ร่วมงานกับเรา
ร่วมงานกับ สสส.
 •  

            สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการประสงค์จะคัดเลือกบุคลากร รุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานสร้างเสริมสุขภาพ ดังนี้
  เจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ จำนวน 1 อัตรา (อัตราลูกจ้าง)
  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
  1. งานด้านวิชาการและการบริหารจัดการ ประกอบด้วย
  1.1 ศึกษาและรับผิดชอบตามภารกิจต่างๆ ของแผนหลักภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักตามที่ผู้อำนวยการสำนักมอบหมาย
  1.2 การจัดเตรียมเอกสารโครงการ/ชุดโครงการ/แผนงาน เพื่อให้พร้อมสำหรับเข้ากระบวนการ พิจารณากลั่นกรอง ได้แก่
  - การกลั่นกรองทางวิชาการและการอนุมัติ
  - การประสานเพื่อติดตามเอกสารสำหรับจัดทำสัญญาโครงการ
  - การติดตามงานตามงวดงานงวดเงินและการเบิกจ่าย
  - การปิดโครงการ
  - การติดตามโครงการล่าช้า 
  - อำนวยการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนของสำนักทั้งการประชุมประจำเดือน การจัดประชุมนอกสถานที่ และการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน 
  2. งานด้านการสรุปประเด็น สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
  - การสนับสนุนการเตรียมข้อมูลเพื่อใช้สื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  - การให้ข้อมูลเบื้องต้นกับผู้มาติดต่อสอบถามทั้งภายในและภายนอก สสส.  
  - การสนับสนุนงาน/กิจกรรมรณรงค์/กิจกรรม MOU ต่างๆ
  3. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนัก
  คุณสมบัติ
  1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี 
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  ในสาขาใดสาขาหนึ่ง  หากสำเร็จการศึกษาด้านสาธารณสุข/สิ่งแวดล้อม/สังคมศาสตร์/รัฐศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี ในด้านการบริหารจัดการโครงการ การประสานงาน การจัดการประชุม
  4. มีความสามารถวิเคราะห์ เชื่อมโยง สรุปประเด็น และสรุปการประชุม 
  5. สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง
  6. มีความสามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป ได้ในระดับดีมาก
  7. มีทักษะในการสื่อสาร และเขียนภาษาไทยดีมาก และใช้ภาษาอังกฤษได้พอใช้-ดี
  8. มีความสนใจอยากทำงานชุมชนและงานสร้างเสริมสุขภาพ
  9. มีมนุษยสัมพันธ์ ความรับผิดชอบสูง และ Proactive
  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**
  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**
            ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ที่อยู่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10220 หรือ recruit@thaihealth.or.th ภายในวันที่      15 มิถุนายน 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชนะภัย อดิเรกศิวกุล ฝ่ายบริหารงานบุคคล เบอร์โทร 02-343-1500 ต่อ 3106 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ FB – Thai Health Recruitment Center
  หมดเขตรับสมัครวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560
  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น

            สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการประสงค์จะคัดเลือกบุคลากร รุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานสร้างเสริมสุขภาพ ดังนี้

  เจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ จำนวน 2 อัตรา (อัตราลูกจ้าง)

  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

  1. งานด้านวิชาการและการบริหารจัดการ ประกอบด้วย
   1.1 ศึกษาและรับผิดชอบตามภารกิจต่างๆ ของแผนหลักภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักตามที่ผู้อำนวยการสำนักมอบหมาย
   1.2 การจัดเตรียมเอกสารโครงการ/ชุดโครงการ/แผนงาน เพื่อให้พร้อมสำหรับเข้ากระบวนการ พิจารณากลั่นกรอง ได้แก่
   - การกลั่นกรองทางวิชาการและการอนุมัติ
   - การประสานเพื่อติดตามเอกสารสำหรับจัดทำสัญญาโครงการ
   - การติดตามงานตามงวดงานงวดเงินและการเบิกจ่าย
   - การปิดโครงการ
   - การติดตามโครงการล่าช้า
   - อำนวยการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนของสำนักทั้งการประชุมประจำเดือน การจัดประชุมนอกสถานที่ และการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน 
  2. งานด้านการสรุปประเด็น สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
   - การสนับสนุนการเตรียมข้อมูลเพื่อใช้สื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
   - การให้ข้อมูลเบื้องต้นกับผู้มาติดต่อสอบถามทั้งภายในและภายนอก สสส.  
   - การสนับสนุนงาน/กิจกรรมรณรงค์/กิจกรรม MOU ต่างๆ
  3. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนัก

  คุณสมบัติ

  1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี 
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  ในสาขาใดสาขาหนึ่ง  หากสำเร็จการศึกษาด้านสาธารณสุข/สิ่งแวดล้อม/สังคมศาสตร์/รัฐศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี ในด้านการบริหารจัดการโครงการ การประสานงาน การจัดการประชุม
  4. มีความสามารถวิเคราะห์ เชื่อมโยง สรุปประเด็น และสรุปการประชุม 
  5. สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง
  6. มีความสามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป ได้ในระดับดีมาก
  7. มีทักษะในการสื่อสาร และเขียนภาษาไทยดีมาก และใช้ภาษาอังกฤษได้พอใช้-ดี
  8. มีความสนใจอยากทำงานชุมชนและงานสร้างเสริมสุขภาพ
  9. มีมนุษยสัมพันธ์ ความรับผิดชอบสูง และ Proactive

   

  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

   

            ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ที่อยู่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10220 หรือ recruit@thaihealth.or.th ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชนะภัย อดิเรกศิวกุล ฝ่ายบริหารงานบุคคล เบอร์โทร 02-343-1500 ต่อ 3106 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ FB – Thai Health Recruitment Center

   

  หมดเขตรับสมัครวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560

  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น

   

 •  

            สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคลากร รุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานสร้างเสริมสุขภาพ ดังนี้
  ตำแหน่ง นักวิชาการจัดซื้อ จำนวน 1 อัตรา
  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
  1. กำหนดขั้นตอนการจัดซื้อและปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดซื้ออย่างเป็นระบบ ตามระเบียบสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารพัสดุ พ.ศ.2559
  2. สำรวจ เปรียบเทียบราคาสินค้าที่ได้รับการอนุมัติให้สั่งซื้อ และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นขัอมูลประกอบการตัดสินใจ
  3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้สอยตามที่ได้รับการอนุมัติ ให้ทันตามความต้องการของหน่วยงานที่ขอให้สั่งซื้อ
  4. จัดซื้อให้เป็นไปตามแผนและนโยบาย และไม่ขัดต่อผลประโยชน์และระเบียบข้อบังคับขององค์กร
  5. ดูแล จัดการเอกสาร สัญญาต่างๆ ในระหว่างการจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  6. ตรวจสอบและพิจารณาการสั่งซื้อด้วยความละเอียดและรอบคอบ
  7. สามารถให้คำปรึกษาและเสนอแนะต่อผู้ขอใช้บริการและผู้บริหารเชิงพัฒนาได้
  8. จัดทำสรุปรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป
  9. เป็นเลขานุการคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุของสำนักงาน
  10. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติ 
  1. สัญชาติไทย อายุระหว่าง 30 - 40  ปี
  2. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท
  3. มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อจัดจ้างไม่ต่ำกว่า 3 ปี หากมีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อในหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานของรัฐ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีความรู้ความสามารถในการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนอย่างดี
  5. มีความสามารถในการจัดลำดับความสำคัญของแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการไม่ให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
  6. มีความสามารถด้านการสื่อสารในการเจรจาต่อรองเพื่อประโยชน์ขององค์ หรือทุกฝ่ายได้อย่างเป็นธรรม หรือเจรจาแบบได้ผลประโยชน์ทั้งคู่ (Win-Win Negotiation) 
  7. มีความรู้ความสามารถในการประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี
  8. มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทำงานได้
  9. มีความอดทนสูงจากแรงกดดันจากหน่วยงานภายในและภายนอก
  10. มีความสนใจและพัฒนาตนเองในการ ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงการทำงานด้านจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ
  11. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และเสียละ ในงานที่รับผิดชอบ และที่ได้รับมอบหมาย
  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**
  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**
             ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่  ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่อยู่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10220 หรือ recruit@thaihealth.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชนะภัย อดิเรกศิวกุล ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 ต่อ 3106 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ FB – Thai Health Recruitment Center
  หมดเขตรับสมัครวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560
  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น

            สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคลากร รุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานสร้างเสริมสุขภาพ ดังนี้

  ตำแหน่ง นักวิชาการจัดซื้อ จำนวน 1 อัตรา

  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

  1. กำหนดขั้นตอนการจัดซื้อและปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดซื้ออย่างเป็นระบบ ตามระเบียบสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารพัสดุ พ.ศ.2559
  2. สำรวจ เปรียบเทียบราคาสินค้าที่ได้รับการอนุมัติให้สั่งซื้อ และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นขัอมูลประกอบการตัดสินใจ
  3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้สอยตามที่ได้รับการอนุมัติ ให้ทันตามความต้องการของหน่วยงานที่ขอให้สั่งซื้อ
  4. จัดซื้อให้เป็นไปตามแผนและนโยบาย และไม่ขัดต่อผลประโยชน์และระเบียบข้อบังคับขององค์กร
  5. ดูแล จัดการเอกสาร สัญญาต่างๆ ในระหว่างการจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  6. ตรวจสอบและพิจารณาการสั่งซื้อด้วยความละเอียดและรอบคอบ
  7. สามารถให้คำปรึกษาและเสนอแนะต่อผู้ขอใช้บริการและผู้บริหารเชิงพัฒนาได้
  8. จัดทำสรุปรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป
  9. เป็นเลขานุการคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุของสำนักงาน
  10. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ

  1. สัญชาติไทย อายุระหว่าง 30 - 40  ปี
  2. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท
  3. มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อจัดจ้างไม่ต่ำกว่า 3 ปี หากมีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อในหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานของรัฐ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีความรู้ความสามารถในการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนอย่างดี
  5. มีความสามารถในการจัดลำดับความสำคัญของแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการไม่ให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
  6. มีความสามารถด้านการสื่อสารในการเจรจาต่อรองเพื่อประโยชน์ขององค์ หรือทุกฝ่ายได้อย่างเป็นธรรม หรือเจรจาแบบได้ผลประโยชน์ทั้งคู่ (Win-Win Negotiation) 
  7. มีความรู้ความสามารถในการประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี
  8. มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทำงานได้
  9. มีความอดทนสูงจากแรงกดดันจากหน่วยงานภายในและภายนอก
  10. มีความสนใจและพัฒนาตนเองในการ ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงการทำงานด้านจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ
  11. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และเสียละ ในงานที่รับผิดชอบ และที่ได้รับมอบหมาย

