใจรักการทำงานเพื่อสาธารณะ มีความรับผิดชอบสูง อดทน กระตือรือร้น รักการเรียนรู้คิดเป็นระบบทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  6. หากมีประสบการณ์ด้านธุรการ เลขานุการ ประสานงานโครงการวิจัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. ปฏิบัติงานธุรการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ ระบบข้อมูล และการจัดกิจกรรมต่างๆ
  2. จัดทำบัญชี งานจัดซื้อ/จ้าง ตามข้อกำหนดของแหล่งทุน
  3. จัดการประชุมในรูปแบบต่างๆ เช่น ประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ ประชุมกลุ่มย่อยประชุมสัมมนา และอื่นๆ รวมถึงการสรุปและจดบันทึกการประชุมอย่างเป็นทางการ
  4. จัดการงานเอกสาร/การจัดการฐานข้อมูล
  5. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
  6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  อัตราเงินเดือน

            ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และการศึกษา 

  สวัสดิการ

            ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, การตรวจสุขภาพประจาปี, กองทุนสารองเลี้ยงชีพ 

  เอกสารประกอบการสมัคร

  1. ประวัติส่วนบุคคล (Resume)
  2. สำเนาวุฒิการศึกษา และผลการศึกษา (transcript)
  3. สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน
  5. ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
  6. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ IETLS, TOEFL หรือเทียบเท่า (ถ้ามี)
  7. เอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา

  วิธีการสมัคร

            สามารถมาสมัครด้วยตนเอง, ส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือ E-mail มายัง 

            นางสาวสัญญา ศรีรัตนะ (สมัครงาน) 

            สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ อาคารคลังพัสดุชั้น 3 

            ซอยสาธารณสุข 6 (ภายในกระทรวงสาธารณสุข) ถนนติวานนท์ 

            ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

            โทร. 02 590 2397 โทรสาร 02 590 2385 

            E-mail address: sanya@ihpp.thaigov.net 

   

            สนใจข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กร สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.ihpp.thaigov.net

   

   

   

   

   

  ที่มา : สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

 •  

  ประกาศรับสมัครงาน : ตำแหน่งนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย 
            มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ มีความประสงค์รับสมัครนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยเพื่อปฏิบัติงานใน“โครงการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพภายใต้แผนงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก (WHO-RTG CCS 2017-2021: Antimicrobial resistance)” จานวน 3 ตำแหน่ง 
  รายละเอียดโครงการ
            โครงการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพภายใต้แผนงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก (WHO-RTG CCS 2017-2021: Antimicrobial resistance) เป็นโครงการที่มีระยะเวลาในการดำเนินการ 5 ปี โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาและเสริมสร้างกระบวนการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งประเทศไทย (2560-2564) อย่างยั่งยืน โดยมีกิจกรรมในการดำเนินการหลักได้แก่ การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ และพัฒนาศักยภาพในการสร้างองค์ความรู้เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย
  คุณสมบัติ
  1. สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น แพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ
  2. สามารถทำงานล่วงเวลา และออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้โดยไม่มีข้อจากัดหรือพันธะที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
  3. มีใจรักการทำงานเพื่อสาธารณะ มีความรับผิดชอบสูง อดทน กระตือรือร้น รักการเรียนรู้คิดเป็นระบบทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  4. สามารถทำงานเป็นทีมมีมนุษย์สัมพันธ์ดีและสามารถถ่ายทอดความรู้ ให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้ช่วยนักวิจัยในทีมงาน
  5. มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
  6. มีทักษะภาษาอังกฤษในเกณฑ์ระดับดี (ผลสอบ IELST ไม่น้อยกว่า 6 ในกรณีนักวิจัย ไม่น้อยกว่า 5 ในกรณีผู้ช่วยนักวิจัยหรือเทียบเท่า)
  7. หากมีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี ในการวิจัย มีผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  1. ดำเนินการกิจกรรมในโครงการ และค้นหาเครือข่ายวิจัยเพื่อดำเนินการจ้าง หรือทำให้เกิดข้อตกลงการทาวิจัยที่เหมาะสม
  2. ประสานงานด้านวิชาการกับคณะกรรมการ นักวิชาการ หน่วยงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
  3. จัดการประชุมในรูปแบบต่างๆ เช่น ประชุมคณะกรรมการกากับโครงการ ประชุมกลุ่มย่อยประชุมสัมมนา และอื่นๆ รวมถึงการสรุปและจดบันทึกการประชุมอย่างเป็นทางการ
  4. จัดกระบวนการเผยแพร่ความรู้ และนาผลการดำเนินโครงการไปสู่นโยบาย และใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ทั้ง policy brief, website, จดหมายข่าว
  5. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
  อัตราเงินเดือน
            ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และการศึกษา 
  สวัสดิการ
            ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, การตรวจสุขภาพประจาปี, กองทุนสารองเลี้ยงชีพ 
  เอกสารประกอบการสมัคร
  1. ประวัติส่วนบุคคล (Resume)
  2. สำเนาวุฒิการศึกษา และผลการศึกษา (transcript)
  3. สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน
  5. ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
  6. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ IETLS, TOEFL หรือเทียบเท่า (ถ้ามี)
  7. เอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา
  วิธีการสมัคร
            สามารถมาสมัครด้วยตนเอง, ส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือ E-mail มายัง 
            นางสาวสัญญา ศรีรัตนะ (สมัครงาน) 
            สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ อาคารคลังพัสดุชั้น 3 
            ซอยสาธารณสุข 6 (ภายในกระทรวงสาธารณสุข) ถนนติวานนท์ 
            ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
            โทร. 02 590 2397 โทรสาร 02 590 2385 
            E-mail address: sanya@ihpp.thaigov.net 
            สนใจข้อมูลข่าวสาร เพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กร สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.ihpp.thaigov.net
  ที่มา : สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

  ประกาศรับสมัครงาน : ตำแหน่งนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย 

            มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ มีความประสงค์รับสมัครนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยเพื่อปฏิบัติงานใน“โครงการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพภายใต้แผนงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก (WHO-RTG CCS 2017-2021: Antimicrobial resistance)” จำนวน 3 ตำแหน่ง 

