‘WHO-สสส.’ ขจัดโรค NCDs หนุนอาหารเพื่อสุขภาพ

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน


ภาพประกอบจากเว็บไซต์มติชน


'WHO-สสส.' ขจัดโรค NCDs หนุนอาหารเพื่อสุขภาพ thaihealth


'WHO-สสส.' ขจัดโรค NCDs หนุนอาหารเพื่อสุขภาพ


เมื่อวันที่ 9 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการองค์การอนามัยโลก ภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก สมัยที่ 71 ที่กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย เมื่อวันที่ 6 กันยายน ดร.พูนาม เคตราปาล ซิงห์ ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (WHO SEARO) ได้ลงนามความร่วมมือว่าด้วยการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็งศักยภาพการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปี 2561-2563 กับ ทพ.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีเป้าหมายเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ในภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรในภูมิภาคสูงเป็นอันดับ 1 โดยมีอัตราสูงถึง 8.8 ล้านคนต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 64 ของอัตราการเสียชีวิตทั้งหมด ขณะที่ในปี 2556 ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากกลุ่มโรคเอ็นซีดีถึง 349,090 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 75.2 ของการเสียชีวิตของประชากรไทยทั้งหมด


ดร.พูนาม กล่าวว่า ที่ผ่านมาองค์การอนามัยโลกและ สสส.ได้ร่วมกันขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพต่างๆ ที่ลดปัจจัยเสี่ยงจากโรคเอ็นซีดีจนเกิดเป็นผลลัพธ์ที่ดี อาทิ มาตรการขึ้นภาษีบุหรี่ การวิจัยเกี่ยวกับโทษจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย เป็นต้น


ด้าน ทพ.สุปรีดา กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ สสส.จะสนับสนุนการพัฒนามาตรการลดการแทรกแซงนโยบายจากธุรกิจการค้าที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ และส่งเสริมนโยบายที่มาจากหลักฐาน เชิงประจักษ์ในการจัดการปัญหาการบริโภคอาหารที่ส่งผลเสียต่อประชากรในภูมิภาคทั้ง 11 ประเทศ ซึ่งปัจจุบันพบว่าประชาชนมีพฤติกรรมบริโภคอาหารส่งผลเสียต่อร่างกายมากขึ้น ทั้งอาหารหวาน มัน เค็ม มีโซเดียมสูงและมีไขมันเกินปริมาณที่เหมาะสม


นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร ที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า สธ.จะร่วมสนับสนุนงานป้องกันโรคเอ็นซีดีในภูมิภาคนี้ มุ่งจัดการปัญหาปัจจัยการค้ากำหนดสุขภาพ สร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย และส่งเสริมนโยบายอาหารเพื่อสุขภาพ

Shares:
QR Code :
QR Code