ร่วมงานกับเรา
ร่วมงานกับ สสส.
 • พนักงานต้อนรับ 1 ตำแหน่ง
  สร้างโดย: webmaster
  9 มกราคม 2560
  1K
   

   

            สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการประสงค์จะคัดเลือกบุคลากร รุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานสร้างเสริมสุขภาพ ดังนี้
  พนักงานต้อนรับ จำนวน 1 ตำแหน่ง
  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
  1. ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ภาคีและผู้เข้าร่วมประชุม
  2. ประสานงานเบื้องต้นให้กับผู้ที่มาติดต่องาน สสส.
  3. ให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ สสส. และกิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
  คุณสมบัติ
  1.  เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี 
  2.  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไปทุกสาขา
  3.  หากมีประสบการณ์การเป็นพนักงานต้อนรับหรือบริการลูกค้า จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  4.  บุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว กระตือรือร้น
  5.  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ
  6.  มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  7.  มีความอดทนสูง รับสภาวะกดดันได้
  8.  สามารถใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงานพื้นฐานได้
  9.  หากมีทักษะด้านภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจาณาเป็นกรณีพิเศษ
  10. หากพร้อมเริ่มงานได้ทันทีในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 จะได้รับการพิจาณาเป็นกรณีพิเศษ
  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**
  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**
             ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่  คุณฉัตรชัย ศิริเลิศโกมล ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่อยู่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10220 หรือ chatchai@thaihealth.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณฉัตรชัย ศิริเลิศโกมล ฝ่ายสื่อสารองค์กร โทร 02-343-1500 ต่อ 0 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ FB – Thai Health Recruitment Center
  หมดเขตรับสมัครวันที่ 20 มกราคม 2560
  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น

            สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการประสงค์จะคัดเลือกบุคลากร รุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานสร้างเสริมสุขภาพ ดังนี้

  พนักงานต้อนรับ จำนวน 1 ตำแหน่ง

  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

  1. ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ภาคีและผู้เข้าร่วมประชุม
  2. ประสานงานเบื้องต้นให้กับผู้ที่มาติดต่องาน สสส.
  3. ให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ สสส. และกิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี 
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไปทุกสาขา
  3. หากมีประสบการณ์การเป็นพนักงานต้อนรับหรือบริการลูกค้า จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  4. บุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว กระตือรือร้น
  5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ
  6. มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  7. มีความอดทนสูง รับสภาวะกดดันได้
  8. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงานพื้นฐานได้
  9. หากมีทักษะด้านภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจาณาเป็นกรณีพิเศษ
  10. หากพร้อมเริ่มงานได้ทันทีในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 จะได้รับการพิจาณาเป็นกรณีพิเศษ

  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

             ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่  คุณฉัตรชัย ศิริเลิศโกมล ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่อยู่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10220 หรือ chatchai@thaihealth.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณฉัตรชัย ศิริเลิศโกมล ฝ่ายสื่อสารองค์กร โทร 02-343-1500 ต่อ 0 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ FB – Thai Health Recruitment Center

   

  หมดเขตรับสมัครวันที่ 20 มกราคม 2560

  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น

   

 •  

  การจ้างนักวิชาการสนับสนุนงานของ
  คณะอนุกรรมการพัฒนากรอบการประเมินผลการดำเนินงานของ สสส.
  ปีงบประมาณ 2560
  โดย ฝ่ายติดตามและประเมินผล
  เหตุผลความเป็นมา
            ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากรอบการประเมินผลการดำเนินงานของ สสส. (ภายใต้คณะกรรมการประเมินผล) ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งเห็นชอบให้มีการจ้างนักวิชาการจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการพัฒนาตัวชี้วัดผลการดำเนินงานและการประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ สสส. เพื่อทำหน้าที่ร่วมกับฝ่ายติดตามและประเมินผลในการสนับสนุนงานพัฒนาร่างกรอบการประเมินผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. ให้แก่คณะอนุกรรมการฯ ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้งานของคณะอนุกรรมการฯเป็นไปอย่างคล่องตัว รวดเร็วและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการประเมินผล
            ในการนี้ ฝ่ายติดตามและประเมินผลในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการฯ จึงจัดให้มีการจัดจ้างนักวิชาการภายนอกที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ สสส. ทั้งในระดับองค์การ และระดับแผน รวมทั้งมีประสบการณ์ในการทำงานวิจัย/ประเมินผล เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานพัฒนากรอบการประเมินผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. ภายใต้การกำกับดูแลของคณะอนุกรรมการฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามมติของคณะอนุกรรมการฯดังกล่าวข้างต้น                                                                                                                                                                                                                      
  วัตถุประสงค์   
  1. เพื่อร่วมกับฝ่ายติดตามและประเมินผล ในการศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์กรอบการประเมินผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. โดยศึกษาเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ของหน่วยงานในลักษณะเดียวกัน ทั้งในและต่างประเทศ
  2. เพื่อร่วมกับฝ่ายติดตามและประเมินผล ในพัฒนา และปรับปรุงกรอบการประเมินผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส.ทั้งในระดับองค์การ และ ระดับแผน (สำหรับเริ่มใช้ในปีงบประมาณ 2561) ที่สะท้อนความเชื่อมโยงผลการดำเนินงานตามเป้าหมายระยะ 10 ปีของ สสส. ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ภายใต้การกำกับดูแลของคณะอนุกรรมการฯ 
  ขอบเขตและกระบวนการดำเนินงาน
  1. ขอบเขตการปฏิบัติงานด้านเนื้อหา  ประกอบด้วย  
      1.1 ศึกษา/วิเคราะห์/สังเคราะห์ทิศทาง ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายระยะ 10 ปีของ สสส.เพื่อพัฒนากรอบแนวคิด (Conceptual Framework)  ของการดำเนินงานของ สสส. ที่มุ่งสู่เป้าหมาย 10 ปี
       1.2 ศึกษา/วิเคราะห์/สังเคราะห์ชุดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของ สสส. ทั้งในระดับองค์การ และระดับแผนของปีต่างๆที่ผ่านมา เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนากรอบการประเมินผลการดำเนินงานฯ
       1.3 ศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์กรอบการประเมินผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. โดยศึกษาเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ของหน่วยงานในลักษณะเดียวกัน ทั้งในและต่างประเทศ
       1.4 พัฒนากรอบการประเมินผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. ที่สะท้อนความเชื่อมโยงผลจากการดำเนินงานตามกับเป้าหมายระยะ 10 ปี ตามระดับขั้นความสำเร็จ ทั้งในระดับกระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ รวมทั้งเชื่อมโยงกับ Core Value ขององค์กรใน 3 ด้านสำคัญ คือ 1) Innovation Enabler  2)  Collective Impact และ 3) Sustainable Change ทั้งในระดับองค์การและแผน
  2. ขอบเขตการปฏิบัติงานด้านกระบวนการ  ประกอบด้วย 
       2.1 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อรับฟัง ประสานความต้องการของคณะอนุกรรมการฯ และดำเนินการตามความต้องการ
       2.2 นำเสนอผลงานและรายงานความก้าวหน้าในการการดำเนินงานต่อคณะอนุกรรมการฯอย่างต่อเนื่อง
       2.3 ประสานกับฝ่ายติดตามและประเมินผล รวมทั้งสำนักต่างๆที่เกี่ยวข้องในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งในรูปแบบการประชุม การขอเอกสาร การสอบถาม และการสัมภาษณ์ (ในกรณีที่จำเป็น)
       2.4 ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการฯ
  คุณสมบัติของนักวิชาการ
  1. วุฒิการศึกษา : ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในสาขาสาธารณสุข/สุขภาพ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นโยบายสาธารณะ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสบการณ์ : ด้านการวิจัย/ประเมินผล ด้านการประเมินงานระดับองค์การและระดับแผน/แผนงาน ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
  3. ความสามารถ
  • มีทักษะในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
  • มีทักษะในการสื่อสารและนำเสนอ
  • สามารถทำงานได้ด้วยตนเองและบริหารจัดการงานที่มีความซับซ้อนภายใต้ความกดดันได้อย่างมืออาชีพ และตรงประเด็น
  • เป็นคนที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ของงาน และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsoft Office ได้ในระดับดีมาก
  • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
  • ทำงานได้เต็มเวลา
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ความรับผิดชอบ และความอดทนสูง
  ระยะเวลาดำเนินการ
  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฎาคม 2560  (รวม 6 เดือน)
  ผลงานที่นำส่ง
  1. รายงานผลการปฏิบัติงาน  เอกสารที่เกี่ยวข้อง และความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 
  ทุกเดือน
  2. รายงานผลการปฏิบัติงาน ฉบับสมบูรณ์
  3. กรอบการประเมินผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. ในระดับองค์การและระดับแผน
  งบประมาณ  
            จำนวน 240,000 – 480,000 บาท (เดือนละ 40,000 –  80,000 บาท รวม 6 เดือน) 
            ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาและประสบการณ์
  ผู้สนใจสามารถส่งประวัติการทำงาน มาที่
  ฝ่ายติดตามและประเมินผล 
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
  ที่อยู่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
  หรือส่งมาที่อีเมลที่ evaluation@thaihealth.or.th 
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณลลนา โรจนไพบูลย์ โทร 089-123-4455
  หมดเขตรับสมัครวันที่ 10 มกราคม 2560
  ที่มา : ฝ่ายติดตามและประเมินผล

  การจ้างนักวิชาการสนับสนุนงานของ

  คณะอนุกรรมการพัฒนากรอบการประเมินผลการดำเนินงานของ สสส.

  ปีงบประมาณ 2560

  โดย ฝ่ายติดตามและประเมินผล

   

  เหตุผลความเป็นมา

            ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากรอบการประเมินผลการดำเนินงานของ สสส. (ภายใต้คณะกรรมการประเมินผล) ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งเห็นชอบให้มีการจ้างนักวิชาการจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการพัฒนาตัวชี้วัดผลการดำเนินงานและการประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ สสส. เพื่อทำหน้าที่ร่วมกับฝ่ายติดตามและประเมินผลในการสนับสนุนงานพัฒนาร่างกรอบการประเมินผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. ให้แก่คณะอนุกรรมการฯ ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้งานของคณะอนุกรรมการฯเป็นไปอย่างคล่องตัว รวดเร็วและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการประเมินผล

            ในการนี้ ฝ่ายติดตามและประเมินผลในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการฯ จึงจัดให้มีการจัดจ้างนักวิชาการภายนอกที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ สสส. ทั้งในระดับองค์การ และระดับแผน รวมทั้งมีประสบการณ์ในการทำงานวิจัย/ประเมินผล เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานพัฒนากรอบการประเมินผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. ภายใต้การกำกับดูแลของคณะอนุกรรมการฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามมติของคณะอนุกรรมการฯดังกล่าวข้างต้น     

  วัตถุประสงค์

  1. เพื่อร่วมกับฝ่ายติดตามและประเมินผล ในการศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์กรอบการประเมินผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. โดยศึกษาเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ของหน่วยงานในลักษณะเดียวกัน ทั้งในและต่างประเทศ
  2. เพื่อร่วมกับฝ่ายติดตามและประเมินผล ในพัฒนา และปรับปรุงกรอบการประเมินผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส.ทั้งในระดับองค์การ และ ระดับแผน (สำหรับเริ่มใช้ในปีงบประมาณ 2561) ที่สะท้อนความเชื่อมโยงผลการดำเนินงานตามเป้าหมายระยะ 10 ปีของ สสส. ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ภายใต้การกำกับดูแลของคณะอนุกรรมการฯ 

  ขอบเขตและกระบวนการดำเนินงาน

  1. ขอบเขตการปฏิบัติงานด้านเนื้อหา  ประกอบด้วย  
      1.1 ศึกษา/วิเคราะห์/สังเคราะห์ทิศทาง ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายระยะ 10 ปีของ สสส.เพื่อพัฒนากรอบแนวคิด (Conceptual Framework)  ของการดำเนินงานของ สสส. ที่มุ่งสู่เป้าหมาย 10 ปี
       1.2 ศึกษา/วิเคราะห์/สังเคราะห์ชุดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของ สสส. ทั้งในระดับองค์การ และระดับแผนของปีต่างๆที่ผ่านมา เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนากรอบการประเมินผลการดำเนินงานฯ
       1.3 ศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์กรอบการประเมินผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. โดยศึกษาเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ของหน่วยงานในลักษณะเดียวกัน ทั้งในและต่างประเทศ
       1.4 พัฒนากรอบการประเมินผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. ที่สะท้อนความเชื่อมโยงผลจากการดำเนินงานตามกับเป้าหมายระยะ 10 ปี ตามระดับขั้นความสำเร็จ ทั้งในระดับกระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ รวมทั้งเชื่อมโยงกับ Core Value ขององค์กรใน 3 ด้านสำคัญ คือ 1) Innovation Enabler  2)  Collective Impact และ 3) Sustainable Change ทั้งในระดับองค์การและแผน
  2. ขอบเขตการปฏิบัติงานด้านกระบวนการ  ประกอบด้วย
        2.1 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อรับฟัง ประสานความต้องการของคณะอนุกรรมการฯ และดำเนินการตามความต้องการ
       2.2 นำเสนอผลงานและรายงานความก้าวหน้าในการการดำเนินงานต่อคณะอนุกรรมการฯอย่างต่อเนื่อง
       2.3 ประสานกับฝ่ายติดตามและประเมินผล รวมทั้งสำนักต่างๆที่เกี่ยวข้องในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งในรูปแบบการประชุม การขอเอกสาร การสอบถาม และการสัมภาษณ์ (ในกรณีที่จำเป็น)
       2.4 ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการฯ

  คุณสมบัติของนักวิชาการ

  1. วุฒิการศึกษา : ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในสาขาสาธารณสุข/สุขภาพ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นโยบายสาธารณะ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสบการณ์ : ด้านการวิจัย/ประเมินผล ด้านการประเมินงานระดับองค์การและระดับแผน/แผนงาน ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
  3. ความสามารถ
   • มีทักษะในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
   • มีทักษะในการสื่อสารและนำเสนอ
   • สามารถทำงานได้ด้วยตนเองและบริหารจัดการงานที่มีความซับซ้อนภายใต้ความกดดันได้อย่างมืออาชีพ และตรงประเด็น
   • เป็นคนที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ของงาน และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
   • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsoft Office ได้ในระดับดีมาก
   • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
   • ทำงานได้เต็มเวลา
   • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ความรับผิดชอบ และความอดทนสูง

  ระยะเวลาดำเนินการ

  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 กรกฎาคม 2560  (รวม 6 เดือน)

  ผลงานที่นำส่ง

  1. รายงานผลการปฏิบัติงาน  เอกสารที่เกี่ยวข้อง และความก้าวหน้าในการดำเนินงานทุกเดือน
  2. รายงานผลการปฏิบัติงาน ฉบับสมบูรณ์
  3. กรอบการประเมินผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. ในระดับองค์การและระดับแผน

  งบประมาณ

            จำนวน 240,000 – 480,000 บาท (เดือนละ 40,000 –  80,000 บาท รวม 6 เดือน) 

            ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาและประสบการณ์

  ผู้สนใจสามารถส่งประวัติการทำงาน มาที่

  ฝ่ายติดตามและประเมินผล 

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

  ที่อยู่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

  หรือส่งมาที่อีเมลที่ evaluation@thaihealth.or.th 

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณลลนา โรจนไพบูลย์ โทร 089-123-4455

   

  หมดเขตรับสมัครวันที่ 10 มกราคม 2560

   

   

   

   

   

  ที่มา : ฝ่ายติดตามและประเมินผล

   

 • นักวิเคราะห์ระบบ 1 ตำแหน่ง
  สร้างโดย: webmaster
  15 ธันวาคม 2559
  754
   

   

            สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการประสงค์จะคัดเลือกบุคลากร รุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานสร้างเสริมสุขภาพ ดังนี้
  นักวิเคราะห์ระบบ จำนวน 1 อัตรา (อัตราลูกจ้าง)
  ลักษณะของงาน
            ปฏิบัติงานด้านการบริหารการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานก่อนการพัฒนาโปรแกรม การจัดทำเอกสารสรุปความเห็นในการพัฒนาโปรแกรม การประสานงานกับผู้พัฒนาระบบ (IT Technical team) และผู้ใช้หลัก (Key Business User) การทดสอบระบบและจัดทำเอกสารผลการทดสอบ การติดตามผลการแก้ไขระบบและรายงานให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศรับทราบ รวมทั้งการสนับสนุนการใช้งานระบบที่พัฒนา
  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
  1. ประสานงาน จัดทำ และติดตามความก้าวหน้า รวมถึงผลที่ได้/ผลลัพธ์ของการพัฒนาระบบ โดยต้องประสานผู้ใช้งานหลัก ผู้พัฒนาระบบ และผู้บริหาร เพื่อให้สามารถพัฒนาระบบได้ตรงตามความต้องการ และสอดคล้องกับแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงาน ข้อมูล แบบฟอร์ม รายงาน เพื่อประเมินความเป็นไปได้และผลกระทบในทุกมุมมอง พร้อมทั้งเสนอแนะทางเลือกของการพัฒนาระบบ โดยศึกษาและเปรียบเทียบกับข้อมูลในแผนแม่บท/แผนปฏิบัติการ มาตรฐาน ระบบที่มีอยู่เดิม และผลกระทบต่อผู้ใช้งาน
  3. เป็นตัวแทนฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศในการทดสอบระบบ และจัดทำเอกสารผลการทดสอบระบบเพื่อใช้ประสานงานกับผู้พัฒนาระบบและติดตามแก้ไขให้ได้ระบบที่สมบูรณ์ ก่อนที่จะให้ผู้ใช้งานหลักทดสอบระบบ ทั้งนี้เพื่อเป็นลดความผิดพลาดในการพัฒนาระบบและเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานว่าจะได้ระบบที่สมบูรณ์
  4. โอนย้ายข้อมูลจากระบบเดิมสู่ระบบที่พัฒนาใหม่ โดยต้องประสานงานกับผู้ใช้งานหลักและผู้พัฒนาระบบเพื่อให้ได้ข้อมูลในระบบใหม่ที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน
  5. ประสานงาน เตรียมการ บริหารและจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกในการอบรมการใช้งานและทดสอบระบบโดยผู้ใช้งาน
  6. ดูแลและรับผิดชอบบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับมอบหมายให้สามารถใช้งานได้อย่างราบรื่น
  7. ดูแลและบริหารจัดการงานประชุม รวมไปถึงการเจรจาความร่วมมือในเรื่องต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  8. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติ
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในด้านที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และควรมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี 
  2. มีทักษะในด้านการออกแบบฐานข้อมูล และการออกแบบระบบงาน ให้เกิดความสมดุลย์ระหว่างการปฎิบัติงานจริงและการทำงานผ่านระบบ
  3. มีประสบการณ์ด้านการประสานงาน กับบุคคล หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
  4. มีความสามารถในการบริหารการประชุมที่มีความขัดแย้งกันระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม และสามารถหาแนวทางที่เกิดประโยชน์ร่วมกัน จนสามารถกำหนดเป็นขั้นตอนการทำงานและพัฒนาเป็นระบบได้จริง
  5. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล สื่อสารรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
  6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อสื่อสาร ประสานงาน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**
  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**
            ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่  ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่อยู่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10220 หรือ recruit@thaihealth.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชนะภัย อดิเรกศิวกุล ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 ต่อ 3106 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ FB – Thai Health Recruitment Center
  หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 ธันวาคม 2559
  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น

            สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการประสงค์จะคัดเลือกบุคลากร รุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานสร้างเสริมสุขภาพ ดังนี้

  นักวิเคราะห์ระบบ จำนวน 1 อัตรา (อัตราลูกจ้าง)

  ลักษณะของงาน

            ปฏิบัติงานด้านการบริหารการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานก่อนการพัฒนาโปรแกรม การจัดทำเอกสารสรุปความเห็นในการพัฒนาโปรแกรม การประสานงานกับผู้พัฒนาระบบ (IT Technical team) และผู้ใช้หลัก (Key Business User) การทดสอบระบบและจัดทำเอกสารผลการทดสอบ การติดตามผลการแก้ไขระบบและรายงานให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศรับทราบ รวมทั้งการสนับสนุนการใช้งานระบบที่พัฒนา

  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

  1. ประสานงาน จัดทำ และติดตามความก้าวหน้า รวมถึงผลที่ได้/ผลลัพธ์ของการพัฒนาระบบ โดยต้องประสานผู้ใช้งานหลัก ผู้พัฒนาระบบ และผู้บริหาร เพื่อให้สามารถพัฒนาระบบได้ตรงตามความต้องการ และสอดคล้องกับแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงาน ข้อมูล แบบฟอร์ม รายงาน เพื่อประเมินความเป็นไปได้และผลกระทบในทุกมุมมอง พร้อมทั้งเสนอแนะทางเลือกของการพัฒนาระบบ โดยศึกษาและเปรียบเทียบกับข้อมูลในแผนแม่บท/แผนปฏิบัติการ มาตรฐาน ระบบที่มีอยู่เดิม และผลกระทบต่อผู้ใช้งาน
  3. เป็นตัวแทนฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศในการทดสอบระบบ และจัดทำเอกสารผลการทดสอบระบบเพื่อใช้ประสานงานกับผู้พัฒนาระบบและติดตามแก้ไขให้ได้ระบบที่สมบูรณ์ ก่อนที่จะให้ผู้ใช้งานหลักทดสอบระบบ ทั้งนี้เพื่อเป็นลดความผิดพลาดในการพัฒนาระบบและเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานว่าจะได้ระบบที่สมบูรณ์
  4. โอนย้ายข้อมูลจากระบบเดิมสู่ระบบที่พัฒนาใหม่ โดยต้องประสานงานกับผู้ใช้งานหลักและผู้พัฒนาระบบเพื่อให้ได้ข้อมูลในระบบใหม่ที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน
  5. ประสานงาน เตรียมการ บริหารและจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกในการอบรมการใช้งานและทดสอบระบบโดยผู้ใช้งาน
  6. ดูแลและรับผิดชอบบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับมอบหมายให้สามารถใช้งานได้อย่างราบรื่น
  7. ดูแลและบริหารจัดการงานประชุม รวมไปถึงการเจรจาความร่วมมือในเรื่องต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  8. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในด้านที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และควรมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี 
  2. มีทักษะในด้านการออกแบบฐานข้อมูล และการออกแบบระบบงาน ให้เกิดความสมดุลย์ระหว่างการปฎิบัติงานจริงและการทำงานผ่านระบบ
  3. มีประสบการณ์ด้านการประสานงาน กับบุคคล หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
  4. มีความสามารถในการบริหารการประชุมที่มีความขัดแย้งกันระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม และสามารถหาแนวทางที่เกิดประโยชน์ร่วมกัน จนสามารถกำหนดเป็นขั้นตอนการทำงานและพัฒนาเป็นระบบได้จริง
  5. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล สื่อสารรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
  6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อสื่อสาร ประสานงาน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

            ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่  ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่อยู่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10220 หรือ recruit@thaihealth.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชนะภัย อดิเรกศิวกุล ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 ต่อ 3106 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ FB – Thai Health Recruitment Center

   

  หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 ธันวาคม 2559

  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น

   

 • นักสื่อสารองค์กร 1 ตำแหน่ง
  สร้างโดย: webmaster
  6 ธันวาคม 2559
  1K
   

   

            สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการประสงค์จะคัดเลือกบุคลากร รุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานสร้างเสริมสุขภาพ ดังนี้
  นักสื่อสารองค์กร จำนวน 1 ตำแหน่ง
  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
  1. ดำเนินงานด้านการสื่อสารภาพลักษณ์ขององค์กรที่ร่วมกันกำหนดไว้ให้ทุกภาคส่วน ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่  สสส. ภาคีเครือข่ายร่วมงาน สสส. ในทุกระดับให้ประจักษ์ถึงคุณค่าของงานสร้างเสริมสุขภาพและ สสส. ในด้านการทำงานรูปแบบใหม่ๆ เพื่อมุ่งประสิทธิภาพและผลลัพธ์งานสร้างเสริมสุขภาพ
  2. วางกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์แผนการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ระยะยาว ระยะสั้น ในการสื่อสารกับองค์กรและภาคีเครือข่าย เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสอดคล้องกับพันธกิจหรือประเด็นที่องค์กรต้องการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมตรงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประสานงานกับสื่อสารมวลชน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเหมาะสมของ สสส. เพื่อให้เกิดความร่วมมือและสร้างความแข็งแกร่งในการใช้สื่อสารมวลชน และสื่อต่างๆ ในการผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้
  4. ติดตามและบริหารจัดการภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กรจากสื่อภายนอกต่างๆ
  5. ประสานงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนให้องค์กร บรรลุภารกิจที่กำหนดไว้ 
  คุณสมบัติ
  1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 36 ปี 
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือโท ในสาขาสื่อสารมวลชน สื่อสารการตลาด ประชาสัมพันธ์ การบริหารภาพลักษณ์ Brand Management นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 3 ปี หากมีประสบการณ์ทางด้านการพัฒนาแบรนด์ การสื่อสารภาพลักษณ์ขององค์กร การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. สามารถใช้ภาษาไทยได้ระดับดีมาก และภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  5. สามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป ได้ในระดับดี 
  6. สามารถทำงานนอกเวลาหรือในวันหยุด นอกพื้นที่หรือต่างจังหวัดได้
  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**
  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**
            ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่  ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่อยู่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10220 หรือ recruit@thaihealth.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชนะภัย อดิเรกศิวกุล ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 ต่อ 3106 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ FB – Thai Health Recruitment Center
  หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 ธันวาคม 2559
  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น

            สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการประสงค์จะคัดเลือกบุคลากร รุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานสร้างเสริมสุขภาพ ดังนี้

  นักสื่อสารองค์กร จำนวน 1 ตำแหน่ง

  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

  1. ดำเนินงานด้านการสื่อสารภาพลักษณ์ขององค์กรที่ร่วมกันกำหนดไว้ให้ทุกภาคส่วน ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่  สสส. ภาคีเครือข่ายร่วมงาน สสส. ในทุกระดับให้ประจักษ์ถึงคุณค่าของงานสร้างเสริมสุขภาพและ สสส. ในด้านการทำงานรูปแบบใหม่ๆ เพื่อมุ่งประสิทธิภาพและผลลัพธ์งานสร้างเสริมสุขภาพ
  2. วางกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์แผนการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ระยะยาว ระยะสั้น ในการสื่อสารกับองค์กรและภาคีเครือข่าย เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสอดคล้องกับพันธกิจหรือประเด็นที่องค์กรต้องการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมตรงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประสานงานกับสื่อสารมวลชน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเหมาะสมของ สสส. เพื่อให้เกิดความร่วมมือและสร้างความแข็งแกร่งในการใช้สื่อสารมวลชน และสื่อต่างๆ ในการผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้
  4. ติดตามและบริหารจัดการภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กรจากสื่อภายนอกต่างๆ
  5. ประสานงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนให้องค์กร บรรลุภารกิจที่กำหนดไว้ 

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 36 ปี 
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือโท ในสาขาสื่อสารมวลชน สื่อสารการตลาด ประชาสัมพันธ์ การบริหารภาพลักษณ์ Brand Management นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 3 ปี หากมีประสบการณ์ทางด้านการพัฒนาแบรนด์ การสื่อสารภาพลักษณ์ขององค์กร การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. สามารถใช้ภาษาไทยได้ระดับดีมาก และภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  5. สามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป ได้ในระดับดี 
  6. สามารถทำงานนอกเวลาหรือในวันหยุด นอกพื้นที่หรือต่างจังหวัดได้

  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

            ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่  ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่อยู่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10220 หรือ recruit@thaihealth.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชนะภัย อดิเรกศิวกุล ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 ต่อ 3106 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ FB – Thai Health Recruitment Center

  หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 ธันวาคม 2559

  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น

   

ร่วมงานกับภาคี - โครงการสานพลังนโยบายส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาสังคมเพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ
 •  

  ประกาศรับสมัครงาน                                                       
            โครงการสานพลังนโยบายส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาสังคมเพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ 
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วางแผนงานสื่อสาร   1ตำแหน่ง
  “อยากรู้จักเราเข้าไปอ่านในเพจไทยแอ็ค ”
  คุณสมบัติเจ้าหน้าที่วางแผนงานสื่อสาร   
  • คนรุ่นใหม่ไฟแรง อายุไม่เกิน 30 ไม่จำกัดเพศ
  • จบปริญญาตรี ด้านการสื่อสาร หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะและความสามารถด้านการสื่อสาร โดยเฉพาะด้านการเขียน
  • มีความคิดสร้างสรรค์  ใช้ Social Media ได้ทุกประเภท  
  • สามารถเดินทางต่างจังหวัด และทำงานล่วงเวลาได้
  • ระยะเวลาเบื้องต้น 1 ปี หากมีความสามารถจะพิจารณาต่อสัญญาจ้างได้อย่างต่อเนื่อง
  • เงินเดือน 15,000-20,000
  หลักฐานในการสมัคร 
  • ประวัติส่วนตัว
  •  รูปถ่าย 
  • หลักฐานการศึกษา 
  • ประวัติการทำงาน และผลงานด้านการสื่อสารที่ผ่านมา(ถ้ามี) 
  *หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
  ส่งรายละเอียดมาที่ : Inbox Fan page ไทยแอ็ค -Thai Civil Society  เท่านั้น 

  ประกาศรับสมัครงาน

            โครงการสานพลังนโยบายส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาสังคมเพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ 

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วางแผนงานสื่อสาร 1 ตำแหน่ง

  “อยากรู้จักเราเข้าไปอ่านในเพจไทยแอ็ค ”

  คุณสมบัติเจ้าหน้าที่วางแผนงานสื่อสาร

  • คนรุ่นใหม่ไฟแรง อายุไม่เกิน 30 ไม่จำกัดเพศ

  • จบปริญญาตรี ด้านการสื่อสาร หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

  • มีทักษะและความสามารถด้านการสื่อสาร โดยเฉพาะด้านการเขียน

  • มีความคิดสร้างสรรค์  ใช้ Social Media ได้ทุกประเภท  

  • สามารถเดินทางต่างจังหวัด และทำงานล่วงเวลาได้

  • ระยะเวลาเบื้องต้น 1 ปี หากมีความสามารถจะพิจารณาต่อสัญญาจ้างได้อย่างต่อเนื่อง

  • เงินเดือน 15,000-20,000

  หลักฐานในการสมัคร 

  • ประวัติส่วนตัว

  •  รูปถ่าย 

  • หลักฐานการศึกษา 

  • ประวัติการทำงาน และผลงานด้านการสื่อสารที่ผ่านมา(ถ้ามี) 

   

  หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

  ส่งรายละเอียดมาที่ : Inbox Fan page ไทยแอ็ค -Thai Civil Society  เท่านั้น 

   

ร่วมงานกับภาคี - มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
 •  

            มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) เป็นองค์กรที่ดำเนินงานโดยไม่มุ่งหวังกำไร มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม “การสร้างสังคมบนฐานความรู้” (Knowledge -based Society for Health) ดำเนินงานที่สำคัญเพื่อสังคมในด้านการจัดการงานวิจัย การจัดการความรู้ และการสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างสังคมที่เข้มแข็ง เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง “ผู้ประสานงานวิชาการ /นักวิชาการ” จำนวน 1 ตำแหน่ง  
  • โครงการพัฒนาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน 
  รายละเอียดการปฏิบัติงาน (Job Description)
  1. ทำหน้าที่ประสานงานวิชาการ ในระดับโครงการ/ชุดโครงการ ได้แก่
  - ประสานงานเพื่อจัดกระบวนการพัฒนาภาพรวม/แผนงานวิจัย โดยนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ  ภายใต้คำแนะนำของผู้จัดการชุดโครงการวิจัย
  - ประสานและติดตามงานให้เกิดการดำเนินงานตามแผนของชุดโครงการที่ได้กำหนดไว้  
  - ประสานงานเพื่อจัดกระบวนให้เกิดโครงร่างการวิจัยที่ตรงกับความต้องการของแผนงาน
  - ประสานงาน และติดตาม เพื่อให้เกิดการพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่เสนอขอทุนสนับสนุนได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสมจากผู้ทรงคุณวุฒิ
  - ติดตามหรือจัดให้เกิดกระบวนการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ  จนโครงการเสร็จสิ้น
  - สนับสนุนให้เกิดกระบวนการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ  ทั้งระดับนโยบาย และระดับวิชาการ และระดับประชาชน
  2. สนับสนุนกระบวนการทำงานทางวิชาการ เช่น การจัดประชุม ดูแลเนื้อหาการประชุม สรุปและติดตามความก้าวหน้าของการประชุม  เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่าง นักวิชาการ นักวิจัย ผู้จัดการ และมูลนิธิ
  3. จัดทำหรือประสานการจัดทำเอกสารวิชาการที่เกิดการผลการวิจัย/ศึกษา/ทบทวนองค์ความรู้  และรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/ชุดโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  คุณสมบัติ
  1. การศึกษาระดับปริญญาโท
  2. มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการความรู้และงานวิจัย และติดต่อประสานงานภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชน อย่างน้อย 2 ปี
  3. ควรมีความสามารถ/ทักษะ ในการอ่าน จับประเด็น และสรุปใจความสำคัญ
  ค่าตอบแทน ระหว่าง 18,000 บาท ขึ้นไป (พิจารณาจากความสามารถและประสบการณ์)
  ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน หรือส่ง e-mail พร้อมประวัติส่วนตัวและเอกสารสำคัญต่างๆ พร้อมรูปถ่าย มาที่ 
  คุณกัญญารัตน์  ลบเมฆ  (ฝ่ายงานบุคคล) 
  มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 
  เลขที่ 1168  ซอยพหลโยธิน 22  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 
  โทร. 02-511-5855 ต่อ 110  โทรสาร 0-2939-2122   E-mail :  kanyarat@thainhf.org

            มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) เป็นองค์กรที่ดำเนินงานโดยไม่มุ่งหวังกำไร มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม “การสร้างสังคมบนฐานความรู้” (Knowledge -based Society for Health) ดำเนินงานที่สำคัญเพื่อสังคมในด้านการจัดการงานวิจัย การจัดการความรู้ และการสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างสังคมที่เข้มแข็ง เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง “ผู้ประสานงานวิชาการ /นักวิชาการ” จำนวน 1 ตำแหน่ง  

  • โครงการพัฒนาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน 

  รายละเอียดการปฏิบัติงาน (Job Description)

  1. ทำหน้าที่ประสานงานวิชาการ ในระดับโครงการ/ชุดโครงการ ได้แก่
   - ประสานงานเพื่อจัดกระบวนการพัฒนาภาพรวม/แผนงานวิจัย โดยนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ ภายใต้คำแนะนำของผู้จัดการชุดโครงการวิจัย
   - ประสานและติดตามงานให้เกิดการดำเนินงานตามแผนของชุดโครงการที่ได้กำหนดไว้  
   - ประสานงานเพื่อจัดกระบวนให้เกิดโครงร่างการวิจัยที่ตรงกับความต้องการของแผนงาน
   - ประสานงาน และติดตาม เพื่อให้เกิดการพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่เสนอขอทุนสนับสนุนได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสมจากผู้ทรงคุณวุฒิ
   - ติดตามหรือจัดให้เกิดกระบวนการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ  จนโครงการเสร็จสิ้น
   - สนับสนุนให้เกิดกระบวนการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ  ทั้งระดับนโยบาย และระดับวิชาการ และระดับประชาชน
  2. สนับสนุนกระบวนการทำงานทางวิชาการ เช่น การจัดประชุม ดูแลเนื้อหาการประชุม สรุปและติดตามความก้าวหน้าของการประชุม  เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่าง นักวิชาการ นักวิจัย ผู้จัดการ และมูลนิธิ
  3. จัดทำหรือประสานการจัดทำเอกสารวิชาการที่เกิดการผลการวิจัย/ศึกษา/ทบทวนองค์ความรู้  และรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/ชุดโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ

  คุณสมบัติ

  1. การศึกษาระดับปริญญาโท
  2. มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการความรู้และงานวิจัย และติดต่อประสานงานภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชน อย่างน้อย 2 ปี
  3. ควรมีความสามารถ/ทักษะ ในการอ่าน จับประเด็น และสรุปใจความสำคัญ

  ค่าตอบแทน  ระหว่าง 18,000 บาท ขึ้นไป (พิจารณาจากความสามารถและประสบการณ์)

           ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน หรือส่ง e-mail พร้อมประวัติส่วนตัวและเอกสารสำคัญต่างๆ พร้อมรูปถ่าย มาที่
            คุณกัญญารัตน์  ลบเมฆ  (ฝ่ายงานบุคคล)
            มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
            เลขที่ 1168 ซอยพหลโยธิน 22 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
            โทร. 02-511-5855 ต่อ 110 โทรสาร 0-2939-2122
            E-mail : kanyarat@thainhf.org

   

ร่วมงานกับภาคี - หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ
 • ผู้ช่วยวิจัย 1 ตำแหน่ง
  สร้างโดย: webmaster
  29 กันยายน 2559
  1K
   

   

  ประกาศรับสมัครงาน
            หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ เปิดรับสมัคร ผู้ช่วยวิจัย จำนวน 1 ตำแหน่ง (Part-time) เพื่อร่วม "โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา" (พ.ศ. 2559-2561)
  คุณสมบัติ
  - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านสาธารณสุขศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  - อายุไม่เกิน 35 ปี
  - มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น สามารถทำงานเป็นทีม และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  - หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
  - มีความสามารถในการเขียนข้อเสนอและรายงานโครงการวิจัย
  - มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Word, Excel, Power Point ได้ในระดับดี
  - มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  - สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
  - สนับสนุนการวิจัย เช่น ค้นคว้า ศึกษา รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงาน
  - ลงพื้นที่ สำรวจเก็บข้อมูลพื้นที่โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ร่วมกับคณะนักวิจัย
  - ประสานงานและติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการวิจัยฯ
  - สนับสนุนการจัดการประชุม และปฏิบัติงานตามภารกิจของโครงการวิจัยฯและตามที่มอบหมายจากหัวหน้าหน่วยวิจัยฯและคณะนักวิจัย
  - ปฏิบัติงานอื่นที่หัวหน้าหน่วยวิจัยฯ มอบหมายที่เกี่ยวเนื่องกับภารกิจของหน่วยวิจัยฯ
  เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร
  - ประวัติส่วนตัว (Resume) 
  - สำเนาใบแสดงผลการศึกษา 
  - รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป  
  - สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน 
  - หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 
  - เอกสารประกอบการผ่านการฝึกอบรม (ถ้ามี) 
   
  วิธีการสมัคร
  ส่งประวัติส่วนตัวและเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครมาที่ be4h.aku@gmail.com หรือส่งมาที่
  คุณ ปิยพร สุทธิทรัพย์ 
  หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ 
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 1 
  50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  คุณ ปิยพร สุทธิทรัพย์ โทรศัพท์: 080-070-8680 
  E-Mail: be4h.aku@gmail.com / Website: http://builtenviforhealth.info
  สถานที่ปฏิบัติงาน: หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ประกาศรับสมัครงาน

            หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ เปิดรับสมัคร ผู้ช่วยวิจัย จำนวน 1 ตำแหน่ง (Part-time) เพื่อร่วม "โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา" (พ.ศ. 2559-2561)

  คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านสาธารณสุขศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น สามารถทำงานเป็นทีม และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
  • มีความสามารถในการเขียนข้อเสนอและรายงานโครงการวิจัย
  • มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Word, Excel, Power Point ได้ในระดับดี
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 

  • สนับสนุนการวิจัย เช่น ค้นคว้า ศึกษา รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงาน
  • ลงพื้นที่ สำรวจเก็บข้อมูลพื้นที่โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ร่วมกับคณะนักวิจัย
  • ประสานงานและติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการวิจัยฯ
  • สนับสนุนการจัดการประชุม และปฏิบัติงานตามภารกิจของโครงการวิจัยฯและตามที่มอบหมายจากหัวหน้าหน่วยวิจัยฯและคณะนักวิจัย
  • ปฏิบัติงานอื่นที่หัวหน้าหน่วยวิจัยฯ มอบหมายที่เกี่ยวเนื่องกับภารกิจของหน่วยวิจัยฯ

  เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร

  • ประวัติส่วนตัว (Resume) 
  • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา 
  • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป  
  • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน 
  • หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 
  • เอกสารประกอบการผ่านการฝึกอบรม (ถ้ามี) 

   วิธีการสมัคร

  ส่งประวัติส่วนตัวและเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครมาที่ be4h.aku@gmail.com หรือส่งมาที่

  คุณ ปิยพร สุทธิทรัพย์ 

  หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ 

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 1 

  50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  คุณ ปิยพร สุทธิทรัพย์ โทรศัพท์: 080-070-8680 

  E-Mail: be4h.aku@gmail.com / Website: http://builtenviforhealth.info

  สถานที่ปฏิบัติงาน: หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   

 • ภูมิสถาปนิก 1 ตำแหน่ง
  สร้างโดย: webmaster
  29 กันยายน 2559
  672
   

   

  ประกาศรับสมัครงาน (2)
  หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ เปิดรับสมัคร ภูมิสถาปนิก จำนวน 1 ตำแหน่ง (Part-time)
  เพื่อร่วม "โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา" (พ.ศ. 2559-2561)
  คุณสมบัติ
  - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ภ.สถ.บ.) 
  - อายุไม่เกิน 35 ปี
  - มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น สามารถทำงานเป็นทีม และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  - หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
  - มีความสามารถในการออกแบบ เขียนแบบ เคลียร์แบบภูมิสถาปัตยกรรม และแบบก่อสร้าง ทำหุ่นจำลองสามมิติ
  - มีความสามารถในการเขียนแบบ (AutoCAD) และสร้างหุ่นจำลอง (Sketchup, 3D Max, Revit) รวมถึงโปรแกรมตกแต่งภาพและด้านกราฟฟิคต่างๆ (Photoshop, Illustrator) ได้ในระดับดี รวมถึงโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Word, Excel, Power Point ได้ในระดับดี
  - มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  - สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
  - ออกแบบปรับปรุงงานภูมิสถาปัตยกรรมโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จำนวน 10 แห่ง และจัดทำรายงานสรุป
  - เขียนแบบ เคลียร์แบบ และทำหุ่นจำลอง ด้านงานสถาปัตยกรรม และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  - ลงพื้นที่ สำรวจเก็บข้อมูลด้านภูมิสถาปัตยกรรมของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จำนวน 10 แห่ง ร่วมกับคณะนักวิจัย
  - ประสานงาน และติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการวิจัยฯ  ด้านภูมิงานสถาปัตยกรรม
  - สนับสนุนการจัดการประชุม และปฏิบัติงานตามภารกิจของโครงการวิจัยฯและตามที่มอบหมายจากหัวหน้าหน่วยวิจัยฯและคณะนักวิจัย
  - ปฏิบัติงานอื่นที่หัวหน้าหน่วยวิจัยฯ มอบหมายที่เกี่ยวเนื่องกับภารกิจของหน่วยวิจัยฯ
  เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร
  - ประวัติส่วนตัว และแฟ้มผลงาน (Resume & Portfolio) 
  - สำเนาใบแสดงผลการศึกษา 
  - รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป  
  - สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน 
  - หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 
   
  วิธีการสมัคร
  ส่งประวัติส่วนตัวและเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครมาที่ be4h.aku@gmail.com หรือส่งมาที่ คุณ ปิยพร สุทธิทรัพย์ 
  หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ 
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 1 
  50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  คุณ ปิยพร สุทธิทรัพย์ โทรศัพท์: 080-070-8680 
  E-Mail: be4h.aku@gmail.com / Website: http://builtenviforhealth.info
  สถานที่ปฏิบัติงาน: หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ประกาศรับสมัครงาน

            หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ เปิดรับสมัคร ภูมิสถาปนิก จำนวน 1 ตำแหน่ง (Part-time) เพื่อร่วม "โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา" (พ.ศ. 2559-2561)

  คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ภ.สถ.บ.) 
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น สามารถทำงานเป็นทีม และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
  • มีความสามารถในการออกแบบ เขียนแบบ เคลียร์แบบภูมิสถาปัตยกรรม และแบบก่อสร้าง ทำหุ่นจำลองสามมิติ
  • มีความสามารถในการเขียนแบบ (AutoCAD) และสร้างหุ่นจำลอง (Sketchup, 3D Max, Revit) รวมถึงโปรแกรมตกแต่งภาพและด้านกราฟฟิคต่างๆ (Photoshop, Illustrator) ได้ในระดับดี รวมถึงโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Word, Excel, Power Point ได้ในระดับดี
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 

  • ออกแบบปรับปรุงงานภูมิสถาปัตยกรรมโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จำนวน 10 แห่ง และจัดทำรายงานสรุป
  • เขียนแบบ เคลียร์แบบ และทำหุ่นจำลอง ด้านงานสถาปัตยกรรม และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  • ลงพื้นที่ สำรวจเก็บข้อมูลด้านภูมิสถาปัตยกรรมของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จำนวน 10 แห่ง ร่วมกับคณะนักวิจัย
  • ประสานงาน และติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการวิจัยฯ  ด้านภูมิงานสถาปัตยกรรม
  • สนับสนุนการจัดการประชุม และปฏิบัติงานตามภารกิจของโครงการวิจัยฯและตามที่มอบหมายจากหัวหน้าหน่วยวิจัยฯและคณะนักวิจัย
  • ปฏิบัติงานอื่นที่หัวหน้าหน่วยวิจัยฯ มอบหมายที่เกี่ยวเนื่องกับภารกิจของหน่วยวิจัยฯ

  เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร

  • ประวัติส่วนตัว และแฟ้มผลงาน (Resume & Portfolio) 
  • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา 
  • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป  
  • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน 
  • หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 

  วิธีการสมัคร

  ส่งประวัติส่วนตัวและเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครมาที่ be4h.aku@gmail.com หรือส่งมาที่ คุณ ปิยพร สุทธิทรัพย์ 

  หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ 

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 1 

  50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  คุณ ปิยพร สุทธิทรัพย์ โทรศัพท์: 080-070-8680 

  E-Mail: be4h.aku@gmail.com / Website: http://builtenviforhealth.info

  สถานที่ปฏิบัติงาน: หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   

 • สถาปนิก 1 ตำแหน่ง
  สร้างโดย: webmaster
  29 กันยายน 2559
  762
   

   

  ประกาศรับสมัครงาน
            หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ เปิดรับสมัคร สถาปนิก จำนวน 1 ตำแหน่ง (Part-time) เพื่อร่วม "โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา" (พ.ศ. 2559-2561)
  คุณสมบัติ
  - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) 
  - อายุไม่เกิน 35 ปี
  - มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น สามารถทำงานเป็นทีม และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  - หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
  - มีความสามารถในการออกแบบ เขียนแบบ เคลียร์แบบสถาปัตยกรรม และแบบก่อสร้าง ทำหุ่นจำลองสามมิติ
  - มีความสามารถในการเขียนแบบ (AutoCAD) และสร้างหุ่นจำลอง (Sketchup, 3D Max, Revit) รวมถึงโปรแกรมตกแต่งภาพและด้านกราฟฟิคต่างๆ (Photoshop, Illustrator) ได้ในระดับดี รวมถึงโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Word, Excel, Power Point ได้ในระดับดี
  - มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  - สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
  - ออกแบบปรับปรุงงานสถาปัตยกรรมของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จำนวน 10 แห่ง และจัดทำรายงานสรุป
  - เขียนแบบ เคลียร์แบบ และทำหุ่นจำลอง ด้านงานสถาปัตยกรรม และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  - ลงพื้นที่ สำรวจเก็บข้อมูลด้านสถาปัตยกรรมของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จำนวน 10 แห่ง ร่วมกับคณะนักวิจัย
  - ประสานงาน และติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการวิจัยฯ ด้านงานสถาปัตยกรรม
  - สนับสนุนการจัดการประชุม และปฏิบัติงานตามภารกิจของโครงการวิจัยฯและตามที่มอบหมายจากหัวหน้าหน่วยวิจัยฯ และคณะนักวิจัย
  - ปฏิบัติงานอื่นที่หัวหน้าหน่วยวิจัยฯ มอบหมายที่เกี่ยวเนื่องกับภารกิจของหน่วยวิจัยฯ
  เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร
  - ประวัติส่วนตัว และแฟ้มผลงาน (Resume & Portfolio) 
  - สำเนาใบแสดงผลการศึกษา 
  - รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป  
  - สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน 
  - หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 
   วิธีการสมัคร
  ส่งประวัติส่วนตัวและเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครมาที่ be4h.aku@gmail.com หรือส่งมาที่ คุณ ปิยพร สุทธิทรัพย์ 
  หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ 
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 1 
  50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  คุณ ปิยพร สุทธิทรัพย์ โทรศัพท์: 080-070-8680 
  E-Mail: be4h.aku@gmail.com / Website: http://builtenviforhealth.info
  สถานที่ปฏิบัติงาน: หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ประกาศรับสมัครงาน

            หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ เปิดรับสมัคร สถาปนิก จำนวน 1 ตำแหน่ง (Part-time) เพื่อร่วม "โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา" (พ.ศ. 2559-2561)

  คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) 
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น สามารถทำงานเป็นทีม และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
  • มีความสามารถในการออกแบบ เขียนแบบ เคลียร์แบบสถาปัตยกรรม และแบบก่อสร้าง ทำหุ่นจำลองสามมิติ
  • มีความสามารถในการเขียนแบบ (AutoCAD) และสร้างหุ่นจำลอง (Sketchup, 3D Max, Revit) รวมถึงโปรแกรมตกแต่งภาพและด้านกราฟฟิคต่างๆ (Photoshop, Illustrator) ได้ในระดับดี รวมถึงโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Word, Excel, Power Point ได้ในระดับดี
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 

  • ออกแบบปรับปรุงงานสถาปัตยกรรมของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จำนวน 10 แห่ง และจัดทำรายงานสรุป
  • เขียนแบบ เคลียร์แบบ และทำหุ่นจำลอง ด้านงานสถาปัตยกรรม และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  • ลงพื้นที่ สำรวจเก็บข้อมูลด้านสถาปัตยกรรมของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จำนวน 10 แห่ง ร่วมกับคณะนักวิจัย
  • ประสานงาน และติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการวิจัยฯ ด้านงานสถาปัตยกรรม
  • สนับสนุนการจัดการประชุม และปฏิบัติงานตามภารกิจของโครงการวิจัยฯและตามที่มอบหมายจากหัวหน้าหน่วยวิจัยฯ และคณะนักวิจัย
  • ปฏิบัติงานอื่นที่หัวหน้าหน่วยวิจัยฯ มอบหมายที่เกี่ยวเนื่องกับภารกิจของหน่วยวิจัยฯ

  เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร

  • ประวัติส่วนตัว และแฟ้มผลงาน (Resume & Portfolio) 
  • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา 
  • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป  
  • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน 
  • หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 

  วิธีการสมัคร

  ส่งประวัติส่วนตัวและเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครมาที่ be4h.aku@gmail.com หรือส่งมาที่ คุณ ปิยพร สุทธิทรัพย์ 

  หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ 

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 1 

  50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  คุณ ปิยพร สุทธิทรัพย์ โทรศัพท์: 080-070-8680 

  E-Mail: be4h.aku@gmail.com / Website: http://builtenviforhealth.info

  สถานที่ปฏิบัติงาน: หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   

ร่วมงานกับภาคี - สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม
 • นักวิชาการ 1 ตำแหน่ง
  สร้างโดย: webmaster
  17 สิงหาคม 2559
  1K
   
            สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) องค์กรที่ศึกษาและพัฒนาศาสตร์ด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อสร้างเสริมให้คนไทยได้พัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้  นำการจัดการความรู้ไปใช้ในชีวิต เกิดการพัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร และพัฒนาสังคมไปพร้อมๆ กัน มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 
            รับสมัครเพื่อนร่วมงานตำแหน่ง “นักวิชาการ”  โครงการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ระบบสุขภาพอำเภอ และการจัดการระบบข้อมูลในพื้นที่ ด้วยการจัดการความรู้ยุคใหม่ (KM 3.0)  
  ลักษณะงาน 
  1. ประสานงานวิชาการ ได้แก่ ประสานงานเพื่อจัดประชุมหรือกระบวนการพัฒนาต่างๆ, สื่อสาร ทำความเข้าใจกับนักวิชาการภายนอก และหน่วยงานเครือข่าย 
  2. จัดทำงานวิชาการ และสนับสนุนกระบวนการทำงานทางวิชาการของโครงการ เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างทีมทำงานโครงการ นักวิชาการภายนอก และหน่วยงานเครือข่าย  
  3. จัดทำสัญญาให้ทุน สัญญาจ้าง และข้อตกลงของโครงการ รวมทั้ง ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานของสัญญา พร้อมทั้ง จัดทำรายงานวิเคราะห์ สรุปและให้ความเห็น 
  4. ร่วมมือกับทีมทำงานในการสื่อสารและเผยแพร่กิจกรรม ผลการดำเนินงาน และองค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินโครงการแก่สาธารณะ รวมทั้งสื่อสารและเผยแพร่ผ่านช่องทาง ICT  
  คุณสมบัติที่ต้องการ 
  1. การศึกษาระดับปริญญาโท (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือเกี่ยวข้อง จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
  2. เปิดใจ พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่จากการทำงาน และเรียนรู้ร่วมกันในทีมงาน 
  3. สามารถทำงานร่วมกับคนอื่น เชื่อมโยงและสนับสนุนการทำงานฝ่ายต่างๆ ในองค์กรได้
  4. พร้อมรับการฝึกเป็นวิทยากรกระบวนการ เพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากร KM 
  5. ยืดหยุ่น สามารถปรับบทบาทตนเอง เพื่อผลักดันงานบรรลุผลและเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากยิ่งขึ้น  
  6. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว ในวันธรรมดา และ/หรือเสาร์ อาทิตย์
  ค่าตอบแทน ตามการตกลง
  วิธีการสมัคร : ส่งจดหมายสมัคร ประวัติและเอกสารสำคัญต่างๆ พร้อมรูปถ่าย มาที่ e-mail : kanyarat@thainhf.org หรือ คุณกัญญารัตน์  ลบเมฆ มูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม เลขที่ 1168 ซอยพหลโยธิน 22 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  ที่มา : สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม

            สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) องค์กรที่ศึกษาและพัฒนาศาสตร์ด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อสร้างเสริมให้คนไทยได้พัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้  นำการจัดการความรู้ไปใช้ในชีวิต เกิดการพัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร และพัฒนาสังคมไปพร้อมๆ กัน มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 

            รับสมัครเพื่อนร่วมงานตำแหน่ง “นักวิชาการ”  โครงการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ระบบสุขภาพอำเภอ และการจัดการระบบข้อมูลในพื้นที่ ด้วยการจัดการความรู้ยุคใหม่ (KM 3.0)  

  ลักษณะงาน

  1. ประสานงานวิชาการ ได้แก่ ประสานงานเพื่อจัดประชุมหรือกระบวนการพัฒนาต่างๆ, สื่อสาร ทำความเข้าใจกับนักวิชาการภายนอก และหน่วยงานเครือข่าย 
  2. จัดทำงานวิชาการ และสนับสนุนกระบวนการทำงานทางวิชาการของโครงการ เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างทีมทำงานโครงการ นักวิชาการภายนอก และหน่วยงานเครือข่าย  
  3. จัดทำสัญญาให้ทุน สัญญาจ้าง และข้อตกลงของโครงการ รวมทั้ง ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานของสัญญา พร้อมทั้ง จัดทำรายงานวิเคราะห์ สรุปและให้ความเห็น 
  4. ร่วมมือกับทีมทำงานในการสื่อสารและเผยแพร่กิจกรรม ผลการดำเนินงาน และองค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินโครงการแก่สาธารณะ รวมทั้งสื่อสารและเผยแพร่ผ่านช่องทาง ICT  

  คุณสมบัติที่ต้องการ 

  1. การศึกษาระดับปริญญาโท (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือเกี่ยวข้อง จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
  2. เปิดใจ พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่จากการทำงาน และเรียนรู้ร่วมกันในทีมงาน 
  3. สามารถทำงานร่วมกับคนอื่น เชื่อมโยงและสนับสนุนการทำงานฝ่ายต่างๆ ในองค์กรได้
  4. พร้อมรับการฝึกเป็นวิทยากรกระบวนการ เพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากร KM 
  5. ยืดหยุ่น สามารถปรับบทบาทตนเอง เพื่อผลักดันงานบรรลุผลและเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากยิ่งขึ้น  
  6. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว ในวันธรรมดา และ/หรือเสาร์ อาทิตย์

  ค่าตอบแทน ตามการตกลง

  วิธีการสมัคร : ส่งจดหมายสมัคร ประวัติและเอกสารสำคัญต่างๆ พร้อมรูปถ่าย มาที่ e-mail : kanyarat@thainhf.org หรือ คุณกัญญารัตน์  ลบเมฆ มูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม เลขที่ 1168 ซอยพหลโยธิน 22 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

   

   

   

   

  ที่มา : สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม

ร่วมงานกับภาคี - มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
 • ผู้ประสานงานวิชาการ 2 ตำแหน่ง
  สร้างโดย: webmaster
  17 สิงหาคม 2559
  1K
   

   

            มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (www.thaissf.org) จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2537 ตามเจตนารมณ์ของ  นายแพทย์สฤษดิ์วงศ์และคุณหญิงสดศรี วงศ์ถ้วยทอง โดยมีเป้าหมายสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม พัฒนากระบวนการเรียนรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา รวบรวมองค์ความรู้และศึกษาวิจัยในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสังคมไทย เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง “ผู้ประสานงานวิชาการ” จำนวน 2 ตำแหน่ง  ดังนี้
  ผู้ประสานงานวิชาการ  จำนวน 2 ตำแหน่ง
  • แผนงานด้านการจัดการความรู้และการปฏิรูปการศึกษา
  รายละเอียดการปฏิบัติงาน (Job Description)
  1. ทำหน้าที่ประสานงานวิชาการ ในระดับโครงการ/ชุดโครงการ ได้แก่
  - ประสานงานเพื่อจัดกระบวนการพัฒนาภาพรวม/แผนงานวิจัย โดยนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ  ภายใต้คำแนะนำของผู้จัดการชุดโครงการวิจัย
  - ประสานและติดตามงานให้เกิดการดำเนินงานตามแผนของชุดโครงการที่ได้กำหนดไว้  
  - ประสานงานเพื่อจัดกระบวนให้เกิดโครงร่างการวิจัยที่ตรงกับความต้องการของแผนงาน
  - ประสานงาน และติดตาม เพื่อให้เกิดการพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่เสนอขอทุนสนับสนุนได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสมจากผู้ทรงคุณวุฒิ
  - ติดตามหรือจัดให้เกิดกระบวนการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ  จนโครงการเสร็จสิ้น
  - สนับสนุนให้เกิดกระบวนการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ  ทั้งระดับนโยบาย และระดับวิชาการ และระดับประชาชน
  2. สนับสนุนกระบวนการทำงานทางวิชาการ เช่น การจัดประชุม ดูแลเนื้อหาการประชุม สรุปและติดตามความก้าวหน้าของการประชุม  เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่าง นักวิชาการ นักวิจัย ผู้จัดการ และมูลนิธิ
  3. จัดทำหรือประสานการจัดทำเอกสารวิชาการที่เกิดการผลการวิจัย/ศึกษา/ทบทวนองค์ความรู้  และรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/ชุดโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  คุณสมบัติ
  1. ปริญญาตรี-โท ด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และสังคมศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  2. มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการความรู้และงานวิจัย และติดต่อประสานงานภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชน อย่างน้อย 2 ปี
  3. หากมีทักษะในการถ่ายทำคลิปวิดีโอ ตัดต่อวิดีโอ Infographic จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  ค่าตอบแทน ตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป (พิจารณาจากความสามารถและประสบการณ์)
  การคัดเลือก
  • คัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัคร
  • นัดหมายสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ 
  • ประกาศผลภายใน 1 สัปดาห์ภายหลังสัมภาษณ์
  ผู้ที่สนใจสามารถส่งจดหมายสมัครงาน หรือส่ง e-mail พร้อมประวัติส่วนตัวและเอกสารสำคัญต่างๆ พร้อมรูปถ่าย มาที่ 
  คุณกัญญารัตน์  ลบเมฆ  
  มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (มสส.) 
  เลขที่ 1168  ซอยพหลโยธิน 22  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 
  โทร. 02-511-5855 ต่อ 110  โทรสาร 0-2939-2122   E-mail :  kanyarat@thainhf.org 
  ที่มา : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์

            มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (www.thaissf.org) จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2537 ตามเจตนารมณ์ของ  นายแพทย์สฤษดิ์วงศ์และคุณหญิงสดศรี วงศ์ถ้วยทอง โดยมีเป้าหมายสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม พัฒนากระบวนการเรียนรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา รวบรวมองค์ความรู้และศึกษาวิจัยในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสังคมไทย เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง “ผู้ประสานงานวิชาการ” จำนวน 2 ตำแหน่ง  ดังนี้

  ผู้ประสานงานวิชาการ จำนวน 2 ตำแหน่ง

  • แผนงานด้านการจัดการความรู้และการปฏิรูปการศึกษา

  รายละเอียดการปฏิบัติงาน (Job Description)

  1. ทำหน้าที่ประสานงานวิชาการ ในระดับโครงการ/ชุดโครงการ ได้แก่
   - ประสานงานเพื่อจัดกระบวนการพัฒนาภาพรวม/แผนงานวิจัย โดยนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ  ภายใต้คำแนะนำของผู้จัดการชุดโครงการวิจัย
   - ประสานและติดตามงานให้เกิดการดำเนินงานตามแผนของชุดโครงการที่ได้กำหนดไว้  
   - ประสานงานเพื่อจัดกระบวนให้เกิดโครงร่างการวิจัยที่ตรงกับความต้องการของแผนงาน
   - ประสานงาน และติดตาม เพื่อให้เกิดการพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่เสนอขอทุนสนับสนุนได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสมจากผู้ทรงคุณวุฒิ
   - ติดตามหรือจัดให้เกิดกระบวนการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ  จนโครงการเสร็จสิ้น
   - สนับสนุนให้เกิดกระบวนการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ  ทั้งระดับนโยบาย และระดับวิชาการ และระดับประชาชน
  2. สนับสนุนกระบวนการทำงานทางวิชาการ เช่น การจัดประชุม ดูแลเนื้อหาการประชุม สรุปและติดตามความก้าวหน้าของการประชุม  เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่าง นักวิชาการ นักวิจัย ผู้จัดการ และมูลนิธิ
  3. จัดทำหรือประสานการจัดทำเอกสารวิชาการที่เกิดการผลการวิจัย/ศึกษา/ทบทวนองค์ความรู้  และรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/ชุดโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ

  คุณสมบัติ

  1. ปริญญาตรี-โท ด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และสังคมศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  2. มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการความรู้และงานวิจัย และติดต่อประสานงานภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชน อย่างน้อย 2 ปี
  3. หากมีทักษะในการถ่ายทำคลิปวิดีโอ ตัดต่อวิดีโอ Infographic จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  ค่าตอบแทน

  ตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป (พิจารณาจากความสามารถและประสบการณ์)

  การคัดเลือก

  • คัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัคร

  • นัดหมายสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ 

  • ประกาศผลภายใน 1 สัปดาห์ภายหลังสัมภาษณ์

  ผู้ที่สนใจสามารถส่งจดหมายสมัครงาน หรือส่ง e-mail พร้อมประวัติส่วนตัวและเอกสารสำคัญต่างๆ พร้อมรูปถ่าย มาที่ 
  คุณกัญญารัตน์  ลบเมฆ  
  มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (มสส.) 
  เลขที่ 1168  ซอยพหลโยธิน 22  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 
  โทร. 02-511-5855 ต่อ 110  โทรสาร 0-2939-2122   E-mail :  kanyarat@thainhf.org 

   

   

   

   

   

  ที่มา : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์

   

ร่วมงานกับภาคี - โครงการคนเห็นคนควบคุมปัจจัยเสี่ยง
 •  

  ด่วน !!! ประกาศรับสมัคร
  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  1 ตำแหน่ง
  โครงการคนเห็นคนควบคุมปัจจัยเสี่ยง สสส.
            โครงการคนเห็นคน ควบคุมปัจจัยเสี่ยง เป็นโครงการเชื่อมประสานแกนนำเครือข่ายภาคีอย่างน้อย 5 ประเด็น ได้แก่ ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาเสพติด อุบัติเหตุ การพนัน NCDs และภัยพิบัติ ฯลฯ ในการร่วมทำกิจกรรม“คนเห็นคน” ควบคุมปัจจัยเสี่ยง ในระดับจังหวัดและอำเภอ รวมถึงจัดกิจกรรมหนุนเสริม ติดตาม และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างเป็น “พื้นที่กลาง” ในการแลกเปลี่ยนและยกระดับการเรียนรู้ร่วมกันของทุกฝ่าย
            โครงการมีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา 
  คุณสมบัติ
  1.เพศหญิงอายุไม่เกิน 28 ปี จำนวน 1 อัตรา 
  2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการเงินและการบัญชี หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3.สามารถเริ่มงานได้ทันที ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ 
  4.มีประสบการณ์ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ได้แก่ 
  4.1ตรวจสอบการรับ - จ่าย ฝาก-ถอน การเก็บรักษา การนําส่งเงิน และทำใบสําคัญรับเงินจัดเก็บเอกสารการเงิน
  4.2ตรวจสอบการจัดทำเรื่องงบประมาณ การเบิกจ่าย การทำบัญชีทั่วไป และทำรายงานแสดงฐานะการเงิน จัดทำรายงานการเงินโครงการเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินถูกต้องตามระเบียบที่กําหนดไว้
  4.3ควบคุม กํากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเพื่อให้การดําเนินงานของ โครงการย่อยต่างๆ ของโครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
  4.4ตรวจสอบจัดทําเอกสาร ภ.ง.ด. และออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่ จ่าย เพื่อให้การจัดทําเอกสารด้านการเงินถูกต้องและรวดเร็ว
  5. สามารถทำงานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น เรียนรู้งานเร็ว 
  6. ทำงาน โครงการที่รูปแบบเวลาทำงานที่ยืดหยุ่น ไม่ต้องประจำสำนักงาน และสามารถทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ หรือเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นช่วงๆ ต่อเนื่อง 
  สิ้นสุดการรับสมัคร 28 สิงหาคม 2559
   
  ส่งเอกสารรายละเอียดส่วนตัว รูปถ่ายหน้าตรง ประสบการณ์การทำงาน และการศึกษา ทาง E-mail ที่:
  คุณพีระพงศ์ เกล้ากาญจน์  (เรื่องรับสมัครงาน)
  โครงการคนเห็นคนควบคุมปัจจัยเสี่ยง 
  สอบถามโทร. 086-410-5778
  E-mail address : konhenkon@gmail.com
  ที่มา : 

   

  ด่วน !!! ประกาศรับสมัคร

  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  1 ตำแหน่ง

  โครงการคนเห็นคนควบคุมปัจจัยเสี่ยง สสส.

