ข่าวสร้างสุข  สาระสุขภาพ  เพื่อนสร้างสุขภาวะ  ข่าวสร้างสุข  สาระสุขภาพ  เพื่อนสร้างสุขภาวะ
 • บทความล่าสุด

 • ภาคีบอกข่าว

next
previous
 • ^
  คณะสงฆ์มหาสารคามรณรงค์ปลอดบุหรี่

  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จัดทำโครงการ "มหาสารคามเมืองปลอดบุหรี่" โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพตาม พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยรวมพลังทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ตำรวจ สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม และคณะสงฆ์ เป็นต้น

  คณะสงฆ์มหาสารคามรณรงค์ปลอดบุหรี่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จัดทำโครงการ "มหาสารคามเมืองปลอดบุหรี่" โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้าง... อ่านต่อ >
 • ^
  ก้าวแรกก้าวไกลสู่ชุมชนปลอดภัย

  สคอ. ร่วมกับ เทศบาลเมืองน่าน จัดประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 22 เรื่องชุมชนปลอดภัย (22nd International Conference on Safe Communities 2015, Nan, Thailand)

  ก้าวแรกก้าวไกลสู่ชุมชนปลอดภัย สคอ. ร่วมกับ เทศบาลเมืองน่าน จัดประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 22 เรื่องชุมชนปลอดภัย (22nd International Conference on Safe Com... อ่านต่อ >
 • ^
  `ฝึกสติ` ด้วยกิจกรรมขยับกาย

  "สติ" นำมาซึ่งปัญญา ผลจากการมี "สติ" นำมาซึ่ง "สุขภาพดี" มาด้วย กรมสุขภาพจิต ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) นำมิติด้านสุขภาวะทางจิตมาประสานกับสุขภาวะทางกาย ผ่านโปรแกรมการทำกิจกรรมทางกายอย่างมีสติ (Mindfulness in Physical Activities) เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ และลดโรคเรื้อรัง

  \'ฝึกสติ\' ด้วยกิจกรรมขยับกาย "สติ" นำมาซึ่งปัญญา ผลจากการมี "สติ" นำมาซึ่ง "สุขภาพดี" มาด้วย กรมสุขภาพจิต ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม... อ่านต่อ >
 • ^
  ศิลปะลายการ์ตูนบนถังขยะของเด็กตรัง

  ขยะมูลฝอยนับวันจะเพิ่มมากขึ้นตามจำนวนประชากร หากไม่มีการกำจัดให้ถูกต้องเหมาะสมจะนำมาสู่ปัญหาต่อสภาพแวดล้อม สุขภาพอนามัย

  ศิลปะลายการ์ตูนบนถังขยะของเด็กตรัง ขยะมูลฝอยนับวันจะเพิ่มมากขึ้นตามจำนวนประชากร หากไม่มีการกำจัดให้ถูกต้องเหมาะสมจะนำมาสู่ปัญหาต่อสภาพแวดล้อม สุขภาพอนามัย ... อ่านต่อ >
next
previous
 • ^
  เตือนพ่อแม่เลี่ยงใช้ยาต้านแบคทีเรีย

  คนไทยเสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาวันละ 100 ราย สูงกว่าตัวเลขเฉลี่ยทั่วโลก สธ.เร่งจัดทำยุทธศาสตร์ร่วมทุกหน่วยงานดันเป็นวาระชาติ สปสช.พร้อมจ่ายเงิน On Top รพ.ลดใช้ยาปฏิชีวินะ 3 กลุ่มโรค "หวัด-ท้องเสีย-แผลสด" ต่ำกว่า 40% หมอติดเชื้อย้ำดูแลลูกป่วยตามอาการ งดใช้ยาต้านแบคทีเรีย เสี่ยงทำเด็กอ้วน เป็นภูมิแพ้

  เตือนพ่อแม่เลี่ยงใช้ยาต้านแบคทีเรีย คนไทยเสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาวันละ 100 ราย สูงกว่าตัวเลขเฉลี่ยทั่วโลก สธ.เร่งจัดทำยุทธศาสตร์ร่วมทุกหน่วยงานดันเป็นวาระชาต... อ่านต่อ >
 • ^
  เรียนรู้ผ่านการลงมือทำพัฒนาศึกษาไทย

