50 เขตชี้ช่องทางร้องทุกข์เดินหน้าป้องสิทธิผู้บริโภค

50 เขต กทม.จัดให้มีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ปกป้องสิทธิผู้บริโภค


50 เขตชี้ช่องทางร้องทุกข์เดินหน้าป้องสิทธิผู้บริโภค


พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า เนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทยจะมาถึงในวันที่ 30 เม.ย.นี้ กทม.จึงได้จัดงานดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่ 25 เม.ย.-2 พ.ค. ซึ่งจัดพร้อมกันกับสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานการคุ้มครองผู้บริโภคของ กทม. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ประชาชนใน กทม.ได้รับทราบ และเป็นทางเลือกให้กับประชาชนอีกช่องทางหนึ่ง ที่สำคัญยังเป็นการส่งสัญญาณบอกผู้บริโภคว่า กทม.และผู้ที่เกี่ยวข้องยังคงมุ่งมั่นทำงานเพื่อดูแลผู้บริโภคช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ปกป้องสิทธิมิให้ถูกละเมิดจากสินค้าและบริการ ซึ่งที่ผ่านมา กทม.ได้จัดให้มีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1555 เพื่อแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ การจัดการเรื่องสุขาภิบาลอาหารตามโครงการกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย เพื่อดูแลผู้บริโภคการจัดหาแหล่งที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อย การจัดหาไฟฟ้า แสงสว่าง ประปา การป้องกันน้ำท่วม การขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ รถไฟฟ้าบีอาร์ที เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัย


ทั้งนี้ ในเบื้องต้น กทม.ได้ส่งเสริมให้ผู้บริโภคทราบถึงสิทธิของผู้บริโภค 5 ประการ คือ 1.สิทธิที่จะได้รับข่าวสาร รวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าและบริการ 2.สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้า หรือบริการ 3.สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ 4.สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา และ 5.สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายจากการบริโภคสินค้า ซึ่ง กทม.จะรณรงค์ให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิด้านการบริโภคอย่างถูกต้อง และหากประชาชนมีข้อร้องเรียนสามารถร้องเรียนมาได้ที่สายด่วน กทม. 1555


 


 


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย

Shares:
QR Code :
QR Code