5 กิจกรรมนำร่องสร้างสรรค์ ‘เจริญกรุง’

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง


ภาพประกอบจากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง


5 กิจกรรมนำร่องสร้างสรรค์ 'เจริญกรุง' thaihealth


ทีซีดีซี ร่วมกับ สสส. ลุย "โครงการสร้างสรรค์เจริญกรุง" นำร่อง 5 กิจกรรมต้นแบบ ดึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในย่าน ผ่านกระบวนการค้นหาโอกาส ปัญหา และแนวทางการพัฒนาตามกระบวนการออกแบบ ตั้งเป้าสร้างแนวคิดการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับย่านเจริญกรุง สู่การขยายผลพื้นที่สร้างสรรค์ในต่างจังหวัด


สำหรับ 5 กิจกรรมนำร่องจาก "โครงการสร้างสรรค์เจริญกรุง ประกอบไปด้วยโครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะริมน้ำ: การพลิกฟื้นสถาปัตยกรรมเก่าริมน้ำที่ทรงคุณค่าให้กลายเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของย่านและเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมหลัก-รองให้เป็นเส้นทางเข้าถึงพื้นที่ริมน้ำบริเวณท่าเรือและลานหน้า อาคารอีสต์เอเชียติก ซอยเจริญกรุง 40 สร้างสีสันและความมีชีวิตชีวาให้กับย่าน ดึงดูดให้คนเข้ามาใช้พื้นที่ริมน้ำ ผ่านการแสดงดนตรีโดยกลุ่มเยาวชนในพื้นที่, การฉายภาพยนตร์กลางแจ้ง, กิจกรรมสาธารณะชุมชนต่างๆ ที่น่าสนใจ


โครงการพัฒนาอาคารร้าง บริเวณ ตึกแถวในซอยเชื่อมเจริญกรุง 36-38 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่บ่มเพาะกิจกรรมสร้างสรรค์และเป็นจุดนัดพบปะแห่งใหม่ในย่านนี้สร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์ระหว่างคนภายในและภายนอกพื้นที่ จากการนำพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้งานให้กลับมาใช้ประโยชน์รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างเวิร์คช็อปสาธารณะชุมชน, กิจกรรมเวิร์คช็อปส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์ของย่าน, นิทรรศการภาพถ่ายจากคนในชุมชน เพื่อสะท้อนมุมมองของชุมชนที่มีต่อย่านผ่านรูปภาพ


5 กิจกรรมนำร่องสร้างสรรค์ 'เจริญกรุง' thaihealthโครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียวขนาดเล็ก ณ ลานหน้าอาคารไปรษณีย์กลาง เพื่อพัฒนาพื้นที่ที่ยังใช้ประโยชน์ไม่เต็มศักยภาพให้กลายเป็นพื้นที่เขียวสาธารณะของย่านสร้างพื้นที่พบปะ เป็นจุดเชื่อมโยงโครงข่ายทางกายภาพของย่าน และเชื่อมความสัมพันธ์ของคนในพื้นที่ ผ่านกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่และกิจกรรมสาธารณะชุมชน


โครงการพัฒนาตรอก ซอก ซอย ตั้งแต่ซอยเจริญกรุง 28-50 เพื่อพัฒนาโครงข่ายการสัญจรและการเข้าถึงพื้นที่ภายในย่าน เพิ่มกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจภายในย่าน และสร้างความปลอดภัยในการสัญจรในตรอก ซอก ซอยดำเนินการปรับปรุงกายภาพของถนนให้เหมาะสม, จัดระเบียบการใช้งานภายในซอย โดยมีกิจกรรมไฮไลท์อยู่ที่ทัวร์จักรยาน, ทัวร์เดินเพลิน และกิจกรรม Dreamscape Project โดย Eyedropper Fill


โครงการออกแบบป้ายสัญลักษณ์ ตั้งแต่ซอยเจริญกรุง 28-50 เพื่อให้ข้อมูลของย่านเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ธุรกิจการค้า ร้านอาหาร การเดินทาง และจุดที่น่าสนใจ ด้วยป้ายสัญลักษณ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของพื้นที่ เพื่อจูงใจให้ผู้คนเข้ามารู้จักและเข้าถึงย่านมากยิ่งขึ้น


ร่วมเรียนรู้และตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่สร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้เกิดกระบวนการใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนและคนในพื้นที่ บริเวณย่านเจริญกรุง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ค Co-Create Charoenkrung

Shares:
QR Code :
QR Code