ร่วมงานกับเรา
ร่วมงานกับ สสส.
 •  

            สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคลากร รุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานสร้างเสริมสุขภาพ ดังนี้
  ตำแหน่ง นักบริหารงานพัสดุและจัดซื้อ จำนวน 1 อัตรา
  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
  1. กำหนดขั้นตอนการจัดซื้อและปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดซื้ออย่างเป็นระบบ ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  2. สำรวจ เปรียบเทียบราคาสินค้าที่ได้รับการอนุมัติให้สั่งซื้อ และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นขัอมูลประกอบการตัดสินใจ
  3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้สอยตามที่ได้รับการอนุมัติ ให้ทันตามความต้องการของหน่วยงานที่ขอให้สั่งซื้อ
  4. จัดซื้อให้เป็นไปตามแผนและนโยบาย และไม่ขัดต่อผลประโยชน์และระเบียบข้อบังคับขององค์กร
  5. ดูแล จัดการเอกสาร สัญญาต่างๆ ในระหว่างการจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  6. ตรวจสอบและพิจารณาการสั่งซื้อด้วยความละเอียดและรอบคอบ
  7. สามารถให้คำปรึกษาและเสนอแนะต่อผู้ขอใช้บริการและผู้บริหารเชิงพัฒนาได้
  8. จัดทำสรุปรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป
  9. เป็นเลขานุการคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุของสำนักงาน
  10. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติ 
  1. สัญชาติไทย อายุระหว่าง 30 - 40  ปี
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาโท
  3. มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อจัดจ้างไม่ต่ำกว่า 5 ปี หากมีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อในหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานของรัฐ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีความรู้ความสามารถในการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนอย่างดี
  5. มีความสามารถในการจัดลำดับความสำคัญของแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการไม่ให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
  6. มีความสามารถด้านการสื่อสารในการเจรจาต่อรองเพื่อประโยชน์ขององค์ หรือทุกฝ่ายได้อย่างเป็นธรรม หรือเจรจาแบบได้ผลประโยชน์ทั้งคู่ (Win-Win Negotiation) 
  7. มีความรู้ความสามารถในการประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี
  8. มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทำงานได้
  9. มีความอดทนสูงจากแรงกดดันจากหน่วยงานภายในและภายนอก
  10. มีความสนใจและพัฒนาตนเองในการ ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงการทำงานด้านจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ
  11. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และเสียละ ในงานที่รับผิดชอบ และที่ได้รับมอบหมาย
  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**
  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**
            ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่  ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่อยู่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10220 หรือ recruit@thaihealth.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชนะภัย อดิเรกศิวกุล ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 ต่อ 3106 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ FB – Thai Health Recruitment Center
  หมดเขตรับสมัครวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560
  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น

            สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคลากร รุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานสร้างเสริมสุขภาพ ดังนี้

  ตำแหน่ง นักบริหารงานพัสดุและจัดซื้อ จำนวน 1 อัตรา

  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

  1. กำหนดขั้นตอนการจัดซื้อและปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดซื้ออย่างเป็นระบบ ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  2. สำรวจ เปรียบเทียบราคาสินค้าที่ได้รับการอนุมัติให้สั่งซื้อ และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นขัอมูลประกอบการตัดสินใจ
  3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้สอยตามที่ได้รับการอนุมัติ ให้ทันตามความต้องการของหน่วยงานที่ขอให้สั่งซื้อ
  4. จัดซื้อให้เป็นไปตามแผนและนโยบาย และไม่ขัดต่อผลประโยชน์และระเบียบข้อบังคับขององค์กร
  5. ดูแล จัดการเอกสาร สัญญาต่างๆ ในระหว่างการจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  6. ตรวจสอบและพิจารณาการสั่งซื้อด้วยความละเอียดและรอบคอบ
  7. สามารถให้คำปรึกษาและเสนอแนะต่อผู้ขอใช้บริการและผู้บริหารเชิงพัฒนาได้
  8. จัดทำสรุปรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป
  9. เป็นเลขานุการคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุของสำนักงาน
  10. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ 