  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

            ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่  ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่อยู่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10220 หรือ recruit@thaihealth.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชนะภัย อดิเรกศิวกุล ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 ต่อ 3106 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ FB – Thai Health Recruitment Center

   

  หมดเขตรับสมัครวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560

  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น

   

ร่วมงานกับภาคี - มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
 •  

            มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (www.thaissf.org) จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2537 ตามเจตนารมณ์ของ  นายแพทย์สฤษดิ์วงศ์และคุณหญิงสดศรี วงศ์ถ้วยทอง โดยมีเป้าหมายสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม พัฒนากระบวนการเรียนรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา รวบรวมองค์ความรู้และศึกษาวิจัยในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสังคมไทย เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง “ผู้ประสานงานวิชาการ / นักวิชาการ”  จำนวน 1 ตำแหน่ง 
            โครงการเสริมสร้างทักษะความสามารถภาคีเครือข่ายด้วยกระบวนการเรียนรู้ในด้านการจัดการความรู้ การถอดบทเรียน และการบริหารเครือข่าย
  รายละเอียดการปฏิบัติงาน (Job Description)
  1. ทำหน้าที่ประสานงานวิชาการ ในระดับโครงการ/ชุดโครงการ ได้แก่
  - ประสานงานเพื่อจัดกระบวนการพัฒนาภาพรวม/แผนงานวิจัย โดยนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ  ภายใต้คำแนะนำของผู้จัดการชุดโครงการวิจัย
  - ประสานและติดตามงานให้เกิดการดำเนินงานตามแผนของชุดโครงการที่ได้กำหนดไว้  
  - ประสานงานเพื่อจัดกระบวนให้เกิดโครงร่างการวิจัยที่ตรงกับความต้องการของแผนงาน
  - ประสานงาน และติดตาม เพื่อให้เกิดการพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่เสนอขอทุนสนับสนุนได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสมจากผู้ทรงคุณวุฒิ
  - ติดตามหรือจัดให้เกิดกระบวนการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ  จนโครงการเสร็จสิ้น
  - สนับสนุนให้เกิดกระบวนการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ  ทั้งระดับนโยบาย และระดับวิชาการ และระดับประชาชน
  2. สนับสนุนกระบวนการทำงานทางวิชาการ เช่น การจัดประชุม ดูแลเนื้อหาการประชุม สรุปและติดตามความก้าวหน้าของการประชุม  เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่าง นักวิชาการ นักวิจัย ผู้จัดการ และมูลนิธิ
  3. จัดทำหรือประสานการจัดทำเอกสารวิชาการที่เกิดการผลการวิจัย/ศึกษา/ทบทวนองค์ความรู้  และรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/ชุดโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  คุณสมบัติ
  1. ปริญญาโท ด้านการศึกษา และสังคมศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  2. มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการความรู้และงานวิจัย และติดต่อประสานงานภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชน อย่างน้อย 2 ปี
  ค่าตอบแทน ตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป (พิจารณาจากความสามารถและประสบการณ์)                
  การคัดเลือก
  • คัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัคร
  • นัดหมายสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ 
  • ประกาศผลภายใน 1 สัปดาห์ภายหลังสัมภาษณ์
  ผู้ที่สนใจสามารถส่งจดหมายสมัครงาน หรือส่ง e-mail พร้อมประวัติส่วนตัวและเอกสารสำคัญ พร้อมรูปถ่าย มาที่ 
  คุณพเยาว์  ปฏิมาภรณ์ชัย  มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ 
  เลขที่ 1168  ซอยพหลโยธิน 22  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 
  โทร. 02-511-5855 ต่อ 110  โทรสาร 0-2939-2122   E-mail :  payao@thainhf.org

            มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (www.thaissf.org) จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2537 ตามเจตนารมณ์ของ  นายแพทย์สฤษดิ์วงศ์และคุณหญิงสดศรี วงศ์ถ้วยทอง โดยมีเป้าหมายสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม พัฒนากระบวนการเรียนรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา รวบรวมองค์ความรู้และศึกษาวิจัยในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสังคมไทย เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง “ผู้ประสานงานวิชาการ / นักวิชาการ”  จำนวน 1 ตำแหน่ง 

            โครงการเสริมสร้างทักษะความสามารถภาคีเครือข่ายด้วยกระบวนการเรียนรู้ในด้านการจัดการความรู้ การถอดบทเรียน และการบริหารเครือข่าย

  รายละเอียดการปฏิบัติงาน (Job Description)

  1. ทำหน้าที่ประสานงานวิชาการ ในระดับโครงการ/ชุดโครงการ ได้แก่
   - ประสานงานเพื่อจัดกระบวนการพัฒนาภาพรวม/แผนงานวิจัย โดยนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ  ภายใต้คำแนะนำของผู้จัดการชุดโครงการวิจัย
   - ประสานและติดตามงานให้เกิดการดำเนินงานตามแผนของชุดโครงการที่ได้กำหนดไว้  
   - ประสานงานเพื่อจัดกระบวนให้เกิดโครงร่างการวิจัยที่ตรงกับความต้องการของแผนงาน
   - ประสานงาน และติดตาม เพื่อให้เกิดการพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่เสนอขอทุนสนับสนุนได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสมจากผู้ทรงคุณวุฒิ
   - ติดตามหรือจัดให้เกิดกระบวนการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ  จนโครงการเสร็จสิ้น
   - สนับสนุนให้เกิดกระบวนการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ  ทั้งระดับนโยบาย และระดับวิชาการ และระดับประชาชน
  2. สนับสนุนกระบวนการทำงานทางวิชาการ เช่น การจัดประชุม ดูแลเนื้อหาการประชุม สรุปและติดตามความก้าวหน้าของการประชุม เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่าง นักวิชาการ นักวิจัย ผู้จัดการ และมูลนิธิ
  3. จัดทำหรือประสานการจัดทำเอกสารวิชาการที่เกิดการผลการวิจัย/ศึกษา/ทบทวนองค์ความรู้  และรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/ชุดโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ

  คุณสมบัติ

  1. ปริญญาโท ด้านการศึกษา และสังคมศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  2. มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการความรู้และงานวิจัย และติดต่อประสานงานภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชน อย่างน้อย 2 ปี

  ค่าตอบแทน

  ตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป (พิจารณาจากความสามารถและประสบการณ์)                

  การคัดเลือก

  1. คัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัคร
  2. นัดหมายสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ 
  3. ประกาศผลภายใน 1 สัปดาห์ภายหลังสัมภาษณ์

   

  ผู้ที่สนใจสามารถส่งจดหมายสมัครงาน หรือส่ง e-mail พร้อมประวัติส่วนตัวและเอกสารสำคัญ พร้อมรูปถ่าย มาที่ 

  คุณพเยาว์  ปฏิมาภรณ์ชัย

  มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ 

  เลขที่ 1168  ซอยพหลโยธิน 22  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 

  โทร. 02-511-5855 ต่อ 110 โทรสาร 0-2939-2122  

  E-mail :  payao@thainhf.org

   

   

   

   

   

  ที่มา : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์

   

ร่วมงานกับภาคี - สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
 • ประกาศรับสมัครงาน : ตำแหน่งนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย 
            มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ มีความประสงค์รับสมัครนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยเพื่อปฏิบัติงานใน“โครงการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพภายใต้แผนงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก (WHO-RTG CCS 2017-2021: Antimicrobial resistance)” จานวน 3 ตำแหน่ง 
  รายละเอียดโครงการ
            โครงการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพภายใต้แผนงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก (WHO-RTG CCS 2017-2021: Antimicrobial resistance) เป็นโครงการที่มีระยะเวลาในการดำเนินการ 5 ปี โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาและเสริมสร้างกระบวนการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งประเทศไทย (2560-2564) อย่างยั่งยืน โดยมีกิจกรรมในการดำเนินการหลักได้แก่ การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ และพัฒนาศักยภาพในการสร้างองค์ความรู้เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย
  คุณสมบัติ
  1. สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น แพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ
  2. สามารถทำงานล่วงเวลา และออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้โดยไม่มีข้อจากัดหรือพันธะที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
  3. มีใจรักการทำงานเพื่อสาธารณะ มีความรับผิดชอบสูง อดทน กระตือรือร้น รักการเรียนรู้คิดเป็นระบบทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  4. สามารถทำงานเป็นทีมมีมนุษย์สัมพันธ์ดีและสามารถถ่ายทอดความรู้ ให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้ช่วยนักวิจัยในทีมงาน
  5. มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
  6. มีทักษะภาษาอังกฤษในเกณฑ์ระดับดี (ผลสอบ IELST ไม่น้อยกว่า 6 ในกรณีนักวิจัย ไม่น้อยกว่า 5 ในกรณีผู้ช่วยนักวิจัยหรือเทียบเท่า)
  7. หากมีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี ในการวิจัย มีผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  1. ดำเนินการกิจกรรมในโครงการ และค้นหาเครือข่ายวิจัยเพื่อดำเนินการจ้าง หรือทำให้เกิดข้อตกลงการทาวิจัยที่เหมาะสม
  2. ประสานงานด้านวิชาการกับคณะกรรมการ นักวิชาการ หน่วยงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
  3. จัดการประชุมในรูปแบบต่างๆ เช่น ประชุมคณะกรรมการกากับโครงการ ประชุมกลุ่มย่อยประชุมสัมมนา และอื่นๆ รวมถึงการสรุปและจดบันทึกการประชุมอย่างเป็นทางการ
  4. จัดกระบวนการเผยแพร่ความรู้ และนาผลการดำเนินโครงการไปสู่นโยบาย และใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ทั้ง policy brief, website, จดหมายข่าว
  5. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
  อัตราเงินเดือน
            ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และการศึกษา 
  สวัสดิการ
            ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, การตรวจสุขภาพประจาปี, กองทุนสารองเลี้ยงชีพ 
  เอกสารประกอบการสมัคร
  1. ประวัติส่วนบุคคล (Resume)
  2. สำเนาวุฒิการศึกษา และผลการศึกษา (transcript)
  3. สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน
  5. ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
  6. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ IETLS, TOEFL หรือเทียบเท่า (ถ้ามี)
  7. เอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา
  วิธีการสมัคร
            สามารถมาสมัครด้วยตนเอง, ส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือ E-mail มายัง 
            นางสาวสัญญา ศรีรัตนะ (สมัครงาน) 
            สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ อาคารคลังพัสดุชั้น 3 
            ซอยสาธารณสุข 6 (ภายในกระทรวงสาธารณสุข) ถนนติวานนท์ 
            ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
            โทร. 02 590 2397 โทรสาร 02 590 2385 
            E-mail address: sanya@ihpp.thaigov.net 
            สนใจข้อมูลข่าวสาร เพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กร สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.ihpp.thaigov.net
  ที่มา : สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