  `การศึกษา` เป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนจึงไม่จำกัดเฉพาะสายสามัญภาคทฤษฎี ควรต้องมีภาคปฏิบัติให้ผู้เรียนได้ลงมือทำเองควบคู่ไปด้วย เพื่อเป็นพัฒนาการด้านสมองและทักษะฝีมือควบคู่กันไปเป็นรากฐานจริงที่จะนำไปใช้ได้ทันที

  เรียนรู้ผ่านการลงมือทำพัฒนาศึกษาไทย `การศึกษา` เป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนจึงไม่จำกัดเฉพาะสายสามัญภาคทฤษฎ... อ่านต่อ >
 • ^
  ต้นแบบท่องเที่ยวชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานราก

  การท่องเที่ยวทางเลือกที่บริหารการจัดการโดยชุมชน อย่างสร้างสรรค์และได้มาตรฐาน ก่อให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมท้องถิ่น และคุณภาพชีวิตที่ดี ถือเป็นการอนุรักษ์การ ท่องเที่ยวอย่างแท้จริงจากกลุ่มคนในชุมชน

  ต้นแบบท่องเที่ยวชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานราก การท่องเที่ยวทางเลือกที่บริหารการจัดการโดยชุมชน อย่างสร้างสรรค์และได้มาตรฐาน ก่อให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่ความยั่งย... อ่านต่อ >
 • ^
  วิ่งด้วยกันมินิมาราธอน

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย และภาคีเครือข่าย จัดงาน“วิ่งด้วยกันมินิมาราธอน” หรือ RUN2GETHER Mini – Marathon ซึ่งถือเป็นงานวิ่งครั้งแรกของเมืองไทยที่จัดให้คนพิการ และคนไม่พิการได้ออกมาวิ่งไปด้วยกัน

  วิ่งด้วยกันมินิมาราธอน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย และภาคีเครือข่าย จัดงาน“วิ่ง... อ่านต่อ >
next
previous
 • 4 ผลเสียจากการนอนน้อย โทษของการนอนน้อยใช่ว่าจะเป็นเพียงการอ่อนเพลีย และง่วงนอนเท่านั้นแต่ยังมีอีกหลากหลายข้อเลยที่เป็นโทษมหันต์ของการนอนน้อย อ่านต่อ >
 • ^
  รู้หรือไม่ เอชไอวีกับเอดส์แตกต่างกัน

  ในวันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี องค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นวันเอดส์โลก ซึ่งถือเป็นโอกาสที่หน่วยงานต่างๆ จะได้รณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ แต่ว่าอีกด้านหนึ่งของสังคมยังมีทัศนะหรือความเข้าใจผิด ในเรื่องการติดเชื้อและการเลือกปฏิบัติต่อผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี

  รู้หรือไม่ เอชไอวีกับเอดส์แตกต่างกัน ในวันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี องค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นวันเอดส์โลก ซึ่งถือเป็นโอกาสที่หน่วยงานต่างๆ จะได้รณรงค์ให้ความ... อ่านต่อ >
 • ^
  ผัดทอด ใช้น้ำมันแบบไหนดี

  จากที่มีการถกเถียงกันเรื่องกินมันหมู หรือน้ำมันพืช อย่างไหนกินแล้วจะดีต่อสุขภาพมากกว่ากันนั้น จริง ๆ แล้วนักโภชนาการบอกว่า สิ่งที่ควรโฟกัสคือ คำว่า "กรดไขมัน" ที่อยู่ในน้ำมันแต่ละชนิดจึงจะถือว่าตรงประเด็นการเลือกรับประทานเพื่อสุขภาพจริงๆ

  ผัดทอด ใช้น้ำมันแบบไหนดี จากที่มีการถกเถียงกันเรื่องกินมันหมู หรือน้ำมันพืช อย่างไหนกินแล้วจะดีต่อสุขภาพมากกว่ากันนั้น จริง ๆ แล้วนักโภชนาการบอกว... อ่านต่อ >
 • ^
  ผ่อนคลายสายตา ป้องกันตาแห้ง

  การผ่อนคลายสายตา เป็นการป้องกันโรคตาแห้งที่ได้ผลดี เพื่อให้ดวงตาสดใสอยู่เสมอ เรามีวิธีป้องกันตาแห้งและถนอมดวงตามาฝาก