  1. สัญชาติไทย อายุระหว่าง 30 - 40  ปี
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาโท
  3. มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อจัดจ้างไม่ต่ำกว่า 5 ปี หากมีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อในหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานของรัฐ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีความรู้ความสามารถในการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนอย่างดี
  5. มีความสามารถในการจัดลำดับความสำคัญของแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการไม่ให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
  6. มีความสามารถด้านการสื่อสารในการเจรจาต่อรองเพื่อประโยชน์ขององค์ หรือทุกฝ่ายได้อย่างเป็นธรรม หรือเจรจาแบบได้ผลประโยชน์ทั้งคู่ (Win-Win Negotiation) 
  7. มีความรู้ความสามารถในการประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี
  8. มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทำงานได้
  9. มีความอดทนสูงจากแรงกดดันจากหน่วยงานภายในและภายนอก
  10. มีความสนใจและพัฒนาตนเองในการ ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงการทำงานด้านจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ
  11. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และเสียละ ในงานที่รับผิดชอบ และที่ได้รับมอบหมาย

   

  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

   

            ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่  ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่อยู่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10220 หรือ recruit@thaihealth.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชนะภัย อดิเรกศิวกุล ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 ต่อ 3106 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ FB – Thai Health Recruitment Center

   

  หมดเขตรับสมัครวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560

  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น

   

ร่วมงานกับภาคี - ทีมเว็บไซต์ สสส.
 • ประกาศรับสมัครงาน
  เจ้าหน้าที่ประจำทีมเว็บไซต์ สสส. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เขียนบทและมัลติมีเดีย
   
  หน้าที่หลัก
  รับผิดชอบงานมัลติมีเดียทั้งหมด อาทิ เขียนสคริปต์ ถ่ายทำวีดิโอ กราฟฟิก ภาพประกอบ ตัดต่อ ถ่ายภาพ เป็นต้น
   
  คุณสมบัติ
  • อายุไม่เกิน 30 ปี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
  • มีความชำนาญในการเขียนสคริปต์-ผลิตวิดีโอ-ตัดต่อ-ถ่ายภาพได้
  • มีทักษะในการใช้โปรแกรมตัดต่อและแต่งภาพ เช่น Premiere Pro, Affter effect, Photoshop และ illustrator ได้ดี
  • มีทักษะในการวาดภาพการ์ตูน หรือภาพประกอบได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความมุ่งมั่น อดทน ขยัน รับผิดชอบ และตรงเวลา
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  • สามารถออกไปทำงานต่างจังหวัดและนอกสถานที่ได้
  • มีความขยัน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ตั้งใจทำงานที่ตนเองรับผิดชอบ และยินดีช่วยเหลืองานของผู้ร่วมงาน เป็นมิตรกับผู้อื่น พร้อมสู้งานหนักในเวลาที่บริษัทต้องรับงานหนักและเร่งด่วน
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดีสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี
  • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
  • ผู้ที่ไม่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถเริ่มงานได้ทันที
   
  สนใจกรุณาส่งใบสมัครมาที่
  อีเมล์ webmaster@thaihealth.or.th
  หรือเข้าสมัครด้วยตนเอง/ส่งเอกสาร มาที่
  ทีมเว็บไซต์ สสส. อาคารกริต เลขที่ 1032/1-5 ชั้น 4
  ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  โทร. 02-679-7766

  ประกาศรับสมัครงาน

  เจ้าหน้าที่ประจำทีมเว็บไซต์ สสส. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เขียนบทและมัลติมีเดีย

   

  หน้าที่หลัก

            รับผิดชอบงานมัลติมีเดียทั้งหมด อาทิ เขียนสคริปต์ ถ่ายทำวีดิโอ กราฟฟิก ภาพประกอบ ตัดต่อ ถ่ายภาพ เป็นต้น

   

  คุณสมบัติ

  • อายุไม่เกิน 30 ปี

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี

  • มีความชำนาญในการเขียนสคริปต์-ผลิตวิดีโอ-ตัดต่อ-ถ่ายภาพได้

  • มีทักษะในการใช้โปรแกรมตัดต่อและแต่งภาพ เช่น Premiere Pro, Affter effect, Photoshop และ illustrator ได้ดี

  • มีทักษะในการวาดภาพการ์ตูน หรือภาพประกอบได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  • มีความมุ่งมั่น อดทน ขยัน รับผิดชอบ และตรงเวลา