  ประกาศรับสมัครงาน : ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ 

            มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ มีความประสงค์รับสมัครนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยเพื่อปฏิบัติงานใน“โครงการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพภายใต้แผนงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก (WHO-RTG CCS 2017-2021: Antimicrobial resistance)” 

  รายละเอียดโครงการ

            โครงการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพภายใต้แผนงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก (WHO-RTG CCS 2017-2021: Antimicrobial resistance) เป็นโครงการที่มีระยะเวลาในการดำเนินการ 5 ปี โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาและเสริมสร้างกระบวนการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งประเทศไทย (2560-2564) อย่างยั่งยืน โดยมีกิจกรรมในการดำเนินการหลักได้แก่ การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ และพัฒนาศักยภาพในการสร้างองค์ความรู้เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย

  คุณสมบัติ

  1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชาต่างๆ หรือที่เกี่ยวข้อง
  2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรม Ms Office และโปรแกรมอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
  3. มีทักษะด้านการใช้ภาษา โดยเฉพาะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้ดี (ผลสอบ IELST ไม่น้อยกว่า 5 หรือเทียบเท่า)
  4. มีทักษะการติดต่อประสานงาน สามารถทำงานเป็นทีมมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  5. มีใจรักการทำงานเพื่อสาธารณะ มีความรับผิดชอบสูง อดทน กระตือรือร้น รักการเรียนรู้คิดเป็นระบบทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  6. หากมีประสบการณ์ด้านธุรการ เลขานุการ ประสานงานโครงการวิจัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. ปฏิบัติงานธุรการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ ระบบข้อมูล และการจัดกิจกรรมต่างๆ
  2. จัดทำบัญชี งานจัดซื้อ/จ้าง ตามข้อกำหนดของแหล่งทุน
  3. จัดการประชุมในรูปแบบต่างๆ เช่น ประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ ประชุมกลุ่มย่อยประชุมสัมมนา และอื่นๆ รวมถึงการสรุปและจดบันทึกการประชุมอย่างเป็นทางการ
  4. จัดการงานเอกสาร/การจัดการฐานข้อมูล
  5. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
  6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  อัตราเงินเดือน

            ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และการศึกษา 

  สวัสดิการ

            ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, การตรวจสุขภาพประจาปี, กองทุนสารองเลี้ยงชีพ 

  เอกสารประกอบการสมัคร

  1. ประวัติส่วนบุคคล (Resume)
  2. สำเนาวุฒิการศึกษา และผลการศึกษา (transcript)
  3. สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน
  5. ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
  6. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ IETLS, TOEFL หรือเทียบเท่า (ถ้ามี)
  7. เอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา

  วิธีการสมัคร

            สามารถมาสมัครด้วยตนเอง, ส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือ E-mail มายัง 

            นางสาวสัญญา ศรีรัตนะ (สมัครงาน) 

            สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ อาคารคลังพัสดุชั้น 3 

            ซอยสาธารณสุข 6 (ภายในกระทรวงสาธารณสุข) ถนนติวานนท์ 

            ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

            โทร. 02 590 2397 โทรสาร 02 590 2385 

            E-mail address: sanya@ihpp.thaigov.net 

   

            สนใจข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กร สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.ihpp.thaigov.net

   

   

   

   

   

  ที่มา : สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

 •  

  ประกาศรับสมัครงาน : ตำแหน่งนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย 
            มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ มีความประสงค์รับสมัครนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยเพื่อปฏิบัติงานใน“โครงการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพภายใต้แผนงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก (WHO-RTG CCS 2017-2021: Antimicrobial resistance)” จานวน 3 ตำแหน่ง 
  รายละเอียดโครงการ
            โครงการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพภายใต้แผนงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก (WHO-RTG CCS 2017-2021: Antimicrobial resistance) เป็นโครงการที่มีระยะเวลาในการดำเนินการ 5 ปี โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาและเสริมสร้างกระบวนการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งประเทศไทย (2560-2564) อย่างยั่งยืน โดยมีกิจกรรมในการดำเนินการหลักได้แก่ การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ และพัฒนาศักยภาพในการสร้างองค์ความรู้เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย
  คุณสมบัติ
  1. สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น แพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ
  2. สามารถทำงานล่วงเวลา และออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้โดยไม่มีข้อจากัดหรือพันธะที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
  3. มีใจรักการทำงานเพื่อสาธารณะ มีความรับผิดชอบสูง อดทน กระตือรือร้น รักการเรียนรู้คิดเป็นระบบทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  4. สามารถทำงานเป็นทีมมีมนุษย์สัมพันธ์ดีและสามารถถ่ายทอดความรู้ ให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้ช่วยนักวิจัยในทีมงาน
  5. มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
  6. มีทักษะภาษาอังกฤษในเกณฑ์ระดับดี (ผลสอบ IELST ไม่น้อยกว่า 6 ในกรณีนักวิจัย ไม่น้อยกว่า 5 ในกรณีผู้ช่วยนักวิจัยหรือเทียบเท่า)
  7. หากมีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี ในการวิจัย มีผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  1. ดำเนินการกิจกรรมในโครงการ และค้นหาเครือข่ายวิจัยเพื่อดำเนินการจ้าง หรือทำให้เกิดข้อตกลงการทาวิจัยที่เหมาะสม
  2. ประสานงานด้านวิชาการกับคณะกรรมการ นักวิชาการ หน่วยงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
  3. จัดการประชุมในรูปแบบต่างๆ เช่น ประชุมคณะกรรมการกากับโครงการ ประชุมกลุ่มย่อยประชุมสัมมนา และอื่นๆ รวมถึงการสรุปและจดบันทึกการประชุมอย่างเป็นทางการ
  4. จัดกระบวนการเผยแพร่ความรู้ และนาผลการดำเนินโครงการไปสู่นโยบาย และใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ทั้ง policy brief, website, จดหมายข่าว
  5. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
  อัตราเงินเดือน
            ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และการศึกษา 
  สวัสดิการ
            ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, การตรวจสุขภาพประจาปี, กองทุนสารองเลี้ยงชีพ 
  เอกสารประกอบการสมัคร
  1. ประวัติส่วนบุคคล (Resume)
  2. สำเนาวุฒิการศึกษา และผลการศึกษา (transcript)
  3. สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน
  5. ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
  6. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ IETLS, TOEFL หรือเทียบเท่า (ถ้ามี)
  7. เอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา
  วิธีการสมัคร
            สามารถมาสมัครด้วยตนเอง, ส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือ E-mail มายัง 
            นางสาวสัญญา ศรีรัตนะ (สมัครงาน) 
            สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ อาคารคลังพัสดุชั้น 3 
            ซอยสาธารณสุข 6 (ภายในกระทรวงสาธารณสุข) ถนนติวานนท์ 
            ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
            โทร. 02 590 2397 โทรสาร 02 590 2385 
            E-mail address: sanya@ihpp.thaigov.net 
            สนใจข้อมูลข่าวสาร เพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กร สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.ihpp.thaigov.net
  ที่มา : สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

  ประกาศรับสมัครงาน : ตำแหน่งนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย 

            มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ มีความประสงค์รับสมัครนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยเพื่อปฏิบัติงานใน“โครงการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพภายใต้แผนงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก (WHO-RTG CCS 2017-2021: Antimicrobial resistance)” จำนวน 3 ตำแหน่ง 

  รายละเอียดโครงการ

            โครงการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพภายใต้แผนงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก (WHO-RTG CCS 2017-2021: Antimicrobial resistance) เป็นโครงการที่มีระยะเวลาในการดำเนินการ 5 ปี โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาและเสริมสร้างกระบวนการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งประเทศไทย (2560-2564) อย่างยั่งยืน โดยมีกิจกรรมในการดำเนินการหลักได้แก่ การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ และพัฒนาศักยภาพในการสร้างองค์ความรู้เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย

  คุณสมบัติ

  1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น แพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ
  2. สามารถทำงานล่วงเวลา และออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้โดยไม่มีข้อจากัดหรือพันธะที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
  3. มีใจรักการทำงานเพื่อสาธารณะ มีความรับผิดชอบสูง อดทน กระตือรือร้น รักการเรียนรู้คิดเป็นระบบทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  4. สามารถทำงานเป็นทีมมีมนุษย์สัมพันธ์ดีและสามารถถ่ายทอดความรู้ ให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้ช่วยนักวิจัยในทีมงาน
  5. มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
  6. มีทักษะภาษาอังกฤษในเกณฑ์ระดับดี (ผลสอบ IELST ไม่น้อยกว่า 6 ในกรณีนักวิจัย ไม่น้อยกว่า 5 ในกรณีผู้ช่วยนักวิจัยหรือเทียบเท่า)
  7. หากมีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี ในการวิจัย มีผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. ดำเนินการกิจกรรมในโครงการ และค้นหาเครือข่ายวิจัยเพื่อดำเนินการจ้าง หรือทำให้เกิดข้อตกลงการทาวิจัยที่เหมาะสม
  2. ประสานงานด้านวิชาการกับคณะกรรมการ นักวิชาการ หน่วยงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
  3. จัดการประชุมในรูปแบบต่างๆ เช่น ประชุมคณะกรรมการกากับโครงการ ประชุมกลุ่มย่อยประชุมสัมมนา และอื่นๆ รวมถึงการสรุปและจดบันทึกการประชุมอย่างเป็นทางการ
  4. จัดกระบวนการเผยแพร่ความรู้ และนาผลการดำเนินโครงการไปสู่นโยบาย และใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ทั้ง policy brief, website, จดหมายข่าว
  5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  อัตราเงินเดือน

            ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และการศึกษา 

  สวัสดิการ

            ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, การตรวจสุขภาพประจาปี, กองทุนสารองเลี้ยงชีพ 

  เอกสารประกอบการสมัคร

  1. ประวัติส่วนบุคคล (Resume)
  2. สำเนาวุฒิการศึกษา และผลการศึกษา (transcript)
  3. สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน
  5. ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
  6. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ IETLS, TOEFL หรือเทียบเท่า (ถ้ามี)
  7. เอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา

  วิธีการสมัคร

            สามารถมาสมัครด้วยตนเอง, ส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือ E-mail มายัง 

            นางสาวสัญญา ศรีรัตนะ (สมัครงาน) 

            สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ อาคารคลังพัสดุชั้น 3 

            ซอยสาธารณสุข 6 (ภายในกระทรวงสาธารณสุข) ถนนติวานนท์ 

            ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

            โทร. 02 590 2397 โทรสาร 02 590 2385 

            E-mail address: sanya@ihpp.thaigov.net 

   

            สนใจข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กร สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.ihpp.thaigov.net

   

   

   

   

   

  ที่มา : สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

   

ร่วมงานกับภาคี - แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
 •  

  ตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่ฝ่ายรณรงค์สื่อสาร จำนวน 1 อัตรา
  ลักษณะงาน  : ประจำ
  สถานที่ปฏิบัติงาน : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน (เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร)
  คุณสมบัติผู้สมัครงาน  :
  1. เพศชาย หรือ หญิง 
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขานิเทศศิลป์ กราฟฟิคดีไซน์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆ 
  ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 - 2 ปีขึ้นไปในด้านการประสานจัดประชุมสัมมนา – พัฒนาบุคคลากรภายในร่วมกับผู้ประสานงาน และการรายงานข่าว 
  4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีวินัย มีปฏิภาณไหวพริบ กระตือรือร้น รักการเรียนรู้ ทำงานเป็นทีม มีความละเอียดรอบคอบ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
  5. มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆ เป็นอย่างดี Adobe Photoshop , Illustrator , Word, Excel , Power point , Internet หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  6. มีทักษะในงานสื่อสารและงานออกแบบสื่อ
  7. ประสานการจัดพิมพ์หนังสือ สื่ออ่าน สื่อการอ่านของแผนงานฯ และอื่นๆ
  8. มีความสามารถในการจัดกิจกรรมสื่อสารรณรงค์ และมีแนวทาง – ความสามารถในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก และงานระดมทุน
  9. ประสานการจัดประชุม/การนัดหมายตามที่ผู้จัดการแผนงานฯ มอบหมาย
  10. จัดทำรายงานประจำเดือน รายงานส่วนที่เกี่ยวข้อง
  11. สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ ตรงต่อเวลา และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เกี่ยวกับการออกแบบและเทคโนโลยีต่างๆ
  12. สามารถลงพื้นที่ต่างจังหวัดทุกภาค / ทำงานวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ได้
  13. สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  คุณสมบัติเพิ่มเติม :
  - มีความรู้ ความเชี่ยวชาญงานคอมพิวเตอร์ (Microsoft office,เช่น งาน Power point เป็นต้น ),งานผลิตหนังสือ,งานจัดประชุม,งานสัมมนา  และการประสานงาน
  - สามารถทำงานในวันหยุด ออกต่างจังหวัด โดยเฉพาะ พื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  ตามภารกิจงาน
  สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
  /_file/files/คุณสมบัติฝ่ายรณรงค์สื่อสาร (1).pdf
  วิธีการสมัคร  :  
  ส่งใบสมัครและแนบเอกสารการสมัครงาน พร้อมเขียนแนะนำตนเองและความพร้อมของการร่วมงานสร้างวัฒนธรรมการอ่าน รวมถึงแนวทางการสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในสังคมไทย 
  (งานเขียน 1 หน้ากระดาษ A 4)  และส่งมายัง E-Mail : happy2reading@gmail.com  หรือส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์หรือสมัครด้วยตนเอง หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 เมษายน 2560
  ติดต่อ :   หทัยรัตน์  พันตาวงษ์   แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
               424 หมู่บ้านเงาไม้ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 67 แยก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์
               แขวง/เขตบาง  พลัด กรุงเทพฯ 10700 
               โทรศัพท์ : 02-4244616-7 โทรสาร : 02–8811877 มือถือ : 089-4487730

  ตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่ฝ่ายรณรงค์สื่อสาร จำนวน 1 อัตรา

  ลักษณะงาน : ประจำ

  สถานที่ปฏิบัติงาน : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน (เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร)

  คุณสมบัติผู้สมัครงาน :

  1. เพศชาย หรือ หญิง 
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขานิเทศศิลป์ กราฟฟิคดีไซน์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 - 2 ปีขึ้นไปในด้านการประสานจัดประชุมสัมมนา – พัฒนาบุคคลากรภายในร่วมกับผู้ประสานงาน และการรายงานข่าว 
  4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีวินัย มีปฏิภาณไหวพริบ กระตือรือร้น รักการเรียนรู้ ทำงานเป็นทีม มีความละเอียดรอบคอบ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
  5. มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆ เป็นอย่างดี Adobe Photoshop , Illustrator , Word, Excel , Power point , Internet หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  6. มีทักษะในงานสื่อสารและงานออกแบบสื่อ
  7. ประสานการจัดพิมพ์หนังสือ สื่ออ่าน สื่อการอ่านของแผนงานฯ และอื่นๆ
  8. มีความสามารถในการจัดกิจกรรมสื่อสารรณรงค์ และมีแนวทาง – ความสามารถในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก และงานระดมทุน
  9. ประสานการจัดประชุม/การนัดหมายตามที่ผู้จัดการแผนงานฯ มอบหมาย
  10. จัดทำรายงานประจำเดือน รายงานส่วนที่เกี่ยวข้อง
  11. สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ ตรงต่อเวลา และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เกี่ยวกับการออกแบบและเทคโนโลยีต่างๆ
  12. สามารถลงพื้นที่ต่างจังหวัดทุกภาค / ทำงานวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ได้
  13. สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  คุณสมบัติเพิ่มเติม :

  • มีความรู้ ความเชี่ยวชาญงานคอมพิวเตอร์ (Microsoft office,เช่น งาน Power point เป็นต้น ),งานผลิตหนังสือ,งานจัดประชุม,งานสัมมนา  และการประสานงาน
  • สามารถทำงานในวันหยุด ออกต่างจังหวัด โดยเฉพาะ พื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามภารกิจงาน

  วิธีการสมัคร :

            ส่งใบสมัครและแนบเอกสารการสมัครงาน พร้อมเขียนแนะนำตนเองและความพร้อมของการร่วมงานสร้างวัฒนธรรมการอ่าน รวมถึงแนวทางการสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในสังคมไทย (งานเขียน 1 หน้ากระดาษ A 4)  และส่งมายัง E-Mail : happy2reading@gmail.com  หรือส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์หรือสมัครด้วยตนเอง

   

  หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 เมษายน 2560

   

  ติดต่อ :   หทัยรัตน์  พันตาวงษ์   แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

               424 หมู่บ้านเงาไม้ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 67 แยก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์

               แขวง/เขตบาง  พลัด กรุงเทพฯ 10700 

               โทรศัพท์ : 02-4244616-7 โทรสาร : 02–8811877 มือถือ : 089-4487730

   

   

   

   

   

  ที่มา : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

   

 •  

  รับสมัครผู้เข้าร่วมงาน
  ตำแหน่ง เลขานุการผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะ
  1.มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการประชุม งานสัมมนา,เขียนรายงานข่าว และจัดทำงาน presentation 
  2.ประสานจัดการผลิตหนังสือ-สื่อ สร้างสรรค์หนังสือสำหรับเด็กและงานวิชาการ
  3.จัดทำรายงานประจำเดือน รายงานงวดงาน และรายงานประจำปีในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
  4.จัดการระดมทุน ระดมงบประมาณในการดำเนินงาน   (รายละเอียดคุณสมบัติเพิ่มเติม ข้อ 7)
  สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
  ดาวน์โหลดเอกสารแนบ
  วิธีการสมัคร :  ส่งใบสมัครและแนบเอกสารการสมัครงาน พร้อมเขียนแนะนำตนเองและความพร้อมของการร่วมงานสร้างวัฒนธรรมการอ่าน รวมถึงแนวทางการสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในสังคมไทย
  (งานเขียน 1 หน้ากระดาษ A 4)  และส่งมายัง E-Mail : happy2reading@gmail.com
  หรือส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์หรือสมัครด้วยตนเอง หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 มีนาคม 2560
  ติดต่อ : หทัยรัตน์  พันตาวงษ์   แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
               424 หมู่บ้านเงาไม้ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 67 แยก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์–
               แขวง/เขตบาง  พลัด กรุงเทพฯ 10700
               โทรศัพท์ : 02-4244616-7โทรสาร : 02–8811877 มือถือ : 089-448-7730
               E-Mail : happy2reading.sec@gmail.com
               www.happyreading.in.th

  รับสมัครผู้เข้าร่วมงาน

  ตำแหน่ง เลขานุการผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน 1 อัตรา

   

  คุณสมบัติเฉพาะ

  1. มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการประชุม งานสัมมนา,เขียนรายงานข่าว และจัดทำงาน presentation 
  2. ประสานจัดการผลิตหนังสือ-สื่อ สร้างสรรค์หนังสือสำหรับเด็กและงานวิชาการ
  3. จัดทำรายงานประจำเดือน รายงานงวดงาน และรายงานประจำปีในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
  4. จัดการระดมทุน ระดมงบประมาณในการดำเนินงาน (รายละเอียดคุณสมบัติเพิ่มเติม ข้อ 7)

   

  สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครงานที่ด้านล่าง

   

  วิธีการสมัคร :  ส่งใบสมัครและแนบเอกสารการสมัครงาน พร้อมเขียนแนะนำตนเองและความพร้อมของการร่วมงานสร้างวัฒนธรรมการอ่าน รวมถึงแนวทางการสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในสังคมไทย

  (งานเขียน 1 หน้ากระดาษ A 4) และส่งมายัง E-Mail : happy2reading@gmail.com

  หรือส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์หรือสมัครด้วยตนเอง

   

  หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 มีนาคม 2560

   

  ติดต่อ : หทัยรัตน์  พันตาวงษ์ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

               424 หมู่บ้านเงาไม้ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 67 แยก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์–

               แขวง/เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

               โทรศัพท์ : 02-4244616-7 โทรสาร : 02–8811877

               มือถือ : 089-448-7730

               E-Mail : happy2reading.sec@gmail.com

               www.happyreading.in.th

   

   

   

   

   

  ที่มา : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

   

ร่วมงานกับภาคี - มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
 • ผู้ประสานงานโครงการ 2 ตำแหน่ง
  สร้างโดย: webmaster
  29 พฤษภาคม 2560
  1K
   

   

