นักวิชาการ (อัตราจ้างเหมาบริการ) ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สังกัดสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ

นักวิชาการ (อัตราจ้างเหมาบริการ)

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สังกัดสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ

เงินเดือนเริ่มต้น 25,000 บาท (ทั้งนี้เงินเดือนจะเป็นไปตามประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก)

บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

 1. ทบทวนวรรณกรรม/สืบค้นความรู้/สังเคราะห์ความรู้ จากเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามประเด็นที่ได้รับมอบหมาย
 2. เขียนเอกสารวิชาการ/บทความ/งานวิจัยที่มีมาตรฐานตามประเด็นที่ได้รับมอบหมาย
 3. ถอดบทเรียน/สรุปข้อค้นพบจากการทำงานภาคสนาม
 4. ออกแบบและพัฒนาข้อเสนอโครงการ/งานวิจัย ตามประเด็นที่ได้รับมอบหมาย
 5. วิเคราะห์และจัดหาข้อมูลที่จำเป็นต่อการสร้างองค์ความรู้ตามประเด็นที่ได้รับมอบหมาย
 6. กำกับติดตามงานวิชาการที่ได้รับมอบหมายให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ออกแบบไว้
 7. ทำวิจัย/ทำงานภาคสนาม
 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ผู้อำนวยการสถาบัน หรือคณะกรรมการบริหารสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะ

 1. จบการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือสูงกว่าไม่จำกัดสาขาวิชา
 2. อายุไม่เกิน 40 ปี (นับจากวันที่สมัคร)
 3. ประสบการณ์ในการทำงานรวมไม่น้อยกว่า 5 ปี และต้องมีประสบการณ์ด้านการเขียนงานวิชาการไม่น้อยกว่า 3 ปี
 4. มีทักษะการสื่อสารและประสานงาน รวมไปถึงการสร้างมนุษยสัมพันธ์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ได้เป็นอย่างดี
 5. มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล เชื่อมโยงข้อมูล สรุปประเด็น และจัดทำรายงาน/บทความวิชาการ/งานวิจัยเพื่อนำเสนอข้อมูลได้
 6. สามารถออกแบบคู่มือการอบรม/ สื่อการเรียนรู้
 7. สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง
 8. ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน) หากเคยเขียนงานวิชาการภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กำหนดการรับสมัคร

การดำเนินการ ระยะเวลา หมายเหตุ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 7 – 30 กันยายน 66 www.thaihealth.or.th , https://recruit.thaihealth.or.th , Jobtopgun
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 4 ตุลาคม 2566 www.thaihealth.or.th
สอบสัมภาษณ์ 12 ตุลาคม 2566 ณ สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ ชั้น 34 อาคาร SM TOWER
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 16 ตุลาคม 2566 www.thaihealth.or.th

*หมายเหตุ เกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกำหนด ทั้งนี้ทางสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสอบคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศรับสมัครงานนี้ โดยการพิจารณาของสำนักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องหรืออุทธรณ์ต่อคำตัดสินของสำนักงานฯ

**ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

**ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

           ผู้สนใจสมัครงานกรุณากรอกข้อมูลใบสมัครงาน online ที่ https://recruit.thaihealth.or.th  หรือส่ง CV สมัครงานและเอกสารหลักฐาน ผ่านทาง e-mail : [email protected] สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html

Shares:
QR Code :
QR Code