6 ประโยชน์การเล่น ที่ให้การเรียนรู้มากกว่าความสนุก

ที่มา: เครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก

                  “เล่นอิสระ” สามารถช่วยพัฒนาทักษะสมอง EF ได้ เพราะ…เด็กได้คิด ได้ออกแบบการเล่น ได้ทดลองทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยตัวเอง โดยที่ไม่มีผู้ใหญ่เข้าไปกำกับ ควบคุมหรือกำหนดกติกาแทนเด็ก

                  มาดู 6 ประโยชน์ของ ‘การเล่น’ ที่เด็ก ๆ ได้มากกว่าความสนุก

  1. เป็นเครื่องมือช่วยสร้างสมดุลการดำเนินชีวิตของเด็กและครอบครัวในสังคมดิจิทัล ศตวรรษที่ 21 สามารถลดเวลาใช้สื่อออนไลน์ได้
  2. เป็นเครื่องมือและจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเด็กอย่างมีส่วนร่วม ในประเด็นอื่น ๆ และการพัฒนาชุมชน
  3. ช่วยเพิ่มโอกาสการพัฒนาเด็กอย่างเท่าเทียม สำหรับกลุ่มเด็กยากลำบาก หรือในสถานการณ์วิกฤต กระบวนการเล่น ช่วยผ่อนคลาย บำบัดเยียวยา และส่งเสริมพัฒนาการรอบด้าน
  4. ช่วยลดช่องว่าง สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและครอบครัว และสร้างการเรียนรู้อย่างปลอดภัย ในสถานการณ์วิกฤตต่าง ๆ
  5. ช่วยให้ผู้ใหญ่เห็นตัวตน และศักยภาพของเด็ก มองเห็นแนวทางในการพัฒนาเด็กผ่านการเล่น
  6. เป็นเครื่องมือช่วยเชื่อมโยงครูกับพ่อแม่ผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน และชุมชน ให้เกิดเป็นกลไกของระบบการดูแล ส่งเสริมพัฒนาเด็กรอบด้านมากขึ้น

 

Shares:
QR Code :
QR Code