  ประกาศรับสมัคร
  ผู้ประสานงานโครงการ
  มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน โดยประสานงานร่วมกับภาคีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีจุดมุ่งหมายในการปกป้อง ส่งเสริม และสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  ในปีงบประมาณ 2560  ได้จัดทำโครงการ “นมแม่เพื่อสุขภาพแม่และเด็ก ภาคีร่วมใจนำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF)
  มูลนิธิฯ ต้องการผู้ร่วมทีมทำงาน คนรุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตอาสา ทำงานเพื่องานเคลื่อนไหวทางสังคม   จำนวน 2 ตำแหน่ง รายละเอียดดังนี้
  ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ (Project  Coordinator)
  จำนวน 2 ตำแหน่ง
  สถานที่ปฏิบัติงาน มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย สถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินี
  หน้าที่หลัก
            ภายใต้การแนะนำปรึกษาของคณะที่ปรึกษาโครงการ ผู้ประสานงานโครงการ เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารและจัดการ เพื่อให้โครงการบรรลุเป้าประสงค์ภายในระยะเวลาโครงการ และมีหน้าที่เฉพาะด้านดังต่อไปนี้
  1. ประสานงานและสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ และสาธารณชน เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  2. จัดการด้านกระบวนการ / เนื้อหาของกิจกรรม ตลอดจนระบบรายงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุไว้ในโครงการ หรือข้อตกลงจากที่ประชุมที่ปรึกษาโครงการ
  3. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายสื่อสาร และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการทำงานในแต่ละกิจกรรม ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์แผนงานสื่อสารสาธารณะ
  4. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย คือ   แม่ทำงาน แม่ออนไลน์ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดี และความรู้ที่ถูกต้องในประเด็นการส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
  5. เขียนบทความเชิงวิชาการ และบทความสั้น สกู๊ปข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ และถ่ายภาพกิจกรรม เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปยังภาคประชาชน และสื่อมวลชน 
  6. ประชาสัมพันธ์ งานสื่อสารการตลาดสู่สังคม การเขียนแผนประชาสัมพันธ์ การทำงานสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 
  7. รับผิดชอบงานด้านโซเชียลมีเดีย การจัดกิจกรรมออนไลน์ การอัพเดทข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ฯ
  คุณสมบัติผู้สมัคร  ดังนี้  
  1. ปริญญาตรีด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน มนุษย์ศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีความ สามารถในการเขียน เรียบเรียง งานเขียนเชิงวิชาการ บทความ ข่าว มีความรู้ด้านเว็บไซต์ โซเชียลมีเดียฯ 
  2. มีความรับผิดชอบทำงานสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย มนุษยสัมพันธ์ดี และชอบทำงานด้านจิตอาสา 
  3. มีความสามารถด้านการประสานงานโครงการ ชอบงานด้านการติดต่อสื่อสาร
  4. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ฟังและเขียนได้ดี
  5. สามารถทำงานต่างจังหวัด และวันหยุดในบางโอกาส
  ส่งประวัติและรูปถ่ายมาที่  thaibf99@gmail.com  
  ติดต่อ คุณอัญชรี พรหมสกุล 081-831-2264
  http://www.thaibreastfeeding.org/
  มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย เลขที่ 420/8 สถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินี 
  อาคารสถาบันฯ ชั้น 11 ถ. ราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 
  ที่มา : มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

  ประกาศรับสมัคร

  ผู้ประสานงานโครงการ

            มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน โดยประสานงานร่วมกับภาคีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีจุดมุ่งหมายในการปกป้อง ส่งเสริม และสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  ในปีงบประมาณ 2560  ได้จัดทำโครงการ “นมแม่เพื่อสุขภาพแม่และเด็ก ภาคีร่วมใจนำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF)

            มูลนิธิฯ ต้องการผู้ร่วมทีมทำงาน คนรุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตอาสา ทำงานเพื่องานเคลื่อนไหวทางสังคม   จำนวน 2 ตำแหน่ง รายละเอียดดังนี้

  ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ (Project  Coordinator)

  จำนวน 2 ตำแหน่ง

  สถานที่ปฏิบัติงาน

            มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย สถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินี

  หน้าที่หลัก

            ภายใต้การแนะนำปรึกษาของคณะที่ปรึกษาโครงการ ผู้ประสานงานโครงการ เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารและจัดการ เพื่อให้โครงการบรรลุเป้าประสงค์ภายในระยะเวลาโครงการ และมีหน้าที่เฉพาะด้านดังต่อไปนี้

  1. ประสานงานและสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ และสาธารณชน เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  2. จัดการด้านกระบวนการ / เนื้อหาของกิจกรรม ตลอดจนระบบรายงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุไว้ในโครงการ หรือข้อตกลงจากที่ประชุมที่ปรึกษาโครงการ
  3. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายสื่อสาร และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการทำงานในแต่ละกิจกรรม ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์แผนงานสื่อสารสาธารณะ
  4. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย คือ   แม่ทำงาน แม่ออนไลน์ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดี และความรู้ที่ถูกต้องในประเด็นการส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
  5. เขียนบทความเชิงวิชาการ และบทความสั้น สกู๊ปข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ และถ่ายภาพกิจกรรม เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปยังภาคประชาชน และสื่อมวลชน 
  6. ประชาสัมพันธ์ งานสื่อสารการตลาดสู่สังคม การเขียนแผนประชาสัมพันธ์ การทำงานสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 
  7. รับผิดชอบงานด้านโซเชียลมีเดีย การจัดกิจกรรมออนไลน์ การอัพเดทข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ฯ

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. ปริญญาตรีด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน มนุษย์ศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีความ สามารถในการเขียน เรียบเรียง งานเขียนเชิงวิชาการ บทความ ข่าว มีความรู้ด้านเว็บไซต์ โซเชียลมีเดียฯ 
  2. มีความรับผิดชอบทำงานสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย มนุษยสัมพันธ์ดี และชอบทำงานด้านจิตอาสา 
  3. มีความสามารถด้านการประสานงานโครงการ ชอบงานด้านการติดต่อสื่อสาร
  4. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ฟังและเขียนได้ดี
  5. สามารถทำงานต่างจังหวัด และวันหยุดในบางโอกาส

  ส่งประวัติและรูปถ่ายมาที่  

  อีเมล์ thaibf99@gmail.com  

  ติดต่อ คุณอัญชรี พรหมสกุล 081-831-2264

  http://www.thaibreastfeeding.org/

  มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย เลขที่ 420/8 สถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินี 

  อาคารสถาบันฯ ชั้น 11 ถ. ราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 

   

   

   

   

   

  ที่มา : มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

   

ร่วมงานกับภาคี - ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์ (Quitline1600)
 • เจ้าหน้าที่ IT 1 ตำแหน่ง
  สร้างโดย: webmaster
  8 ธันวาคม 2559
  1K
   

   

  รับสมัครเจ้าหน้าที่ IT ประจำศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
  คุณสมบัติ
  - จบปริญญาตรีด้าน IT
  - มีความสามารถเกี่ยวกับการใช้งานฐานข้อมูล 
  - มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถประสานงานทางโทรศัพท์ได้ รักงานบริการ มีความรับผิดชอบ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
  - สามารถทำงานตามรอบเวลาทำการของศูนย์ที่กำหนดให้ได้
  - สามารถทำงานที่ site SM tower สนามเป้า และ site ถนนศรีอยุธยา ได้
  - สามารถเข้าร่วมประชุมต่างจังหวัดได้
  - สามารถอยู่เวรพิเศษได้ในบางวันทำงานของสัปดาห์
  หน้าที่รับผิดชอบ
  - ดูแลระบบ Call center ของศูนย์ และ ประสานงานกับบริษัทหากเกิดปัญหาระบบ
  - ช่วยเก็บข้อมูลประจำวันเพื่อทำรายงานต่างๆ
  - อธิบาย ช่วยเหลือผู้ใช้งานระบบ Call center ได้
  - ดูแลระบบฐานข้อมูลต่างๆ, Network และ อุปกรณ์ IT ของศูนย์ฯ
  - ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาได้
  วิธีการสมัคร
  - ส่ง resume ทาง e-mail
  - เข้ามาสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์ฯ ถนนศรีอยุธยา
  ช่องทางติดต่อ
  ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
  356/10 อาคารสมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ถนนศรีอยุธยา ซอย 3 เขตราชเทวี กทม.10400
  E-mail: quitline1600@hotmail.com
  โทรศัพท์: 02-245-4149-50    Fax: 02-245-4153

  รับสมัครเจ้าหน้าที่ IT ประจำศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ

   

  คุณสมบัติ

  - จบปริญญาตรีด้าน IT

  - มีความสามารถเกี่ยวกับการใช้งานฐานข้อมูล 

  - มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถประสานงานทางโทรศัพท์ได้ รักงานบริการ มีความรับผิดชอบ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

  - สามารถทำงานตามรอบเวลาทำการของศูนย์ที่กำหนดให้ได้

  - สามารถทำงานที่ site SM tower สนามเป้า และ site ถนนศรีอยุธยา ได้

  - สามารถเข้าร่วมประชุมต่างจังหวัดได้

  - สามารถอยู่เวรพิเศษได้ในบางวันทำงานของสัปดาห์

   

  หน้าที่รับผิดชอบ

  - ดูแลระบบ Call center ของศูนย์ และ ประสานงานกับบริษัทหากเกิดปัญหาระบบ

  - ช่วยเก็บข้อมูลประจำวันเพื่อทำรายงานต่างๆ

  - อธิบาย ช่วยเหลือผู้ใช้งานระบบ Call center ได้

  - ดูแลระบบฐานข้อมูลต่างๆ, Network และ อุปกรณ์ IT ของศูนย์ฯ

  - ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาได้

   

  วิธีการสมัคร

  - ส่ง resume ทาง e-mail

  - เข้ามาสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์ฯ ถนนศรีอยุธยา

   

  ช่องทางติดต่อ

  ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ

  356/10 อาคารสมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ถนนศรีอยุธยา ซอย 3 เขตราชเทวี กทม.10400

  E-mail : quitline1600@hotmail.com

  โทรศัพท์: 02-245-4149-50 Fax: 02-245-4153

   

ร่วมงานกับภาคี - ศูนย์สนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูล
 • ผู้ประสานงาน และการเงิน 1 ตำแหน่ง
  สร้างโดย: webmaster
  9 กุมภาพันธ์ 2560
  1K
   