  ผ่อนคลายสายตา ป้องกันตาแห้ง การผ่อนคลายสายตา เป็นการป้องกันโรคตาแห้งที่ได้ผลดี เพื่อให้ดวงตาสดใสอยู่เสมอ เรามีวิธีป้องกันตาแห้งและถนอมดวงตามาฝาก อ่านต่อ >
 • ^
  ไม่รับ ไม่ให้ ไม่ใช้ ภาชนะโฟม

  ปัจจุบันพ่อค้าแม่ขายอาหารตามสั่ง อาหารสำเร็จรูป นิยมใช้กล่องโฟมเป็นภาชนะบรรจุอาหาร เพราะมีความสะดวก รวดเร็ว ในขณะที่ฝ่ายลูกค้าให้อะไรมายังไงก็รับอย่างนั้น ขอให้ไว ผู้คนรักความสะดวกสบายจนลืมนึกถึงผลกระทบที่ตามมาจากการใช้สิ่งของเพื่ออำนวยความสะดวกสบาย ทำให้ปริมาณกล่องโฟมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยิ่งในสังคมเมือง กล่องโฟมกลายเป็นภาชนะที่ขาดไม่ได้ไปเสียอย่างนั้น

  ไม่รับ ไม่ให้ ไม่ใช้ ภาชนะโฟม ปัจจุบันพ่อค้าแม่ขายอาหารตามสั่ง อาหารสำเร็จรูป นิยมใช้กล่องโฟมเป็นภาชนะบรรจุอาหาร เพราะมีความสะดวก รวดเร็ว ในขณะที่ฝ่าย... อ่านต่อ >
 • ^
  เช็คสัญญาณเตือนภาวะหัวใจล้มเหลว

  ภาวะหัวใจล้มเหลว เป็นภัยเงียบที่คนไทยน้อยคนนักจะรู้ตัวและรักษาได้ทันท่วงที ทั้งยังมีแนวโน้มของอุบัติการณ์ ที่สูงขึ้นทั่วโลก

  เช็คสัญญาณเตือนภาวะหัวใจล้มเหลว ภาวะหัวใจล้มเหลว เป็นภัยเงียบที่คนไทยน้อยคนนักจะรู้ตัวและรักษาได้ทันท่วงที ทั้งยังมีแนวโน้มของอุบัติการณ์ ที่สูงขึ้นทั่ว... อ่านต่อ >
 • ^
  CVS ภาวะเสพติดไอทีที่ต้องบำบัดรักษา

  หลายโรคที่กำลังคุกคามสังคมไทยและสังคมโลกเป็นอย่างมากโดยเด็กและเยาวชนที่ตกเป็นเหยื่อลำดับต้น ๆ อาจจะไม่โด่งดังเป็นกระแสเหมือนโรคไข้เลือดออก แต่ก็อยากให้ผู้คนในสังคมตื่นรู้ก่อนที่ภัยจะมาถึงคนใกล้ตัวของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่มากับการเสพเทคโนโลยี

  CVS ภาวะเสพติดไอทีที่ต้องบำบัดรักษา หลายโรคที่กำลังคุกคามสังคมไทยและสังคมโลกเป็นอย่างมากโดยเด็กและเยาวชนที่ตกเป็นเหยื่อลำดับต้น ๆ อาจจะไม่โด่งดังเป็นกระแสเห... อ่านต่อ >
 • ^
  เนื้อสัตว์แปรรูป ภัยเงียบซ่อนความอร่อย

  สำนักงานวิจัยมะเร็ง พบว่าถ้ากินไส้กรอก เบคอน แฮม ประจำทุกวัน แม้บริโภคเพียง 50 กรัม/วัน จะเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ถึง18%

  เนื้อสัตว์แปรรูป ภัยเงียบซ่อนความอร่อย สำนักงานวิจัยมะเร็ง พบว่าถ้ากินไส้กรอก เบคอน แฮม ประจำทุกวัน แม้บริโภคเพียง 50 กรัม/วัน จะเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ถึง1... อ่านต่อ >
 • ^
  ลอยกระทง อย่าหลงทาง ต่อชีวิตสายน้ำ