   

            โครงการคนเห็นคน ควบคุมปัจจัยเสี่ยง เป็นโครงการเชื่อมประสานแกนนำเครือข่ายภาคีอย่างน้อย 5 ประเด็น ได้แก่ ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาเสพติด อุบัติเหตุ การพนัน NCDs และภัยพิบัติ ฯลฯ ในการร่วมทำกิจกรรม“คนเห็นคน” ควบคุมปัจจัยเสี่ยง ในระดับจังหวัดและอำเภอ รวมถึงจัดกิจกรรมหนุนเสริม ติดตาม และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างเป็น “พื้นที่กลาง” ในการแลกเปลี่ยนและยกระดับการเรียนรู้ร่วมกันของทุกฝ่าย

            โครงการมีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา 

   

  คุณสมบัติ

  1. เพศหญิงอายุไม่เกิน 28 ปี จำนวน 1 อัตรา 
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการเงินและการบัญชี หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. สามารถเริ่มงานได้ทันที ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ 
  4. มีประสบการณ์ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ได้แก่
   4.1 ตรวจสอบการรับ - จ่าย ฝาก-ถอน การเก็บรักษา การนําส่งเงิน และทำใบสําคัญรับเงินจัดเก็บเอกสารการเงิน
   4.2 ตรวจสอบการจัดทำเรื่องงบประมาณ การเบิกจ่าย การทำบัญชีทั่วไป และทำรายงานแสดงฐานะการเงิน จัดทำรายงานการเงินโครงการเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินถูกต้องตามระเบียบที่กําหนดไว้
   4.3 ควบคุม กํากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเพื่อให้การดําเนินงานของ โครงการย่อยต่างๆ ของโครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
   4.4 ตรวจสอบจัดทําเอกสาร ภ.ง.ด. และออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่ จ่าย เพื่อให้การจัดทําเอกสารด้านการเงินถูกต้องและรวดเร็ว
  5. สามารถทำงานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น เรียนรู้งานเร็ว 
  6. ทำงาน โครงการที่รูปแบบเวลาทำงานที่ยืดหยุ่น ไม่ต้องประจำสำนักงาน และสามารถทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ หรือเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นช่วงๆ ต่อเนื่อง 

   

  สิ้นสุดการรับสมัคร 28 สิงหาคม 2559

   

  ส่งเอกสารรายละเอียดส่วนตัว รูปถ่ายหน้าตรง ประสบการณ์การทำงาน และการศึกษา ทาง E-mail ที่:

  คุณพีระพงศ์ เกล้ากาญจน์  (เรื่องรับสมัครงาน)

  โครงการคนเห็นคนควบคุมปัจจัยเสี่ยง 

  สอบถามโทร. 086-410-5778

  E-mail address : konhenkon@gmail.com

   

   

   

   

   

  ที่มา : โครงการคนเห็นคนควบคุมปัจจัยเสี่ยง

   

ร่วมงานกับภาคี - ศูนย์ประสานงานการประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์
 •  

  ประกาศรับสมัครงาน
  ศูนย์ประสานงานการประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์
  เปิดรับสมัคร ผู้ช่วยนักวิจัย และประสานงานโครงการประจำศูนย์ประสานงานฯ จำนวน 1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ
  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านสาธารณสุขศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. อายุไม่เกิน 35 ปี
  3. มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น สามารถทำงานเป็นทีม และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  4. หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
  5. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Word, Excel, Power Point ได้ในระดับดี
  6. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
  1. ปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการของศูนย์ฯ โดยทำหน้าที่นัดหมาย ประสานงาน  ติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ ที่ศูนย์ฯ ได้ให้ทุนสนับสนุนให้ดำเนินการ จัดการประชุม และปฏิบัติงานตามภารกิจของศูนย์ฯและตามที่มอบหมายจากหัวหน้าศูนย์และนักวิจัยของศูนย์ฯ 
  2. ปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นผู้ช่วยงานวิจัยของศูนย์ฯ โดยปฏิบัติงานในการสนับสนุนการวิจัย เช่น  ศึกษา รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงาน
  3. ปฏิบัติงานอื่นที่หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ มอบหมายที่เกี่ยวเนื่องกับภารกิจของศูนย์วิจัยฯ
  เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร
  - ประวัติส่วนตัว (Resume) 
  - สำเนาใบแสดงผลการศึกษา 
  - รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป  
  - สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน 
  - หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 
  - เอกสารประกอบการผ่านการฝึกอบรม (ถ้ามี) 
  วิธีการสมัคร   
  ส่งประวัติส่วนตัวและเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครมาที่ kanokrat@healthspace.asia  หรือส่งมาที่
  คุณ กนกรัตน์ ถมทอง
  ศูนย์ประสานงานการประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ 
  อาคาร อปร. ชั้น 19 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10330
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม…
  โทรศัพท์ : 02-252-7864  ต่อ 103, 087-088-6400  โทรสาร : 02-256-4292 
  E-Mail :  kanokrat@healthspace.asia  
  สถานที่ปฏิบัติงาน: ศูนย์ประสานงานการประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ที่มา : ศูนย์ประสานงานการประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์

  ประกาศรับสมัครงาน

  ศูนย์ประสานงานการประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์

  เปิดรับสมัคร ผู้ช่วยนักวิจัย และประสานงานโครงการประจำศูนย์ประสานงานฯ จำนวน 1 ตำแหน่ง

   

  คุณสมบัติ

  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านสาธารณสุขศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. อายุไม่เกิน 35 ปี
  3. มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น สามารถทำงานเป็นทีม และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  4. หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
  5. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Word, Excel, Power Point ได้ในระดับดี
  6. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

   

  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 

  1. ปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการของศูนย์ฯ โดยทำหน้าที่นัดหมาย ประสานงาน  ติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ ที่ศูนย์ฯ ได้ให้ทุนสนับสนุนให้ดำเนินการ จัดการประชุม และปฏิบัติงานตามภารกิจของศูนย์ฯและตามที่มอบหมายจากหัวหน้าศูนย์และนักวิจัยของศูนย์ฯ 
  2. ปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นผู้ช่วยงานวิจัยของศูนย์ฯ โดยปฏิบัติงานในการสนับสนุนการวิจัย เช่น  ศึกษา รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงาน
  3. ปฏิบัติงานอื่นที่หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ มอบหมายที่เกี่ยวเนื่องกับภารกิจของศูนย์วิจัยฯ

   

  เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร

  - ประวัติส่วนตัว (Resume) 

  - สำเนาใบแสดงผลการศึกษา 

  - รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป  

  - สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน 

  - หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 

  - เอกสารประกอบการผ่านการฝึกอบรม (ถ้ามี) 

   

  วิธีการสมัคร

  ส่งประวัติส่วนตัวและเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครมาที่ kanokrat@healthspace.asia  หรือส่งมาที่

  คุณ กนกรัตน์ ถมทอง

  ศูนย์ประสานงานการประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ 

  อาคาร อปร. ชั้น 19 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10330

   

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  โทรศัพท์ : 02-252-7864  ต่อ 103, 087-088-6400  โทรสาร : 02-256-4292 

  E-Mail :  kanokrat@healthspace.asia  

  สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์ประสานงานการประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   

   

   

   

   

  ที่มา : ศูนย์ประสานงานการประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์

   

ร่วมงานกับภาคี - มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย
 •  

            มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) www.thaitgri.org เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนไม่มุ่งหวังกำไร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างสังคมบนฐานความรู้ ศึกษาวิจัยและรวบรวมความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุทั้งไทยและต่างประเทศ และส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการดำเนินการด้านผู้สูงอายุสำหรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไทย ตลอดจนเผยแพร่ความรู้และวิทยาการเกี่ยวกับผู้สูงอายุให้แก่สังคมโดยรวม เปิดรับสมัคร “ผู้ประสานงานวิชาการ /นักวิชาการ” 1 ตำแหน่ง
  รับสมัคร “ผู้ประสานงานวิชาการ /นักวิชาการ”  1 ตำแหน่ง
  รายละเอียดการปฏิบัติงาน (Job Description)
  1. ทำหน้าที่ประสานงานวิชาการ ได้แก่
  - ประสานงานเพื่อจัดกระบวนการพัฒนาภาพรวม/แผนงานวิจัย โดยนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ  ภายใต้คำแนะนำของผู้จัดการชุดโครงการวิจัย
  - ประสานและติดตามงานให้เกิดการดำเนินงานตามแผนของชุดโครงการที่ได้กำหนดไว้  
  - ประสานงานเพื่อจัดกระบวนให้เกิดโครงร่างการวิจัยที่ตรงกับความต้องการของแผนงาน
  - ประสานงาน และติดตาม เพื่อให้เกิดการพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่เสนอขอทุนสนับสนุนได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสมจากผู้ทรงคุณวุฒิ
  - ติดตามหรือจัดให้เกิดกระบวนการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ  จนโครงการเสร็จสิ้น
  - สนับสนุนให้เกิดกระบวนการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ  ทั้งระดับนโยบาย และระดับวิชาการ และระดับประชาชน
  2. สนับสนุนกระบวนการทำงานทางวิชาการ เช่น การจัดประชุม ดูแลเนื้อหาการประชุม สรุปและติดตามความก้าวหน้าของการประชุม  เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่าง นักวิชาการ นักวิจัย ผู้จัดการ และมูลนิธิ
  3. จัดทำหรือประสานการจัดทำเอกสารวิชาการที่เกิดการผลการวิจัย/ศึกษา/ทบทวนองค์ความรู้  และรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/ชุดโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  คุณสมบัติ
  1. การศึกษาระดับปริญญาโท
  2. สนใจการทำงานประเด็นผู้สูงอายุ มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการความรู้และงานวิจัย และติดต่อประสานงานภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชน อย่างน้อย 2 ปี
  3. ควรมีความสามารถ/ทักษะ ในการอ่าน จับประเด็น และสรุปใจความสำคัญ
  ค่าตอบแทน 18,000 บาท ขึ้นไป (พิจารณาจากคุณวุฒิ ความสามารถและประสบการณ์)
  สวัสดิการ  ตามที่กฎหมายกำหนด 
  ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน หรือส่ง e-mail พร้อมประวัติส่วนตัวและเอกสารสำคัญต่างๆ พร้อมรูปถ่าย มาที่ 
  คุณกัญญารัตน์  ลบเมฆ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
  เลขที่ 1168  ซอยพหลโยธิน 22  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 
  โทร. 02-511-5855 ต่อ 110  โทรสาร 0-2939-2122   E-mail :  kanyarat@thainhf.org 

            มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) www.thaitgri.org เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนไม่มุ่งหวังกำไร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างสังคมบนฐานความรู้ ศึกษาวิจัยและรวบรวมความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุทั้งไทยและต่างประเทศ และส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการดำเนินการด้านผู้สูงอายุสำหรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไทย ตลอดจนเผยแพร่ความรู้และวิทยาการเกี่ยวกับผู้สูงอายุให้แก่สังคมโดยรวม เปิดรับสมัคร “ผู้ประสานงานวิชาการ /นักวิชาการ” 1 ตำแหน่ง

  รับสมัคร “ผู้ประสานงานวิชาการ /นักวิชาการ”  1 ตำแหน่ง

  รายละเอียดการปฏิบัติงาน (Job Description)

  1. ทำหน้าที่ประสานงานวิชาการ ได้แก่
   - ประสานงานเพื่อจัดกระบวนการพัฒนาภาพรวม/แผนงานวิจัย โดยนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ  ภายใต้คำแนะนำของผู้จัดการชุดโครงการวิจัย
   - ประสานและติดตามงานให้เกิดการดำเนินงานตามแผนของชุดโครงการที่ได้กำหนดไว้  
   - ประสานงานเพื่อจัดกระบวนให้เกิดโครงร่างการวิจัยที่ตรงกับความต้องการของแผนงาน
   - ประสานงาน และติดตาม เพื่อให้เกิดการพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่เสนอขอทุนสนับสนุนได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสมจากผู้ทรงคุณวุฒิ
   - ติดตามหรือจัดให้เกิดกระบวนการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ  จนโครงการเสร็จสิ้น
   - สนับสนุนให้เกิดกระบวนการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ  ทั้งระดับนโยบาย และระดับวิชาการ และระดับประชาชน
  2. สนับสนุนกระบวนการทำงานทางวิชาการ เช่น การจัดประชุม ดูแลเนื้อหาการประชุม สรุปและติดตามความก้าวหน้าของการประชุม เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่าง นักวิชาการ นักวิจัย ผู้จัดการ และมูลนิธิ
  3. จัดทำหรือประสานการจัดทำเอกสารวิชาการที่เกิดการผลการวิจัย/ศึกษา/ทบทวนองค์ความรู้  และรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/ชุดโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ

  คุณสมบัติ

  1. การศึกษาระดับปริญญาโท
  2. สนใจการทำงานประเด็นผู้สูงอายุ มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการความรู้และงานวิจัย และติดต่อประสานงานภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชน อย่างน้อย 2 ปี
  3. ควรมีความสามารถ/ทักษะ ในการอ่าน จับประเด็น และสรุปใจความสำคัญ

  ค่าตอบแทน 18,000 บาท ขึ้นไป (พิจารณาจากคุณวุฒิ ความสามารถและประสบการณ์)

  สวัสดิการ ตามที่กฎหมายกำหนด 

            ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน หรือส่ง e-mail พร้อมประวัติส่วนตัวและเอกสารสำคัญต่างๆ พร้อมรูปถ่าย มาที่
            คุณกัญญารัตน์ ลบเมฆ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
            เลขที่ 1168 ซอยพหลโยธิน 22 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
            โทร. 02-511-5855 ต่อ 110 โทรสาร 0-2939-2122 E-mail :  kanyarat@thainhf.org 

   

 • นักวิชาการ 1 ตำแหน่ง
  สร้างโดย: webmaster
  14 มิถุนายน 2559
  2K
   

   

            มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) www.thaitgri.org เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนไม่มุ่งหวังกำไร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างสังคมบนฐานความรู้ ศึกษาวิจัยและรวบรวมความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุทั้งไทยและต่างประเทศ และส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการดำเนินการด้านผู้สูงอายุสำหรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไทย ตลอดจนเผยแพร่ความรู้และวิทยาการเกี่ยวกับผู้สูงอายุให้แก่สังคมโดยรวม เปิดรับสมัครนักวิชาการ 
  รับสมัคร “นักวิชาการ”  1 ตำแหน่ง
  รายละเอียดการปฏิบัติงาน (Job Description)
  1. ทำหน้าที่ประสานงานวิชาการ ได้แก่
  - ประสานงานเพื่อจัดกระบวนการพัฒนาภาพรวม/แผนงานวิจัย โดยนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ  ภายใต้คำแนะนำของผู้จัดการชุดโครงการวิจัย
  - ประสานและติดตามงานให้เกิดการดำเนินงานตามแผนของชุดโครงการที่ได้กำหนดไว้  
  - ประสานงานเพื่อจัดกระบวนให้เกิดโครงร่างการวิจัยที่ตรงกับความต้องการของแผนงาน
  - ประสานงาน และติดตาม เพื่อให้เกิดการพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่เสนอขอทุนสนับสนุนได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสมจากผู้ทรงคุณวุฒิ
  - ติดตามหรือจัดให้เกิดกระบวนการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ  จนโครงการเสร็จสิ้น
  - สนับสนุนให้เกิดกระบวนการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ  ทั้งระดับนโยบาย และระดับวิชาการ และระดับประชาชน
  2. สนับสนุนกระบวนการทำงานทางวิชาการ เช่น การจัดประชุม ดูแลเนื้อหาการประชุม สรุปและติดตามความก้าวหน้าของการประชุม  เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่าง นักวิชาการ นักวิจัย ผู้จัดการ และมูลนิธิ
  3. จัดทำหรือประสานการจัดทำเอกสารวิชาการที่เกิดการผลการวิจัย/ศึกษา/ทบทวนองค์ความรู้  และรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/ชุดโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  คุณสมบัติ
  1. การศึกษาระดับปริญญาโท
  2. มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการความรู้และงานวิจัย และติดต่อประสานงานภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชน อย่างน้อย 2 ปี
  3. ควรมีความสามารถ/ทักษะ ในการอ่าน จับประเด็น และสรุปใจความสำคัญ
  ค่าตอบแทน ระหว่าง 18,000 - 20,000 บาท ขึ้นกับความสามารถและประสบการณ์
  ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน หรือส่ง e-mail พร้อมประวัติส่วนตัวและเอกสารสำคัญต่างๆ พร้อมรูปถ่าย มาที่ 
  คุณกัญญารัตน์  ลบเมฆ  
  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
  เลขที่ 1168  ซอยพหลโยธิน 22  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 
  โทร. 02-511-5855 ต่อ 110  โทรสาร 0-2939-2122   E-mail :  kanyarat@thainhf.org 
  ที่มา : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)

            มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) www.thaitgri.org เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนไม่มุ่งหวังกำไร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างสังคมบนฐานความรู้ ศึกษาวิจัยและรวบรวมความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุทั้งไทยและต่างประเทศ และส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการดำเนินการด้านผู้สูงอายุสำหรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไทย ตลอดจนเผยแพร่ความรู้และวิทยาการเกี่ยวกับผู้สูงอายุให้แก่สังคมโดยรวม 

  รับสมัคร “นักวิชาการ”  1 ตำแหน่ง

  รายละเอียดการปฏิบัติงาน (Job Description)