  รายละเอียดโครงการ

            โครงการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพภายใต้แผนงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก (WHO-RTG CCS 2017-2021: Antimicrobial resistance) เป็นโครงการที่มีระยะเวลาในการดำเนินการ 5 ปี โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาและเสริมสร้างกระบวนการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งประเทศไทย (2560-2564) อย่างยั่งยืน โดยมีกิจกรรมในการดำเนินการหลักได้แก่ การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ และพัฒนาศักยภาพในการสร้างองค์ความรู้เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย

  คุณสมบัติ

  1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น แพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ
  2. สามารถทำงานล่วงเวลา และออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้โดยไม่มีข้อจากัดหรือพันธะที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
  3. มีใจรักการทำงานเพื่อสาธารณะ มีความรับผิดชอบสูง อดทน กระตือรือร้น รักการเรียนรู้คิดเป็นระบบทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  4. สามารถทำงานเป็นทีมมีมนุษย์สัมพันธ์ดีและสามารถถ่ายทอดความรู้ ให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้ช่วยนักวิจัยในทีมงาน
  5. มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
  6. มีทักษะภาษาอังกฤษในเกณฑ์ระดับดี (ผลสอบ IELST ไม่น้อยกว่า 6 ในกรณีนักวิจัย ไม่น้อยกว่า 5 ในกรณีผู้ช่วยนักวิจัยหรือเทียบเท่า)
  7. หากมีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี ในการวิจัย มีผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. ดำเนินการกิจกรรมในโครงการ และค้นหาเครือข่ายวิจัยเพื่อดำเนินการจ้าง หรือทำให้เกิดข้อตกลงการทาวิจัยที่เหมาะสม
  2. ประสานงานด้านวิชาการกับคณะกรรมการ นักวิชาการ หน่วยงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
  3. จัดการประชุมในรูปแบบต่างๆ เช่น ประชุมคณะกรรมการกากับโครงการ ประชุมกลุ่มย่อยประชุมสัมมนา และอื่นๆ รวมถึงการสรุปและจดบันทึกการประชุมอย่างเป็นทางการ
  4. จัดกระบวนการเผยแพร่ความรู้ และนาผลการดำเนินโครงการไปสู่นโยบาย และใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ทั้ง policy brief, website, จดหมายข่าว
  5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  อัตราเงินเดือน

            ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และการศึกษา 

  สวัสดิการ

            ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, การตรวจสุขภาพประจาปี, กองทุนสารองเลี้ยงชีพ 

  เอกสารประกอบการสมัคร

  1. ประวัติส่วนบุคคล (Resume)
  2. สำเนาวุฒิการศึกษา และผลการศึกษา (transcript)
  3. สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน
  5. ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
  6. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ IETLS, TOEFL หรือเทียบเท่า (ถ้ามี)
  7. เอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา

  วิธีการสมัคร

            สามารถมาสมัครด้วยตนเอง, ส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือ E-mail มายัง 

            นางสาวสัญญา ศรีรัตนะ (สมัครงาน) 

            สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ อาคารคลังพัสดุชั้น 3 

            ซอยสาธารณสุข 6 (ภายในกระทรวงสาธารณสุข) ถนนติวานนท์ 

            ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

            โทร. 02 590 2397 โทรสาร 02 590 2385 

            E-mail address: sanya@ihpp.thaigov.net 

   

            สนใจข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กร สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.ihpp.thaigov.net

   

   

   

   

   

  ที่มา : สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

   

ร่วมงานกับภาคี - แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
 •  

  ตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่ฝ่ายรณรงค์สื่อสาร จำนวน 1 อัตรา
  ลักษณะงาน  : ประจำ
  สถานที่ปฏิบัติงาน : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน (เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร)
  คุณสมบัติผู้สมัครงาน  :
  1. เพศชาย หรือ หญิง 
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขานิเทศศิลป์ กราฟฟิคดีไซน์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆ 
  ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 - 2 ปีขึ้นไปในด้านการประสานจัดประชุมสัมมนา – พัฒนาบุคคลากรภายในร่วมกับผู้ประสานงาน และการรายงานข่าว 
  4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีวินัย มีปฏิภาณไหวพริบ กระตือรือร้น รักการเรียนรู้ ทำงานเป็นทีม มีความละเอียดรอบคอบ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
  5. มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆ เป็นอย่างดี Adobe Photoshop , Illustrator , Word, Excel , Power point , Internet หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  6. มีทักษะในงานสื่อสารและงานออกแบบสื่อ
  7. ประสานการจัดพิมพ์หนังสือ สื่ออ่าน สื่อการอ่านของแผนงานฯ และอื่นๆ
  8. มีความสามารถในการจัดกิจกรรมสื่อสารรณรงค์ และมีแนวทาง – ความสามารถในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก และงานระดมทุน
  9. ประสานการจัดประชุม/การนัดหมายตามที่ผู้จัดการแผนงานฯ มอบหมาย
  10. จัดทำรายงานประจำเดือน รายงานส่วนที่เกี่ยวข้อง
  11. สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ ตรงต่อเวลา และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เกี่ยวกับการออกแบบและเทคโนโลยีต่างๆ
  12. สามารถลงพื้นที่ต่างจังหวัดทุกภาค / ทำงานวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ได้
  13. สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  คุณสมบัติเพิ่มเติม :
  - มีความรู้ ความเชี่ยวชาญงานคอมพิวเตอร์ (Microsoft office,เช่น งาน Power point เป็นต้น ),งานผลิตหนังสือ,งานจัดประชุม,งานสัมมนา  และการประสานงาน
  - สามารถทำงานในวันหยุด ออกต่างจังหวัด โดยเฉพาะ พื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  ตามภารกิจงาน
  สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
  /_file/files/คุณสมบัติฝ่ายรณรงค์สื่อสาร (1).pdf
  วิธีการสมัคร  :  
  ส่งใบสมัครและแนบเอกสารการสมัครงาน พร้อมเขียนแนะนำตนเองและความพร้อมของการร่วมงานสร้างวัฒนธรรมการอ่าน รวมถึงแนวทางการสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในสังคมไทย 
  (งานเขียน 1 หน้ากระดาษ A 4)  และส่งมายัง E-Mail : happy2reading@gmail.com  หรือส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์หรือสมัครด้วยตนเอง หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 เมษายน 2560
  ติดต่อ :   หทัยรัตน์  พันตาวงษ์   แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
               424 หมู่บ้านเงาไม้ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 67 แยก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์
               แขวง/เขตบาง  พลัด กรุงเทพฯ 10700 
               โทรศัพท์ : 02-4244616-7 โทรสาร : 02–8811877 มือถือ : 089-4487730

  ตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่ฝ่ายรณรงค์สื่อสาร จำนวน 1 อัตรา

  ลักษณะงาน : ประจำ

  สถานที่ปฏิบัติงาน : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน (เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร)

  คุณสมบัติผู้สมัครงาน :

  1. เพศชาย หรือ หญิง 
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขานิเทศศิลป์ กราฟฟิคดีไซน์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 - 2 ปีขึ้นไปในด้านการประสานจัดประชุมสัมมนา – พัฒนาบุคคลากรภายในร่วมกับผู้ประสานงาน และการรายงานข่าว 
  4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีวินัย มีปฏิภาณไหวพริบ กระตือรือร้น รักการเรียนรู้ ทำงานเป็นทีม มีความละเอียดรอบคอบ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
  5. มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆ เป็นอย่างดี Adobe Photoshop , Illustrator , Word, Excel , Power point , Internet หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  6. มีทักษะในงานสื่อสารและงานออกแบบสื่อ
  7. ประสานการจัดพิมพ์หนังสือ สื่ออ่าน สื่อการอ่านของแผนงานฯ และอื่นๆ
  8. มีความสามารถในการจัดกิจกรรมสื่อสารรณรงค์ และมีแนวทาง – ความสามารถในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก และงานระดมทุน
  9. ประสานการจัดประชุม/การนัดหมายตามที่ผู้จัดการแผนงานฯ มอบหมาย
  10. จัดทำรายงานประจำเดือน รายงานส่วนที่เกี่ยวข้อง
  11. สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ ตรงต่อเวลา และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เกี่ยวกับการออกแบบและเทคโนโลยีต่างๆ
  12. สามารถลงพื้นที่ต่างจังหวัดทุกภาค / ทำงานวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ได้
  13. สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  คุณสมบัติเพิ่มเติม :

  • มีความรู้ ความเชี่ยวชาญงานคอมพิวเตอร์ (Microsoft office,เช่น งาน Power point เป็นต้น ),งานผลิตหนังสือ,งานจัดประชุม,งานสัมมนา  และการประสานงาน
  • สามารถทำงานในวันหยุด ออกต่างจังหวัด โดยเฉพาะ พื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามภารกิจงาน

  วิธีการสมัคร :

            ส่งใบสมัครและแนบเอกสารการสมัครงาน พร้อมเขียนแนะนำตนเองและความพร้อมของการร่วมงานสร้างวัฒนธรรมการอ่าน รวมถึงแนวทางการสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในสังคมไทย (งานเขียน 1 หน้ากระดาษ A 4)  และส่งมายัง E-Mail : happy2reading@gmail.com  หรือส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์หรือสมัครด้วยตนเอง

   

  หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 เมษายน 2560

   

  ติดต่อ :   หทัยรัตน์  พันตาวงษ์   แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

               424 หมู่บ้านเงาไม้ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 67 แยก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์

               แขวง/เขตบาง  พลัด กรุงเทพฯ 10700 

               โทรศัพท์ : 02-4244616-7 โทรสาร : 02–8811877 มือถือ : 089-4487730

   

   

   

   

   

  ที่มา : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

   

 •  

  รับสมัครผู้เข้าร่วมงาน
  ตำแหน่ง เลขานุการผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะ
  1.มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการประชุม งานสัมมนา,เขียนรายงานข่าว และจัดทำงาน presentation 
  2.ประสานจัดการผลิตหนังสือ-สื่อ สร้างสรรค์หนังสือสำหรับเด็กและงานวิชาการ
  3.จัดทำรายงานประจำเดือน รายงานงวดงาน และรายงานประจำปีในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
  4.จัดการระดมทุน ระดมงบประมาณในการดำเนินงาน   (รายละเอียดคุณสมบัติเพิ่มเติม ข้อ 7)
  สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
  ดาวน์โหลดเอกสารแนบ
  วิธีการสมัคร :  ส่งใบสมัครและแนบเอกสารการสมัครงาน พร้อมเขียนแนะนำตนเองและความพร้อมของการร่วมงานสร้างวัฒนธรรมการอ่าน รวมถึงแนวทางการสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในสังคมไทย
  (งานเขียน 1 หน้ากระดาษ A 4)  และส่งมายัง E-Mail : happy2reading@gmail.com
  หรือส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์หรือสมัครด้วยตนเอง หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 มีนาคม 2560
  ติดต่อ : หทัยรัตน์  พันตาวงษ์   แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
               424 หมู่บ้านเงาไม้ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 67 แยก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์–
               แขวง/เขตบาง  พลัด กรุงเทพฯ 10700
               โทรศัพท์ : 02-4244616-7โทรสาร : 02–8811877 มือถือ : 089-448-7730
               E-Mail : happy2reading.sec@gmail.com
               www.happyreading.in.th

  รับสมัครผู้เข้าร่วมงาน

  ตำแหน่ง เลขานุการผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน 1 อัตรา

   

  คุณสมบัติเฉพาะ

  1. มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการประชุม งานสัมมนา,เขียนรายงานข่าว และจัดทำงาน presentation 
  2. ประสานจัดการผลิตหนังสือ-สื่อ สร้างสรรค์หนังสือสำหรับเด็กและงานวิชาการ
  3. จัดทำรายงานประจำเดือน รายงานงวดงาน และรายงานประจำปีในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
  4. จัดการระดมทุน ระดมงบประมาณในการดำเนินงาน (รายละเอียดคุณสมบัติเพิ่มเติม ข้อ 7)

   

  สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครงานที่ด้านล่าง

   