  ประกาศรับสมัครงาน
            ศูนย์สนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูล เป็นองค์กรขนาดเล็ก ได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทำหน้าที่พัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมถึงการพัฒนาระบบข้อมูลที่ทำให้เกิดการยอมรับและบูรณาการเข้าสู่ภารกิจของแต่ละองค์กรภาคีเพื่อความต่อเนื่องและยั่งยืน สามารถตอบสนองต่อภารกิจขององค์กรหรือสถาบันที่เข้าร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลงานเชิงประจักษ์ 
            มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงาน จำนวน 5 อัตรา ซึ่งประกอบด้วย ตำแหน่งผู้จัดการโครงการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการ จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งผู้ประสานงาน และการเงิน จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
  1. ตำแหน่งผู้จัดการโครงการ จำนวน 1 อัตรา 
  อัตราค่าตอบแทน  20,000 บาท
  คุณสมบัติ
  1) วุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบริหารจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2) มีทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถในจัดการ บริหารโครงการ
  3) มีใจรักในการทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น สามารถลงพื้นที่ต่างจังหวัด และทำงานในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ (บางเวลา)
  บทบาทหน้าที่
  1) ร่วมจัดทำแผนงานหลัก แผนงานประจำเดือน แผนการเงิน 
  2) บริหารจัดการงานตามโครงการ
  3) ควบคุมค่าใช้จ่ายของโครงการ
  4) ตรวจสอบรายละเอียดงานของโครงการ
  5) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

  ประกาศรับสมัครงาน

            ศูนย์สนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูล เป็นองค์กรขนาดเล็ก ได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทำหน้าที่พัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมถึงการพัฒนาระบบข้อมูลที่ทำให้เกิดการยอมรับและบูรณาการเข้าสู่ภารกิจของแต่ละองค์กรภาคีเพื่อความต่อเนื่องและยั่งยืน สามารถตอบสนองต่อภารกิจขององค์กรหรือสถาบันที่เข้าร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลงานเชิงประจักษ์ 

            มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงาน ตำแหน่งผู้ประสานงาน และการเงิน จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

   ผู้ประสานงาน และการเงิน จำนวน 1 อัตรา

  อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท

  คุณสมบัติ

  1. วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวส.ขึ้นไป ด้านการบัญชี หรือ การเงิน
  2. มีประสบการณ์ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
  3. มีใจรักในการทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น สามารถลงพื้นที่ต่างจังหวัด และทำงานในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ (บางเวลา)

  บทบาทหน้าที่

  1. รับผิดชอบและจัดทำรายงานการเงิน บัญชี และพัสดุ
  2. รับผิดชอบการจัดซื้อ และจัดจ้างของโครงการ
  3. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ องค์กรชุมชมท้องถิ่น และองค์กรทางการเงิน
  4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  การรับสมัคร

  1. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

  ผู้สนใจส่งประวัติ พร้อมหลักฐานการสมัคร มาดังนี้ 

  1. ที่ตั้งสำนักงาน 15/20 ถ.บรมราชชนนี 46 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
  2. วิธีการสมัครทางอีเมล ที่ center@tcnap.org
  3. เวลาในการรับสมัคร ปิดรับสมัครวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
  4. สอบถามเพิ่มเติม    0983152383, 0800700011 

  2. หลักฐานที่ต้องยื่นสมัคร

  1. ประวัติส่วนบุคคลแนบรูปถ่าย
  2. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  5. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
  6. สำเนาใบสำคัญทหารกองเกินหรือผ่านการเกณ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
  7. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

  ทั้งนี้สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้เขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

  สวัสดิการ

  1. ประกันสังคม
  2. ประกันอุบัติเหตุ
  3. เวลาทำงาน 08.30 – 17.00 น.

   

   

   

   

   

  ที่มา : ศูนย์สนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูล

 • นักวิชาการ 3 ตำแหน่ง
  สร้างโดย: webmaster
  9 กุมภาพันธ์ 2560
  1K
   
  ประกาศรับสมัครงาน
            ศูนย์สนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูล เป็นองค์กรขนาดเล็ก ได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทำหน้าที่พัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมถึงการพัฒนาระบบข้อมูลที่ทำให้เกิดการยอมรับและบูรณาการเข้าสู่ภารกิจของแต่ละองค์กรภาคีเพื่อความต่อเนื่องและยั่งยืน สามารถตอบสนองต่อภารกิจขององค์กรหรือสถาบันที่เข้าร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลงานเชิงประจักษ์ 
            มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงาน จำนวน 5 อัตรา ซึ่งประกอบด้วย ตำแหน่งผู้จัดการโครงการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการ จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งผู้ประสานงาน และการเงิน จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
  1. ตำแหน่งผู้จัดการโครงการ จำนวน 1 อัตรา 
  อัตราค่าตอบแทน  20,000 บาท
  คุณสมบัติ
  1) วุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบริหารจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2) มีทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถในจัดการ บริหารโครงการ
  3) มีใจรักในการทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น สามารถลงพื้นที่ต่างจังหวัด และทำงานในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ (บางเวลา)
  บทบาทหน้าที่
  1) ร่วมจัดทำแผนงานหลัก แผนงานประจำเดือน แผนการเงิน 
  2) บริหารจัดการงานตามโครงการ
  3) ควบคุมค่าใช้จ่ายของโครงการ
  4) ตรวจสอบรายละเอียดงานของโครงการ
  5) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

  ประกาศรับสมัครงาน

            ศูนย์สนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูล เป็นองค์กรขนาดเล็ก ได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทำหน้าที่พัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมถึงการพัฒนาระบบข้อมูลที่ทำให้เกิดการยอมรับและบูรณาการเข้าสู่ภารกิจของแต่ละองค์กรภาคีเพื่อความต่อเนื่องและยั่งยืน สามารถตอบสนองต่อภารกิจขององค์กรหรือสถาบันที่เข้าร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลงานเชิงประจักษ์ 

            มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงาน ตำแหน่งนักวิชาการ จำนวน 3 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  ตำแหน่งนักวิชาการ จำนวน 3 อัตร 

  อัตราค่าตอบแทน 18,000 – 20,000 บาท

  คุณสมบัติ

  1. วุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสุขภาพ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. มีทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถทำงานวิจัย เขียนรายงานวิชาการ   
  3. มีใจรักในการทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น สามารถลงพื้นที่ต่างจังหวัด และทำงานในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ (บางเวลา)

  บทบาทหน้าที่

  1. วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย เอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาระบบข้อมูลตำบล
  2. ร่วมออกแบบ พัฒนา เก็บข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับระบบข้อมูลตำบล 
  3. ประสานงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับระบบข้อมูลตำบล กับชุมชนท้องถิ่นและสถาบันวิชาการ
  4. สรุปรายงานการประชุมฯ
  5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  การรับสมัคร

  1. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

  ผู้สนใจส่งประวัติ พร้อมหลักฐานการสมัคร มาดังนี้ 

  1. ที่ตั้งสำนักงาน 15/20 ถ.บรมราชชนนี 46 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
  2. วิธีการสมัครทางอีเมล ที่ center@tcnap.org
  3. เวลาในการรับสมัคร ปิดรับสมัครวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
  4. สอบถามเพิ่มเติม    0983152383, 0800700011 

  2. หลักฐานที่ต้องยื่นสมัคร

  1. ประวัติส่วนบุคคลแนบรูปถ่าย
  2. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  5. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
  6. สำเนาใบสำคัญทหารกองเกินหรือผ่านการเกณ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
  7. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

  ทั้งนี้สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้เขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

  สวัสดิการ

  1. ประกันสังคม
  2. ประกันอุบัติเหตุ
  3. เวลาทำงาน 08.30 – 17.00 น.

   

   

   

   

   

  ที่มา : ศูนย์สนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูล

 • ผู้จัดการโครงการ 1 ตำแหน่ง
  สร้างโดย: webmaster
  9 กุมภาพันธ์ 2560
  2K
   

   

  ประกาศรับสมัครงาน
            ศูนย์สนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูล เป็นองค์กรขนาดเล็ก ได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทำหน้าที่พัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมถึงการพัฒนาระบบข้อมูลที่ทำให้เกิดการยอมรับและบูรณาการเข้าสู่ภารกิจของแต่ละองค์กรภาคีเพื่อความต่อเนื่องและยั่งยืน สามารถตอบสนองต่อภารกิจขององค์กรหรือสถาบันที่เข้าร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลงานเชิงประจักษ์ 
            มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงาน จำนวน 5 อัตรา ซึ่งประกอบด้วย ตำแหน่งผู้จัดการโครงการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการ จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งผู้ประสานงาน และการเงิน จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
  1. ตำแหน่งผู้จัดการโครงการ จำนวน 1 อัตรา 
  อัตราค่าตอบแทน  20,000 บาท
  คุณสมบัติ
  1) วุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบริหารจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2) มีทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถในจัดการ บริหารโครงการ
  3) มีใจรักในการทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น สามารถลงพื้นที่ต่างจังหวัด และทำงานในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ (บางเวลา)
  บทบาทหน้าที่
  1) ร่วมจัดทำแผนงานหลัก แผนงานประจำเดือน แผนการเงิน 
  2) บริหารจัดการงานตามโครงการ
  3) ควบคุมค่าใช้จ่ายของโครงการ
  4) ตรวจสอบรายละเอียดงานของโครงการ
  5) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

  ประกาศรับสมัครงาน

            ศูนย์สนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูล เป็นองค์กรขนาดเล็ก ได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทำหน้าที่พัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมถึงการพัฒนาระบบข้อมูลที่ทำให้เกิดการยอมรับและบูรณาการเข้าสู่ภารกิจของแต่ละองค์กรภาคีเพื่อความต่อเนื่องและยั่งยืน สามารถตอบสนองต่อภารกิจขององค์กรหรือสถาบันที่เข้าร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลงานเชิงประจักษ์ 

            มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงาน ตำแหน่งผู้จัดการโครงการ จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  ตำแหน่งผู้จัดการโครงการ จำนวน 1 อัตรา 

  อัตราค่าตอบแทน  20,000 บาท

  คุณสมบัติ

  1. วุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบริหารจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. มีทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถในจัดการ บริหารโครงการ
  3. มีใจรักในการทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น สามารถลงพื้นที่ต่างจังหวัด และทำงานในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ (บางเวลา)

  บทบาทหน้าที่

  1. ร่วมจัดทำแผนงานหลัก แผนงานประจำเดือน แผนการเงิน 
  2. บริหารจัดการงานตามโครงการ
  3. ควบคุมค่าใช้จ่ายของโครงการ
  4. ตรวจสอบรายละเอียดงานของโครงการ
  5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  การรับสมัคร

  1. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

  ผู้สนใจส่งประวัติ พร้อมหลักฐานการสมัคร มาดังนี้ 

  1. ที่ตั้งสำนักงาน 15/20 ถ.บรมราชชนนี 46 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
  2. วิธีการสมัครทางอีเมล ที่ center@tcnap.org
  3. เวลาในการรับสมัคร ปิดรับสมัครวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
  4. สอบถามเพิ่มเติม    0983152383, 0800700011 

  2. หลักฐานที่ต้องยื่นสมัคร

  1. ประวัติส่วนบุคคลแนบรูปถ่าย
  2. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  5. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
  6. สำเนาใบสำคัญทหารกองเกินหรือผ่านการเกณ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
  7. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

  ทั้งนี้สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้เขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

  สวัสดิการ

  1. ประกันสังคม
  2. ประกันอุบัติเหตุ
  3. เวลาทำงาน 08.30 – 17.00 น.