  "ประเพณีลอยกระทง" เป็นประเพณีโบราณที่คนไทยร่วมกันสืบสานกันมาช้านาน แม้จะผ่านยุคผ่านสมัยจนก้าวมาสู่สังคมยุคดิจิตอลในปัจจุบัน

  ลอยกระทง อย่าหลงทาง ต่อชีวิตสายน้ำ "ประเพณีลอยกระทง" เป็นประเพณีโบราณที่คนไทยร่วมกันสืบสานกันมาช้านาน แม้จะผ่านยุคผ่านสมัยจนก้าวมาสู่สังคมยุคดิจิตอลในปัจจุ... อ่านต่อ >
 • ^
  แนะ ‘5 ไม่’ ลดความรุนแรง

  กรมสุขภาพจิต ชวนครอบครัวสร้างสัมพันธ์ ลดความรุนแรง แนะนำ ‘5 ไม่` ป้องกันตัว เพื่อนำไปสู่การสร้างระบบเฝ้าระวังการป้องกันความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นได้ เพราะความรุนแรงที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งหรือเรื่องส่วนตัวของใคร

  แนะ ‘5 ไม่’ ลดความรุนแรง กรมสุขภาพจิต ชวนครอบครัวสร้างสัมพันธ์ ลดความรุนแรง แนะนำ ‘5 ไม่' ป้องกันตัว เพื่อนำไปสู่การสร้างระบบเฝ้าระวังการป้องกันค... อ่านต่อ >
 • ^
  บริโภคปลาดิบ ถึงเวลา ลด ละ เพื่อเลิก

  วัฒนธรรมการบริโภค รสนิยมที่ยึดติดในรสชาติที่คุ้นลิ้น การติดตรึงใจกับรสเปรี้ยว หวาน คาว เผ็ด ร้อนแรงของข้าวปลา อาหารสมัยวัยเยาว์ ส่งผลต่อการเลือกบริโภคของผู้คนในทุกยุคทุกสมัย “การบริโภคปลาดิบ” คือวัฒนธรรมการกินเพื่ออยู่อย่างสุนทรีย์ของคนอีสาน เป็นเอกลักษณ์ของคนที่มีชีวิตติดลุ่มน้ำ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงการปรับตัวที่สอดคล้องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  บริโภคปลาดิบ ถึงเวลา ลด ละ เพื่อเลิก วัฒนธรรมการบริโภค รสนิยมที่ยึดติดในรสชาติที่คุ้นลิ้น การติดตรึงใจกับรสเปรี้ยว หวาน คาว เผ็ด ร้อนแรงของข้าวปลา อาหารสมัยว... อ่านต่อ >
 • ^
  10 วิธีกำจัดตัวทำลายสมาธิ

  โลกทุกวันนี้เต็มไปด้วยสิ่งยั่วยุต่าง ๆ มากมายที่เป็นตัวการทำลายสมาธิ ไม่ว่าคุณจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนสมาธิสั้นเอง หรือต้องทำงานกับบุคคลที่มีสมาธิสั้นก็ตาม

  10 วิธีกำจัดตัวทำลายสมาธิ โลกทุกวันนี้เต็มไปด้วยสิ่งยั่วยุต่าง ๆ มากมายที่เป็นตัวการทำลายสมาธิ ไม่ว่าคุณจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนสมาธิสั้นเอง หรือต้อ... อ่านต่อ >
 • ^
  รู้ทันโรคไตและกรวยไตอักเสบในเด็ก

  การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะพบได้บ่อยในเด็ก โดยเฉพาะในช่วงอายุน้อยกว่า 1 ปี ในช่วงอายุ 6 ขวบปีแรก พบร้อยละ 6.6 ในเด็กผู้หญิง และร้อยละ 1.8 ในเด็กผู้ชาย

  รู้ทันโรคไตและกรวยไตอักเสบในเด็ก การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะพบได้บ่อยในเด็ก โดยเฉพาะในช่วงอายุน้อยกว่า 1 ปี ในช่วงอายุ 6 ขวบปีแรก พบร้อยละ 6.6 ในเด็ก... อ่านต่อ >
 • ^
  แนะประเมินความเสี่ยงโรคระบบประสาท