  วิธีการสมัคร :  ส่งใบสมัครและแนบเอกสารการสมัครงาน พร้อมเขียนแนะนำตนเองและความพร้อมของการร่วมงานสร้างวัฒนธรรมการอ่าน รวมถึงแนวทางการสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในสังคมไทย

  (งานเขียน 1 หน้ากระดาษ A 4) และส่งมายัง E-Mail : happy2reading@gmail.com

  หรือส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์หรือสมัครด้วยตนเอง

   

  หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 มีนาคม 2560

   

  ติดต่อ : หทัยรัตน์  พันตาวงษ์ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

               424 หมู่บ้านเงาไม้ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 67 แยก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์–

               แขวง/เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

               โทรศัพท์ : 02-4244616-7 โทรสาร : 02–8811877

               มือถือ : 089-448-7730

               E-Mail : happy2reading.sec@gmail.com

               www.happyreading.in.th

   

   

   

   

   

  ที่มา : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

   

ร่วมงานกับภาคี - มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
 • ผู้ประสานงานโครงการ 1 ตำแหน่ง
  สร้างโดย: webmaster
  3 กุมภาพันธ์ 2560
  751
   

   

  ประกาศรับสมัคร
  ผู้ประสานงานโครงการ
            มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน โดยประสานงานร่วมกับภาคีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีจุดมุ่งหมายในการปกป้อง ส่งเสริม และสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  ในปีงบประมาณ 2560  ได้จัดทำโครงการ “นมแม่เพื่อสุขภาพแม่และเด็ก ภาคีร่วมใจนำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF)
  มูลนิธิฯ ต้องการผู้ร่วมทีมทำงาน คนรุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตอาสา ทำงานเพื่องานเคลื่อนไหวทางสังคม   จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียดดังนี้
  ตำแหน่ง         ผู้ประสานงานโครงการ (Project  Coordinator)
  จำนวน          1 ตำแหน่ง
  สถานที่ปฏิบัติงาน     มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย สถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินี
  ระยะเวลาปฏิบัติงาน   10 เดือน  ( ก.พ. - ธ.ค. 2560)
  อัตราเงินเดือน        15,000 - 18,000 บาท  (ตามประสบการณ์)
  หน้าที่หลัก
  ภายใต้การแนะนำปรึกษาของคณะที่ปรึกษาโครงการ ผู้ประสานงานโครงการ เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารและจัดการ เพื่อให้โครงการบรรลุเป้าประสงค์ภายในระยะเวลาโครงการ และมีหน้าที่เฉพาะด้านดังต่อไปนี้
  1. ประสานงานและสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ และสาธารณชน เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  2. จัดการด้านกระบวนการ / เนื้อหาของกิจกรรม ตลอดจนระบบรายงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุไว้ในโครงการ หรือข้อตกลงจากที่ประชุมที่ปรึกษาโครงการ
  3. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายสื่อสาร และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการทำงานในแต่ละกิจกรรม ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์แผนงานสื่อสารสาธารณะ
  4. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย คือ   แม่ทำงาน แม่ออนไลน์ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดี และความรู้ที่ถูกต้องในประเด็นการส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
  5. เขียนบทความเชิงวิชาการ และบทความสั้น สกู๊ปข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ และถ่ายภาพกิจกรรม เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปยังภาคประชาชน และสื่อมวลชน 
  6. ประชาสัมพันธ์ งานสื่อสารการตลาดสู่สังคม การเขียนแผนประชาสัมพันธ์ การทำงานสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 
  7. รับผิดชอบงานด้านโซเชียลมีเดีย การจัดกิจกรรมออนไลน์ การอัพเดทข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ฯ
  คุณสมบัติผู้สมัคร  ดังนี้
  1. ปริญญาตรีด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน มนุษย์ศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีความ สามารถในการเขียน เรียบเรียง งานเขียนเชิงวิชาการ บทความ ข่าว มีความรู้ด้านเว็บไซต์ โซเชียลมีเดียฯ 
  2. มีความรับผิดชอบทำงานสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย มนุษยสัมพันธ์ดี และชอบทำงานด้านจิตอาสา 
  3. มีความสามารถด้านการประสานงานโครงการ ชอบงานด้านการติดต่อสื่อสาร
  4. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ฟังและเขียนได้ดี
  5. สามารถทำงานต่างจังหวัด และวันหยุดในบางโอกาส
  ส่งประวัติและรูปถ่ายมาที่  thaibf99@gmail.com  
  ติดต่อ คุณอัญชรี พรหมสกุล 081-831-2264
  http://www.thaibreastfeeding.org/
  มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย เลขที่ 420/8 สถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินี 
  อาคารสถาบันฯ ชั้น 11 ถ. ราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 
  หมายเหตุ 
  • ปิดรับการสมัครภายในวันที่ 17 ก.พ. 60 
  • สอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 – 24 ก.พ. 60 
  • ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ 28 ก.พ. 60  
  ที่มา : มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

  ประกาศรับสมัคร

  ผู้ประสานงานโครงการ

            มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน โดยประสานงานร่วมกับภาคีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีจุดมุ่งหมายในการปกป้อง ส่งเสริม และสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  ในปีงบประมาณ 2560  ได้จัดทำโครงการ “นมแม่เพื่อสุขภาพแม่และเด็ก ภาคีร่วมใจนำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF)

            มูลนิธิฯ ต้องการผู้ร่วมทีมทำงาน คนรุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตอาสา ทำงานเพื่องานเคลื่อนไหวทางสังคม จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียดดังนี้

  ตำแหน่ง      ผู้ประสานงานโครงการ (Project  Coordinator)

  จำนวน         1 ตำแหน่ง

  สถานที่ปฏิบัติงาน      มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย สถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินี

  ระยะเวลาปฏิบัติงาน   10 เดือน  ( ก.พ. - ธ.ค. 2560)

  อัตราเงินเดือน      15,000 - 18,000 บาท  (ตามประสบการณ์)