  1. ทำหน้าที่ประสานงานวิชาการ ได้แก่
   - ประสานงานเพื่อจัดกระบวนการพัฒนาภาพรวม/แผนงานวิจัย โดยนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ  ภายใต้คำแนะนำของผู้จัดการชุดโครงการวิจัย
   - ประสานและติดตามงานให้เกิดการดำเนินงานตามแผนของชุดโครงการที่ได้กำหนดไว้  
   - ประสานงานเพื่อจัดกระบวนให้เกิดโครงร่างการวิจัยที่ตรงกับความต้องการของแผนงาน
   - ประสานงาน และติดตาม เพื่อให้เกิดการพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่เสนอขอทุนสนับสนุนได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสมจากผู้ทรงคุณวุฒิ
   - ติดตามหรือจัดให้เกิดกระบวนการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ  จนโครงการเสร็จสิ้น
   - สนับสนุนให้เกิดกระบวนการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ  ทั้งระดับนโยบาย และระดับวิชาการ และระดับประชาชน
  2. สนับสนุนกระบวนการทำงานทางวิชาการ เช่น การจัดประชุม ดูแลเนื้อหาการประชุม สรุปและติดตามความก้าวหน้าของการประชุม เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่าง นักวิชาการ นักวิจัย ผู้จัดการ และมูลนิธิ
  3. จัดทำหรือประสานการจัดทำเอกสารวิชาการที่เกิดการผลการวิจัย/ศึกษา/ทบทวนองค์ความรู้  และรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/ชุดโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ

  คุณสมบัติ

  1. การศึกษาระดับปริญญาโท
  2. มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการความรู้และงานวิจัย และติดต่อประสานงานภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชน อย่างน้อย 2 ปี
  3. ควรมีความสามารถ/ทักษะ ในการอ่าน จับประเด็น และสรุปใจความสำคัญ

   

  ค่าตอบแทน ระหว่าง 18,000 - 20,000 บาท ขึ้นกับความสามารถและประสบการณ์

   

            ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน หรือส่ง e-mail พร้อมประวัติส่วนตัวและเอกสารสำคัญต่างๆ พร้อมรูปถ่าย มาที่ 

  คุณกัญญารัตน์  ลบเมฆ  

  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)

  เลขที่ 1168  ซอยพหลโยธิน 22 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

  โทร. 02-511-5855 ต่อ 110 โทรสาร 0-2939-2122 E-mail : kanyarat@thainhf.org 

   

   

   

   

   

  ที่มา : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)

   

ร่วมงานกับภาคี - สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
 •  

  Job Announcement : Vacancy for 2 Research Coordinators for Global Health program 
  under WHO CCS 2017-2021 
            International Health Policy Program Foundation requires 2 research coordinators for Global Health program under WHO CCS 2017-2021. 
  Eligibility of applicants:
  1. Thai nationals or any other nationals
  2. Master degree in Global Health, International Health, Social Science, Sociology/ Anthropology Economics, public Health Science, Environment any other related discipline
  3. Experience in research coordinating especially in Global Health related issues and social science is particularly advantageous and will be given weight in assessing strength of applications. Experience in research and research management will be given higher score.
  4. Good command of English
  5. Computer knowledge and skills in particular Microsoft word, power point and excel
  Job description:
  1. Research coordination and research project management on Global Health
  2. Convening conference, forum and workshop to brainstorm and exchange knowledge on Global Health research issues and to build capacity
  3. Coordination and development of collaboration among Global Health partnership, NGOs, lGOs, Academia governmental Organizations and Civil society to promote research and academic works
  4. Taking note, summarizing minute of a meeting and disseminating these writings.
  5. Other duties as assigned Selection procedure: Selecting eligible applicants from the applications and interview
  Salary : 
            adjustable according to work experience and education 
  Required documents:
  1. Application form (Download the form from the website: http://www.ihppthaigov.net/).
  2. Resume
  3. Copy of Education Degree
  4. Copy of the identity card
  5. Copy of house registration
  6. Photos
  7. English test scores (if any)
  8. Job certificate (if any)
  9. Other documents those are useful for consideration
  How to apply : 
            Please send the required documents by E-mail or mail or at our office 
            Attention to: Ms. Sanya Srirattana (Job Application) 
            Address: International Health Policy Program, Thailand Ministry of Public Health, 
                            Tiwanon Rd. Nonthaburi 11000, Thailand 
                            Tel: +66(0) 2590-2366-7, +66(0) 2590-239-7 Fax. +66(0) 2590-238-5 
                            E-mail address : sanya@ihpp.thaigov.net 
  Application Deadline: December 30, 2016
  source : International Health Policy Program, Thailand Ministry of Public Health,

  Job Announcement :

  Vacancy for 2 Research Coordinators for Global Health program 

  under WHO CCS 2017-2021 

            International Health Policy Program Foundation requires 2 research coordinators for Global Health program under WHO CCS 2017-2021. 

  Eligibility of applicants :

  1. Thai nationals or any other nationals
  2. Master degree in Global Health, International Health, Social Science, Sociology/ Anthropology Economics, public Health Science, Environment any other related discipline
  3. Experience in research coordinating especially in Global Health related issues and social science is particularly advantageous and will be given weight in assessing strength of applications. Experience in research and research management will be given higher score.
  4. Good command of English
  5. Computer knowledge and skills in particular Microsoft word, power point and excel

  Job description :

  1. Research coordination and research project management on Global Health
  2. Convening conference, forum and workshop to brainstorm and exchange knowledge on Global Health research issues and to build capacity
  3. Coordination and development of collaboration among Global Health partnership, NGOs, lGOs, Academia governmental Organizations and Civil society to promote research and academic works
  4. Taking note, summarizing minute of a meeting and disseminating these writings.
  5. Other duties as assigned Selection procedure: Selecting eligible applicants from the applications and interview

  Salary :

            adjustable according to work experience and education 

  Required documents :

  1. Application form (Download the form from the website: http://www.ihppthaigov.net/).
  2. Resume
  3. Copy of Education Degree
  4. Copy of the identity card
  5. Copy of house registration
  6. Photos
  7. English test scores (if any)
  8. Job certificate (if any)
  9. Other documents those are useful for consideration

  How to apply :

            Please send the required documents by E-mail or mail or at our office 

            Attention to : Ms. Sanya Srirattana (Job Application) 

            Address : International Health Policy Program, Thailand Ministry of Public Health, 

                            Tiwanon Rd. Nonthaburi 11000, Thailand 

                            Tel: +66(0) 2590-2366-7, +66(0) 2590-239-7

                            Fax. +66(0) 2590-238-5 

                            E-mail address : sanya@ihpp.thaigov.net 

   

  Application Deadline: December 30, 2016

   

   

   

   

   

  source : International Health Policy Program, Thailand Ministry of Public Health,

   

 • ประกาศรับสมัครงาน : ตำแหน่งนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย 
            มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ มีความประสงค์รับสมัครนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยเพื่อปฏิบัติงานใน“โครงการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพภายใต้แผนงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก (WHO-RTG CCS 2017-2021: Antimicrobial resistance)” จานวน 3 ตำแหน่ง 
  รายละเอียดโครงการ
            โครงการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพภายใต้แผนงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก (WHO-RTG CCS 2017-2021: Antimicrobial resistance) เป็นโครงการที่มีระยะเวลาในการดำเนินการ 5 ปี โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาและเสริมสร้างกระบวนการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งประเทศไทย (2560-2564) อย่างยั่งยืน โดยมีกิจกรรมในการดำเนินการหลักได้แก่ การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ และพัฒนาศักยภาพในการสร้างองค์ความรู้เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย
  คุณสมบัติ
  1. สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น แพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ
  2. สามารถทำงานล่วงเวลา และออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้โดยไม่มีข้อจากัดหรือพันธะที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
  3. มีใจรักการทำงานเพื่อสาธารณะ มีความรับผิดชอบสูง อดทน กระตือรือร้น รักการเรียนรู้คิดเป็นระบบทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  4. สามารถทำงานเป็นทีมมีมนุษย์สัมพันธ์ดีและสามารถถ่ายทอดความรู้ ให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้ช่วยนักวิจัยในทีมงาน
  5. มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
  6. มีทักษะภาษาอังกฤษในเกณฑ์ระดับดี (ผลสอบ IELST ไม่น้อยกว่า 6 ในกรณีนักวิจัย ไม่น้อยกว่า 5 ในกรณีผู้ช่วยนักวิจัยหรือเทียบเท่า)
  7. หากมีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี ในการวิจัย มีผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  1. ดำเนินการกิจกรรมในโครงการ และค้นหาเครือข่ายวิจัยเพื่อดำเนินการจ้าง หรือทำให้เกิดข้อตกลงการทาวิจัยที่เหมาะสม
  2. ประสานงานด้านวิชาการกับคณะกรรมการ นักวิชาการ หน่วยงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
  3. จัดการประชุมในรูปแบบต่างๆ เช่น ประชุมคณะกรรมการกากับโครงการ ประชุมกลุ่มย่อยประชุมสัมมนา และอื่นๆ รวมถึงการสรุปและจดบันทึกการประชุมอย่างเป็นทางการ
  4. จัดกระบวนการเผยแพร่ความรู้ และนาผลการดำเนินโครงการไปสู่นโยบาย และใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ทั้ง policy brief, website, จดหมายข่าว
  5. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
  อัตราเงินเดือน
            ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และการศึกษา 
  สวัสดิการ
            ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, การตรวจสุขภาพประจาปี, กองทุนสารองเลี้ยงชีพ 
  เอกสารประกอบการสมัคร
  1. ประวัติส่วนบุคคล (Resume)
  2. สำเนาวุฒิการศึกษา และผลการศึกษา (transcript)
  3. สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน
  5. ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
  6. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ IETLS, TOEFL หรือเทียบเท่า (ถ้ามี)
  7. เอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา
  วิธีการสมัคร
            สามารถมาสมัครด้วยตนเอง, ส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือ E-mail มายัง 
            นางสาวสัญญา ศรีรัตนะ (สมัครงาน) 
            สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ อาคารคลังพัสดุชั้น 3 
            ซอยสาธารณสุข 6 (ภายในกระทรวงสาธารณสุข) ถนนติวานนท์ 
            ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
            โทร. 02 590 2397 โทรสาร 02 590 2385 
            E-mail address: sanya@ihpp.thaigov.net 
            สนใจข้อมูลข่าวสาร เพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กร สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.ihpp.thaigov.net
  ที่มา : สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

  ประกาศรับสมัครงาน : ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ 

            มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำแผนงานการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ (International Trade and Health Programme : ITH) ในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย โดยมีคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. ร่วมดำเนินการในโครงการวิจัย เช่น ทบทวนวรรณกรรม เก็บรวบรวมข้อมูลหรือสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงานการวิจัย กับทีมวิจัย ตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย
  2. เขียนบทความเผยแพร่ หรือบทความตีพิมพ์วารสารวิชาการ
  3. นำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการฯ และผลการศึกษาวิจัย ในเวทีการประชุมต่างๆ ตามมอบหมาย
  4. ร่วมผลิต/เผยแพร่ข้อมูลวิชาการและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจัดกิจกรรมวิชาการ ที่เกี่ยวข้อง
  5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานศึกษาวิจัย
  6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติและประสบการณ์

  1. สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยปริญญาโททางด้านสาธารณสุขศาสตร์, เภสัชศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข, กฎหมายระหว่างประเทศ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  2. มีทักษะทางด้านอังกฤษดี (พูด ฟัง อ่าน เขียน) 
  3. มีทักษะการใช้โปรแกรมทางสถิติในระดับดี เช่น SPSS, STATA 
  4. มีความรับผิดชอบสูง มีวินัยในการทางาน ตรงต่อเวลา มีความมุ่งมั่นในการทำงาน อดทน กระตือรือร้น รักการเรียนรู้ คิดเป็นระบบ สามารถทำงานเป็นทีม ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
  5. มีพื้นฐานในการทำวิจัยด้านสุขภาพ และงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
  6. สามารถทำงานล่วงเวลา และออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้บ่อยโดยไม่มีข้อจำกัดหรือพันธะที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน

  อัตราเงินเดือน

            ตามอัตราเงินเดือนของมูลนิธิ และคุณสมบัติของผู้สมัคร 

  สวัสดิการ

            ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, การตรวจสุขภาพประจาปี, กองทุนสารองเลี้ยงชีพ 

  เอกสารประกอบการสมัคร

  1. ประวัติส่วนบุคคล (Resume)
  2. สำเนาวุฒิการศึกษา และผลการศึกษา (transcript)
  3. สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน
  5. ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
  6. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ IETLS, TOEFL หรือเทียบเท่า (ถ้ามี)
  7. เอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา

  วิธีการสมัคร

            สามารถมาสมัครด้วยตนเอง, ส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือ E-mail มายัง 

            นางสาวสัญญา ศรีรัตนะ (สมัครงาน) 

            สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ อาคารคลังพัสดุชั้น 3 

            ซอยสาธารณสุข 6 (ภายในกระทรวงสาธารณสุข) ถนนติวานนท์ 

            ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

            โทร. 02 590 2397 โทรสาร 02 590 2385 

            E-mail address: sanya@ihpp.thaigov.net 

   

            สนใจข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กร สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.ihpp.thaigov.net

   

  ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มกราคม 2560 

   

   

   

   

   

   

  ที่มา : สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

 • ประกาศรับสมัครงาน : ตำแหน่งนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย 
            มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ มีความประสงค์รับสมัครนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยเพื่อปฏิบัติงานใน“โครงการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพภายใต้แผนงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก (WHO-RTG CCS 2017-2021: Antimicrobial resistance)” จานวน 3 ตำแหน่ง 
  รายละเอียดโครงการ
            โครงการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพภายใต้แผนงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก (WHO-RTG CCS 2017-2021: Antimicrobial resistance) เป็นโครงการที่มีระยะเวลาในการดำเนินการ 5 ปี โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาและเสริมสร้างกระบวนการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งประเทศไทย (2560-2564) อย่างยั่งยืน โดยมีกิจกรรมในการดำเนินการหลักได้แก่ การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ และพัฒนาศักยภาพในการสร้างองค์ความรู้เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย
  คุณสมบัติ
  1. สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น แพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ
  2. สามารถทำงานล่วงเวลา และออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้โดยไม่มีข้อจากัดหรือพันธะที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
  3. มีใจรักการทำงานเพื่อสาธารณะ มีความรับผิดชอบสูง อดทน กระตือรือร้น รักการเรียนรู้คิดเป็นระบบทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  4. สามารถทำงานเป็นทีมมีมนุษย์สัมพันธ์ดีและสามารถถ่ายทอดความรู้ ให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้ช่วยนักวิจัยในทีมงาน
  5. มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
  6. มีทักษะภาษาอังกฤษในเกณฑ์ระดับดี (ผลสอบ IELST ไม่น้อยกว่า 6 ในกรณีนักวิจัย ไม่น้อยกว่า 5 ในกรณีผู้ช่วยนักวิจัยหรือเทียบเท่า)
  7. หากมีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี ในการวิจัย มีผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  1. ดำเนินการกิจกรรมในโครงการ และค้นหาเครือข่ายวิจัยเพื่อดำเนินการจ้าง หรือทำให้เกิดข้อตกลงการทาวิจัยที่เหมาะสม
  2. ประสานงานด้านวิชาการกับคณะกรรมการ นักวิชาการ หน่วยงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
  3. จัดการประชุมในรูปแบบต่างๆ เช่น ประชุมคณะกรรมการกากับโครงการ ประชุมกลุ่มย่อยประชุมสัมมนา และอื่นๆ รวมถึงการสรุปและจดบันทึกการประชุมอย่างเป็นทางการ
  4. จัดกระบวนการเผยแพร่ความรู้ และนาผลการดำเนินโครงการไปสู่นโยบาย และใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ทั้ง policy brief, website, จดหมายข่าว
  5. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
  อัตราเงินเดือน
            ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และการศึกษา 
  สวัสดิการ
            ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, การตรวจสุขภาพประจาปี, กองทุนสารองเลี้ยงชีพ 
  เอกสารประกอบการสมัคร
  1. ประวัติส่วนบุคคล (Resume)
  2. สำเนาวุฒิการศึกษา และผลการศึกษา (transcript)
  3. สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน
  5. ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
  6. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ IETLS, TOEFL หรือเทียบเท่า (ถ้ามี)
  7. เอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา
  วิธีการสมัคร
            สามารถมาสมัครด้วยตนเอง, ส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือ E-mail มายัง 
            นางสาวสัญญา ศรีรัตนะ (สมัครงาน) 
            สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ อาคารคลังพัสดุชั้น 3 
            ซอยสาธารณสุข 6 (ภายในกระทรวงสาธารณสุข) ถนนติวานนท์ 
            ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
            โทร. 02 590 2397 โทรสาร 02 590 2385 
            E-mail address: sanya@ihpp.thaigov.net 
            สนใจข้อมูลข่าวสาร เพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กร สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.ihpp.thaigov.net
  ที่มา : สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

  ประกาศรับสมัครงาน : ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ 

            มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการแผนงานการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคมด้านสุขภาพด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยมีคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. ด้านวิชาการ
   • สามารถค้นหางานวิจัยและเอกสารทางวิชาการในแหล่งข้อมูลต่างๆ
   • สามารถทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องการงานวิจัยจากวารสารวิชาการทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ
   • สามารถลงเก็บข้อมูลภาคสนาม เก็บรวบรวมข้อมูล วางแผน ประยุกต์ใช้ ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล
  2. ด้านประสานงาน
   • สามารถวางแผนและประสานงานในเบื้องต้นของงานวิจัย รวมถึงขั้นตอนการดาเนินงาน ให้กับนักวิจัยหลัก
   • ประสานงานติดต่อเจ้าหน้าที่วิจัยภายในทีม และพื้นที่การทาวิจัย
   • สรุปรายงานการประชุม
   • รวบรวมเอกสารเพื่อจัดทารายงานทางการเงินเมื่อสิ้นสุดโครงการ
  3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายตามความเหมาะสม

  คุณสมบัติและประสบการณ์

  1. สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยปริญญาโททางด้านสาธารณสุขศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข, หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  2. มีทักษะการใช้โปรแกรมทางสถิติในระดับดี เช่น SPSS, STATA 
  3. มีพื้นฐานในการทำวิจัยด้านสุขภาพ และงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
  4. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดี (มีผลสอบคะแนน IELTS (International English Language Testing System) มากกว่า 5.0 จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 
  5. มีความรับผิดชอบสูง มีความมุ่งมั่นในการทำงาน อดทน กระตือรือร้น รักการเรียนรู้ คิดเป็นระบบ สามารถทำงานเป็นทีม และทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
  6. สามารถทำงานล่วงเวลา และออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้บ่อยโดยไม่มีข้อจำกัดหรือพันธะที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน

  อัตราเงินเดือน

            ตามอัตราเงินเดือนของมูลนิธิ และคุณสมบัติของผู้สมัคร 

  สวัสดิการ

            ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, การตรวจสุขภาพประจาปี, กองทุนสารองเลี้ยงชีพ 

  เอกสารประกอบการสมัคร

  1. ประวัติส่วนบุคคล (Resume)
  2. สำเนาวุฒิการศึกษา และผลการศึกษา (transcript)
  3. สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน
  5. ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
  6. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ IETLS, TOEFL หรือเทียบเท่า (ถ้ามี)
  7. เอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา

  วิธีการสมัคร

            สามารถมาสมัครด้วยตนเอง, ส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือ E-mail มายัง 

            นางสาวสัญญา ศรีรัตนะ (สมัครงาน) 

            สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ อาคารคลังพัสดุชั้น 3 

            ซอยสาธารณสุข 6 (ภายในกระทรวงสาธารณสุข) ถนนติวานนท์ 

            ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

            โทร. 02 590 2397 โทรสาร 02 590 2385 

            E-mail address: sanya@ihpp.thaigov.net 

   

            สนใจข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กร สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.ihpp.thaigov.net

   

  ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มกราคม 2560 

   

   

   

   

   

   

  ที่มา : สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

 • ประกาศรับสมัครงาน : ตำแหน่งนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย 
            มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ มีความประสงค์รับสมัครนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยเพื่อปฏิบัติงานใน“โครงการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพภายใต้แผนงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก (WHO-RTG CCS 2017-2021: Antimicrobial resistance)” จานวน 3 ตำแหน่ง 
  รายละเอียดโครงการ
            โครงการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพภายใต้แผนงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก (WHO-RTG CCS 2017-2021: Antimicrobial resistance) เป็นโครงการที่มีระยะเวลาในการดำเนินการ 5 ปี โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาและเสริมสร้างกระบวนการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งประเทศไทย (2560-2564) อย่างยั่งยืน โดยมีกิจกรรมในการดำเนินการหลักได้แก่ การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ และพัฒนาศักยภาพในการสร้างองค์ความรู้เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย
  คุณสมบัติ
  1. สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น แพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ
  2. สามารถทำงานล่วงเวลา และออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้โดยไม่มีข้อจากัดหรือพันธะที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
  3. มีใจรักการทำงานเพื่อสาธารณะ มีความรับผิดชอบสูง อดทน กระตือรือร้น รักการเรียนรู้คิดเป็นระบบทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  4. สามารถทำงานเป็นทีมมีมนุษย์สัมพันธ์ดีและสามารถถ่ายทอดความรู้ ให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้ช่วยนักวิจัยในทีมงาน
  5. มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
  6. มีทักษะภาษาอังกฤษในเกณฑ์ระดับดี (ผลสอบ IELST ไม่น้อยกว่า 6 ในกรณีนักวิจัย ไม่น้อยกว่า 5 ในกรณีผู้ช่วยนักวิจัยหรือเทียบเท่า)
  7. หากมีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี ในการวิจัย มีผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  1. ดำเนินการกิจกรรมในโครงการ และค้นหาเครือข่ายวิจัยเพื่อดำเนินการจ้าง หรือทำให้เกิดข้อตกลงการทาวิจัยที่เหมาะสม
  2. ประสานงานด้านวิชาการกับคณะกรรมการ นักวิชาการ หน่วยงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
  3. จัดการประชุมในรูปแบบต่างๆ เช่น ประชุมคณะกรรมการกากับโครงการ ประชุมกลุ่มย่อยประชุมสัมมนา และอื่นๆ รวมถึงการสรุปและจดบันทึกการประชุมอย่างเป็นทางการ
  4. จัดกระบวนการเผยแพร่ความรู้ และนาผลการดำเนินโครงการไปสู่นโยบาย และใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ทั้ง policy brief, website, จดหมายข่าว
  5. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
  อัตราเงินเดือน
            ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และการศึกษา 
  สวัสดิการ
            ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, การตรวจสุขภาพประจาปี, กองทุนสารองเลี้ยงชีพ 
  เอกสารประกอบการสมัคร
  1. ประวัติส่วนบุคคล (Resume)
  2. สำเนาวุฒิการศึกษา และผลการศึกษา (transcript)
  3. สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน
  5. ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
  6. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ IETLS, TOEFL หรือเทียบเท่า (ถ้ามี)
  7. เอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา
  วิธีการสมัคร
            สามารถมาสมัครด้วยตนเอง, ส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือ E-mail มายัง 
            นางสาวสัญญา ศรีรัตนะ (สมัครงาน) 
            สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ อาคารคลังพัสดุชั้น 3 
            ซอยสาธารณสุข 6 (ภายในกระทรวงสาธารณสุข) ถนนติวานนท์ 
            ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
            โทร. 02 590 2397 โทรสาร 02 590 2385 
            E-mail address: sanya@ihpp.thaigov.net 
            สนใจข้อมูลข่าวสาร เพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กร สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.ihpp.thaigov.net
  ที่มา : สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

  ประกาศรับสมัครงาน : ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ 

            มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่งผู้ประสานงาน จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานกับแผนงานการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ โดยมีคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก เช่น แหล่งทุน เครือข่ายของแผนงานฯ
  2. ดูแล ประสานงาน ตารางการนัดหมายของทีมวิจัยของแผนงานฯ
  3. ประสานงาน และจัดเตรียมกิจกรรมและงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของแผนงาน เช่น นัดหมายเชิญประชุม จัดประชุม สัมมนา ประชุมวิชาการ
  4. รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการ
  5. จัดการงานเอกสาร และจัดการฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของโครงการ เช่น เอกสารการประชุม รายงานการประชุม เอกสารในการวิจัย เป็นต้น
  6. ดูแลรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่าย การเบิกจ่ายและจัดทางบประมาณของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
  7. รวบรวมข้อมูลและช่วยประมวลวิเคราะห์ (หากจาเป็น)

  คุณสมบัติและประสบการณ์

  1. ปริญญาตรีหรือสูงกว่าสาขาการจัดการหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  2. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี ทั้งด้านการอ่าน เขียน ฟัง พูด โดยมีผลสอบคะแนน IELTS (International English Language Testing System) ไม่น้อยกว่า 5.0 หรือเทียบเท่า 
  3. มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft officeและโปรแกรมอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี 
  4. มีประสบการณ์ในการทางานประสานงานโครงการ หรือแผนงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานและสามารถทางานเป็นทีมได้ดี
  6. มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น และรักการเรียนรู้

  อัตราเงินเดือน

            ตามอัตราเงินเดือนของมูลนิธิ และคุณสมบัติของผู้สมัคร 

  สวัสดิการ

            ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, การตรวจสุขภาพประจาปี, กองทุนสารองเลี้ยงชีพ 

  เอกสารประกอบการสมัคร

  1. ประวัติส่วนบุคคล (Resume)
  2. สำเนาวุฒิการศึกษา และผลการศึกษา (transcript)
  3. สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน
  5. ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
  6. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ IETLS, TOEFL หรือเทียบเท่า (ถ้ามี)
  7. เอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา

  วิธีการสมัคร

            สามารถมาสมัครด้วยตนเอง, ส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือ E-mail มายัง 

            นางสาวสัญญา ศรีรัตนะ (สมัครงาน) 

            สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ อาคารคลังพัสดุชั้น 3 

            ซอยสาธารณสุข 6 (ภายในกระทรวงสาธารณสุข) ถนนติวานนท์ 

            ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

            โทร. 02 590 2397 โทรสาร 02 590 2385 

            E-mail address: sanya@ihpp.thaigov.net 

   

            สนใจข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กร สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.ihpp.thaigov.net

   

  ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มกราคม 2560 

   

   

   

   

   

  ที่มา : สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

 • ประกาศรับสมัครงาน : ตำแหน่งนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย 
            มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ มีความประสงค์รับสมัครนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยเพื่อปฏิบัติงานใน“โครงการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพภายใต้แผนงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก (WHO-RTG CCS 2017-2021: Antimicrobial resistance)” จานวน 3 ตำแหน่ง 
  รายละเอียดโครงการ
            โครงการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพภายใต้แผนงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก (WHO-RTG CCS 2017-2021: Antimicrobial resistance) เป็นโครงการที่มีระยะเวลาในการดำเนินการ 5 ปี โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาและเสริมสร้างกระบวนการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งประเทศไทย (2560-2564) อย่างยั่งยืน โดยมีกิจกรรมในการดำเนินการหลักได้แก่ การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ และพัฒนาศักยภาพในการสร้างองค์ความรู้เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย
  คุณสมบัติ
  1. สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น แพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ
  2. สามารถทำงานล่วงเวลา และออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้โดยไม่มีข้อจากัดหรือพันธะที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
  3. มีใจรักการทำงานเพื่อสาธารณะ มีความรับผิดชอบสูง อดทน กระตือรือร้น รักการเรียนรู้คิดเป็นระบบทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  4. สามารถทำงานเป็นทีมมีมนุษย์สัมพันธ์ดีและสามารถถ่ายทอดความรู้ ให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้ช่วยนักวิจัยในทีมงาน
  5. มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
  6. มีทักษะภาษาอังกฤษในเกณฑ์ระดับดี (ผลสอบ IELST ไม่น้อยกว่า 6 ในกรณีนักวิจัย ไม่น้อยกว่า 5 ในกรณีผู้ช่วยนักวิจัยหรือเทียบเท่า)
  7. หากมีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี ในการวิจัย มีผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  1. ดำเนินการกิจกรรมในโครงการ และค้นหาเครือข่ายวิจัยเพื่อดำเนินการจ้าง หรือทำให้เกิดข้อตกลงการทาวิจัยที่เหมาะสม
  2. ประสานงานด้านวิชาการกับคณะกรรมการ นักวิชาการ หน่วยงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
  3. จัดการประชุมในรูปแบบต่างๆ เช่น ประชุมคณะกรรมการกากับโครงการ ประชุมกลุ่มย่อยประชุมสัมมนา และอื่นๆ รวมถึงการสรุปและจดบันทึกการประชุมอย่างเป็นทางการ
  4. จัดกระบวนการเผยแพร่ความรู้ และนาผลการดำเนินโครงการไปสู่นโยบาย และใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ทั้ง policy brief, website, จดหมายข่าว
  5. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
  อัตราเงินเดือน
            ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และการศึกษา 
  สวัสดิการ
            ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, การตรวจสุขภาพประจาปี, กองทุนสารองเลี้ยงชีพ 
  เอกสารประกอบการสมัคร
  1. ประวัติส่วนบุคคล (Resume)
  2. สำเนาวุฒิการศึกษา และผลการศึกษา (transcript)
  3. สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน
  5. ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
  6. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ IETLS, TOEFL หรือเทียบเท่า (ถ้ามี)
  7. เอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา
  วิธีการสมัคร
            สามารถมาสมัครด้วยตนเอง, ส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือ E-mail มายัง 
            นางสาวสัญญา ศรีรัตนะ (สมัครงาน) 
            สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ อาคารคลังพัสดุชั้น 3 
            ซอยสาธารณสุข 6 (ภายในกระทรวงสาธารณสุข) ถนนติวานนท์ 
            ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
            โทร. 02 590 2397 โทรสาร 02 590 2385 
            E-mail address: sanya@ihpp.thaigov.net 
            สนใจข้อมูลข่าวสาร เพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กร สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.ihpp.thaigov.net
  ที่มา : สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

  ประกาศรับสมัครงาน : ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ 

            มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ มีความประสงค์รับสมัครนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยเพื่อปฏิบัติงานใน“โครงการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพภายใต้แผนงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก (WHO-RTG CCS 2017-2021: Antimicrobial resistance)” 

  รายละเอียดโครงการ

            โครงการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพภายใต้แผนงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก (WHO-RTG CCS 2017-2021: Antimicrobial resistance) เป็นโครงการที่มีระยะเวลาในการดำเนินการ 5 ปี โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาและเสริมสร้างกระบวนการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งประเทศไทย (2560-2564) อย่างยั่งยืน โดยมีกิจกรรมในการดำเนินการหลักได้แก่ การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ และพัฒนาศักยภาพในการสร้างองค์ความรู้เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย

  คุณสมบัติ

  1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชาต่างๆ หรือที่เกี่ยวข้อง
  2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรม Ms Office และโปรแกรมอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
  3. มีทักษะด้านการใช้ภาษา โดยเฉพาะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้ดี (ผลสอบ IELST ไม่น้อยกว่า 5 หรือเทียบเท่า)
  4. มีทักษะการติดต่อประสานงาน สามารถทำงานเป็นทีมมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  5. มีใจรักการทำงานเพื่อสาธารณะ มีความรับผิดชอบสูง อดทน กระตือรือร้น รักการเรียนรู้คิดเป็นระบบทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  6. หากมีประสบการณ์ด้านธุรการ เลขานุการ ประสานงานโครงการวิจัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. ปฏิบัติงานธุรการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ ระบบข้อมูล และการจัดกิจกรรมต่างๆ
  2. จัดทำบัญชี งานจัดซื้อ/จ้าง ตามข้อกำหนดของแหล่งทุน
  3. จัดการประชุมในรูปแบบต่างๆ เช่น ประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ ประชุมกลุ่มย่อยประชุมสัมมนา และอื่นๆ รวมถึงการสรุปและจดบันทึกการประชุมอย่างเป็นทางการ
  4. จัดการงานเอกสาร/การจัดการฐานข้อมูล
  5. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
  6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  อัตราเงินเดือน

            ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และการศึกษา 

  สวัสดิการ

            ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, การตรวจสุขภาพประจาปี, กองทุนสารองเลี้ยงชีพ 

  เอกสารประกอบการสมัคร

  1. ประวัติส่วนบุคคล (Resume)
  2. สำเนาวุฒิการศึกษา และผลการศึกษา (transcript)
  3. สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน
  5. ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
  6. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ IETLS, TOEFL หรือเทียบเท่า (ถ้ามี)
  7. เอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา

  วิธีการสมัคร

            สามารถมาสมัครด้วยตนเอง, ส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือ E-mail มายัง 

            นางสาวสัญญา ศรีรัตนะ (สมัครงาน) 

            สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ อาคารคลังพัสดุชั้น 3 

            ซอยสาธารณสุข 6 (ภายในกระทรวงสาธารณสุข) ถนนติวานนท์ 

            ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

            โทร. 02 590 2397 โทรสาร 02 590 2385 

            E-mail address: sanya@ihpp.thaigov.net 

   

            สนใจข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กร สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.ihpp.thaigov.net

   

   

   

   

   

