การแสดงผลงาน (Happy Work-Life Variety Show) ของ10 ต้นแบบ

featured

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ รร.เซนจูรี่ ปาร์ค มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดแสดงผลงาน 10 ต้นแบบองค์กรสุขภาวะในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม(Happy Work-Life Variety Show) และเปิดโครงการส่งเสริมการเป็นองค์กรสุขภาวะในอุตสาหกรรมแฟชั่น(Fashion’s Happiness Design)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/gy4WHn

Shares:
QR Code :
QR Code