  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

  • สามารถออกไปทำงานต่างจังหวัดและนอกสถานที่ได้

  • มีความขยัน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ตั้งใจทำงานที่ตนเองรับผิดชอบ และยินดีช่วยเหลืองาน

    ของผู้ร่วมงาน เป็นมิตรกับผู้อื่น พร้อมสู้งานหนักในเวลาที่บริษัทต้องรับงานหนักและเร่งด่วน

  • สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดีสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี

  • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

  • ผู้ที่ไม่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  • สามารถเริ่มงานได้ทันที

  • เงินเดือนตามวุฒิการศึกษา

   

  สนใจกรุณาส่งใบสมัครมาที่

  อีเมล์ webmaster@thaihealth.or.th

  หรือเข้าสมัครด้วยตนเอง/ส่งเอกสาร มาที่

  ทีมเว็บไซต์ สสส. อาคารกริต เลขที่ 1032/1-5 ชั้น 4 บริษัท ธนวิชย จำกัด

  ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

  โทร. 02-679-7766

   

  หมดเขตรับสมัครวันที่ 20 ตุลาคม 2560

  **ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่กรอกใบสมัครงานของ สสส. เท่านั้น**


 • web content 1 ตำแหน่ง
  สร้างโดย: webmaster
  10 ตุลาคม 2560
  2K
   
  ประกาศรับสมัครงาน
  เจ้าหน้าที่ประจำทีมเว็บไซต์ สสส. ตำแหน่ง web content
   
   
  คุณสมบัติ
  • เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
  • สามารถเขียนข่าว สกู๊ปข่าว บทความ เขียนเชิงสร้างสรรค์ หรือที่เกี่ยวข้องกับงานได้อย่างดี
  • มีความสนใจในการทำ social media
  • มีความมุ่งมั่น อดทน ขยัน รับผิดชอบ และตรงเวลา
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  • ใช้โปรแกรม Photoshop, Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถถ่ายภาพข่าว สกู๊ป ได้
  • สามารถออกไปทำงานต่างจังหวัดและนอกสถานที่ได้
  • มีความขยัน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ตั้งใจทำงานที่ตนเองรับผิดชอบ และยินดีช่วยเหลืองานของผู้ร่วมงาน เป็นมิตรกับผู้อื่น พร้อมสู้งานหนักในเวลาที่บริษัทต้องรับงานหนักและเร่งด่วน
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดีสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี
  • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
  • ผู้ที่ไม่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถเริ่มงานได้ทันที
   
  สนใจกรุณาส่งใบสมัครมาที่
  อีเมล์ webmaster@thaihealth.or.th
  หรือเข้าสมัครด้วยตนเอง/ส่งเอกสาร มาที่
  ทีมเว็บไซต์ สสส. อาคารกริต เลขที่ 1032/1-5 ชั้น 4
  ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  โทร. 02-679-7766
   
  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครงานได้ ที่นี่
   
   
  หมดเขตรับสมัครวันที่ 22 ธันวาคม 2556
  **ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่กรอกใบสมัครงานของ สสส. เท่านั้น**

  ประกาศรับสมัครงาน

  เจ้าหน้าที่ประจำทีมเว็บไซต์ สสส. ตำแหน่ง web content

   

   คุณสมบัติ

  • เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 27 ปี

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

     มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี

  • สามารถเขียนข่าว สกู๊ปข่าว บทความ เขียนเชิงสร้างสรรค์ หรือที่เกี่ยวข้องกับงานได้อย่างดี

  • มีความสนใจในการทำ social media

  • มีความมุ่งมั่น อดทน ขยัน รับผิดชอบ และตรงเวลา

  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

  • ใช้โปรแกรม Photoshop, Microsoft office ได้เป็นอย่างดี

  • สามารถถ่ายภาพข่าว สกู๊ป ได้

  • สามารถออกไปทำงานต่างจังหวัดและนอกสถานที่ได้

  • มีทักษะด้าน Social Marketing

  • มีความขยัน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ตั้งใจทำงานที่ตนเองรับผิดชอบ และยินดีช่วยเหลืองาน

    ของผู้ร่วมงาน เป็นมิตรกับผู้อื่น พร้อมสู้งานหนักในเวลาที่บริษัทต้องรับงานหนักและเร่งด่วน

  • สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดีสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี

  • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

  • ผู้ที่ไม่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  • สามารถเริ่มงานได้ทันที

