24 ม.ราชภัฏผนึกกำลัง สสส.หนุนออกกำลังกาย

นำร่องสถานศึกษาสร้างเสริมสุขภาวะให้เข้มแข็ง

24  ม.ราชภัฏผนึกกำลัง สสส.หนุนออกกำลังกาย 

          24 ราชภัฏ ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน โดย สสส.สนับสนุนเต็มที่ เพื่อนำร่องให้สถานศึกษาที่มีความเข้มแข็งทางด้านสุขภาพทั้งในกลุ่มบุคลากรและชุมชน 3 ธ.ค.พร้อมใจกันจัดกิจกรรมทั้วประเทศ

 

          ผศ.ดร.โสภณ พวงสุวรรณ ประธานโครงการการสร้างเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้เปิดเผยกับ กีฬาเดลินิวส์ในเรื่องของการเตรียมจัดงาน สุขภาพดีทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชันว่า จากการประชุมขั้นต้นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งทีมงานในโครงการ อาทิ อ.ณรงค์ เทียมเมฆ, รศ.มณฑล ใบบัว, ดร.เสรี เพิ่มชาติ และ น.ส.ชุติมา นิยมศาสตร์ ได้สรุปแล้วว่า โครงการดังกล่าวที่จะเป็นหนึ่งในโครง การเสริมสร้างสุขภาวะในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ กับสำนักสนับสนุนการสร้างการเรียนรู้และสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นั้น ตอนนี้มีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จำนวน 24 แห่ง ร่วมโครงการที่ถือเป็นโครงการนำร่อง ที่จะมีการพัฒนาสถาบันให้เป็นสถานศึกษาที่มีความเข้มแข็ง ในการเสริมสร้างสุขภาวะให้เกิด กับนักศึกษา อาจารย์ ผู้บริหาร รวมทั้งบุคลากรของสถาบัน ให้เป็นต้นแบบและนำขยายผลสู่ชุมชนและสังคมต่อไป

 

          โดยในวันที่ 3 ธ.ค.นี้ จะเป็นวันที่จะจัดกิจกรรม อาทิ พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและการแสดง การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างกระแสการสร้างเสริมสุขภาพ การจัดนิทรรศการ การบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ และพิธีเปิดป้ายโครงการสร้าง เสริมสุขภาวะในสถาบันทั้ง 24 แห่งที่ร่วมโครงการ ซึ่งทุกกิจกรรมนั้นจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ที่จะจัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 81 พรรษา, เพื่อสร้างกระแสสังคมและการมีส่วนร่วม ของนักศึกษา อาจารย์ ผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรวมถึงชุมชน ให้เกิดการตระหนักในการสร้างเสริมสุขภาพ อันจะนำไปสู่การเกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ดี

 

          ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ 24 แห่งทั่วประเทศ ที่ร่วมโครงการ ประกอบด้วย ธนบุรี, สวนสุนันทา, ราชนครินทร์, เทพสตรี, รำไพ   พรรณี, เพชรบุรี, หมู่บ้านจอมบึง, กาญจนบุรี, เชียงราย, อุตรดิตถ์, เชียงใหม่, ลำปาง, เพชรบูรณ์, พิบูลสงคราม, กำแพงเพชร, สกลนคร, มหาสารคาม, อุดรธานี, บุรีรัมย์, สุรินทร์, อุบลราชธานี, นครราชสีมา, นครศรีธรรมราช และ ภูเก็ต

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 

 

update : 10-11-51

Shares:
QR Code :
QR Code