WHO เลือกไทยเป็น กก.กลางควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของโลก

กระทรวงสาธารณสุข ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการกลางควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โลก ภายหลังบังคับใช้ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เพียง 3 ปี

สธ.ไทยได้รับเลือกจาก who ให้เป็นกรรมการกลางควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของโลก

นายแพทย์ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การประชุมยุทธศาสตร์โลก เพื่อควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ องค์การอนามัยโลก กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ประเทศไทย นำโดยนายแพทย์สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้รับเกียรติให้เป็นประธานกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นประธานร่วมในคณะกรรมการผลักดันนโยบายและสร้างเสริมภาคีเครือข่าย เพื่อควบคุมอันตรายจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกลางของโลก จัดการปัญหาดังกล่าว ซึ่งมีเพียงไม่กี่ประเทศที่ได้รับเกียรตินี้

นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล กล่าวว่า วันนี้ (14 ก.พ.) เป็นวันครบรอบ 3 ปี ที่พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มีผลบังคับใช้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ได้ออกมาตรการต่างๆ อาทิ การห้ามขายเหล้าในวันสำคัญทางศาสนา การจัดกระเช้าปลอดเหล้า ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี ซึ่งปัจจุบันได้ออกมาตรการสำคัญเกี่ยวกับการโฆษณา และเร่งประชาสัมพันธ์กฎหมายให้ผู้ประกอบการ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง แต่ยังมีผู้จงใจฝ่าฝืนและพยายามหาทางเลี่ยงกฎหมาย เป็นเหตุให้มีการฟ้องร้องดำเนินคดีเป็นจำนวนมาก โดยพบผู้เข้าข่ายฝ่าฝืนกฏหมายทั่วประเทศ 3,628 ราย ตักเตือนแล้ว 2,627 ราย ดำเนินคดีแล้ว 1,001 ราย เมื่อพิจารณาจากคดีที่ศาลได้พิพากษาเสร็จสิ้น พบการทำผิดเรื่องการขายในวัน เวลา ที่กฎหมายห้ามถึงร้อยละ 56 รองลงมา ขายในสถานที่ห้ามขายร้อยละ 19 และขายให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ซึ่งหลังจากได้รับการการคัดเลือก จากองค์การอนามัยโลก ให้เป็นกรรมการกลางควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของโลกแล้วประเทศไทยจะเพิ่มความเข้มข้น ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้มากยิ่งขึ้น

 

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

Shares:
QR Code :
QR Code