ร่วมงานกับเรา
ร่วมงานกับ สสส.
 •  

            สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการประสงค์จะคัดเลือกบุคลากร รุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานสร้างเสริมสุขภาพ ดังนี้
  นักสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร (Branding) จำนวน 1 ตำแหน่ง
  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
  1. ดำเนินงานด้านการสื่อสารภาพลักษณ์ขององค์กรที่ร่วมกันกำหนดไว้ให้ทุกภาคส่วน ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่  สสส. ภาคีเครือข่ายร่วมงาน สสส. ในทุกระดับให้ประจักษ์ถึงคุณค่าของงานสร้างเสริมสุขภาพและ สสส. ในด้านการทำงานรูปแบบใหม่ๆ เพื่อมุ่งประสิทธิภาพและผลลัพธ์งานสร้างเสริมสุขภาพ
  2. วางกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์แผนการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ระยะยาว ระยะสั้น ในการสื่อสารกับองค์กรและภาคีเครือข่าย เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสอดคล้องกับพันธกิจหรือประเด็นที่องค์กรต้องการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมตรงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประสานงานกับสื่อสารมวลชน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเหมาะสมของ สสส. เพื่อให้เกิดความร่วมมือและสร้างความแข็งแกร่งในการใช้สื่อสารมวลชน และสื่อต่างๆ ในการผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้
  4. ติดตามและบริหารจัดการภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กรจากสื่อภายนอกต่างๆ 
  5. ดูแลรับผิดชอบการให้บริการด้านประชาสัมพันธ์และต้อนรับองค์กร (Information) และศูนย์การให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ (Call Center)
  6. ประสานงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนให้องค์กร บรรลุภารกิจที่กำหนดไว้ 
  คุณสมบัติ
  1. สัญชาติไทย อายุระหว่าง 27 - 36 ปี 
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือโท ในสาขาสื่อสารมวลชน สื่อสารการตลาด ประชาสัมพันธ์ การบริหารภาพลักษณ์  Branding นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง
  3. มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยต้องมีประสบการณ์ในด้านภาพลักษณ์องค์กร หรือแบรนด์ดิ้ง  ไม่ต่ำกว่า 2 ปี 
  4. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานได้ในระดับดีมาก 
  5. มีความสามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป ได้ในระดับดีมาก
  6. สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
  7. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
  8. มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในกฎระเบียบ 
  9. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
  10. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ
  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**
  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**
             ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่  ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่อยู่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือ recruit@thaihealth.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชนะภัย อดิเรกศิวกุล ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 ต่อ 3106 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ FB – Thai Health Recruitment Center
  หมดเขตรับสมัครวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น

            สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการประสงค์จะคัดเลือกบุคลากร รุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานสร้างเสริมสุขภาพ ดังนี้

  นักสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร (Branding) จำนวน 1 ตำแหน่ง

  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

  1. ดำเนินงานด้านการสื่อสารภาพลักษณ์ขององค์กรที่ร่วมกันกำหนดไว้ให้ทุกภาคส่วน ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่  สสส. ภาคีเครือข่ายร่วมงาน สสส. ในทุกระดับให้ประจักษ์ถึงคุณค่าของงานสร้างเสริมสุขภาพและ สสส. ในด้านการทำงานรูปแบบใหม่ๆ เพื่อมุ่งประสิทธิภาพและผลลัพธ์งานสร้างเสริมสุขภาพ
  2. วางกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์แผนการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ระยะยาว ระยะสั้น ในการสื่อสารกับองค์กรและภาคีเครือข่าย เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสอดคล้องกับพันธกิจหรือประเด็นที่องค์กรต้องการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมตรงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประสานงานกับสื่อสารมวลชน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเหมาะสมของ สสส. เพื่อให้เกิดความร่วมมือและสร้างความแข็งแกร่งในการใช้สื่อสารมวลชน และสื่อต่างๆ ในการผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้
  4. ติดตามและบริหารจัดการภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กรจากสื่อภายนอกต่างๆ 
  5. ดูแลรับผิดชอบการให้บริการด้านประชาสัมพันธ์และต้อนรับองค์กร (Information) และศูนย์การให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ (Call Center)
  6. ประสานงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนให้องค์กร บรรลุภารกิจที่กำหนดไว้ 

  คุณสมบัติ

  1. สัญชาติไทย อายุระหว่าง 27 - 36 ปี 
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือโท ในสาขาสื่อสารมวลชน สื่อสารการตลาด ประชาสัมพันธ์ การบริหารภาพลักษณ์  Branding นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง
  3. มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยต้องมีประสบการณ์ในด้านภาพลักษณ์องค์กร หรือแบรนด์ดิ้ง ไม่ต่ำกว่า 2 ปี 
  4. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานได้ในระดับดีมาก 
  5. มีความสามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป ได้ในระดับดีมาก
  6. สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
  7. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
  8. มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในกฎระเบียบ 
  9. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
  10. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ

  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

            ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่  ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่อยู่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือ recruit@thaihealth.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชนะภัย อดิเรกศิวกุล ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 ต่อ 3106 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ FB – Thai Health Recruitment Center

  หมดเขตรับสมัครวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น

   

 • นักบริหารงานบุคคล 1 ตำแหน่ง
  สร้างโดย: webmaster
  15 มกราคม 2561
  359
   

   

            สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการประสงค์จะคัดเลือกบุคลากร รุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานสร้างเสริมสุขภาพ ดังนี้
  นักบริหารงานบุคคลชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
  ปฏิบัติงาน ในกระบวนการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการอำนวยการ ประสานงานและสนับสนุน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ในตำแหน่งต่าง ๆ ด้าน
  1. อำนวยการให้มีการจัดทำแผนกำลังคน ประจำปี เพื่อให้ทุกหน่วยงาน ได้นำข้อมูลด้านกำลังคน มาใช้ เพื่อการวางเป้าหมาย การทำงานด้านกำลังคน ในแต่ละหน่วยงาน และของฝ่ายบริหารงานบุคคล ให้สอดคล้องอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. อำนวยการและวางแผน การสรร คัดเลือก ตามแผนอัตรากำลัง ได้บุคลากรที่ตรงกับความต้องการ จากกระบวนการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พัฒนากลไกการสรรหา คัดเลือก ตลอดจนระบบการบันทึกข้อมูล การบริหารงานบุคคล เพื่อให้การทำงานและการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รับสมัคร ดำเนินกระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน ตามระเบียบพนักงาน ดำเนินการจัดจ้างและแต่งตั้งให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำลังคน
  3. ดูแลด้านการบริหารระบบฐานข้อมูลบุคลากร (HRIS) ให้มีข้อมูล ครบถ้วนเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และสามารถเรียกดูรายงานและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วน 
  4. บริหารให้พนักงานสามารถเข้าถึงและดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตนหรือการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับงานบุคลากร ผ่านระบบ ESS (employee Self service) ได้อย่างถูกต้องเต็มประสิทธิภาพ 
  5. รับผิดชอบดำเนินการและประสานให้มีการจัดทำ Position profile (บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน) และ Functional description (บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน) ให้ถูกต้อง สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร และตามเลักษณะงานที่ เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  
  6. สนับสนุนข้อมูลและปฏิบัติงานด้านการจัดทำบัญชีเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน การปรับค่าจ้าง ให้สอดคล้องกับแผนงาน งวดระยะเวลา ดำเนินการขององค์กร 
  7. วางแผนจัดการด้านการพัฒนาบุคลากรและการขับเคลื่อนการพัฒนาสายอาชีพ พัฒนาทักษะตามสมรรถนะหลัก สมรรถนะตามตำแหน่ง และภาวะผู้นำ  ตลอดจนร่วมวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับตำแหน่งงาน
  8. สนับสนุนข้อมูลและร่วมพัฒนาการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เกิดขึ้นในกระบวนการปฏิบัติงาน และประสานงานระหว่าง HRM กับ HRD ให้เกิดการสนับสนุนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
  9. ประเมินและวิเคราะห์เพื่อพัฒนาองค์กรและระบบบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  10. ประสานงานและสนับสนุนงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนให้องค์กรบรรลุภารกิจที่กำหนด
  คุณสมบัติ
  1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปี
  2. ปริญญาโท ด้านการบริหารทรัยากรบุคคล หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  3.  มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยมีประสบการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
  4. มีความสามารถในการวิเคราะห์ และการคิดเชิงระบบ
  5. ทำงานด้วยการตระหนัก รักษา ทรัพย์สิน ขององค์กรให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด
  6. มีทักษะการใช้ Software เพื่อการบริหารงานบุคคลได้เป็นอย่างดี
  7. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกได้ดี
  8. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี
  9. มีคุณสมบัติและสมรรถนะหลักของเจ้าหน้าที่ สสส. ครบถ้วน ประกอบด้วย
  • Innovative: เปิดใจกว้างรับสิ่งใหม่ ไม่หยุดยั้งที่จะเแสวงหาและเรียนรู้ เพื่อที่จะนำสิ่งต่างๆมาผสมผสานให้เกิดคุณค่าใหม่ๆขึ้นมา
  • Collective Impact: เชื่อมั่นในการสร้างความสำเร็จร่วมกัน พร้อมที่จะ น้อมรับ รับฟัง เปิดใจ เคารพในตัวผู้อื่น และพร้อมที่จะสนับสนุนและเสียสละเพื่อทีมงาน 
  • Proactive: รอบคอบ คิดวางแผนเป็นขั้นตอน โดยมองเห็นผลลัพธ์และเป้าหมายล่วงหน้า มุ่งมั่นทุ่มเทที่จะทำให้ได้ตามเป้าหมาย และไม่รีรอที่จะเริ่มต้นลงมือ
  • Sustainable: ฉันเชื่อว่า การเปลี่ยนแปลงหรือสร้างสิ่งดีๆอย่างยั่งยืนนั้น ต้องตั้นต้นที่ตนเอง คิดจะพึ่งตนเองและเปลี่ยนแปลงตนเอง เปลี่ยนแปลงกระบวนการ ระบบ พร้อมถ่ายทอดความรู้ และสร้างความเป็นเจ้าของ เพื่อให้เกิดการผลักดันอย่างยั่งยืน และอย่างต่อเนื่องและพร้อมที่จะขยายผลให้คนอื่นๆ
  • Health conscious: ใส่ใจรักษาสุขภาพและเป็นสุข ทั้งกาย ใจ จิตวิญญาณสามารถสร้างความสมดุลในการใช้ชีวิต โดยเริ่มต้นจากตนเอง และเป็นแบบอย่างที่ดีให้คนรอบข้างได้
  • Public Mind:  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และพร้อมสละตนเองเพื่อสร้างสิ่งที่ดีขึ้น
  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**
  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**
             ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่  ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่อยู่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือส่งมาที่อีเมล recruit@thaihealth.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชนะภัย อดิเรกศิวกุล ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครงานได้ที่ FB – Thai Health Recruitment Center
  หมดเขตรับสมัครวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น

            สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการประสงค์จะคัดเลือกบุคลากร รุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานสร้างเสริมสุขภาพ ดังนี้

  นักบริหารงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา

  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

            ปฏิบัติงาน ในกระบวนการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการอำนวยการ ประสานงานและสนับสนุน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ในตำแหน่งต่าง ๆ ด้าน

  1. อำนวยการให้มีการจัดทำแผนกำลังคน ประจำปี เพื่อให้ทุกหน่วยงาน ได้นำข้อมูลด้านกำลังคน มาใช้ เพื่อการวางเป้าหมาย การทำงานด้านกำลังคน ในแต่ละหน่วยงาน และของฝ่ายบริหารงานบุคคล ให้สอดคล้องอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. อำนวยการและวางแผน การสรร คัดเลือก ตามแผนอัตรากำลัง ได้บุคลากรที่ตรงกับความต้องการ จากกระบวนการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พัฒนากลไกการสรรหา คัดเลือก ตลอดจนระบบการบันทึกข้อมูล การบริหารงานบุคคล เพื่อให้การทำงานและการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รับสมัคร ดำเนินกระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน ตามระเบียบพนักงาน ดำเนินการจัดจ้างและแต่งตั้งให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำลังคน
  3. ดูแลด้านการบริหารระบบฐานข้อมูลบุคลากร (HRIS) ให้มีข้อมูล ครบถ้วนเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และสามารถเรียกดูรายงานและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วน 
  4. บริหารให้พนักงานสามารถเข้าถึงและดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตนหรือการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับงานบุคลากร ผ่านระบบ ESS (employee Self service) ได้อย่างถูกต้องเต็มประสิทธิภาพ 
  5. รับผิดชอบดำเนินการและประสานให้มีการจัดทำ Position profile (บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน) และ Functional description (บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน) ให้ถูกต้อง สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร และตามเลักษณะงานที่ เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  
  6. สนับสนุนข้อมูลและปฏิบัติงานด้านการจัดทำบัญชีเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน การปรับค่าจ้าง ให้สอดคล้องกับแผนงาน งวดระยะเวลา ดำเนินการขององค์กร 
  7. วางแผนจัดการด้านการพัฒนาบุคลากรและการขับเคลื่อนการพัฒนาสายอาชีพ พัฒนาทักษะตามสมรรถนะหลัก สมรรถนะตามตำแหน่ง และภาวะผู้นำ  ตลอดจนร่วมวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับตำแหน่งงาน
  8. สนับสนุนข้อมูลและร่วมพัฒนาการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เกิดขึ้นในกระบวนการปฏิบัติงาน และประสานงานระหว่าง HRM กับ HRD ให้เกิดการสนับสนุนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
  9. ประเมินและวิเคราะห์เพื่อพัฒนาองค์กรและระบบบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  10. ประสานงานและสนับสนุนงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนให้องค์กรบรรลุภารกิจที่กำหนด

