25 ปี เอดส์เยือนไทย วัยรุ่นกำลังถูกรุกฆาต!

ข่าวดีในวันนี้ก็คือ จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีในระดับโลกลดลงแล้ว แต่ข่าวร้ายที่แฝงอยู่ในข่าวดีก็คือ จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสที่ยังไม่มียารักษาดังกล่าวยังมีสูงถึง 2,700,000 คนในแต่ละปี

25 ปี เอดส์เยือนไทย วัยรุ่นกำลังถูกรุกฆาต!

รายงานฉบับล่าสุดของ โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (unaids) ให้ข้อมูลภาพรวมเกี่ยวกับสถานการณ์เอดส์ว่า ในปี 2550 มีผู้ติดเชื้อทั่วโลกประมาณ 33 ล้านคน และจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงจากราว 3 ล้านคน ในปี 2544 เหลือประมาณ 2.7 ล้านคน ในปี 2550 ที่ผ่านมาที่น่าเศร้าคือ คาดการณ์กันว่า ร้อยละ 45 ของผู้ติดเชื้อรายใหม่จะเป็นกลุ่มวัยรุ่น อายุระหว่าง 15-24 ปี

จากเทศถึงไทย “วัยทีน” สุดเสี่ยง

ปรับมุมมองมาที่บ้านเรากันบ้าง นับตั้งแต่พบผู้ป่วยเอดส์รายแรกในประเทศไทยเมื่อปี 2527 จนถึงปี 2550 คาดว่ามีผู้ติดเชื้อเอชไอวีประมาณ 1.1 ล้านคน ในจำนวนนี้เสียชีวิตไปแล้วมากกว่าครึ่ง คือ 585,830 คน และคาดว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ประมาณ 12,787 คนต่อปี

ที่น่าสนใจคือ กลุ่มอายุที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดก็คือ วัยรุ่น เช่นเดียวกับภาพรวมระดับโลก ศูนย์ข้อมูลทางระบาดวิทยา สำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข ระบุข้อมูลเมื่อสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2552 ว่า ในจำนวนผู้คิดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทยทั้งหมดเป็นวัยรุ่นวัย 15-24 ปี ร้อยละ 8.6 โดยช่วงวัยที่เสี่ยงติดเชื้อเอชไอวีมากที่สุดอยู่ระหว่าง 15-19 ปี ดังผลวิจัยจาก 4 พื้นที่แสดงให้เห็นแนวโน้มว่าวัยรุ่นช่วงวัยดังกล่าวกำลังมีอัตราการติดเชื้อขยายวงกว้างขึ้น ดังนี้

จังหวัดเชียงใหม่ จากการเก็บข้อมูลในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาของสำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่ พบว่า เยาวชนกลายเป็นกลุ่มที่มีอัตราการติดเชื้อสูงสุด จากเดิมที่เป็นกลุ่มแม่บ้าน และคนวัยทำงาน โดยกลุ่มอายุ 12-15 ปีเป็นกลุ่มที่ติดเชื้อมากที่สุด

จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีข้อมูลที่ชี้ให้เห็นว่าวัยรุ่นกำลังเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีอย่างมากโดยผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มวัยรุ่น ประจำปี 2550 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี รายงานว่า นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว ร้อยละ 22 ในจำนวนดังกล่าวใช้ถุงยางอนามัยไม่ถึงครึ่ง คือ ร้อยละ 41 อีกกลุ่มหนึ่ง คือ นักเรียนอาชีวศึกษา ปวช.2 เคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว ร้อยละ 45 ในจำนวนนี้ใช้ถุงยางอนามัย ร้อยละ 51 วัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าจับตา คือ กลุ่มทหารก่อนเข้าประจำการ พบว่าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว ร้อยละ 92 ในจำนวนนี้ใช้ถุงยางอนามัยเพียง ร้อยละ 44

จังหวัดสระแก้ว ผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชี้ว่า นักเรียนชาย ร้อยละ 20 และนักเรียนหญิง ร้อยละ 10 เคยมีประสบการณ์ทางเพศ โดยมีเพียง ร้อยละ 30 ที่ใช้ถุงยางอนามัย

สำรวจ “รักล้ำเส้น” ในวัยเรียน

จากรายงานผู้ป่วยเอดส์ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลในปี 2551 พบว่า สาเหตุหลักของการติดเชื้อร้อยละ 84 มาจากการมีเพศสัมพันธ์ และมีแนวโน้มการติดเชื้อในกลุ่มวัยรุ่นช่วงอายุ 15-19 ปี ขยายวงกว้างขึ้นข้อมูลด้านหนึ่งที่ช่วยปะติดปะต่อให้เห็น “ประตู” บานใหญ่ ที่เอื้ออำนวยให้เอดส์รุกฆาตวัยรุ่นระดับทีนเอจในบ้านเรา ก็คือ ผลการสำรวจพฤติกรรมทางเพศของประเทศไทย (national sex behavior survey of thailand, nsbs) ในปี 2549 โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ที่พบว่า ร้อยละ 80 ของวัยรุ่นเพศชาย (young adults) อายุ 18-24 ปี และร้อยละ 63 ของวัยรุ่นเพศหญิงอายุ 18-24 ปีเคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว และในกลุ่มเดียวกันนี้ กว่าร้อยละ 30 ของวัยรุ่นเพศชาย เคยมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุน้อยกว่า 16 ปี สำหรับวัยรุ่นหญิงคิดเป็นร้อยละ 9

วัยรุ่นช่วงวัย 18-19 ปี ที่เรียนหนังสือ เพศชาย ร้อยละ 46.3 หรือไม่ถึงครึ่งเท่านั้นที่ไม่เคย ผ่านการมีเพศสัมพันธ์ ขณะที่วัยรุ่นหญิงช่วงอายุเดียวกัน ผ่านการมีเพศสัมพันธ์แล้ว ร้อยละ 18.4 เปรียบเทียบระหว่างวัยรุ่นช่วงวัย 18-24 ปี พบว่า ยิ่งอายุเพิ่มขึ้นยิ่งมีประสบการณ์ทางเพศมากขึ้นทั้งชายและหญิง

สื่อรายล้อมคือหนึ่งประตูสู่โรคร้าย

แวดวงวิชาการยอมรับว่า สื่อยั่วยุต่างๆ ที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นมีส่วนกระตุ้นเบื้องหลังให้วัยรุ่นไทยมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้น ผลสำรวจพฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อการมีเพศสัมพันธ์ของกลุ่มวัยรุ่น พบว่า มาจากการดูหนังโป๊ของ นักเรียนชาย ร้อยละ 82 และนักเรียนหญิง ร้อยละ 48 และมาจากการเข้าชมเว็บไซต์ลามกของนักเรียนชาย ร้อยละ 53 และนักเรียนหญิง ร้อยละ 18

แม้มองในภาพใหญ่ถือได้ว่านี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นระดับสากล แต่เราจำเป็นต้องก้าวเดินเคียงเขาไปในเรื่องเช่นนี้ด้วยหรือ? เพราะนี่คือเรื่องของความเป็นความตายที่เกิดขึ้นกับลูกหลาน เพื่อนฝูง และเพื่อนร่วมสังคมของเรา

ที่มา: แผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ

Shares:
QR Code :
QR Code