  • เงินเดือนตามวุฒิการศึกษา

   

  สนใจกรุณาส่งใบสมัครมาที่

  อีเมล์ webmaster@thaihealth.or.th

  หรือเข้าสมัครด้วยตนเอง/ส่งเอกสาร มาที่

  ทีมเว็บไซต์ สสส. อาคารกริต เลขที่ 1032/1-5 ชั้น 4 บริษัท ธนวิชย จำกัด

  ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

  โทร. 02-679-7766

   

  หมดเขตรับสมัครวันที่ 20 ตุลาคม 2560

  **ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่กรอกใบสมัครงานของ สสส. เท่านั้น**


ร่วมงานกับภาคี - ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
 •           ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง เป็นองค์กรขนาดเล็ก ได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ทำหน้าที่สนับสนุนวิชาการและอำนวยการบริหารจัดการเครือข่ายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 9 จังหวัด ประกอบด้วย 1) อุตรดิตถ์ 2) พิษณุโลก 3) สุโขทัย 4) ตาก 5) เพชรบูรณ์ 6) พิจิตร 7) กำแพงเพชร 8) อุทัยธานี และ 9) นครสวรรค์ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดร่วมกับสำนัก 3 และเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 
  มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงาน จำนวน 2 อัตรา ดังนี้
  1. นักวิชาการโครงการ
  คุณลักษณะ
  1) เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี 
  2) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในทุกสาขา
  3) มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการพัฒนาชุมชนหรือพัฒนาสุขภาพไม่น้อยกว่า 2 ปี
  4) มีทักษะและความสามารถในการทำวิจัยและการเขียนรายงานทางวิชาการ
  6) มีความยืดหยุ่นในการทำงานและสามารถปรับตัวให้เข้ากับการดำเนินงานในทุกสถานการณ์ได้
  บทบาทหน้าที่
  1) สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวกับข้อมูลสุขภาวะตามที่ได้รับผิดชอบ
  2) ร่วมศึกษาดูงาน และเรียนรู้การปฎิบัติงานจริงในพื้นที่ตามแผนปฎิบัติการ
  3) ออกแบบเครื่องมือในการสำรวจข้อมูลเชิงปริมาณ ตามจำนวนโครงการของตำบลสุขภาวะ และจังหวัดสุขภาวะ และสร้างแนวคำถามในการสัมภาษณ์เจาะลึกผสมผสานกับเครื่องมือที่สำนัก 3 กำหนดเก็บรวบรวมข้อมูล
  4) ลงพื้นที่ในการสำรวจชุมชนแบบเร่งด่วนในโครงการตำบลสุขภาวะ และจังหวัดสุขภาวะ
  5) ศึกษาเจาะลึกกรณีศึกษาตำบลสุขภาวะและจังหวัดสุขภาวะ
  6) แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายพื้นที่
  7) จัดทำรายงานวิจัยเฉพาะประเด็น เช่น คุณลักษณะตำบลสุขภาวะ จังหวัดสุขภาวะ 
  2. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
  คุณลักษณะ
  1) เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี 
  2) วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวส.ขึ้นไป ด้านการบัญชี หรือการเงิน
  3) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การสื่อสาร
  4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถทำงานกับเครือข่ายและภาคีร่วมงานได้เป็นอย่างดี
  5) มีประสบการณ์ทางด้านการเงินและบัญชี
  6) มีความซื่อสัตย์สุจริต
  บทบาทหน้าที่
  1) รับผิดชอบและจัดทำรายงานการเงิน บัญชี และพัสดุ
  2) รับผิดชอบการจัดซื้อ และจัดจ้างของโครงการ
  3) ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ องค์กรชุมชมท้องถิ่น และองค์กรทางการเงิน
  4) อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  การรับสมัคร
  1. วัน เวลา การรับสมัคร
  ผู้สนใจส่งประวัติ พร้อมหลักฐานการสมัคร มาที่ north.cocenter@gmail.com 
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 061-7057227
  หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560
  2. หลักฐานที่ต้องยื่นสมัคร
  1) ประวัติส่วนบุคคล พร้อมรูปถ่าย
  2) สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
  3) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  5) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
  6) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล จำนวนอย่างละ 1 ฉบับทั้งนี้สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้เขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย
  ที่มา : ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

            ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง เป็นองค์กรขนาดเล็ก ได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ทำหน้าที่สนับสนุนวิชาการและอำนวยการบริหารจัดการเครือข่ายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 9 จังหวัด ประกอบด้วย 1) อุตรดิตถ์ 2) พิษณุโลก 3) สุโขทัย 4) ตาก 5) เพชรบูรณ์ 6) พิจิตร 7) กำแพงเพชร 8) อุทัยธานี และ 9) นครสวรรค์ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดร่วมกับสำนัก 3 และเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 

            มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงาน ดังนี้

  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

  คุณลักษณะ

  1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี 
  2. วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวส.ขึ้นไป ด้านการบัญชี หรือการเงิน
  3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การสื่อสาร
  4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถทำงานกับเครือข่ายและภาคีร่วมงานได้เป็นอย่างดี
  5. มีประสบการณ์ทางด้านการเงินและบัญชี
  6. มีความซื่อสัตย์สุจริต

  บทบาทหน้าที่

  1. รับผิดชอบและจัดทำรายงานการเงิน บัญชี และพัสดุ
  2. รับผิดชอบการจัดซื้อ และจัดจ้างของโครงการ
  3. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ องค์กรชุมชมท้องถิ่น และองค์กรทางการเงิน
  4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  การรับสมัคร

  วัน เวลา การรับสมัคร

  ผู้สนใจส่งประวัติ พร้อมหลักฐานการสมัคร มาที่ north.cocenter@gmail.com 

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 061-7057227

  หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560

  หลักฐานที่ต้องยื่นสมัคร

  1. ประวัติส่วนบุคคล พร้อมรูปถ่าย
  2. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  5. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
  6. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล จำนวนอย่างละ 1 ฉบับทั้งนี้สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้เขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

   

  หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560

   

   

   

   

   

  ที่มา : ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

 • นักวิชาการโครงการ 1 ตำแหน่ง
  สร้างโดย: webmaster
  11 ตุลาคม 2560
  490
   

   

            ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง เป็นองค์กรขนาดเล็ก ได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ทำหน้าที่สนับสนุนวิชาการและอำนวยการบริหารจัดการเครือข่ายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 9 จังหวัด ประกอบด้วย 1) อุตรดิตถ์ 2) พิษณุโลก 3) สุโขทัย 4) ตาก 5) เพชรบูรณ์ 6) พิจิตร 7) กำแพงเพชร 8) อุทัยธานี และ 9) นครสวรรค์ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดร่วมกับสำนัก 3 และเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 
  มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงาน จำนวน 2 อัตรา ดังนี้
  1. นักวิชาการโครงการ
  คุณลักษณะ
  1) เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี 
  2) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในทุกสาขา
  3) มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการพัฒนาชุมชนหรือพัฒนาสุขภาพไม่น้อยกว่า 2 ปี
  4) มีทักษะและความสามารถในการทำวิจัยและการเขียนรายงานทางวิชาการ
  6) มีความยืดหยุ่นในการทำงานและสามารถปรับตัวให้เข้ากับการดำเนินงานในทุกสถานการณ์ได้
  บทบาทหน้าที่
  1) สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวกับข้อมูลสุขภาวะตามที่ได้รับผิดชอบ
  2) ร่วมศึกษาดูงาน และเรียนรู้การปฎิบัติงานจริงในพื้นที่ตามแผนปฎิบัติการ
  3) ออกแบบเครื่องมือในการสำรวจข้อมูลเชิงปริมาณ ตามจำนวนโครงการของตำบลสุขภาวะ และจังหวัดสุขภาวะ และสร้างแนวคำถามในการสัมภาษณ์เจาะลึกผสมผสานกับเครื่องมือที่สำนัก 3 กำหนดเก็บรวบรวมข้อมูล
  4) ลงพื้นที่ในการสำรวจชุมชนแบบเร่งด่วนในโครงการตำบลสุขภาวะ และจังหวัดสุขภาวะ
  5) ศึกษาเจาะลึกกรณีศึกษาตำบลสุขภาวะและจังหวัดสุขภาวะ
  6) แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายพื้นที่
  7) จัดทำรายงานวิจัยเฉพาะประเด็น เช่น คุณลักษณะตำบลสุขภาวะ จังหวัดสุขภาวะ 
  2. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
  คุณลักษณะ
  1) เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี 
  2) วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวส.ขึ้นไป ด้านการบัญชี หรือการเงิน
  3) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การสื่อสาร
  4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถทำงานกับเครือข่ายและภาคีร่วมงานได้เป็นอย่างดี
  5) มีประสบการณ์ทางด้านการเงินและบัญชี
  6) มีความซื่อสัตย์สุจริต
  บทบาทหน้าที่
  1) รับผิดชอบและจัดทำรายงานการเงิน บัญชี และพัสดุ
  2) รับผิดชอบการจัดซื้อ และจัดจ้างของโครงการ
  3) ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ องค์กรชุมชมท้องถิ่น และองค์กรทางการเงิน
  4) อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  การรับสมัคร
  1. วัน เวลา การรับสมัคร
  ผู้สนใจส่งประวัติ พร้อมหลักฐานการสมัคร มาที่ north.cocenter@gmail.com 
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 061-7057227
  หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560
  2. หลักฐานที่ต้องยื่นสมัคร
  1) ประวัติส่วนบุคคล พร้อมรูปถ่าย
  2) สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
  3) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  5) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
  6) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล จำนวนอย่างละ 1 ฉบับทั้งนี้สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้เขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย
  ที่มา : ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

            ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง เป็นองค์กรขนาดเล็ก ได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ทำหน้าที่สนับสนุนวิชาการและอำนวยการบริหารจัดการเครือข่ายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 9 จังหวัด ประกอบด้วย 1) อุตรดิตถ์ 2) พิษณุโลก 3) สุโขทัย 4) ตาก 5) เพชรบูรณ์ 6) พิจิตร 7) กำแพงเพชร 8) อุทัยธานี และ 9) นครสวรรค์ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดร่วมกับสำนัก 3 และเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 

            มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงาน ดังนี้

  นักวิชาการโครงการ

  คุณลักษณะ

  1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี 
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในทุกสาขา
  3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการพัฒนาชุมชนหรือพัฒนาสุขภาพไม่น้อยกว่า 2 ปี
  4. มีทักษะและความสามารถในการทำวิจัยและการเขียนรายงานทางวิชาการ
  5. มีความยืดหยุ่นในการทำงานและสามารถปรับตัวให้เข้ากับการดำเนินงานในทุกสถานการณ์ได้

  บทบาทหน้าที่

  1. สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวกับข้อมูลสุขภาวะตามที่ได้รับผิดชอบ
  2. ร่วมศึกษาดูงาน และเรียนรู้การปฎิบัติงานจริงในพื้นที่ตามแผนปฎิบัติการ
  3. ออกแบบเครื่องมือในการสำรวจข้อมูลเชิงปริมาณ ตามจำนวนโครงการของตำบลสุขภาวะ และจังหวัดสุขภาวะ และสร้างแนวคำถามในการสัมภาษณ์เจาะลึกผสมผสานกับเครื่องมือที่สำนัก 3 กำหนดเก็บรวบรวมข้อมูล
  4. ลงพื้นที่ในการสำรวจชุมชนแบบเร่งด่วนในโครงการตำบลสุขภาวะ และจังหวัดสุขภาวะ
  5. ศึกษาเจาะลึกกรณีศึกษาตำบลสุขภาวะและจังหวัดสุขภาวะ
  6. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายพื้นที่
  7. จัดทำรายงานวิจัยเฉพาะประเด็น เช่น คุณลักษณะตำบลสุขภาวะ จังหวัดสุขภาวะ 

  การรับสมัคร

  วัน เวลา การรับสมัคร

  ผู้สนใจส่งประวัติ พร้อมหลักฐานการสมัคร มาที่ north.cocenter@gmail.com 

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 061-7057227

  หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560

  หลักฐานที่ต้องยื่นสมัคร

  1. ประวัติส่วนบุคคล พร้อมรูปถ่าย
  2. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  5. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
  6. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล จำนวนอย่างละ 1 ฉบับทั้งนี้สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้เขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

   

  หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560

   

   

   

   

   

  ที่มา : ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

   

ร่วมงานกับภาคี - มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.)
 • eproposal เสนอโครงการ -

 ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง + ดูเพิ่มเติม

 ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง + ดูเพิ่มเติม