  คุณสมบัติ

  1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปี
  2. ปริญญาโท ด้านการบริหารทรัยากรบุคคล หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  3. มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยมีประสบการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
  4. มีความสามารถในการวิเคราะห์ และการคิดเชิงระบบ
  5. ทำงานด้วยการตระหนัก รักษา ทรัพย์สิน ขององค์กรให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด
  6. มีทักษะการใช้ Software เพื่อการบริหารงานบุคคลได้เป็นอย่างดี
  7. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกได้ดี
  8. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี
  9. มีคุณสมบัติและสมรรถนะหลักของเจ้าหน้าที่ สสส. ครบถ้วน ประกอบด้วย
   • Innovative: เปิดใจกว้างรับสิ่งใหม่ ไม่หยุดยั้งที่จะเแสวงหาและเรียนรู้ เพื่อที่จะนำสิ่งต่างๆมาผสมผสานให้เกิดคุณค่าใหม่ๆขึ้นมา
   • Collective Impact: เชื่อมั่นในการสร้างความสำเร็จร่วมกัน พร้อมที่จะ น้อมรับ รับฟัง เปิดใจ เคารพในตัวผู้อื่น และพร้อมที่จะสนับสนุนและเสียสละเพื่อทีมงาน
   • Proactive: รอบคอบ คิดวางแผนเป็นขั้นตอน โดยมองเห็นผลลัพธ์และเป้าหมายล่วงหน้า มุ่งมั่นทุ่มเทที่จะทำให้ได้ตามเป้าหมาย และไม่รีรอที่จะเริ่มต้นลงมือ
   • Sustainable: ฉันเชื่อว่า การเปลี่ยนแปลงหรือสร้างสิ่งดีๆอย่างยั่งยืนนั้น ต้องตั้นต้นที่ตนเอง คิดจะพึ่งตนเองและเปลี่ยนแปลงตนเอง เปลี่ยนแปลงกระบวนการ ระบบ พร้อมถ่ายทอดความรู้ และสร้างความเป็นเจ้าของ เพื่อให้เกิดการผลักดันอย่างยั่งยืน และอย่างต่อเนื่องและพร้อมที่จะขยายผลให้คนอื่นๆ
   • Health conscious: ใส่ใจรักษาสุขภาพและเป็นสุข ทั้งกาย ใจ จิตวิญญาณสามารถสร้างความสมดุลในการใช้ชีวิต โดยเริ่มต้นจากตนเอง และเป็นแบบอย่างที่ดีให้คนรอบข้างได้
   • Public Mind:  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และพร้อมสละตนเองเพื่อสร้างสิ่งที่ดีขึ้น

  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

             ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่  ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่อยู่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือส่งมาที่อีเมล recruit@thaihealth.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชนะภัย อดิเรกศิวกุล ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครงานได้ที่ FB – Thai Health Recruitment Center

   

  หมดเขตรับสมัครวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น

   

 • นักวิเทศสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง
  สร้างโดย: webmaster
  15 มกราคม 2561
  362
   

   

            สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการประสงค์จะคัดเลือกบุคลากร รุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานสร้างเสริมสุขภาพ ดังนี้
  นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ 
  1. บริหารฐานข้อมูลขององค์กรและภาคีเครือข่ายในต่างประเทศที่สนับสนุนกับงาน สสส. 
  2. รวบรวมและจัดการฐานข้อมูลภาคีเครือข่ายนานาชาติ ให้เป็นปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถนำความรู้มาวิเคราะห์ หาความเชื่อมโยงกับแผน/สำนักเชิงรุกใน สสส. ออกแบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลให้เหมาะสมกับความต้องการพัฒนายุทธศาสตร์ของสำนักเชิงรุกใน สสส. ได้อย่างเป็นระบบ
  3. ประสานงานและนำโอกาสในการยกระดับงานสู่สากลให้กับสำนักเชิงรุกใน สสส. โดยการวิเคราะห์ สอบถาม เชื่อมโยงงานและกลุ่มภาคีที่เกี่ยวข้อง ตามปัจจัยเสี่ยง หรือตามพื้นที่ และนำเสนอต่อสำนักต่างๆ อยู่เสมอ 
  4. สร้างเครือข่ายต่างประเทศ ส่งเสริมความเข้าใจและความสัมพันธ์ภาคีเครือข่าย 
  5. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับภาคีในต่างประเทศ สร้างความเข้าใจ เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือในอนาคต 
  6. เป็นตัวกลางในการวางแผนภาพรวมแผนงาน  กิจกรรม การประสาน และดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ เพื่อการร่วมมือกัน ทั้งการสื่อสาร การเยี่ยมชม การสร้างความร่วมมือในระดับนานาชาติ ที่สอดคล้องกับเครือข่ายแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความร่วมมือ ความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และกับงาน สสส.
  7. ออกแบบ พัฒนา งานวิเทศสัมพันธ์กับภาคีและเครือข่ายเป้าหมาย ในการทำ Collaboration Project การจัดประชุมสัมมนา การประชุมนานาชาติ และการประชาสัมพันธ์ สื่อสาร ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การเป็นผู้ประสานงานในโครงการความร่วมมือระหว่าง สสส. กับองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออก-ใต้ (WHO-SEARO)  
  8. ให้คำปรึกษา ชี้แจง และตอบปัญหาด้านงานต่างประเทศแก่ผู้สนใจที่ติดต่อเข้ามา (Correspondence) ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กร และประสานกับสำนักที่เกี่ยวข้อง
  9. พัฒนา จัดการความรู้ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ และแนวปฏิบัติ ด้านวิเทศสัมพันธ์ 
  10. พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการสร้างเสริมสุขภาพระดับสากลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ สสส. และเผยแพร่สู่นานาชาติ
  11. นำองค์ความรู้ของภาคีในต่างประเทศ ทั้งนโยบาย แนวทาง กิจกรรม และแผนการต่างๆที่อาจเป็นประโยชน์ต่อ สสส. มาเผยแพร่เป็นฐานข้อมูลภายใน สสส. และนำมาใช้ในการพัฒนางานต่างๆ
  12. เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงข้อมูล และองค์ความรู้ สสส. ให้กับนานาชาติ  ส่งเสริมเป้าหมายของสำนักและ สสส. พัฒนา นำเสนอกิจกรรมใหม่ๆ ที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง
  13. ออกแบบการสื่อสารและแผนงานการประชาสัมพันธ์งานวิเทศสัมพันธ์ สสส.
  14. ออกแบบ พัฒนาแผนด้านการสื่อสารของงานวิเทศสัมพันธ์ ในช่องทางสื่อสารต่างๆ กับภาคีเครือข่ายเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ 
  15. ดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และจัดทำสื่อและสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ต่างๆ 
  16. รวบรวมและรายงานข้อมูลความก้าวหน้าการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ การจัดประชุมที่เกี่ยวข้อง และผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการการตลาด และการสื่อสารต่อ สสส. อย่างสม่ำเสมอ
  17. สนับสนุนและอำนวยความสะดวกการเดินทางไปต่างประเทศ ให้แก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้ทรงคุณวุฒิ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแนวทางการเดินทางไปต่างประเทศขององค์กร 
  18. ออกแบบ ประสานงาน และบริหารจัดการ การรับคณะศึกษาดูงานจากต่างประเทศอย่างเป็นระบบ และ ตอบสนองวัตถุประสงค์ขององค์กร
  19. งานบริหารจัดการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากนักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษและผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคีและวิเทศสัมพันธ์
  คุณสมบัติ
  1. สัญชาติไทย อายุระหว่าง 27-40 ปี 
  2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท ในสาขาใดสาขาหนึ่ง หากสำเร็จการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานสร้างเสริมสุขภาพ หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือการใช้ภาษาต่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มีประสบการณ์การทำงานในด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์ความรู้ และด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ รวมถึงการประสานงานกับบุคคล หน่วยงาน องค์กรหลายภาคส่วน อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันวิชาการ หรือภาคประชาสังคม ทั้งในและนอกประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
  4. มีทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดีมาก 
  5. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา สังเคราะห์ข้อมูล สรุปผล และสื่อสารรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
  6. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office และ การใช้ช่องทางการสื่อสารสมัยใหม่แบบต่างๆ เช่น Internet, email, social network เป็นอย่างดี
  7. สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
  8. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
  9. มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในกฎระเบียบ 
  10. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
  11. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ
  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**
  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**
             ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่  ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่อยู่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือ recruit@thaihealth.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชนะภัย อดิเรกศิวกุล ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ FB – Thai Health Recruitment Center
  หมดเขตรับสมัครวันที่ 29 มกราคม 2561
  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น

            สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการประสงค์จะคัดเลือกบุคลากร รุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานสร้างเสริมสุขภาพ ดังนี้

  นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ 

   

  1. บริหารฐานข้อมูลขององค์กรและภาคีเครือข่ายในต่างประเทศที่สนับสนุนกับงาน สสส. 
  2. รวบรวมและจัดการฐานข้อมูลภาคีเครือข่ายนานาชาติ ให้เป็นปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถนำความรู้มาวิเคราะห์ หาความเชื่อมโยงกับแผน/สำนักเชิงรุกใน สสส. ออกแบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลให้เหมาะสมกับความต้องการพัฒนายุทธศาสตร์ของสำนักเชิงรุกใน สสส. ได้อย่างเป็นระบบ
  3. ประสานงานและนำโอกาสในการยกระดับงานสู่สากลให้กับสำนักเชิงรุกใน สสส. โดยการวิเคราะห์ สอบถาม เชื่อมโยงงานและกลุ่มภาคีที่เกี่ยวข้อง ตามปัจจัยเสี่ยง หรือตามพื้นที่ และนำเสนอต่อสำนักต่างๆ อยู่เสมอ 
  4. สร้างเครือข่ายต่างประเทศ ส่งเสริมความเข้าใจและความสัมพันธ์ภาคีเครือข่าย 
  5. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับภาคีในต่างประเทศ สร้างความเข้าใจ เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือในอนาคต 
  6. เป็นตัวกลางในการวางแผนภาพรวมแผนงาน  กิจกรรม การประสาน และดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ เพื่อการร่วมมือกัน ทั้งการสื่อสาร การเยี่ยมชม การสร้างความร่วมมือในระดับนานาชาติ ที่สอดคล้องกับเครือข่ายแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความร่วมมือ ความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และกับงาน สสส.
  7. ออกแบบ พัฒนา งานวิเทศสัมพันธ์กับภาคีและเครือข่ายเป้าหมาย ในการทำ Collaboration Project การจัดประชุมสัมมนา การประชุมนานาชาติ และการประชาสัมพันธ์ สื่อสาร ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การเป็นผู้ประสานงานในโครงการความร่วมมือระหว่าง สสส. กับองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออก-ใต้ (WHO-SEARO)  
  8. ให้คำปรึกษา ชี้แจง และตอบปัญหาด้านงานต่างประเทศแก่ผู้สนใจที่ติดต่อเข้ามา (Correspondence) ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กร และประสานกับสำนักที่เกี่ยวข้อง
  9. พัฒนา จัดการความรู้ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ และแนวปฏิบัติ ด้านวิเทศสัมพันธ์ 
  10. พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการสร้างเสริมสุขภาพระดับสากลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ สสส. และเผยแพร่สู่นานาชาติ
  11. นำองค์ความรู้ของภาคีในต่างประเทศ ทั้งนโยบาย แนวทาง กิจกรรม และแผนการต่างๆที่อาจเป็นประโยชน์ต่อ สสส. มาเผยแพร่เป็นฐานข้อมูลภายใน สสส. และนำมาใช้ในการพัฒนางานต่างๆ
  12. เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงข้อมูล และองค์ความรู้ สสส. ให้กับนานาชาติ  ส่งเสริมเป้าหมายของสำนักและ สสส. พัฒนา นำเสนอกิจกรรมใหม่ๆ ที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง
  13. ออกแบบการสื่อสารและแผนงานการประชาสัมพันธ์งานวิเทศสัมพันธ์ สสส.
  14. ออกแบบ พัฒนาแผนด้านการสื่อสารของงานวิเทศสัมพันธ์ ในช่องทางสื่อสารต่างๆ กับภาคีเครือข่ายเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ 
  15. ดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และจัดทำสื่อและสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ต่างๆ 
  16. รวบรวมและรายงานข้อมูลความก้าวหน้าการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ การจัดประชุมที่เกี่ยวข้อง และผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการการตลาด และการสื่อสารต่อ สสส. อย่างสม่ำเสมอ
  17. สนับสนุนและอำนวยความสะดวกการเดินทางไปต่างประเทศ ให้แก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้ทรงคุณวุฒิ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแนวทางการเดินทางไปต่างประเทศขององค์กร 
  18. ออกแบบ ประสานงาน และบริหารจัดการ การรับคณะศึกษาดูงานจากต่างประเทศอย่างเป็นระบบ และ ตอบสนองวัตถุประสงค์ขององค์กร
  19. งานบริหารจัดการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากนักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษและผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคีและวิเทศสัมพันธ์

   

  คุณสมบัติ

  1. สัญชาติไทย อายุระหว่าง 27-40 ปี 
  2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท ในสาขาใดสาขาหนึ่ง หากสำเร็จการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานสร้างเสริมสุขภาพ หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือการใช้ภาษาต่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มีประสบการณ์การทำงานในด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์ความรู้ และด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ รวมถึงการประสานงานกับบุคคล หน่วยงาน องค์กรหลายภาคส่วน อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันวิชาการ หรือภาคประชาสังคม ทั้งในและนอกประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
  4. มีทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดีมาก 
  5. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา สังเคราะห์ข้อมูล สรุปผล และสื่อสารรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
  6. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office และ การใช้ช่องทางการสื่อสารสมัยใหม่แบบต่างๆ เช่น Internet, email, social network เป็นอย่างดี
  7. สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
  8. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
  9. มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในกฎระเบียบ 
  10. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
  11. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ

  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

            ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่  ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่อยู่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือ recruit@thaihealth.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชนะภัย อดิเรกศิวกุล ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ FB – Thai Health Recruitment Center

   

  หมดเขตรับสมัครวันที่ 29 มกราคม 2561

  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น

   

 •  

            สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการประสงค์จะคัดเลือกบุคลากร รุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานสร้างเสริมสุขภาพ ดังนี้
  นักวิเคราะห์และบริหารโครงการ จำนวน 1 อัตรา 
  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ 
  1. ดูแลรับผิดชอบและบริหารแผนงาน/โครงการ ตั้งแต่การพัฒนา วิเคราะห์ วางแผน ติดตามสนับสนุนแผนงาน/โครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
  2. บริหารงบประมาณของแผนงาน/โครงการหรืองานที่ได้รับมอบหมาย โดยประมาณการงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  3. บริหารจัดการประชุมเพื่อพัฒนาให้เกิดแผนงาน/โครงการสร้างเสริมสุขภาวะ
  4. ประสานและจัดกิจกรรมต่างๆ กับภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี เชื่อมโยง และผลักดันไปสู่เป้าหมายของแผน/แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะ
  5. สื่อสาร สร้างความเข้าใจในแผนงาน/โครงการสร้างเสริมสุขภาวะ ตลอดจนสามารถอธิบายได้ถึงประเด็นสุขภาวะทางสังคมที่ตนเองรับผิดชอบไปยังผู้เกี่ยวข้อง
  6. สร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบ สสส. ตาม Core Value ทั้ง 6 คือ Innovative, Proactive, Collective Impact, Sustainable, Health Conscious และ Public Mind
  7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนัก
  คุณสมบัติ
  1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปี
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาโท  ในสาขาใดสาขาหนึ่ง หากสำเร็จการศึกษาด้านสาธารณสุข/การส่งเสริมสุขภาพ/สุขภาพ/สังคมศาสตร์/รัฐศาสตร์/สิ่งแวดล้อม/พัฒนาชุมชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการ ประสานงานเครือข่ายภาคี ไม่ต่ำกว่า 3 ปี 
  4. มีความสามารถคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง สรุปประเด็น และสรุปการประชุม
  5. มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ได้ในระดับดีมาก (Word, Excel, Power Point)
  6. มีทักษะในการสื่อสารและเขียนภาษาไทยดีมาก และใช้ภาษาอังกฤษได้พอใช้-ดี
  7. สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง
  8. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันในหลายรูปแบบ รองรับการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองได้ทันที
  9. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
  10. มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในกฎระเบียบ 
  11. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
  12. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ 
  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**
  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**
             ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่  ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่อยู่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือส่งมาที่อีเมล recruit@thaihealth.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชนะภัย อดิเรกศิวกุล ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครงานได้ที่ FB – Thai Health Recruitment Center
  หมดเขตรับสมัครวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น

            สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการประสงค์จะคัดเลือกบุคลากร รุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานสร้างเสริมสุขภาพ ดังนี้

  นักวิเคราะห์และบริหารโครงการ จำนวน 1 อัตรา 

  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

  1. ดูแลรับผิดชอบและบริหารแผนงาน/โครงการ ตั้งแต่การพัฒนา วิเคราะห์ วางแผน ติดตามสนับสนุนแผนงาน/โครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
  2. บริหารงบประมาณของแผนงาน/โครงการหรืองานที่ได้รับมอบหมาย โดยประมาณการงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  3. บริหารจัดการประชุมเพื่อพัฒนาให้เกิดแผนงาน/โครงการสร้างเสริมสุขภาวะ
  4. ประสานและจัดกิจกรรมต่างๆ กับภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี เชื่อมโยง และผลักดันไปสู่เป้าหมายของแผน/แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะ
  5. สื่อสาร สร้างความเข้าใจในแผนงาน/โครงการสร้างเสริมสุขภาวะ ตลอดจนสามารถอธิบายได้ถึงประเด็นสุขภาวะทางสังคมที่ตนเองรับผิดชอบไปยังผู้เกี่ยวข้อง
  6. สร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบ สสส. ตาม Core Value ทั้ง 6 คือ Innovative, Proactive, Collective Impact, Sustainable, Health Conscious และ Public Mind
  7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนัก

  คุณสมบัติ

  1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปี
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาโท  ในสาขาใดสาขาหนึ่ง หากสำเร็จการศึกษาด้านสาธารณสุข/การส่งเสริมสุขภาพ/สุขภาพ/สังคมศาสตร์/รัฐศาสตร์/สิ่งแวดล้อม/พัฒนาชุมชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการ ประสานงานเครือข่ายภาคี ไม่ต่ำกว่า 3 ปี 
  4. มีความสามารถคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง สรุปประเด็น และสรุปการประชุม
  5. มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ได้ในระดับดีมาก (Word, Excel, Power Point)
  6. มีทักษะในการสื่อสารและเขียนภาษาไทยดีมาก และใช้ภาษาอังกฤษได้พอใช้-ดี
  7. สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง
  8. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันในหลายรูปแบบ รองรับการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองได้ทันที
  9. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
  10. มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในกฎระเบียบ 
  11. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
  12. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ 

  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

             ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่  ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่อยู่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือส่งมาที่อีเมล recruit@thaihealth.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชนะภัย อดิเรกศิวกุล ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครงานได้ที่ FB – Thai Health Recruitment Center

   

  หมดเขตรับสมัครวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น

   

ร่วมงานกับภาคี - แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
 •  

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายรณรงค์สื่อสาร จำนวน 1 อัตรา
  ลักษณะงาน : ประจำ
  สถานที่ปฏิบัติงาน : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน (เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร)
  คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
  1. เพศชาย หรือ หญิง 
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขานิเทศศิลป์ กราฟฟิคดีไซน์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆ 
  ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 - 2 ปีขึ้นไปในด้านการประสานจัดประชุมสัมมนา – พัฒนาบุคคลากรภายในร่วมกับผู้ประสานงาน และการรายงานข่าว 
  4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีวินัย มีปฏิภาณไหวพริบ กระตือรือร้น รักการเรียนรู้ ทำงานเป็นทีม มีความละเอียดรอบคอบ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
  5. มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆ เป็นอย่างดี Adobe Photoshop , Illustrator , Word, Excel , Power point , Internet หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  6. มีทักษะในงานสื่อสารและงานออกแบบสื่อ
  7. ประสานการจัดพิมพ์หนังสือ สื่ออ่าน สื่อการอ่านของแผนงานฯ และอื่นๆ
  8. มีความสามารถในการจัดกิจกรรมสื่อสารรณรงค์ และมีแนวทาง – ความสามารถในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก และงานระดมทุน
  9. ประสานการจัดประชุม/การนัดหมายตามที่ผู้จัดการแผนงานฯ มอบหมาย
  10. จัดทำรายงานประจำเดือน รายงานส่วนที่เกี่ยวข้อง
  11. สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ ตรงต่อเวลา และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เกี่ยวกับการออกแบบและเทคโนโลยีต่างๆ
  12. สามารถลงพื้นที่ต่างจังหวัดทุกภาค / ทำงานวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ได้
  13. สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  คุณสมบัติเพิ่มเติม :
  - มีความรู้ ความเชี่ยวชาญงานคอมพิวเตอร์ (Microsoft office,เช่น งาน Power point เป็นต้น ),งานผลิตหนังสือ,งานจัดประชุม,งานสัมมนา  และการประสานงาน
  - สามารถทำงานในวันหยุด ออกต่างจังหวัด โดยเฉพาะ พื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  ตามภารกิจงาน
  สวัสดิการ : ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ ประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี ฯลฯ
  วิธีการสมัคร :  
  ส่งใบสมัครและแนบเอกสารการสมัครงาน พร้อมเขียนแนะนำตนเองและความพร้อมของการร่วมงานสร้างวัฒนธรรมการอ่าน รวมถึงแนวทางการสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในสังคมไทย 
  (งานเขียน 1 หน้ากระดาษ A 4)  และส่งมายัง E-Mail : happy2reading@gmail.com  หรือส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์หรือสมัครด้วยตนเอง หมดเขตรับสมัครวันที่ 16 มกราคม 2561
  ติดต่อ : 
  หทัยรัตน์  พันตาวงษ์   แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
  424 หมู่บ้านเงาไม้ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 67 แยก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์
  แขวง/เขตบาง  พลัด กรุงเทพฯ 10700 
  โทรศัพท์ : 02-4244616-7 โทรสาร : 02–8811877 มือถือ : 089-4487730
  ที่มา : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายรณรงค์สื่อสาร จำนวน 1 อัตรา

  ลักษณะงาน : ประจำ

  สถานที่ปฏิบัติงาน : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน (เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร)

  คุณสมบัติผู้สมัครงาน :

