Web Master (อัตราจ้างเหมาบริการ) ประจำสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ

ผู้พัฒนาและบริหารระบบเว็บไซต์ (Webmaster) อัตรา จ้างเหมาบริการ

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สังกัด สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ

เงินเดือนเริ่มต้น 25,000 บาท (ทั้งนี้เงินเดือนจะเป็นไปตามประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก)

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ดูแล แก้ไขและพัฒนา Backend และ Frontend ผ่านระบบเว็บไซต์ของบริษัท หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. วางแผน ปรับแต่งส่วนต่างๆของเว็บไซต์เองได้
 3. สามารถใช้ภาษาเขียนโปรแกรมได้
 4. วิเคราะห์และวางแผนในการเพิ่มปริมาณของผู้เข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทรวมถึงช่องทางออนไลน์ต่างๆ สามารถเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้ มีความรู้ด้านการใช้งานให้ทันสมัยและเหมาะสมโดยใช้ Google Analytics, AdWords, Webmaster tools หรือเครื่องมืออื่นๆ
 5. วิเคราะห์ Keyword (คำค้นหา) ที่สอดคล้องกับเนื้อหาเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงเว็บไซต์และช่องทางอื่นของบริษัท
 6. พัฒนา UX/UI เว็บไซต์ของบริษัทให้เป็นไปตามความต้องการได้
 7. อัพเดทข้อมูลในเว็บไซต์ อัพเดทข้อมูลผลิตภัณฑ์ลงเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ (ณ ปัจจุบันทีม BD สามารถอัพเดทข้อมูลได้ในส่วนของ หลักสูตร, คลังความรู้ (บทความ e-Book วีดิโอ), ข่าวสาร, และรูปภาพสไลด์ทั้งหมด)
 8. Support การใช้งานของทีม และ User

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขา การออกแบบกราฟิก , ดิจิทัลอาร์ต , มัลติมีเดียดีไซน์ , Computer Graphics & Multimedia หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 2. อายุไม่เกิน 35 ปี (นับจากวันที่สมัคร)
 3. ประสบการณ์ในการทำงานรวมไม่น้อยกว่า 3 ปี และต้องมีประสบการณ์ในการบริหารและจัดการระบบเว็บไซต์ หากมีประสบการณ์ในการบริหารและจัดการระบบเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับหน่วยงานการจัดฝึกอบรม (In-House Training) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีทักษะการสื่อสารและประสานงาน รวมไปถึงการสร้างมนุษยสัมพันธ์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ได้เป็นอย่างดี
 5. มีความสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ ในการออกแบบและปรับปรุง เกี่ยวกับเว็บไซต์หน่วยงาน
 6. สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง
 7. ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)

กำหนดการรับสมัคร

การดำเนินการ ระยะเวลา หมายเหตุ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 29 เม.ย. 67 – 24 พ.ค. 67 www.thaihealth.or.th
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 27 พ.ค. 67 แจ้งผ่านทาง e-mail ที่ใช้สมัครงาน
สอบสัมภาษณ์ 28 พ.ค. 67 ณ สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ ชั้น 34 อาคาร SM TOWER
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 30 พ.ค. 67 แจ้งผ่านทาง e-mail ที่ใช้สมัครงาน

*หมายเหตุ เกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกำหนด ทั้งนี้ทางสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสอบคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศรับสมัครงานนี้ โดยการพิจารณาของสำนักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องหรืออุทธรณ์ต่อคำตัดสินของสำนักงานฯ

                       ผู้สนใจสมัครงานกรุณากรอกข้อมูลใบสมัครงาน online ที่ https://recruit.thaihealth.or.th  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ www.thaihealth.or.th/  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง e-mail: [email protected]

**ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

**ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

Shares:
QR Code :
QR Code