  ปัจจุบันวิวัฒนาการทางด้านการแพทย์ที่ก้าวหน้า ทำให้คนมีอายุยืนยาวขึ้น ซึ่งการมีประชากรสูงอายุที่มากขึ้น อาจนำมาสู่อัตราความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ

  แนะประเมินความเสี่ยงโรคระบบประสาท ปัจจุบันวิวัฒนาการทางด้านการแพทย์ที่ก้าวหน้า ทำให้คนมีอายุยืนยาวขึ้น ซึ่งการมีประชากรสูงอายุที่มากขึ้น อาจนำมาสู่อัตราคว... อ่านต่อ >
 • ^
  “กระทง 2 สไตล์ ทำง่าย รักษ์สิ่งแวดล้อม”

  เป็นประจำทุกปี เมื่อใกล้ถึง “วันลอยกระทง” หน่วยงานต่างๆ ก็จะรณรงค์ให้ประชาชนรณรงค์ใช้วัสดุจากธรรมชาติ ย่อยสลายได้ง่าย และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม มาทำกระทง แต่ด้วยข้อจำกัดหลายๆ ในปัจจุบัน ผู้คนส่วนใหญ่ก็มักจะซื้อกระทงสำเร็จรูป ที่ทำจากโฟม ขนมปัง หรือกระดาษ ซึ่งอันที่จริงแล้ว เราสามารถทำกระทงเองได้ ใช้เวลาไม่กี่นาที และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

  “กระทง 2 สไตล์ ทำง่าย รักษ์สิ่งแวดล้อม” เป็นประจำทุกปี เมื่อใกล้ถึง “วันลอยกระทง” หน่วยงานต่างๆ ก็จะรณรงค์ให้ประชาชนรณรงค์ใช้วัสดุจากธรรมชาติ ย่อยสลายได้ง่าย แล... อ่านต่อ >
next
previous
 • ^
  ‘น่าน’ ร่วมสร้างชุมชนปลอดภัย

  เมื่อกลางเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา กปอ. และเครือข่ายชุมชนปลอดภัย จัดประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 22 เรื่องชุมชนปลอดภัย ณ จังหวัดน่าน ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 22 - 26 พ.ย. 58 (22nd International Conference on Safe Communities 2015, Nan, Thailand)

  ‘น่าน’ ร่วมสร้างชุมชนปลอดภัย เมื่อกลางเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา กปอ. และเครือข่ายชุมชนปลอดภัย จัดประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 22 เรื่องชุมชนปลอดภัย ณ จังหว... อ่านต่อ >
 • ^
  เรียนรู้ผ่านการลงมือทำพัฒนาศึกษาไทย

  `การศึกษา` เป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนจึงไม่จำกัดเฉพาะสายสามัญภาคทฤษฎี ควรต้องมีภาคปฏิบัติให้ผู้เรียนได้ลงมือทำเองควบคู่ไปด้วย เพื่อเป็นพัฒนาการด้านสมองและทักษะฝีมือควบคู่กันไปเป็นรากฐานจริงที่จะนำไปใช้ได้ทันที

  เรียนรู้ผ่านการลงมือทำพัฒนาศึกษาไทย `การศึกษา` เป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนจึงไม่จำกัดเฉพาะสายสามัญภาคทฤษฎ... อ่านต่อ >
 • ^
  ต้นแบบท่องเที่ยวชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานราก

  การท่องเที่ยวทางเลือกที่บริหารการจัดการโดยชุมชน อย่างสร้างสรรค์และได้มาตรฐาน ก่อให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมท้องถิ่น และคุณภาพชีวิตที่ดี ถือเป็นการอนุรักษ์การ ท่องเที่ยวอย่างแท้จริงจากกลุ่มคนในชุมชน

  ต้นแบบท่องเที่ยวชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานราก การท่องเที่ยวทางเลือกที่บริหารการจัดการโดยชุมชน อย่างสร้างสรรค์และได้มาตรฐาน ก่อให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่ความยั่งย... อ่านต่อ >
 • ^
  เมื่ออาสากู้ชีพ-กู้ภัยฝึกเป็นนักสืบอุบัติเหตุ

  ความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุถือเป็นปัญหาใหญ่ของไทยทำให้มีผู้บาดเจ็บ พิการและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก จากข้อมูลศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ระบุว่าตั้งแต่ปี 2543-2552 มีอุบัติเหตุทางถนนกว่า 900,000 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตกว่า 100,000 ราย และบาดเจ็บกว่า 150,000 คน