  1. เพศชาย หรือ หญิง 
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขานิเทศศิลป์ กราฟฟิคดีไซน์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 - 2 ปีขึ้นไปในด้านการประสานจัดประชุมสัมมนา – พัฒนาบุคคลากรภายในร่วมกับผู้ประสานงาน และการรายงานข่าว 
  4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีวินัย มีปฏิภาณไหวพริบ กระตือรือร้น รักการเรียนรู้ ทำงานเป็นทีม มีความละเอียดรอบคอบ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
  5. มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆ เป็นอย่างดี Adobe Photoshop , Illustrator , Word, Excel , Power point , Internet หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  6. มีทักษะในงานสื่อสารและงานออกแบบสื่อ
  7. ประสานการจัดพิมพ์หนังสือ สื่ออ่าน สื่อการอ่านของแผนงานฯ และอื่นๆ
  8. มีความสามารถในการจัดกิจกรรมสื่อสารรณรงค์ และมีแนวทาง – ความสามารถในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก และงานระดมทุน
  9. ประสานการจัดประชุม/การนัดหมายตามที่ผู้จัดการแผนงานฯ มอบหมาย
  10. จัดทำรายงานประจำเดือน รายงานส่วนที่เกี่ยวข้อง
  11. สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ ตรงต่อเวลา และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เกี่ยวกับการออกแบบและเทคโนโลยีต่างๆ
  12. สามารถลงพื้นที่ต่างจังหวัดทุกภาค / ทำงานวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ได้
  13. สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  คุณสมบัติเพิ่มเติม :

  • มีความรู้ ความเชี่ยวชาญงานคอมพิวเตอร์ (Microsoft office,เช่น งาน Power point เป็นต้น ), งานผลิตหนังสือ, งานจัดประชุม, งานสัมมนา  และการประสานงาน
  • สามารถทำงานในวันหยุด ออกต่างจังหวัด โดยเฉพาะ พื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามภารกิจงาน

  สวัสดิการ : ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ ประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี ฯลฯ

  วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครและแนบเอกสารการสมัครงาน พร้อมเขียนแนะนำตนเองและความพร้อมของการร่วมงานสร้างวัฒนธรรมการอ่าน รวมถึงแนวทางการสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในสังคมไทย 

            (งานเขียน 1 หน้ากระดาษ A 4)  และส่งมายัง E-Mail : happy2reading@gmail.com  หรือส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์หรือสมัครด้วยตนเอง

  หมดเขตรับสมัครวันที่ 16 มกราคม 2561

  ติดต่อ : 

  หทัยรัตน์  พันตาวงษ์

  แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

  424 หมู่บ้านเงาไม้ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 67 แยก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์

  แขวง/เขตบาง  พลัด กรุงเทพฯ 10700 

  โทรศัพท์ : 02-4244616-7 โทรสาร : 02–8811877 มือถือ : 089-4487730

   

   

   

   

   

  ที่มา : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

   

 • การเงิน - ธุรการ 1 ตำแหน่ง
  สร้างโดย: webmaster
  31 ตุลาคม 2560
  1K
   

   

  ตำแหน่ง : การเงิน – ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
  ลักษณะงาน:ประจำ
  รายละเอียดงาน: ดูแลรับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินภายในสำนักงานฯ ดูแลเงินสดย่อย จัดทำใบยืม – ใบคืนเงินทดลองจ่าย ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน
  สถานที่ปฏิบัติงาน: มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน (กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด)
  คุณสมบัติผู้สมัครงาน:
  1.       เพศชาย หรือ หญิง อายุ 20 - 30 ปี
  2.       วุฒิการศึกษา ปวช. – ป.ตรี สาขาการเงิน หรือที่เกี่ยวข้อง
  3.       ถ้ามีประสบการณ์ด้านการเงิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4.       มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีปฏิภาณไหวพริบ กระตือรือร้น รักการเรียนรู้ ทำงานเป็นทีม มีความละเอียดรอบคอบ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
  5.       มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆ เป็นอย่างดี Word,Excel,Internet
  6.       สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  7.       สะดวกในการเดินทางมาทำงาน
  8.       สามารถลงพื้นที่ตรวจงานพื้นที่ต่างจังหวัด (บางครั้ง) / ทำงานวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ได้ (เฉพาะจัดกิจกรรม)
  9.       มีข้าราชการ / บุคคลน่าเชื่อถือ ค้ำประกัน
  สวัสดิการ:ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ ประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี
  โปรดส่งหลักฐานและข้อเขียนเพิ่มเติม ดังนี้(งานเขียน 1 หน้ากระดาษ A 4) 
  1. แนะนำตนเองและความพร้อมของการร่วมงานสร้างวัฒนธรรมการอ่าน
  ส่งใบสมัครมายังEmail : happy2reading@gmail.com หมดเขตรับสมัครวันที่ 22ธันวาคม 2560
   
  ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ /_file/files/ใบสมัครตำแน่งบัญชี.pdf

  ตำแหน่ง : การเงิน – ธุรการ จำนวน 1 อัตรา

  ลักษณะงาน : ประจำ

  รายละเอียดงาน : ดูแลรับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินภายในสำนักงานฯ ดูแลเงินสดย่อย จัดทำใบยืม – ใบคืนเงินทดลองจ่าย ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน

  สถานที่ปฏิบัติงาน : มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน (กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด)

  คุณสมบัติผู้สมัครงาน :

  1. เพศชาย หรือ หญิง อายุ 20 - 30 ปี
  2. วุฒิการศึกษา ปวช. – ป.ตรี สาขาการเงิน หรือที่เกี่ยวข้อง
  3. ถ้ามีประสบการณ์ด้านการเงิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีปฏิภาณไหวพริบ กระตือรือร้น รักการเรียนรู้ ทำงานเป็นทีม มีความละเอียดรอบคอบ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
  5. มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆ เป็นอย่างดี Word,Excel,Internet
  6. สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. สะดวกในการเดินทางมาทำงาน
  8. สามารถลงพื้นที่ตรวจงานพื้นที่ต่างจังหวัด (บางครั้ง) / ทำงานวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ได้ (เฉพาะจัดกิจกรรม)
  9. มีข้าราชการ / บุคคลน่าเชื่อถือ ค้ำประกัน

  สวัสดิการ : ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ ประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี

   

  โปรดส่งหลักฐานและข้อเขียนเพิ่มเติม ดังนี้ (งานเขียน 1 หน้ากระดาษ A4) 

  1. แนะนำตนเองและความพร้อมของการร่วมงานสร้างวัฒนธรรมการอ่าน

  ส่งใบสมัครมายังEmail : happy2reading@gmail.com

   

  หมดเขตรับสมัครวันที่ 22 ธันวาคม 2560

   

  ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ใบสมัครตำแน่งบัญชี.pdf

   

ร่วมงานกับภาคี - ทีมเว็บไซต์ สสส.
 • ประกาศรับสมัครงาน
  เจ้าหน้าที่ประจำทีมเว็บไซต์ สสส. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เขียนบทและมัลติมีเดีย
   
  หน้าที่หลัก
  รับผิดชอบงานมัลติมีเดียทั้งหมด อาทิ เขียนสคริปต์ ถ่ายทำวีดิโอ กราฟฟิก ภาพประกอบ ตัดต่อ ถ่ายภาพ เป็นต้น
   
  คุณสมบัติ
  • อายุไม่เกิน 30 ปี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
  • มีความชำนาญในการเขียนสคริปต์-ผลิตวิดีโอ-ตัดต่อ-ถ่ายภาพได้
  • มีทักษะในการใช้โปรแกรมตัดต่อและแต่งภาพ เช่น Premiere Pro, Affter effect, Photoshop และ illustrator ได้ดี
  • มีทักษะในการวาดภาพการ์ตูน หรือภาพประกอบได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความมุ่งมั่น อดทน ขยัน รับผิดชอบ และตรงเวลา
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  • สามารถออกไปทำงานต่างจังหวัดและนอกสถานที่ได้
  • มีความขยัน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ตั้งใจทำงานที่ตนเองรับผิดชอบ และยินดีช่วยเหลืองานของผู้ร่วมงาน เป็นมิตรกับผู้อื่น พร้อมสู้งานหนักในเวลาที่บริษัทต้องรับงานหนักและเร่งด่วน
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดีสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี
  • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
  • ผู้ที่ไม่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถเริ่มงานได้ทันที
   