  ที่มา : สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

 •  

  ประกาศรับสมัครงาน : ตำแหน่งนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย 
            มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ มีความประสงค์รับสมัครนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยเพื่อปฏิบัติงานใน“โครงการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพภายใต้แผนงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก (WHO-RTG CCS 2017-2021: Antimicrobial resistance)” จานวน 3 ตำแหน่ง 
  รายละเอียดโครงการ
            โครงการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพภายใต้แผนงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก (WHO-RTG CCS 2017-2021: Antimicrobial resistance) เป็นโครงการที่มีระยะเวลาในการดำเนินการ 5 ปี โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาและเสริมสร้างกระบวนการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งประเทศไทย (2560-2564) อย่างยั่งยืน โดยมีกิจกรรมในการดำเนินการหลักได้แก่ การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ และพัฒนาศักยภาพในการสร้างองค์ความรู้เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย
  คุณสมบัติ
  1. สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น แพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ
  2. สามารถทำงานล่วงเวลา และออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้โดยไม่มีข้อจากัดหรือพันธะที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
  3. มีใจรักการทำงานเพื่อสาธารณะ มีความรับผิดชอบสูง อดทน กระตือรือร้น รักการเรียนรู้คิดเป็นระบบทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  4. สามารถทำงานเป็นทีมมีมนุษย์สัมพันธ์ดีและสามารถถ่ายทอดความรู้ ให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้ช่วยนักวิจัยในทีมงาน
  5. มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
  6. มีทักษะภาษาอังกฤษในเกณฑ์ระดับดี (ผลสอบ IELST ไม่น้อยกว่า 6 ในกรณีนักวิจัย ไม่น้อยกว่า 5 ในกรณีผู้ช่วยนักวิจัยหรือเทียบเท่า)
  7. หากมีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี ในการวิจัย มีผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  1. ดำเนินการกิจกรรมในโครงการ และค้นหาเครือข่ายวิจัยเพื่อดำเนินการจ้าง หรือทำให้เกิดข้อตกลงการทาวิจัยที่เหมาะสม
  2. ประสานงานด้านวิชาการกับคณะกรรมการ นักวิชาการ หน่วยงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
  3. จัดการประชุมในรูปแบบต่างๆ เช่น ประชุมคณะกรรมการกากับโครงการ ประชุมกลุ่มย่อยประชุมสัมมนา และอื่นๆ รวมถึงการสรุปและจดบันทึกการประชุมอย่างเป็นทางการ
  4. จัดกระบวนการเผยแพร่ความรู้ และนาผลการดำเนินโครงการไปสู่นโยบาย และใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ทั้ง policy brief, website, จดหมายข่าว
  5. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
  อัตราเงินเดือน
            ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และการศึกษา 
  สวัสดิการ
            ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, การตรวจสุขภาพประจาปี, กองทุนสารองเลี้ยงชีพ 
  เอกสารประกอบการสมัคร
  1. ประวัติส่วนบุคคล (Resume)
  2. สำเนาวุฒิการศึกษา และผลการศึกษา (transcript)
  3. สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน
  5. ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
  6. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ IETLS, TOEFL หรือเทียบเท่า (ถ้ามี)
  7. เอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา
  วิธีการสมัคร
            สามารถมาสมัครด้วยตนเอง, ส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือ E-mail มายัง 
            นางสาวสัญญา ศรีรัตนะ (สมัครงาน) 
            สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ อาคารคลังพัสดุชั้น 3 
            ซอยสาธารณสุข 6 (ภายในกระทรวงสาธารณสุข) ถนนติวานนท์ 
            ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
            โทร. 02 590 2397 โทรสาร 02 590 2385 
            E-mail address: sanya@ihpp.thaigov.net 
            สนใจข้อมูลข่าวสาร เพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กร สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.ihpp.thaigov.net
  ที่มา : สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

  ประกาศรับสมัครงาน : ตำแหน่งนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย 

            มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ มีความประสงค์รับสมัครนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยเพื่อปฏิบัติงานใน“โครงการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพภายใต้แผนงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก (WHO-RTG CCS 2017-2021: Antimicrobial resistance)” จำนวน 3 ตำแหน่ง 

  รายละเอียดโครงการ

            โครงการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพภายใต้แผนงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก (WHO-RTG CCS 2017-2021: Antimicrobial resistance) เป็นโครงการที่มีระยะเวลาในการดำเนินการ 5 ปี โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาและเสริมสร้างกระบวนการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งประเทศไทย (2560-2564) อย่างยั่งยืน โดยมีกิจกรรมในการดำเนินการหลักได้แก่ การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ และพัฒนาศักยภาพในการสร้างองค์ความรู้เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย

  คุณสมบัติ

  1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น แพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ
  2. สามารถทำงานล่วงเวลา และออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้โดยไม่มีข้อจากัดหรือพันธะที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
  3. มีใจรักการทำงานเพื่อสาธารณะ มีความรับผิดชอบสูง อดทน กระตือรือร้น รักการเรียนรู้คิดเป็นระบบทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  4. สามารถทำงานเป็นทีมมีมนุษย์สัมพันธ์ดีและสามารถถ่ายทอดความรู้ ให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้ช่วยนักวิจัยในทีมงาน
  5. มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
  6. มีทักษะภาษาอังกฤษในเกณฑ์ระดับดี (ผลสอบ IELST ไม่น้อยกว่า 6 ในกรณีนักวิจัย ไม่น้อยกว่า 5 ในกรณีผู้ช่วยนักวิจัยหรือเทียบเท่า)
  7. หากมีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี ในการวิจัย มีผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. ดำเนินการกิจกรรมในโครงการ และค้นหาเครือข่ายวิจัยเพื่อดำเนินการจ้าง หรือทำให้เกิดข้อตกลงการทาวิจัยที่เหมาะสม
  2. ประสานงานด้านวิชาการกับคณะกรรมการ นักวิชาการ หน่วยงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
  3. จัดการประชุมในรูปแบบต่างๆ เช่น ประชุมคณะกรรมการกากับโครงการ ประชุมกลุ่มย่อยประชุมสัมมนา และอื่นๆ รวมถึงการสรุปและจดบันทึกการประชุมอย่างเป็นทางการ
  4. จัดกระบวนการเผยแพร่ความรู้ และนาผลการดำเนินโครงการไปสู่นโยบาย และใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ทั้ง policy brief, website, จดหมายข่าว
  5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  อัตราเงินเดือน

            ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และการศึกษา 

  สวัสดิการ

            ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, การตรวจสุขภาพประจาปี, กองทุนสารองเลี้ยงชีพ 

  เอกสารประกอบการสมัคร

  1. ประวัติส่วนบุคคล (Resume)
  2. สำเนาวุฒิการศึกษา และผลการศึกษา (transcript)
  3. สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน
  5. ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
  6. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ IETLS, TOEFL หรือเทียบเท่า (ถ้ามี)
  7. เอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา

  วิธีการสมัคร

            สามารถมาสมัครด้วยตนเอง, ส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือ E-mail มายัง 

            นางสาวสัญญา ศรีรัตนะ (สมัครงาน) 

            สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ อาคารคลังพัสดุชั้น 3 

            ซอยสาธารณสุข 6 (ภายในกระทรวงสาธารณสุข) ถนนติวานนท์ 

            ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

            โทร. 02 590 2397 โทรสาร 02 590 2385 

            E-mail address: sanya@ihpp.thaigov.net 

   

            สนใจข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กร สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.ihpp.thaigov.net

   

   

   

   

   

  ที่มา : สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

   

ร่วมงานกับภาคี - ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์ (Quitline1600)
 • เจ้าหน้าที่ IT 1 ตำแหน่ง
  สร้างโดย: webmaster
  8 ธันวาคม 2559
  272
   

   

  รับสมัครเจ้าหน้าที่ IT ประจำศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
  คุณสมบัติ
  - จบปริญญาตรีด้าน IT
  - มีความสามารถเกี่ยวกับการใช้งานฐานข้อมูล 
  - มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถประสานงานทางโทรศัพท์ได้ รักงานบริการ มีความรับผิดชอบ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
  - สามารถทำงานตามรอบเวลาทำการของศูนย์ที่กำหนดให้ได้
  - สามารถทำงานที่ site SM tower สนามเป้า และ site ถนนศรีอยุธยา ได้
  - สามารถเข้าร่วมประชุมต่างจังหวัดได้
  - สามารถอยู่เวรพิเศษได้ในบางวันทำงานของสัปดาห์
  หน้าที่รับผิดชอบ
  - ดูแลระบบ Call center ของศูนย์ และ ประสานงานกับบริษัทหากเกิดปัญหาระบบ
  - ช่วยเก็บข้อมูลประจำวันเพื่อทำรายงานต่างๆ
  - อธิบาย ช่วยเหลือผู้ใช้งานระบบ Call center ได้
  - ดูแลระบบฐานข้อมูลต่างๆ, Network และ อุปกรณ์ IT ของศูนย์ฯ
  - ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาได้
  วิธีการสมัคร
  - ส่ง resume ทาง e-mail
  - เข้ามาสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์ฯ ถนนศรีอยุธยา
  ช่องทางติดต่อ
  ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
  356/10 อาคารสมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ถนนศรีอยุธยา ซอย 3 เขตราชเทวี กทม.10400
  E-mail: quitline1600@hotmail.com
  โทรศัพท์: 02-245-4149-50    Fax: 02-245-4153

  รับสมัครเจ้าหน้าที่ IT ประจำศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ

   

  คุณสมบัติ

  - จบปริญญาตรีด้าน IT

  - มีความสามารถเกี่ยวกับการใช้งานฐานข้อมูล 

  - มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถประสานงานทางโทรศัพท์ได้ รักงานบริการ มีความรับผิดชอบ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

  - สามารถทำงานตามรอบเวลาทำการของศูนย์ที่กำหนดให้ได้

  - สามารถทำงานที่ site SM tower สนามเป้า และ site ถนนศรีอยุธยา ได้

  - สามารถเข้าร่วมประชุมต่างจังหวัดได้

  - สามารถอยู่เวรพิเศษได้ในบางวันทำงานของสัปดาห์

   

  หน้าที่รับผิดชอบ

  - ดูแลระบบ Call center ของศูนย์ และ ประสานงานกับบริษัทหากเกิดปัญหาระบบ

  - ช่วยเก็บข้อมูลประจำวันเพื่อทำรายงานต่างๆ

  - อธิบาย ช่วยเหลือผู้ใช้งานระบบ Call center ได้

  - ดูแลระบบฐานข้อมูลต่างๆ, Network และ อุปกรณ์ IT ของศูนย์ฯ

  - ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาได้

   

  วิธีการสมัคร

  - ส่ง resume ทาง e-mail

  - เข้ามาสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์ฯ ถนนศรีอยุธยา

   

  ช่องทางติดต่อ

  ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ

  356/10 อาคารสมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ถนนศรีอยุธยา ซอย 3 เขตราชเทวี กทม.10400

  E-mail : quitline1600@hotmail.com

  โทรศัพท์: 02-245-4149-50 Fax: 02-245-4153

   

ร่วมงานกับภาคี - ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคเหนือ
 •  

  ประกาศรับสมัครงาน 3 อัตรา
            ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคเหนือ เป็นองค์กรขนาดเล็ก ได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ทำหน้าที่สนับสนุนวิชาการและอำนวยการ บริหารจัดการเครือข่ายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ จำนวน 17 จังหวัด ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดร่วมกับ สำนัก 3 และเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 
            และมีความมุ่งหวังที่จะรับสมัคร นักวิชาการ 3 อัตรา ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 15,000-22,000 บาท (หรือตามตกลง) โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
  1. คุณสมบัติ
  1) เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี 
  2) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในทุกสาขา
  3) ประสบการณ์ในการทำงานด้านการพัฒนาชุมชนหรือพัฒนาสุขภาพไม่น้อยกว่า 2 ปี
  2. คุณลักษณะ
  1) มีเจตคติ มีมนุษย์สัมพันธ์และสอดคล้องกันการทำงานร่วมกับชุมชนมท้องถิ่น
  2) มีความยืดหยุ่นในการทำงานและสามารถปรับตัวให้เข้ากับการดำเนินงานในทุกสถานการณ์ได้
  3) มีทักษะและความสามารถในการทำวิจัยและการเขียนรายงานทางวิชาการ
  4) มีความสามารถในการประสานงานและการจัดการประชุม 
  5) สามารถทำงานล่วงเวลาและเดินทางไปต่างจังหวัดได้
  6) สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
  7) ไม่มีโรคประจำตัว
  3. บทบาทหน้าที่
  1) จัดกิจกรรมเชิงวิชาการและการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานด้านสุขภาวะชุมชน
  2) พัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมกับภาคีเครือข่ายภายใต้การสนับสนุนของสำนัก 3 สสส. ให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่ สสส.กำหนด
  3) กำกับ และติดตามการดำเนินงานโครงการภายใต้การสนับสนุนของสำนัก 3 สสส. ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้
  4) วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการดำเนินงานของโครงการเพื่อบ่งบอกผลผลิตและผลลัพธ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพเพื่อประเมินผลงานประกอบการเบิกเงินงวดของโครงการ
  5) จัดฝึกอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนงานของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เช่น การนำใช้เครื่องมือทางวิชาการ การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ การขับเคลื่อนงานประเด็นการลดปัจจัยเสี่ยงหลักและสร้างปัจจัยเสริมทางสุขภาพ
  6) ประสานงานและบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับแผนอื่นและภาคียุทธศาสตร์ของ สสส.
  7) จัดทำและเผยแพร่ผลงานที่มีคุณภาพต่อการจัดการปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยส่งเสริมสุขภาพในระดับพื้นที่และเครือข่าย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  8) บริหารและจัดการงบประมาณตามที่ได้รับมอบหมายดำเนินงาน
  9) อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายดำเนินงาน
  การรับสมัคร
  1. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
            ผู้สนใจส่งประวัติ พร้อมหลักฐานการสมัคร มาที่ lanna.cocenter@gmail.com หรือ ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคเหนือ เลขที่ 169 หมู่ 3 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 061-7057227
  2. หลักฐานที่ต้องยื่นสมัคร
  1) ประวัติส่วนบุคคลแนบรูปถ่าย
  2) สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
  3) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  5) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
  6) สำเนาใบสำคัญทหารกองเกินหรือผ่านการเกณ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
  7) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  ทั้งนี้สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้เขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย
  ผู้สนใจส่งประวัติ พร้อมหลักฐานการสมัคร 
  มาที่ lanna.cocenter@gmail.com 
  หรือ ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคเหนือ
  169 หมู่ 3 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 061-7057227
  หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 ธันวาคม 2559

  ประกาศรับสมัครงาน 3 อัตรา

            ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคเหนือ เป็นองค์กรขนาดเล็ก ได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ทำหน้าที่สนับสนุนวิชาการและอำนวยการ บริหารจัดการเครือข่ายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ จำนวน 17 จังหวัด ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดร่วมกับ สำนัก 3 และเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

           และมีความมุ่งหวังที่จะรับสมัคร นักวิชาการ 3 อัตรา ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 15,000-22,000 บาท (หรือตามตกลง) โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี 
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในทุกสาขา
  3. ประสบการณ์ในการทำงานด้านการพัฒนาชุมชนหรือพัฒนาสุขภาพไม่น้อยกว่า 2 ปี

  คุณลักษณะ

  1. มีเจตคติ มีมนุษย์สัมพันธ์และสอดคล้องกันการทำงานร่วมกับชุมชนมท้องถิ่น
  2. มีความยืดหยุ่นในการทำงานและสามารถปรับตัวให้เข้ากับการดำเนินงานในทุกสถานการณ์ได้
  3. มีทักษะและความสามารถในการทำวิจัยและการเขียนรายงานทางวิชาการ
  4. มีความสามารถในการประสานงานและการจัดการประชุม 
  5. สามารถทำงานล่วงเวลาและเดินทางไปต่างจังหวัดได้
  6. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
  7. ไม่มีโรคประจำตัว

  บทบาทหน้าที่

  1. จัดกิจกรรมเชิงวิชาการและการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานด้านสุขภาวะชุมชน
  2. พัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมกับภาคีเครือข่ายภายใต้การสนับสนุนของสำนัก 3 สสส. ให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่ สสส.กำหนด
  3. กำกับ และติดตามการดำเนินงานโครงการภายใต้การสนับสนุนของสำนัก 3 สสส. ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้
  4. วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการดำเนินงานของโครงการเพื่อบ่งบอกผลผลิตและผลลัพธ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพเพื่อประเมินผลงานประกอบการเบิกเงินงวดของโครงการ
  5. จัดฝึกอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนงานของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เช่น การนำใช้เครื่องมือทางวิชาการ การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ การขับเคลื่อนงานประเด็นการลดปัจจัยเสี่ยงหลักและสร้างปัจจัยเสริมทางสุขภาพ
  6. ประสานงานและบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับแผนอื่นและภาคียุทธศาสตร์ของ สสส.
  7. จัดทำและเผยแพร่ผลงานที่มีคุณภาพต่อการจัดการปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยส่งเสริมสุขภาพในระดับพื้นที่และเครือข่าย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  8. บริหารและจัดการงบประมาณตามที่ได้รับมอบหมายดำเนินงาน
  9. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายดำเนินงาน

  การรับสมัคร

  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

            ผู้สนใจส่งประวัติ พร้อมหลักฐานการสมัคร มาที่ lanna.cocenter@gmail.com หรือ ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคเหนือ เลขที่ 169 หมู่ 3 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 061-7057227

  หลักฐานที่ต้องยื่นสมัคร

  1. ประวัติส่วนบุคคลแนบรูปถ่าย
  2. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  5. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
  6. สำเนาใบสำคัญทหารกองเกินหรือผ่านการเกณ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
  7. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

  ทั้งนี้สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้เขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

   

  ผู้สนใจส่งประวัติ พร้อมหลักฐานการสมัคร 

  มาที่ lanna.cocenter@gmail.com 

  หรือ ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคเหนือ

  196 หมู่ 3 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 061-7057227

   

  หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 ธันวาคม 2559

   

 • เสนอโครงการออน์ไลน์ -

 ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง + ดูเพิ่มเติม

 ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง + ดูเพิ่มเติม