  เมื่ออาสากู้ชีพ-กู้ภัยฝึกเป็นนักสืบอุบัติเหตุ ความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุถือเป็นปัญหาใหญ่ของไทยทำให้มีผู้บาดเจ็บ พิการและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก จากข้อมูลศูนย์วิชาก... อ่านต่อ >
 • ^
  6 ปัจจัยสู่คุณภาพชีวิตที่ดี

  ชู 6 ปัจจัยแก้ไขปัญหาสังคม เพื่อสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบคลุมรวมด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชน อาชีพ และรายได้

  6 ปัจจัยสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ชู 6 ปัจจัยแก้ไขปัญหาสังคม เพื่อสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบคลุมรวมด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชน อาชีพ และรายได้ อ่านต่อ >
 • ^
  ชู `โคราชโมเดล` เลิกบุหรี่

  สสส.ชู `โคราชโมเดล` เลิกบุหรี่ ให้ชุมชนเป็นฐานนำร่อง 5อำเภอ

  ชู 'โคราชโมเดล' เลิกบุหรี่ สสส.ชู 'โคราชโมเดล' เลิกบุหรี่ ให้ชุมชนเป็นฐานนำร่อง 5อำเภอ อ่านต่อ >
 • ^
  วิ่งเปลี่ยนชีวิต พิชิตใจตัวเอง

  ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งกับงาน “Thai Health Day 10K Run 2015” งานวิ่งยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองไทยที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 พ.ย.ที่ผ่านมา หน้ากระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก มีประชาชนนับหมื่นคน โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน และครอบครัวมาร่วมรายการมากมาย

  วิ่งเปลี่ยนชีวิต พิชิตใจตัวเอง ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งกับงาน “Thai Health Day 10K Run 2015” งานวิ่งยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองไทยที่จัดขึ้นเมื่อวั... อ่านต่อ >
 • ^
  พ่อแม่ใส่ใจ'คุยเรื่องเพศ'กับลูก

  มีการรณรงค์มาพอสมควรเกี่ยวกับการให้พ่อแม่พูดคุยเรื่องเพศกับลูก ซึ่งพ่อแม่หลายคนก็ขานรับสารดังกล่าว ไม่มองเป็นเรื่องชี้โพรงให้กระรอก เพราะตระหนักในความสำคัญ และรู้ว่าปัญหาท้องไม่พร้อมและปัญหาเรื่องเพศต่างๆ ของวัยรุ่น ล้วนมาจากการที่พ่อแม่ไม่สอนเรื่องเพศกับลูกในเชิงสร้างสรรค์

  พ่อแม่ใส่ใจ'คุยเรื่องเพศ'กับลูก มีการรณรงค์มาพอสมควรเกี่ยวกับการให้พ่อแม่พูดคุยเรื่องเพศกับลูก ซึ่งพ่อแม่หลายคนก็ขานรับสารดังกล่าว ไม่มองเป็นเรื่องชี้โพ... อ่านต่อ >
 • ^
  ปั่นจักรยานคือ ยาวิเศษ

  พ่อเฒ่านักปั่นวัย 88 ซ้อมวันละ 30 กม. ฟิตพร้อม Bike for Dad

  ปั่นจักรยานคือ ยาวิเศษ พ่อเฒ่านักปั่นวัย 88 ซ้อมวันละ 30 กม. ฟิตพร้อม Bike for Dad อ่านต่อ >
 • ^
  เลิกเหล้า เข้าพรรษาฝันไม่ไกล ไปได้ถึง

  มีการสำรวจตัวเลขว่า นักดื่มในบ้านเรามีจำนวนถึงกว่า 7 ล้านคน ที่ปวารณาตนเข้าร่วมโครงการ "งดเหล้าเข้าพรรษา" ที่ผ่านมา ทำให้ตลอดระยะเวลา 3 เดือน เม็ดเงินที่กระจายลงไปในธุรกิจ น้ำเมาทั้งกรุงเทพ และต่างจังหวัด ลดลงไปไม่ต่ำกว่า 30,000 ล้านบาท

