SparkU ปลุกใจเมืองใต้

ที่มา : โครงการ Spark U ภาคใต้


ภาพประกอบจากโครงการ Spark U ภาคใต้


SparkU ปลุกใจเมืองใต้ thaihealth


เปิดห้องเรียน The World Beach Day แลเล แลหาด ร่วมรักษาชายหาด ด้วยหลักสิทธิมนุษยชน


เมื่อเร็วๆ นี้ สงขลาฟอรั่ม กลุ่ม Beach for Life กลุ่มนักกฎหมายอาสา และเครือข่ายวิชาการ สนับสนุนโดย สสย.และสสส. ร่วมกันจัดงาน The World Beach Day แลเล แลหาด หวังสื่อสารและจุดประกายให้เยาวชนใต้ด้วย "กระบวนการเรียนรู้เพื่อกำหนดเจตจำนงแห่งตนบนฐานทรัพยากรธรรมขาติ:กรณีหาดสมิลา"


SparkU ปลุกใจเมืองใต้ thaihealth


ผ่านการร่วมวงเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ พลเมืองรุ่นใหม่ และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในประเด็นแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติด้วยการลงไปสัมผัสสถานที่แลลงมือทำจริงใน 5 กิจกรรมห้องเรียนย่อยริมหาดชลาทัศน์ ได้แก่ ห้องเรียนการศึกษาการเติมทรายที่แรกของไทย, Beach Monitoring, โอบกอดป่าสนเมืองสงขลา,สิทธิชุมชนที่เรานิยามเอง และประมงพื้นบ้านเก้าเส้ง ตัวอย่างการฟื้นฟูทะเลโดยชุมชน เพื่อให้เป็นพื้นที่ๆพลเมืองรักษ์หาดได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ปิดท้ายด้วยการตกผลึกความคิดร่วมกันเสวนาสร้างการเรียนรู้ในประเด็น “ส่องสิทธิในการกำหนดชะตากรรมผ่านคดีชลาทัศน์”


SparkU ปลุกใจเมืองใต้ thaihealth


การจัดกระบวนการเรียนรู้ครั้งนี้หวังให้เป็นห้องเรียนที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนตระหนักสิทธิพลเมือง สิทธิชุมชน และปลุกใจคนเมืองใต้ให้เกิดเจตจำนงสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ชายหาดอย่างยั่งยืน ทุกคนมีสิทธิแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกันหาแนวทางการแก้ปัญหา ซึ่งโมเดลการเรียนรู้ในครั้งนี้จะเป็นแบบอย่างให้ชุมชนอื่นนำไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของตนเองต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code