  หน้าที่หลัก

            ภายใต้การแนะนำปรึกษาของคณะที่ปรึกษาโครงการ ผู้ประสานงานโครงการ เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารและจัดการ เพื่อให้โครงการบรรลุเป้าประสงค์ภายในระยะเวลาโครงการ และมีหน้าที่เฉพาะด้านดังต่อไปนี้

  1. ประสานงานและสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ และสาธารณชน เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  2. จัดการด้านกระบวนการ / เนื้อหาของกิจกรรม ตลอดจนระบบรายงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุไว้ในโครงการ หรือข้อตกลงจากที่ประชุมที่ปรึกษาโครงการ
  3. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายสื่อสาร และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการทำงานในแต่ละกิจกรรม ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์แผนงานสื่อสารสาธารณะ
  4. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย คือ แม่ทำงาน แม่ออนไลน์ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดี และความรู้ที่ถูกต้องในประเด็นการส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
  5. เขียนบทความเชิงวิชาการ และบทความสั้น สกู๊ปข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ และถ่ายภาพกิจกรรม เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปยังภาคประชาชน และสื่อมวลชน 
  6. ประชาสัมพันธ์ งานสื่อสารการตลาดสู่สังคม การเขียนแผนประชาสัมพันธ์ การทำงานสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 
  7. รับผิดชอบงานด้านโซเชียลมีเดีย การจัดกิจกรรมออนไลน์ การอัพเดทข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ฯ

  คุณสมบัติผู้สมัคร  ดังนี้

  1. ปริญญาตรีด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน มนุษย์ศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีความ สามารถในการเขียน เรียบเรียง งานเขียนเชิงวิชาการ บทความ ข่าว มีความรู้ด้านเว็บไซต์ โซเชียลมีเดียฯ 
  2. มีความรับผิดชอบทำงานสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย มนุษยสัมพันธ์ดี และชอบทำงานด้านจิตอาสา 
  3. มีความสามารถด้านการประสานงานโครงการ ชอบงานด้านการติดต่อสื่อสาร
  4. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ฟังและเขียนได้ดี
  5. สามารถทำงานต่างจังหวัด และวันหยุดในบางโอกาส

  ส่งประวัติและรูปถ่ายมาที่  thaibf99@gmail.com  

  ติดต่อ คุณอัญชรี พรหมสกุล 081-831-2264

  http://www.thaibreastfeeding.org/

  มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย เลขที่ 420/8 สถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินี 

  อาคารสถาบันฯ ชั้น 11 ถ. ราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 

   

  หมายเหตุ 

  • ปิดรับการสมัครภายในวันที่ 17 ก.พ. 60 

  • สอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 - 24 ก.พ. 60 

  • ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ 28 ก.พ. 60  

   

   

   

   

   

  ที่มา : มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

   

ร่วมงานกับภาคี - ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์ (Quitline1600)
 • เจ้าหน้าที่ IT 1 ตำแหน่ง
  สร้างโดย: webmaster
  8 ธันวาคม 2559
  718
   

   

  รับสมัครเจ้าหน้าที่ IT ประจำศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
  คุณสมบัติ
  - จบปริญญาตรีด้าน IT
  - มีความสามารถเกี่ยวกับการใช้งานฐานข้อมูล 
  - มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถประสานงานทางโทรศัพท์ได้ รักงานบริการ มีความรับผิดชอบ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
  - สามารถทำงานตามรอบเวลาทำการของศูนย์ที่กำหนดให้ได้
  - สามารถทำงานที่ site SM tower สนามเป้า และ site ถนนศรีอยุธยา ได้
  - สามารถเข้าร่วมประชุมต่างจังหวัดได้
  - สามารถอยู่เวรพิเศษได้ในบางวันทำงานของสัปดาห์
  หน้าที่รับผิดชอบ
  - ดูแลระบบ Call center ของศูนย์ และ ประสานงานกับบริษัทหากเกิดปัญหาระบบ
  - ช่วยเก็บข้อมูลประจำวันเพื่อทำรายงานต่างๆ
  - อธิบาย ช่วยเหลือผู้ใช้งานระบบ Call center ได้
  - ดูแลระบบฐานข้อมูลต่างๆ, Network และ อุปกรณ์ IT ของศูนย์ฯ
  - ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาได้
  วิธีการสมัคร
  - ส่ง resume ทาง e-mail
  - เข้ามาสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์ฯ ถนนศรีอยุธยา
  ช่องทางติดต่อ
  ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
  356/10 อาคารสมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ถนนศรีอยุธยา ซอย 3 เขตราชเทวี กทม.10400
  E-mail: quitline1600@hotmail.com
  โทรศัพท์: 02-245-4149-50    Fax: 02-245-4153

  รับสมัครเจ้าหน้าที่ IT ประจำศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ

   

  คุณสมบัติ

  - จบปริญญาตรีด้าน IT

  - มีความสามารถเกี่ยวกับการใช้งานฐานข้อมูล 

  - มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถประสานงานทางโทรศัพท์ได้ รักงานบริการ มีความรับผิดชอบ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

  - สามารถทำงานตามรอบเวลาทำการของศูนย์ที่กำหนดให้ได้

  - สามารถทำงานที่ site SM tower สนามเป้า และ site ถนนศรีอยุธยา ได้

  - สามารถเข้าร่วมประชุมต่างจังหวัดได้

  - สามารถอยู่เวรพิเศษได้ในบางวันทำงานของสัปดาห์

   

  หน้าที่รับผิดชอบ

  - ดูแลระบบ Call center ของศูนย์ และ ประสานงานกับบริษัทหากเกิดปัญหาระบบ

  - ช่วยเก็บข้อมูลประจำวันเพื่อทำรายงานต่างๆ

  - อธิบาย ช่วยเหลือผู้ใช้งานระบบ Call center ได้

  - ดูแลระบบฐานข้อมูลต่างๆ, Network และ อุปกรณ์ IT ของศูนย์ฯ

  - ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาได้

   

  วิธีการสมัคร

  - ส่ง resume ทาง e-mail

  - เข้ามาสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์ฯ ถนนศรีอยุธยา

   

  ช่องทางติดต่อ

  ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ

  356/10 อาคารสมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ถนนศรีอยุธยา ซอย 3 เขตราชเทวี กทม.10400