   

   

   

   

   

  ที่มา : ศูนย์สนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูล

   

ร่วมงานกับภาคี - โครงการผู้นำแห่งอนาคต
 •  

  โครงการผู้นำแห่งอนาคตเปิดรับสมัคร
  ตำแหน่ง   ผู้ประสานงานวิชาการ
  คุณสมบัติทั่วไป
  1.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท
  2.มีทักษะการเขียนวิชาการ การคิดอย่างเป็นระบบ และมีความสนใจประเด็นทางสังคม
  3.มีทักษะคอมพิวเตอร์ดี สามารถใช้โปรแกรม MS Word Excel PowerPoint ได้ดี และสามารถจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ได้
  4.สามารถลงพื้นที่ปฏิบัติงานหรือไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
  5.มีประสบการณ์ด้านการจัดงานโครงการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  6.มีทักษะในการประสานและการจัดการ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า
  7.มีมนุษยสัมพันธ์ดี เป็นมิตรเข้ากับบุคคลหลากหลายได้ดี
  ภาระงาน
  1.ทำงานร่วมกับผู้ประสานงานวิชาการคนเดิม ในระยะเวลาที่เหลือในปีนี้ (ถึงเดือนพฤษภาคม) และเตรียมงานสำหรับข้อเสนอโครงการผู้นำแห่งอนาคตปีหน้า
  2.ร่วมพิจารณาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากโครงการผู้นำแห่งอนาคต ให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายการทำงานของโครงการผู้นำแห่งอนาคต
  3.ร่วมพิจารณาขอบเขตเนื้อหา/ กิจกรรม ประสานงานและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการย่อยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการผู้นำแห่งอนาคต อาทิเช่น โครงการวิจัย โครงการทำงานในพื้นที่ และโครงการประเมินผลภายใน ให้สำเร็จตามเป้าหมายและกำหนดการ
  4.ร่วมกำหนดขอบเขตเนื้อหาและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อผลิตสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของโครงการผู้นำแห่งอนาคต  
  5.ประสานงานในการจัดทำรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของโครงการรายเดือน รายงานผลการดำเนินงานครี่งปี และรายงานสรุปผลการดำเนินการโครงการประจำปีของโครงการผู้นำแห่งอนาคต
  6.จัดทำรายงานการประชุมเจ้าหน้าที่โครงการ และประชุมที่ปรึกษาและคณะกรรมการกำกับทิศทาง
  7.เสนอแนะและให้ข้อคิดเห็นต่อกระบวนการพัฒนาศักยภาพของโครงการ
  8.จัดทำเอกสารข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย
  9.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากผู้จัดการโครงการผู้นำแห่งอนาคต
  จัดส่งใบสมัคร ประวัติการทำงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่
  email : thurian.ch@gmail.com 
  ภายในวันที่ 20 มีนาคม 60 
  ดาวโหลดใบสมัคร : https://drive.google.com/file/d/0B-W-cKyYTvDPOGxEZHJ6Zno3T2s/view
  โครงการผู้นำแห่งอนาคต : Leadership for the Future
  คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  เลขที่ ๙๙๙ อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น ๔ ถ.พุทธมณฑลสายสี่
  ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

  โครงการผู้นำแห่งอนาคตเปิดรับสมัคร

  ตำแหน่ง   ผู้ประสานงานวิชาการ

  คุณสมบัติทั่วไป

  1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท
  2. มีทักษะการเขียนวิชาการ การคิดอย่างเป็นระบบ และมีความสนใจประเด็นทางสังคม
  3. มีทักษะคอมพิวเตอร์ดี สามารถใช้โปรแกรม MS Word Excel PowerPoint ได้ดี และสามารถจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ได้
  4. สามารถลงพื้นที่ปฏิบัติงานหรือไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
  5. มีประสบการณ์ด้านการจัดงานโครงการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. มีทักษะในการประสานและการจัดการ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า
  7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี เป็นมิตรเข้ากับบุคคลหลากหลายได้ดี

  ภาระงาน

  1. ทำงานร่วมกับผู้ประสานงานวิชาการคนเดิม ในระยะเวลาที่เหลือในปีนี้ (ถึงเดือนพฤษภาคม) และเตรียมงานสำหรับข้อเสนอโครงการผู้นำแห่งอนาคตปีหน้า
  2. ร่วมพิจารณาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากโครงการผู้นำแห่งอนาคต ให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายการทำงานของโครงการผู้นำแห่งอนาคต
  3. ร่วมพิจารณาขอบเขตเนื้อหา/ กิจกรรม ประสานงานและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการย่อยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการผู้นำแห่งอนาคต อาทิเช่น โครงการวิจัย โครงการทำงานในพื้นที่ และโครงการประเมินผลภายใน ให้สำเร็จตามเป้าหมายและกำหนดการ
  4. ร่วมกำหนดขอบเขตเนื้อหาและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อผลิตสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของโครงการผู้นำแห่งอนาคต  
  5. ประสานงานในการจัดทำรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของโครงการรายเดือน รายงานผลการดำเนินงานครี่งปี และรายงานสรุปผลการดำเนินการโครงการประจำปีของโครงการผู้นำแห่งอนาคต
  6. จัดทำรายงานการประชุมเจ้าหน้าที่โครงการ และประชุมที่ปรึกษาและคณะกรรมการกำกับทิศทาง
  7. เสนอแนะและให้ข้อคิดเห็นต่อกระบวนการพัฒนาศักยภาพของโครงการ
  8. จัดทำเอกสารข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย
  9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากผู้จัดการโครงการผู้นำแห่งอนาคต

   

  จัดส่งใบสมัคร ประวัติการทำงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่

  email : thurian.ch@gmail.com 

  ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2560 

  ดาวโหลดใบสมัคร : https://drive.google.com/file/d/0B-W-cKyYTvDPOGxEZHJ6Zno3T2s/view

  โครงการผู้นำแห่งอนาคต : Leadership for the Future

  คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  เลขที่ 999 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 4 ถ.พุทธมณฑลสายสี่

  ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170


  ที่มา : โครงการผู้นำแห่งอนาคต

   

ร่วมงานกับภาคี - ศูนย์ประสานงานการประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์
 •  

  ประกาศรับสมัครงาน
  ศูนย์ประสานงานการประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์
  เปิดรับสมัคร ผู้ช่วยนักวิจัย และประสานงานโครงการประจำศูนย์ประสานงานฯ จำนวน 1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ
  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านสาธารณสุขศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. อายุไม่เกิน 35 ปี
  3. มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น สามารถทำงานเป็นทีม และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  4. หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
  5. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Word, Excel, Power Point ได้ในระดับดี
  6. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
  1. ปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการของศูนย์ฯ โดยทำหน้าที่นัดหมาย ประสานงาน  ติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ ที่ศูนย์ฯ ได้ให้ทุนสนับสนุนให้ดำเนินการ จัดการประชุม และปฏิบัติงานตามภารกิจของศูนย์ฯและตามที่มอบหมายจากหัวหน้าศูนย์และนักวิจัยของศูนย์ฯ 
  2. ปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นผู้ช่วยงานวิจัยของศูนย์ฯ โดยปฏิบัติงานในการสนับสนุนการวิจัย เช่น  ศึกษา รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงาน
  3. ปฏิบัติงานอื่นที่หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ มอบหมายที่เกี่ยวเนื่องกับภารกิจของศูนย์วิจัยฯ
  เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร
  - ประวัติส่วนตัว (Resume) 
  - สำเนาใบแสดงผลการศึกษา 
  - รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป  
  - สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน 
  - หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 
  - เอกสารประกอบการผ่านการฝึกอบรม (ถ้ามี) 
  วิธีการสมัคร   
  ส่งประวัติส่วนตัวและเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครมาที่ kanokrat@healthspace.asia  หรือส่งมาที่
  คุณ กนกรัตน์ ถมทอง
  ศูนย์ประสานงานการประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ 
  อาคาร อปร. ชั้น 19 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10330
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม…
  โทรศัพท์ : 02 – 252 – 7864  ต่อ 103, 087 – 088 – 6400  โทรสาร :02 – 256 – 4292 
  E-Mail :  kanokrat@healthspace.asia  
  สถานที่ปฏิบัติงาน: ศูนย์ประสานงานการประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ประกาศรับสมัครงาน

  ศูนย์ประสานงานการประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์

  เปิดรับสมัคร ผู้ช่วยนักวิจัย และประสานงานโครงการประจำศูนย์ประสานงานฯ

  จำนวน 1 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ

  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านสาธารณสุขศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. อายุไม่เกิน 35 ปี
  3. มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น สามารถทำงานเป็นทีม และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  4. หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
  5. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Word, Excel, Power Point ได้ในระดับดี
  6. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 

  1. ปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการของศูนย์ฯ โดยทำหน้าที่นัดหมาย ประสานงาน  ติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ ที่ศูนย์ฯ ได้ให้ทุนสนับสนุนให้ดำเนินการ จัดการประชุม และปฏิบัติงานตามภารกิจของศูนย์ฯและตามที่มอบหมายจากหัวหน้าศูนย์และนักวิจัยของศูนย์ฯ 
  2. ปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นผู้ช่วยงานวิจัยของศูนย์ฯ โดยปฏิบัติงานในการสนับสนุนการวิจัย เช่น ศึกษา รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงาน
  3. ปฏิบัติงานอื่นที่หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ มอบหมายที่เกี่ยวเนื่องกับภารกิจของศูนย์วิจัยฯ

  เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร

  - ประวัติส่วนตัว (Resume) 

  - สำเนาใบแสดงผลการศึกษา 

  - รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป  

  - สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน 

  - หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 

  - เอกสารประกอบการผ่านการฝึกอบรม (ถ้ามี) 