  เลิกเหล้า เข้าพรรษาฝันไม่ไกล ไปได้ถึง มีการสำรวจตัวเลขว่า นักดื่มในบ้านเรามีจำนวนถึงกว่า 7 ล้านคน ที่ปวารณาตนเข้าร่วมโครงการ "งดเหล้าเข้าพรรษา" ที่ผ่านมา ทำให... อ่านต่อ >
 • ^
  หลักคิดในการทำงาน สร้างสุขให้สำเร็จ

  ความสุขอย่างหนึ่งของการเขียนคอลัมน์ Happy Workplace คือการได้เจอกับคนที่เป็นตัวจริงเสียงจริง ที่สนใจเรื่องการสร้างสุขอย่างจริงจัง แม้ว่าแต่ละท่านที่ได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์ พูดคุย อาจจะมีบทบาทในงานสร้างสุขที่แตกต่างกัน ทว่าเรื่องราวของ งานที่แต่ละคนทำนั้น ล้วนสะท้อน สปิริต ความมุ่งมั่น ในการสรรค์สร้างบรรยากาศการทำงานอย่างมีความสุขให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างไม่ย่นย่อ

  หลักคิดในการทำงาน สร้างสุขให้สำเร็จ ความสุขอย่างหนึ่งของการเขียนคอลัมน์ Happy Workplace คือการได้เจอกับคนที่เป็นตัวจริงเสียงจริง ที่สนใจเรื่องการสร้างสุขอย่... อ่านต่อ >
 • ^
  จิตตปัญญา สู่ชีวิตที่ดีงาม

  ช่วงที่ผ่านมาหลายสถาบันการศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้สอดรับกับความต้องการของผู้เรียนมากขึ้น ล่าสุด ศูนย์จิตตปัญญา มหาวิทยาลัยมหิดล เพิ่มวิชาเกี่ยวกับ “ความตาย” เพื่อศึกษาและทำความรู้จัก “ความตาย” ให้มากขึ้น

  จิตตปัญญา สู่ชีวิตที่ดีงาม ช่วงที่ผ่านมาหลายสถาบันการศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้สอดรับกับความต้องการของผู้เรียนมากขึ้น ล่าสุด ศูนย์จิตตปัญญา มห... อ่านต่อ >
next
previous
 • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -
 • ชี้แจงกรณีการดำเนินงาน สสส. -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 12 ครึ่งทางทศวรรษ...กับการจัดการที่เข้มแข็ง -
 • ออกมาเล่น (Active Play) -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม

แนะนำลิงค์

+ ดูเพิ่มเติม
 • นิทรรศการ จัดฟัน รู้ทันไปหมด -
 • ร่วมลงชื่อสนับสนุน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่ -
 • กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา -
 • โครงการสุขภาพจิตประชากรและสังคม -
 • สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย -
 • ศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ -
 • ฐานข้อมูลความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย -
 • ธนาคารจิตอาสา -
 • ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย -
 • chulapd -
 • lowsaltthailand -
 • icgp.thaissf -
 • ศูนย์ประสานงานโครงการจัดการความรู้ด้านภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ - ศูนย์ประสานงานโครงการจัดการความรู้ด้านภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล - สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 • โครงการเครือข่ายทันตะ-เภสัช - โครงการเครือข่ายทันตะ-เภสัช
 • สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) - สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)
 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ - ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทางการศึกษา วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ - เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ
 • สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล - สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
 • accident -
 • ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาจากการพนัน - ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาจากการพนัน
 • whaf -
 • raipoong -
 • cas -
 • ddd -
 • roadsafetythai -
 • thailandquitline -
 • trc -
 • rsunews -
 • thainhf -
 • thaissf -
 • happy8workplace -
 • -
 • rdh.psu -
 • stopdrink -
 • artculture4health -
 • volunteerspirit -
 • tuhpp -
 • alkaboutsex.thaihealth -
 • thaigreenmarket -
 • inetfoundation -
 • 1413 -
 • hiso -
 • familynetwork -
 • ashthailand -
 • jitdee -
 • thaihealth -
 • twitter -
 • thaidrugwatch -
 • -
 • rubnongproject -
 • mict -
 • thaihealthconsumer -
 • e-learning -
 • announcement -
 • healthcontent -
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา -