50 องค์กรตบเท้าร่วมงานสืบสานเจตนารมณ์”ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม”

 

50 องค์กร ตบเท้าร่วมงานสืบสานเจตนารมณ์ “ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม” ด้าน “ประเวศ” หนุนตั้งเป็นสถาบันไพบูลย์ต่อยอดงานด้านสังคม

ไพบูลย์

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2555 ที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส 50 องค์กร อาทิ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิหัวใจอาสา สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้ร่วมกันจัดงานประชุมปรึกษาหารือ “การสืบสานเจตนารมณ์อาจารย์ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม” เพื่อสืบสานปณิธาน และภารกิจงานด้านสังคมของอาจารย์ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส กล่าวเปิดการประชุมตอนหนึ่งว่่า อาจารย์ไพบูลย์เป็นผู้ที่มีคุณูปการบทบาทสำคัญต่อสังคมไทย จากที่เคยร่วมงานกันพบว่าท่านเป็นคนไม่พูดจาให้ร้ายใคร  มีหัวใจเคลื่อนไหวเต็มเปี่ยม  มีความเห็นอกเห็นใจ ทำเพื่อเพื่อนมนุษย์ และมีความมุ่งมั่นชัดเจน โดยมีอาจารย์ป๋วย อึ้งภากรณ์ เป็นแบบอย่างในการสานต่อเจตนารมณ์การทำงานเพื่อสังคม อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีหลักการเจตนาการแก้ไขความยากจน ความยุติธรรมสังคม แต่การแก้ปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องทำให้ประชาชนเกิดการรวมตัวกันโดยใช้เครื่องมือเชิงสถาบัน ซึ่งเครื่องมือนี้ช่วยสร้างให้ประชาชนเกิดการรวมตัวกันเช่นเดียวกับสภาองค์กรชุมชนที่อาจารย์ไพบูลย์จัดตั้งขึ้นมา อย่างไรก็ตามการจะขับเคลื่อนได้สำเร็จต้องอาศัยความร่วมมือจากองค์กรเครือข่ายจากทุกภาคส่วนร่วมด้วยเป็นสำคัญ

ไพบูลย์

“อยากให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาร่วมเป็นเจ้าภาพเครือข่ายพัฒนาประเทศไทย โดยอาจจะมีการประชุมปีละครั้ง เพื่อต่อยอดเจตนารมณ์อาจารย์ไพบูลย์ ทั้งนี้ ผมเห็นด้วยให้มีการจัดตั้งสถาบันไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รวมทั้ง ขอเสนอให้จัดทำพิพิธภัณฑ์ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ที่บ้านนาคูน จ.อยุธยา ซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่าน เพื่อใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และเพื่อสร้างอุดมคติให้เกิดขึ้นต่อไป”ศ.นพ.ประเวศ กล่าว

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

 
Shares:
QR Code :
QR Code