  สนใจกรุณาส่งใบสมัครมาที่
  อีเมล์ webmaster@thaihealth.or.th
  หรือเข้าสมัครด้วยตนเอง/ส่งเอกสาร มาที่
  ทีมเว็บไซต์ สสส. อาคารกริต เลขที่ 1032/1-5 ชั้น 4
  ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  โทร. 02-679-7766

  ประกาศรับสมัครงาน

  เจ้าหน้าที่ประจำทีมเว็บไซต์ สสส. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เขียนบทและมัลติมีเดีย

   

  หน้าที่หลัก

            รับผิดชอบงานมัลติมีเดียทั้งหมด อาทิ เขียนสคริปต์ ถ่ายทำวีดิโอ กราฟฟิก ภาพประกอบ ตัดต่อ ถ่ายภาพ เป็นต้น

   

  คุณสมบัติ

  • อายุไม่เกิน 30 ปี

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี

  • มีความชำนาญในการเขียนสคริปต์-ผลิตวิดีโอ-ตัดต่อ-ถ่ายภาพได้

  • มีทักษะในการใช้โปรแกรมตัดต่อและแต่งภาพ เช่น Premiere Pro, Affter effect, Photoshop และ illustrator ได้ดี

  • มีทักษะในการวาดภาพการ์ตูน หรือภาพประกอบได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  • มีความมุ่งมั่น อดทน ขยัน รับผิดชอบ และตรงเวลา

  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

  • สามารถออกไปทำงานต่างจังหวัดและนอกสถานที่ได้

  • มีความขยัน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ตั้งใจทำงานที่ตนเองรับผิดชอบ และยินดีช่วยเหลืองาน

    ของผู้ร่วมงาน เป็นมิตรกับผู้อื่น พร้อมสู้งานหนักในเวลาที่บริษัทต้องรับงานหนักและเร่งด่วน

  • สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดีสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี

  • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

  • ผู้ที่ไม่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  • สามารถเริ่มงานได้ทันที

  • เงินเดือนตามวุฒิการศึกษา

   

  สนใจกรุณาส่งใบสมัครมาที่

  อีเมล์ webmaster@thaihealth.or.th

  หรือเข้าสมัครด้วยตนเอง/ส่งเอกสาร มาที่

  ทีมเว็บไซต์ สสส. อาคารกริต เลขที่ 1032/1-5 ชั้น 4 บริษัท ธนวิชย จำกัด

  ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

  โทร. 02-679-7766

   

  หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

  **ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่กรอกใบสมัครงานของ สสส. เท่านั้น**


 • web content 2 ตำแหน่ง
  สร้างโดย: webmaster
  21 พฤศจิกายน 2560
  3K
   
  ประกาศรับสมัครงาน
  เจ้าหน้าที่ประจำทีมเว็บไซต์ สสส. ตำแหน่ง web content
   
   
  คุณสมบัติ
  • เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
  • สามารถเขียนข่าว สกู๊ปข่าว บทความ เขียนเชิงสร้างสรรค์ หรือที่เกี่ยวข้องกับงานได้อย่างดี
  • มีความสนใจในการทำ social media
  • มีความมุ่งมั่น อดทน ขยัน รับผิดชอบ และตรงเวลา
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  • ใช้โปรแกรม Photoshop, Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถถ่ายภาพข่าว สกู๊ป ได้
  • สามารถออกไปทำงานต่างจังหวัดและนอกสถานที่ได้
  • มีความขยัน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ตั้งใจทำงานที่ตนเองรับผิดชอบ และยินดีช่วยเหลืองานของผู้ร่วมงาน เป็นมิตรกับผู้อื่น พร้อมสู้งานหนักในเวลาที่บริษัทต้องรับงานหนักและเร่งด่วน
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดีสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี
  • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
  • ผู้ที่ไม่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถเริ่มงานได้ทันที
   
  สนใจกรุณาส่งใบสมัครมาที่
  อีเมล์ webmaster@thaihealth.or.th
  หรือเข้าสมัครด้วยตนเอง/ส่งเอกสาร มาที่
  ทีมเว็บไซต์ สสส. อาคารกริต เลขที่ 1032/1-5 ชั้น 4
  ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  โทร. 02-679-7766
   
  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครงานได้ ที่นี่
   
   
  หมดเขตรับสมัครวันที่ 22 ธันวาคม 2556
  **ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่กรอกใบสมัครงานของ สสส. เท่านั้น**

  ประกาศรับสมัครงาน

  เจ้าหน้าที่ประจำทีมเว็บไซต์ สสส. ตำแหน่ง web content

   

   คุณสมบัติ

  • เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 27 ปี

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

     มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี

  • สามารถเขียนข่าว สกู๊ปข่าว บทความ เขียนเชิงสร้างสรรค์ หรือที่เกี่ยวข้องกับงานได้อย่างดี

  • มีความสนใจในการทำ social media

  • มีความมุ่งมั่น อดทน ขยัน รับผิดชอบ และตรงเวลา

  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

  • ใช้โปรแกรม Photoshop, Microsoft office ได้เป็นอย่างดี

  • สามารถถ่ายภาพข่าว สกู๊ป ได้

  • สามารถออกไปทำงานต่างจังหวัดและนอกสถานที่ได้

  • มีทักษะด้าน Social Marketing

  • มีความขยัน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ตั้งใจทำงานที่ตนเองรับผิดชอบ และยินดีช่วยเหลืองาน

    ของผู้ร่วมงาน เป็นมิตรกับผู้อื่น พร้อมสู้งานหนักในเวลาที่บริษัทต้องรับงานหนักและเร่งด่วน

  • สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดีสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี

  • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

  • ผู้ที่ไม่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  • สามารถเริ่มงานได้ทันที

  • เงินเดือนตามวุฒิการศึกษา

   

  สนใจกรุณาส่งใบสมัครมาที่

  อีเมล์ webmaster@thaihealth.or.th

  หรือเข้าสมัครด้วยตนเอง/ส่งเอกสาร มาที่

  ทีมเว็บไซต์ สสส. อาคารกริต เลขที่ 1032/1-5 ชั้น 4 บริษัท ธนวิชย จำกัด

  ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

  โทร. 02-679-7766

   

  หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

  **ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่กรอกใบสมัครงานของ สสส. เท่านั้น**


ร่วมงานกับภาคี - มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.)
ร่วมงานกับภาคี - ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
 •  

            ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง เป็นองค์กรขนาดเล็ก ได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ทำหน้าที่สนับสนุนวิชาการและอำนวยการบริหารจัดการเครือข่ายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 9 จังหวัด ประกอบด้วย 1) อุตรดิตถ์ 2) พิษณุโลก 3) สุโขทัย 4) ตาก 5) เพชรบูรณ์ 6) พิจิตร 7) กำแพงเพชร 8) อุทัยธานี และ 9) นครสวรรค์ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดร่วมกับสำนัก 3 และเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 
  มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงาน จำนวน 1 อัตรา ดังนี้
  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
  คุณลักษณะ
  1) เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี 
  2) วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวส.ขึ้นไป ด้านการบัญชี หรือการเงิน
  3) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การสื่อสาร
  4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถทำงานกับเครือข่ายและภาคีร่วมงานได้เป็นอย่างดี
  5) มีประสบการณ์ทางด้านการเงินและบัญชี
  6) มีความซื่อสัตย์สุจริต
  บทบาทหน้าที่
  1) รับผิดชอบและจัดทำรายงานการเงิน บัญชี และพัสดุ
  2) รับผิดชอบการจัดซื้อ และจัดจ้างของโครงการ
  3) ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ องค์กรชุมชมท้องถิ่น และองค์กรทางการเงิน
  4) อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  การรับสมัคร
  1. วัน เวลา การรับสมัคร
  ผู้สนใจส่งประวัติ พร้อมหลักฐานการสมัคร มาที่ north.cocenter@gmail.com 
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 061-7057227
  หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560
  2. หลักฐานที่ต้องยื่นสมัคร
  1) ประวัติส่วนบุคคล พร้อมรูปถ่าย
  2) สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
  3) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  5) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
  6) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล จำนวนอย่างละ 1 ฉบับทั้งนี้สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้เขียนคำรับรองว่า "สำเนาถูกต้อง" และลงชื่อกำกับไว้ด้วย
  ที่มา : ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

            ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง เป็นองค์กรขนาดเล็ก ได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ทำหน้าที่สนับสนุนวิชาการและอำนวยการบริหารจัดการเครือข่ายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 9 จังหวัด ประกอบด้วย 1) อุตรดิตถ์ 2) พิษณุโลก 3) สุโขทัย 4) ตาก 5) เพชรบูรณ์ 6) พิจิตร 7) กำแพงเพชร 8) อุทัยธานี และ 9) นครสวรรค์ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดร่วมกับสำนัก 3 และเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 

            มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงาน จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

  คุณลักษณะ

  1) เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี 

  2) วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวส.ขึ้นไป ด้านการบัญชี หรือการเงิน

  3) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การสื่อสาร

  4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถทำงานกับเครือข่ายและภาคีร่วมงานได้เป็นอย่างดี

  5) มีประสบการณ์ทางด้านการเงินและบัญชี

  6) มีความซื่อสัตย์สุจริต

  บทบาทหน้าที่

  1) รับผิดชอบและจัดทำรายงานการเงิน บัญชี และพัสดุ

  2) รับผิดชอบการจัดซื้อ และจัดจ้างของโครงการ

  3) ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ องค์กรชุมชมท้องถิ่น และองค์กรทางการเงิน

  4) อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  การรับสมัคร

  1. วัน เวลา การรับสมัคร

  ผู้สนใจส่งประวัติ พร้อมหลักฐานการสมัคร มาที่ north.cocenter@gmail.com 

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 061-7057227

  หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560

  2. หลักฐานที่ต้องยื่นสมัคร

  1) ประวัติส่วนบุคคล พร้อมรูปถ่าย

  2) สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

  3) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

  4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

  5) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

  6) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล จำนวนอย่างละ 1 ฉบับทั้งนี้สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้เขียนคำรับรองว่า "สำเนาถูกต้อง" และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

   

   

   

   

   

  ที่มา : ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

   

ร่วมงานกับภาคี - ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 •  

  ตำแหน่ง: ผู้ช่วยนักวิจัยประจำโครงการ 1 ตำแหน่ง
            ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมีความประสงค์จะรับสมัครผู้ช่วยนักวิจัยเพื่อปฏิบัติงานในโครงการพัฒนากรอบการประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพที่มีความซับซ้อน เพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของแผนควบคุมยาสูบ และแผนควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด ที่ได้รับสนับสนุนทุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
  คุณสมบัติ
  1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาวิชาด้านสาธารณสุขศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบาดวิทยา สถิติสาธารณสุข หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. สามารถทำงานล่วงเวลา และออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้โดยไม่มีข้อจำกัดหรือพันธะที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
  3. มีใจรักการทำงานเพื่อสาธารณะ มีความรับผิดชอบสูง อดทน กระตือรือร้น สามารถทำงานเป็นทีม และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  4. มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในเกณฑ์ระดับดี
  5. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Word, Excel, Power Point ได้ในระดับดี หากสามารถใช้โปรแกรมทางสถิติได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. หากมีประสบการณ์ในการวิจัย อย่างน้อย 2-3 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
  1. ปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นผู้ช่วยงานวิจัย โดยทำหน้าที่ในการสนับสนุนการวิจัย เช่น ศึกษา ทบทวนวรรณกรรม ออกแบบแบบสอบถามที่เกี่ยวข้อง เก็บ รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงาน
  2. จัดการประชุมในรูปแบบต่างๆ เช่น ประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ ประชุมกลุ่มย่อยประชุมสัมมนา และอื่นๆ รวมถึงการสรุปและจดบันทึกการประชุม ทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
  3. ทำหน้าที่นัดหมาย ประสานงานด้านวิชาการกับผู้เกี่ยวข้อง  ติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร
  1. ประวัติส่วนตัว (Resume) 
  2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา 
  3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป  
  4. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน 
  5. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 
  6. เอกสารประกอบการผ่านการฝึกอบรม (ถ้ามี) 
  7. บุคคลอ้างอิง 3 ราย
  วิธีการสมัคร
            สามารถมาสมัครด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารการสมัครงานมาที่ คุณจรวยพร อิงคเสรีพิทักษ์ อีเมล์ jaruayporn.ing@gmail.com โทร 082-246-8338 ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  กำหนดระยะเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิจัยประจำโครงการ 1 ตำแหน่ง

   

            ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมีความประสงค์จะรับสมัครผู้ช่วยนักวิจัยเพื่อปฏิบัติงานในโครงการพัฒนากรอบการประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพที่มีความซับซ้อน เพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของแผนควบคุมยาสูบ และแผนควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด ที่ได้รับสนับสนุนทุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

  คุณสมบัติ

  1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาวิชาด้านสาธารณสุขศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบาดวิทยา สถิติสาธารณสุข หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. สามารถทำงานล่วงเวลา และออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้โดยไม่มีข้อจำกัดหรือพันธะที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
  3. มีใจรักการทำงานเพื่อสาธารณะ มีความรับผิดชอบสูง อดทน กระตือรือร้น สามารถทำงานเป็นทีม และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  4. มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในเกณฑ์ระดับดี
  5. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Word, Excel, Power Point ได้ในระดับดี หากสามารถใช้โปรแกรมทางสถิติได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. หากมีประสบการณ์ในการวิจัย อย่างน้อย 2-3 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. ปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นผู้ช่วยงานวิจัย โดยทำหน้าที่ในการสนับสนุนการวิจัย เช่น ศึกษา ทบทวนวรรณกรรม ออกแบบแบบสอบถามที่เกี่ยวข้อง เก็บ รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงาน
  2. จัดการประชุมในรูปแบบต่างๆ เช่น ประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ ประชุมกลุ่มย่อยประชุมสัมมนา และอื่นๆ รวมถึงการสรุปและจดบันทึกการประชุม ทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
  3. ทำหน้าที่นัดหมาย ประสานงานด้านวิชาการกับผู้เกี่ยวข้อง  ติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร

  1. ประวัติส่วนตัว (Resume) 
  2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา 
  3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป  
  4. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน 
  5. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 
  6. เอกสารประกอบการผ่านการฝึกอบรม (ถ้ามี) 
  7. บุคคลอ้างอิง 3 ราย

  วิธีการสมัคร

            สามารถมาสมัครด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารการสมัครงานมาที่ คุณจรวยพร อิงคเสรีพิทักษ์ อีเมล์ jaruayporn.ing@gmail.com โทร 082-246-8338 ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

   

  กำหนดระยะเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560

   

 • eproposal เสนอโครงการ -

 ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง + ดูเพิ่มเติม

 ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง + ดูเพิ่มเติม