  E-mail : quitline1600@hotmail.com

  โทรศัพท์: 02-245-4149-50 Fax: 02-245-4153

   

ร่วมงานกับภาคี - ศูนย์สนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูล
 • ผู้ประสานงาน และการเงิน 1 ตำแหน่ง
  สร้างโดย: webmaster
  9 กุมภาพันธ์ 2560
  476
   
  ประกาศรับสมัครงาน
            ศูนย์สนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูล เป็นองค์กรขนาดเล็ก ได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทำหน้าที่พัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมถึงการพัฒนาระบบข้อมูลที่ทำให้เกิดการยอมรับและบูรณาการเข้าสู่ภารกิจของแต่ละองค์กรภาคีเพื่อความต่อเนื่องและยั่งยืน สามารถตอบสนองต่อภารกิจขององค์กรหรือสถาบันที่เข้าร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลงานเชิงประจักษ์ 
            มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงาน จำนวน 5 อัตรา ซึ่งประกอบด้วย ตำแหน่งผู้จัดการโครงการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการ จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งผู้ประสานงาน และการเงิน จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
  1. ตำแหน่งผู้จัดการโครงการ จำนวน 1 อัตรา 
  อัตราค่าตอบแทน  20,000 บาท
  คุณสมบัติ
  1) วุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบริหารจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2) มีทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถในจัดการ บริหารโครงการ
  3) มีใจรักในการทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น สามารถลงพื้นที่ต่างจังหวัด และทำงานในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ (บางเวลา)
  บทบาทหน้าที่
  1) ร่วมจัดทำแผนงานหลัก แผนงานประจำเดือน แผนการเงิน 
  2) บริหารจัดการงานตามโครงการ
  3) ควบคุมค่าใช้จ่ายของโครงการ
  4) ตรวจสอบรายละเอียดงานของโครงการ
  5) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

  ประกาศรับสมัครงาน

            ศูนย์สนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูล เป็นองค์กรขนาดเล็ก ได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทำหน้าที่พัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมถึงการพัฒนาระบบข้อมูลที่ทำให้เกิดการยอมรับและบูรณาการเข้าสู่ภารกิจของแต่ละองค์กรภาคีเพื่อความต่อเนื่องและยั่งยืน สามารถตอบสนองต่อภารกิจขององค์กรหรือสถาบันที่เข้าร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลงานเชิงประจักษ์ 

            มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงาน ตำแหน่งผู้ประสานงาน และการเงิน จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

   ผู้ประสานงาน และการเงิน จำนวน 1 อัตรา

  อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท

  คุณสมบัติ

  1. วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวส.ขึ้นไป ด้านการบัญชี หรือ การเงิน
  2. มีประสบการณ์ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
  3. มีใจรักในการทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น สามารถลงพื้นที่ต่างจังหวัด และทำงานในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ (บางเวลา)

  บทบาทหน้าที่

  1. รับผิดชอบและจัดทำรายงานการเงิน บัญชี และพัสดุ
  2. รับผิดชอบการจัดซื้อ และจัดจ้างของโครงการ
  3. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ องค์กรชุมชมท้องถิ่น และองค์กรทางการเงิน
  4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  การรับสมัคร

  1. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

  ผู้สนใจส่งประวัติ พร้อมหลักฐานการสมัคร มาดังนี้ 

  1. ที่ตั้งสำนักงาน 15/20 ถ.บรมราชชนนี 46 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
  2. วิธีการสมัครทางอีเมล ที่ center@tcnap.org
  3. เวลาในการรับสมัคร ปิดรับสมัครวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
  4. สอบถามเพิ่มเติม    0983152383, 0800700011 

  2. หลักฐานที่ต้องยื่นสมัคร

  1. ประวัติส่วนบุคคลแนบรูปถ่าย
  2. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  5. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
  6. สำเนาใบสำคัญทหารกองเกินหรือผ่านการเกณ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
  7. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

  ทั้งนี้สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้เขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

  สวัสดิการ

  1. ประกันสังคม
  2. ประกันอุบัติเหตุ
  3. เวลาทำงาน 08.30 – 17.00 น.

   

   

   

   

   

  ที่มา : ศูนย์สนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูล

 • นักวิชาการ 3 ตำแหน่ง
  สร้างโดย: webmaster
  9 กุมภาพันธ์ 2560
  796
   
  ประกาศรับสมัครงาน
            ศูนย์สนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูล เป็นองค์กรขนาดเล็ก ได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทำหน้าที่พัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมถึงการพัฒนาระบบข้อมูลที่ทำให้เกิดการยอมรับและบูรณาการเข้าสู่ภารกิจของแต่ละองค์กรภาคีเพื่อความต่อเนื่องและยั่งยืน สามารถตอบสนองต่อภารกิจขององค์กรหรือสถาบันที่เข้าร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลงานเชิงประจักษ์ 
            มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงาน จำนวน 5 อัตรา ซึ่งประกอบด้วย ตำแหน่งผู้จัดการโครงการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการ จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งผู้ประสานงาน และการเงิน จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
  1. ตำแหน่งผู้จัดการโครงการ จำนวน 1 อัตรา 
  อัตราค่าตอบแทน  20,000 บาท
  คุณสมบัติ
  1) วุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบริหารจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2) มีทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถในจัดการ บริหารโครงการ
  3) มีใจรักในการทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น สามารถลงพื้นที่ต่างจังหวัด และทำงานในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ (บางเวลา)
  บทบาทหน้าที่
  1) ร่วมจัดทำแผนงานหลัก แผนงานประจำเดือน แผนการเงิน 
  2) บริหารจัดการงานตามโครงการ
  3) ควบคุมค่าใช้จ่ายของโครงการ
  4) ตรวจสอบรายละเอียดงานของโครงการ
  5) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

  ประกาศรับสมัครงาน

            ศูนย์สนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูล เป็นองค์กรขนาดเล็ก ได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทำหน้าที่พัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมถึงการพัฒนาระบบข้อมูลที่ทำให้เกิดการยอมรับและบูรณาการเข้าสู่ภารกิจของแต่ละองค์กรภาคีเพื่อความต่อเนื่องและยั่งยืน สามารถตอบสนองต่อภารกิจขององค์กรหรือสถาบันที่เข้าร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลงานเชิงประจักษ์ 

            มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงาน ตำแหน่งนักวิชาการ จำนวน 3 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  ตำแหน่งนักวิชาการ จำนวน 3 อัตร 

  อัตราค่าตอบแทน 18,000 – 20,000 บาท

  คุณสมบัติ

  1. วุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสุขภาพ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. มีทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถทำงานวิจัย เขียนรายงานวิชาการ   
  3. มีใจรักในการทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น สามารถลงพื้นที่ต่างจังหวัด และทำงานในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ (บางเวลา)

  บทบาทหน้าที่

  1. วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย เอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาระบบข้อมูลตำบล
  2. ร่วมออกแบบ พัฒนา เก็บข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับระบบข้อมูลตำบล 
  3. ประสานงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับระบบข้อมูลตำบล กับชุมชนท้องถิ่นและสถาบันวิชาการ
  4. สรุปรายงานการประชุมฯ
  5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  การรับสมัคร

  1. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

  ผู้สนใจส่งประวัติ พร้อมหลักฐานการสมัคร มาดังนี้ 

  1. ที่ตั้งสำนักงาน 15/20 ถ.บรมราชชนนี 46 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
  2. วิธีการสมัครทางอีเมล ที่ center@tcnap.org
  3. เวลาในการรับสมัคร ปิดรับสมัครวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
  4. สอบถามเพิ่มเติม    0983152383, 0800700011 

  2. หลักฐานที่ต้องยื่นสมัคร

  1. ประวัติส่วนบุคคลแนบรูปถ่าย
  2. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  5. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
  6. สำเนาใบสำคัญทหารกองเกินหรือผ่านการเกณ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
  7. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

  ทั้งนี้สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้เขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

  สวัสดิการ

  1. ประกันสังคม
  2. ประกันอุบัติเหตุ
  3. เวลาทำงาน 08.30 – 17.00 น.

   

   

   

   

   

  ที่มา : ศูนย์สนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูล

 • ผู้จัดการโครงการ 1 ตำแหน่ง
  สร้างโดย: webmaster
  9 กุมภาพันธ์ 2560
  1K
   

   

  ประกาศรับสมัครงาน
            ศูนย์สนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูล เป็นองค์กรขนาดเล็ก ได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทำหน้าที่พัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมถึงการพัฒนาระบบข้อมูลที่ทำให้เกิดการยอมรับและบูรณาการเข้าสู่ภารกิจของแต่ละองค์กรภาคีเพื่อความต่อเนื่องและยั่งยืน สามารถตอบสนองต่อภารกิจขององค์กรหรือสถาบันที่เข้าร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลงานเชิงประจักษ์ 
            มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงาน จำนวน 5 อัตรา ซึ่งประกอบด้วย ตำแหน่งผู้จัดการโครงการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการ จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งผู้ประสานงาน และการเงิน จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
  1. ตำแหน่งผู้จัดการโครงการ จำนวน 1 อัตรา 
  อัตราค่าตอบแทน  20,000 บาท
  คุณสมบัติ
  1) วุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบริหารจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2) มีทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถในจัดการ บริหารโครงการ
  3) มีใจรักในการทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น สามารถลงพื้นที่ต่างจังหวัด และทำงานในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ (บางเวลา)
  บทบาทหน้าที่
  1) ร่วมจัดทำแผนงานหลัก แผนงานประจำเดือน แผนการเงิน 
  2) บริหารจัดการงานตามโครงการ
  3) ควบคุมค่าใช้จ่ายของโครงการ
  4) ตรวจสอบรายละเอียดงานของโครงการ
  5) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

  ประกาศรับสมัครงาน

            ศูนย์สนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูล เป็นองค์กรขนาดเล็ก ได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทำหน้าที่พัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมถึงการพัฒนาระบบข้อมูลที่ทำให้เกิดการยอมรับและบูรณาการเข้าสู่ภารกิจของแต่ละองค์กรภาคีเพื่อความต่อเนื่องและยั่งยืน สามารถตอบสนองต่อภารกิจขององค์กรหรือสถาบันที่เข้าร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลงานเชิงประจักษ์ 

            มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงาน ตำแหน่งผู้จัดการโครงการ จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  ตำแหน่งผู้จัดการโครงการ จำนวน 1 อัตรา 

  อัตราค่าตอบแทน  20,000 บาท

  คุณสมบัติ

  1. วุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบริหารจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. มีทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถในจัดการ บริหารโครงการ
  3. มีใจรักในการทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น สามารถลงพื้นที่ต่างจังหวัด และทำงานในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ (บางเวลา)

  บทบาทหน้าที่

  1. ร่วมจัดทำแผนงานหลัก แผนงานประจำเดือน แผนการเงิน 
  2. บริหารจัดการงานตามโครงการ
  3. ควบคุมค่าใช้จ่ายของโครงการ
  4. ตรวจสอบรายละเอียดงานของโครงการ
  5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  การรับสมัคร

  1. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

  ผู้สนใจส่งประวัติ พร้อมหลักฐานการสมัคร มาดังนี้ 

  1. ที่ตั้งสำนักงาน 15/20 ถ.บรมราชชนนี 46 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
  2. วิธีการสมัครทางอีเมล ที่ center@tcnap.org
  3. เวลาในการรับสมัคร ปิดรับสมัครวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
  4. สอบถามเพิ่มเติม    0983152383, 0800700011 

  2. หลักฐานที่ต้องยื่นสมัคร

  1. ประวัติส่วนบุคคลแนบรูปถ่าย
  2. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  5. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
  6. สำเนาใบสำคัญทหารกองเกินหรือผ่านการเกณ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
  7. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

  ทั้งนี้สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้เขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

  สวัสดิการ

  1. ประกันสังคม
  2. ประกันอุบัติเหตุ
  3. เวลาทำงาน 08.30 – 17.00 น.

   

   

   

   

   

  ที่มา : ศูนย์สนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูล

   

ร่วมงานกับภาคี - โครงการผู้นำแห่งอนาคต
 •  

  โครงการผู้นำแห่งอนาคตเปิดรับสมัคร
  ตำแหน่ง   ผู้ประสานงานวิชาการ
  คุณสมบัติทั่วไป
  1.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท
  2.มีทักษะการเขียนวิชาการ การคิดอย่างเป็นระบบ และมีความสนใจประเด็นทางสังคม
  3.มีทักษะคอมพิวเตอร์ดี สามารถใช้โปรแกรม MS Word Excel PowerPoint ได้ดี และสามารถจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ได้
  4.สามารถลงพื้นที่ปฏิบัติงานหรือไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
  5.มีประสบการณ์ด้านการจัดงานโครงการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  6.มีทักษะในการประสานและการจัดการ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า
  7.มีมนุษยสัมพันธ์ดี เป็นมิตรเข้ากับบุคคลหลากหลายได้ดี
  ภาระงาน
  1.ทำงานร่วมกับผู้ประสานงานวิชาการคนเดิม ในระยะเวลาที่เหลือในปีนี้ (ถึงเดือนพฤษภาคม) และเตรียมงานสำหรับข้อเสนอโครงการผู้นำแห่งอนาคตปีหน้า
  2.ร่วมพิจารณาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากโครงการผู้นำแห่งอนาคต ให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายการทำงานของโครงการผู้นำแห่งอนาคต
  3.ร่วมพิจารณาขอบเขตเนื้อหา/ กิจกรรม ประสานงานและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการย่อยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการผู้นำแห่งอนาคต อาทิเช่น โครงการวิจัย โครงการทำงานในพื้นที่ และโครงการประเมินผลภายใน ให้สำเร็จตามเป้าหมายและกำหนดการ
  4.ร่วมกำหนดขอบเขตเนื้อหาและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อผลิตสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของโครงการผู้นำแห่งอนาคต  
  5.ประสานงานในการจัดทำรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของโครงการรายเดือน รายงานผลการดำเนินงานครี่งปี และรายงานสรุปผลการดำเนินการโครงการประจำปีของโครงการผู้นำแห่งอนาคต
  6.จัดทำรายงานการประชุมเจ้าหน้าที่โครงการ และประชุมที่ปรึกษาและคณะกรรมการกำกับทิศทาง
  7.เสนอแนะและให้ข้อคิดเห็นต่อกระบวนการพัฒนาศักยภาพของโครงการ
  8.จัดทำเอกสารข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย
  9.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากผู้จัดการโครงการผู้นำแห่งอนาคต
  จัดส่งใบสมัคร ประวัติการทำงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่
  email : thurian.ch@gmail.com 
  ภายในวันที่ 20 มีนาคม 60 
  ดาวโหลดใบสมัคร : https://drive.google.com/file/d/0B-W-cKyYTvDPOGxEZHJ6Zno3T2s/view
  โครงการผู้นำแห่งอนาคต : Leadership for the Future
  คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  เลขที่ ๙๙๙ อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น ๔ ถ.พุทธมณฑลสายสี่
  ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

  โครงการผู้นำแห่งอนาคตเปิดรับสมัคร

  ตำแหน่ง   ผู้ประสานงานวิชาการ

  คุณสมบัติทั่วไป

  1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท
  2. มีทักษะการเขียนวิชาการ การคิดอย่างเป็นระบบ และมีความสนใจประเด็นทางสังคม
  3. มีทักษะคอมพิวเตอร์ดี สามารถใช้โปรแกรม MS Word Excel PowerPoint ได้ดี และสามารถจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ได้
  4. สามารถลงพื้นที่ปฏิบัติงานหรือไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
  5. มีประสบการณ์ด้านการจัดงานโครงการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. มีทักษะในการประสานและการจัดการ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า
  7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี เป็นมิตรเข้ากับบุคคลหลากหลายได้ดี

  ภาระงาน

  1. ทำงานร่วมกับผู้ประสานงานวิชาการคนเดิม ในระยะเวลาที่เหลือในปีนี้ (ถึงเดือนพฤษภาคม) และเตรียมงานสำหรับข้อเสนอโครงการผู้นำแห่งอนาคตปีหน้า
  2. ร่วมพิจารณาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากโครงการผู้นำแห่งอนาคต ให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายการทำงานของโครงการผู้นำแห่งอนาคต
  3. ร่วมพิจารณาขอบเขตเนื้อหา/ กิจกรรม ประสานงานและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการย่อยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการผู้นำแห่งอนาคต อาทิเช่น โครงการวิจัย โครงการทำงานในพื้นที่ และโครงการประเมินผลภายใน ให้สำเร็จตามเป้าหมายและกำหนดการ
  4. ร่วมกำหนดขอบเขตเนื้อหาและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อผลิตสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของโครงการผู้นำแห่งอนาคต  
  5. ประสานงานในการจัดทำรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของโครงการรายเดือน รายงานผลการดำเนินงานครี่งปี และรายงานสรุปผลการดำเนินการโครงการประจำปีของโครงการผู้นำแห่งอนาคต
  6. จัดทำรายงานการประชุมเจ้าหน้าที่โครงการ และประชุมที่ปรึกษาและคณะกรรมการกำกับทิศทาง
  7. เสนอแนะและให้ข้อคิดเห็นต่อกระบวนการพัฒนาศักยภาพของโครงการ
  8. จัดทำเอกสารข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย
  9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากผู้จัดการโครงการผู้นำแห่งอนาคต

   

  จัดส่งใบสมัคร ประวัติการทำงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่

  email : thurian.ch@gmail.com 

  ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2560 

  ดาวโหลดใบสมัคร : https://drive.google.com/file/d/0B-W-cKyYTvDPOGxEZHJ6Zno3T2s/view

  โครงการผู้นำแห่งอนาคต : Leadership for the Future

  คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  เลขที่ 999 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 4 ถ.พุทธมณฑลสายสี่

  ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170


  ที่มา : โครงการผู้นำแห่งอนาคต

   

 • เสนอโครงการออน์ไลน์ -

 ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง + ดูเพิ่มเติม

 ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง + ดูเพิ่มเติม