  วิธีการสมัคร

  ส่งประวัติส่วนตัวและเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครมาที่ kanokrat@healthspace.asia หรือส่งมาที่

  คุณ กนกรัตน์ ถมทอง

  ศูนย์ประสานงานการประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ 

  อาคาร อปร. ชั้น 19 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10330

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม…

  โทรศัพท์ : 02 - 252 - 7864  ต่อ 103, 087 - 088 - 6400  โทรสาร : 02 - 256 - 4292 

  E-Mail :  kanokrat@healthspace.asia  

  สถานที่ปฏิบัติงาน: ศูนย์ประสานงานการประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   

ร่วมงานกับภาคี - เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
 •  

  ประกาศรับสมัครงาน
  ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา
  เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
  ลักษณะงาน
  1. ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และตรวจสอบคุณภาพข้อมูลตามแผนงานของชุดโครงการที่กำหนด
  2. ร่วมพัฒนากระบวนจัดการข้อมูล ทั้งในด้านการจัดเก็บ การตรวจสอบคุณภาพ และการรายงานผล รวมทั้งระบบ/เครื่องมือการติดตามประเมินผลโครงการบูรณการไทย ไร้ควัน ไร้โรค
  3. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการข้อมูล และการติดตามประเมินผลทั้งระดับนโยบาย ระดับวิชาการ ระดับภาคประชาชน
  4. วิเคราะห์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และนำเสนอในที่ประชุม
  5. จัดทำรายงานการดำเนินงาน/เอกสารที่เกิดผลการวิจัย/ศึกษา/ทบทวนองค์ความรู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  6. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติ
  1. เพศชาย อายุ 25-35 ปี
  2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สังคมศาสตร์, มนุษย์ศาสตร์, สถิติประยุกต์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ความรู้ทางสถิติ และหรือการวิจัยเชิงปริมาณได้เป็นอย่างดี และหากมีประสบการณ์การทำงานด้านการติดตามประเมินผลอย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ                                                                        3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel และ Power Point ได้ดี และหากสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Access และ SPSS ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ                                                                                               4. มีทักษะการเขียนรายงานที่ดี สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับที่ดี
  5. มีความตั้งใจ มีจิตอาสา มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีม รับผิดชอบงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน และผู้เกี่ยวข้องได้ดี 
  6. มีทัศนคติที่ดีต่องานสุขภาพ และสามารถทำงานร่วมกับกลุ่มบุคคลทางด้านสาธารณสุขได้                            7. สามารถเดินทางไปติดตามงานและพักค้างคืนในพื้นที่ต่างจังหวัดได้
  อัตราเงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์
  ผู้สนใจสามารถติดต่อส่งประวัติการทำงานมาได้ที่
  คุณพณิดา เสนารักษ์  เจ้าหน้าที่ประสานงาน 
  เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ 
  แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี 
  ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่(ซอย 47) 
  โทรศัพท์: 02-716-6961 โทรสาร: 02-716-6556 E-mail: thaihpat@gmail.com
  ส่งประวัติการทำงานทาง E mail เท่านั้น
  สนใจ ส่งประวัติการทำงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 
  ผู้ที่ได้รับการพิจารณาจะได้รับการติดต่อกลับ
  ที่มา :  เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

  ประกาศรับสมัครงาน

  ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา

  เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

  ลักษณะงาน

  1. ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และตรวจสอบคุณภาพข้อมูลตามแผนงานของชุดโครงการที่กำหนด
  2. ร่วมพัฒนากระบวนจัดการข้อมูล ทั้งในด้านการจัดเก็บ การตรวจสอบคุณภาพ และการรายงานผล รวมทั้งระบบ/เครื่องมือการติดตามประเมินผลโครงการบูรณการไทย ไร้ควัน ไร้โรค
  3. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการข้อมูล และการติดตามประเมินผลทั้งระดับนโยบาย ระดับวิชาการ ระดับภาคประชาชน
  4. วิเคราะห์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และนำเสนอในที่ประชุม
  5. จัดทำรายงานการดำเนินงาน/เอกสารที่เกิดผลการวิจัย/ศึกษา/ทบทวนองค์ความรู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  6. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย อายุ 25-35 ปี
  2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สังคมศาสตร์, มนุษย์ศาสตร์, สถิติประยุกต์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ความรู้ทางสถิติ และหรือการวิจัยเชิงปริมาณได้เป็นอย่างดี และหากมีประสบการณ์การทำงานด้านการติดตามประเมินผลอย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel และ Power Point ได้ดี และหากสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Access และ SPSS ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีทักษะการเขียนรายงานที่ดี สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับที่ดี
  5. มีความตั้งใจ มีจิตอาสา มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีม รับผิดชอบงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน และผู้เกี่ยวข้องได้ดี 
  6. มีทัศนคติที่ดีต่องานสุขภาพ และสามารถทำงานร่วมกับกลุ่มบุคคลทางด้านสาธารณสุขได้
  7. สามารถเดินทางไปติดตามงานและพักค้างคืนในพื้นที่ต่างจังหวัดได้

   

  อัตราเงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์

   

  ผู้สนใจสามารถติดต่อส่งประวัติการทำงานมาได้ที่

  คุณพณิดา เสนารักษ์  เจ้าหน้าที่ประสานงาน 

  เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ 

  แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี 

  ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่(ซอย 47) 

  โทรศัพท์: 02-716-6961 โทรสาร: 02-716-6556 E-mail: thaihpat@gmail.com

  ส่งประวัติการทำงานทาง E mail เท่านั้น

   

  สนใจ ส่งประวัติการทำงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 

  ผู้ที่ได้รับการพิจารณาจะได้รับการติดต่อกลับ

   

   

   

   

   

  ที่มา :  เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

   

 •  

  ประกาศรับสมัครงาน
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการคลินิกฟ้าใส จำนวน 2 อัตรา
  เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
  ลักษณะงาน
  1. ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และตรวจสอบคุณภาพข้อมูลของสถานพยาบาลในโครงการคลินิกฟ้าใส
  2. ร่วมพัฒนากระบวนจัดการข้อมูล ทั้งในด้านการจัดเก็บ การตรวจสอบคุณภาพ และการรายงานผล รวมทั้งระบบ/เครื่องมือการติดตามประเมินผล
  3. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการข้อมูล และการติดตามประเมินผล
  4. วิเคราะห์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และนำเสนอในที่ประชุม
  5. รวบรวมสถิติ และจัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
  6. มีส่วนร่วมในการจัดทำวารสารฟ้าใสไร้ควัน
  7. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติ
  1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-30 ปี                                                                                                                                             2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สังคมศาสตร์, มนุษย์ศาสตร์, สถิติประยุกต์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ความรู้ทางสถิติ และหรือการวิจัยเชิงปริมาณได้เป็นอย่างดี และหากมีประสบการณ์การทำงาน   ด้านการติดตามประเมินผลอย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel และ Power Point ได้ดี และหากสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Access และ SPSS ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีทักษะการเขียนรายงานที่ดี สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับที่พอใช้
  5. มีความตั้งใจ มีจิตอาสา มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีม รับผิดชอบงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน และผู้เกี่ยวข้องได้ดี 
  6. มีทัศนคติที่ดีต่องานสุขภาพ และสามารถทำงานร่วมกับกลุ่มบุคคลทางด้านสาธารณสุขได้
  7. สามารถเดินทางไปติดตามเยี่ยมตรวจงานในพื้นที่ต่างจังหวัดได้
  8. หากเป็นเพศชาย จะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นแล้ว
  ผู้สนใจสามารถติดต่อส่งประวัติการทำงานมาได้ที่
  คุณพณิดา เสนารักษ์  เจ้าหน้าที่ประสานงาน เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ 
  แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่(ซอย 47) 
  โทรศัพท์: 02-716-6961 โทรสาร: 02-716-6556 E-mail: thaihpat@gmail.com
  ส่งประวัติการทำงานทาง E mail เท่านั้น
  สนใจ ส่งประวัติการทำงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 
  ผู้ที่ได้รับการพิจารณาจะได้รับการติดต่อกลับ
  ประกาศรับสมัครงาน
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการคลินิกฟ้าใส จำนวน 2 อัตรา
  เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
  ลักษณะงาน
  1. ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และตรวจสอบคุณภาพข้อมูลของสถานพยาบาลในโครงการคลินิกฟ้าใส
  2. ร่วมพัฒนากระบวนจัดการข้อมูล ทั้งในด้านการจัดเก็บ การตรวจสอบคุณภาพ และการรายงานผล รวมทั้งระบบ/เครื่องมือการติดตามประเมินผล
  3. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการข้อมูล และการติดตามประเมินผล
  4. วิเคราะห์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และนำเสนอในที่ประชุม
  5. รวบรวมสถิติ และจัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
  6. มีส่วนร่วมในการจัดทำวารสารฟ้าใสไร้ควัน
  7. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติ
  1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-30 ปี
  2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สังคมศาสตร์, มนุษย์ศาสตร์, สถิติประยุกต์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ความรู้ทางสถิติ และหรือการวิจัยเชิงปริมาณได้เป็นอย่างดี และหากมีประสบการณ์การทำงาน ด้านการติดตามประเมินผลอย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel และ Power Point ได้ดี และหากสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Access และ SPSS ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีทักษะการเขียนรายงานที่ดี สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับที่พอใช้
  5. มีความตั้งใจ มีจิตอาสา มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีม รับผิดชอบงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน และผู้เกี่ยวข้องได้ดี 
  6. มีทัศนคติที่ดีต่องานสุขภาพ และสามารถทำงานร่วมกับกลุ่มบุคคลทางด้านสาธารณสุขได้
  7. สามารถเดินทางไปติดตามเยี่ยมตรวจงานในพื้นที่ต่างจังหวัดได้
  8. หากเป็นเพศชาย จะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นแล้ว
  ผู้สนใจสามารถติดต่อส่งประวัติการทำงานมาได้ที่
  คุณพณิดา เสนารักษ์ เจ้าหน้าที่ประสานงาน
  เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ 
  แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
  ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่(ซอย 47) 
  โทรศัพท์: 02-716-6961 โทรสาร: 02-716-6556 E-mail: thaihpat@gmail.com
  ส่งประวัติการทำงานทาง E mail เท่านั้น
  สนใจ ส่งประวัติการทำงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 
  ผู้ที่ได้รับการพิจารณาจะได้รับการติดต่อกลับ

  ที่มา : เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ

ร่วมงานกับภาคี - มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.)
 • เสนอโครงการออน์ไลน์ -

 ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง + ดูเพิ่มเติม

 ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง + ดูเพิ่มเติม