15 ปี สสส. การเดินทางของความสุข

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


15  ปี สสส. การเดินทางของความสุข thaihealth


ถ้าพูดถึง 15 ปีที่ผ่านมา คุณจะนึกถึงอะไร? ถ้าเป็นเด็กแรกเกิดตอนนี้ก็คงอยู่ในวัยรุ่นที่เข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ถ้าเป็นคนที่อายุงานนานถึง 15 ปี ก็มากด้วยความเชี่ยวชาญในงานที่ทำ แต่ถ้าพูดถึงผู้เฒ่าผู้แก่ที่ผ่านวัยเกษียณ-วัยชรา ก็มากด้วยประสบการณ์ชีวิตที่พร้อมจะแนะนำลูกหลาน แล้วถ้าพูดถึงองค์กรที่ขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพให้คนไทยตลอด 15 ปีที่ผ่านมาล่ะ คุณจะคิดถึงอะไร?


หนึ่งในหลายๆ ความคุ้นชิน เมื่อพูดถึงสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.  หลายท่านคงคิดถึงคำรณรงค์ที่ติดหู ไม่ว่าจะเป็น “ให้เหล่าเท่ากับแช่ง” “ตั้งสติก่อนสาร์ท” “เมาไม่ขับ” แต่รู้หรือไม่ว่า แคมเปญรณรงค์ที่ช่วยสร้างความตื่นตัว จนเกิดกระแสทางสังคมนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพในระดับประเทศนั้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการทำงานสร้างเสริมสุขภาพ ที่ สสส. และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ต้องการสร้าง “จุดเปลี่ยน” และให้เกิดค่านิยมใหม่ของสังคม


ด้วยปัจจัยทางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป การสร้างเสริมสุขภาพไม่ได้อยู่ในบริบทของการแพทย์และสาธารณสุขเท่านั้น แต่ต้องคำนึงถึงวิถีชีวิต พฤติกรรม สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี การดูแลวิถีชีวิตให้สร้างสุขภาพด้วยตนเองได้ ตามแนวคิดของ “การสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่”


“การปรับพฤติกรรม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนวิถีชีวิต” มีมิติการทำงานที่ซับซ้อน และเชื่อมโยงกับหลากหลายหน่วยงาน สสส.จึงถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยเชื่อมประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อมาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่การมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน ผ่านวิธีการทำงานที่หลากหลาย ทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ สนับสนุนให้เกิดการวิเคราะห์วิจัย การขับเคลื่อนทางวิชาการ ส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ตลอดจนการผลักดันนโยบายให้เกิดกฎหมาย หรือมาตรการที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีของคนไทย


เมื่อมีองค์ความรู้ที่พร้อมแล้วในแต่ละประเด็น “การรณรงค์” เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่สังคมจึงถูกนำมาดำเนินการผ่านแคมเปญต่างๆ เพื่อปลุกให้สังคมตื่นตัว เห็นความสำคัญของปัญหา และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีขึ้นให้แก่สังคม


15  ปี สสส. การเดินทางของความสุข thaihealth


เพื่อนำเสนอกลไกการทำงานสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่ และเปิดพื้นที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการขับเคลื่อนจากผลงานที่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม หรือ “จุดเปลี่ยน” สำคัญทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จนเกิด พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับแรกของประเทศไทย, การกำหนดพื้นที่สาธารณะเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ โดยทำงานกับภาคส่วนต่างๆ มารณรงค์ช่วยกันขับเคลื่อนและใช้กลยุทธ์ทางการตลาดสังคมเพื่อสร้างค่านิยมปลอดบุหรี่, การให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยทางอาหาร, ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนือยนิ่งสู่การมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม ฯลฯ


3 สิงหาคม 2560 สสส. จึงได้จัดกิจกรรม Open House เปิดบ้าน สสส.  “15  ปี การเดินทางของความสุข” เพื่อบอกเล่าเรื่องราวตลอดการเดินทางสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. และภาคีเครือข่ายกว่า 15,000 องค์กร


ภายในงานมีการนำเสนอนิทรรศการ “การเดินทางของความสุข”  ไฮไลท์สำคัญ คือ 15 บทเรียนสำคัญ ที่ สสส.ร่วมสร้างจุดเปลี่ยนแก่สังคม, การเสวนา “ThaiHealth’s Talk” แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเดินทางของความสุข และแบ่งปันเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา และ Showcase “นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ” จากภาคีเครือข่ายบริเวณชั้น 1-6 ของอาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ รวมกว่า 31 นวัตกรรม เช่น รูปแบบช่วยเลิกบุหรี่ด้วยวิธีการนวดกดจุดสะท้อนเท้า  พลิกมุมมองเรื่องเพศ คุยกับลูกเชิงบวก  เป็นต้น


15  ปี สสส. การเดินทางของความสุข thaihealth


ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรม “15  ปี สสส. แนวทางการสื่อสาร การเดินทางของความสุข” ได้ตั้งแต่เวลา 10.30-16.00 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่ http://www.15yearsthaihealth.com/  หรือ โทรศัพท์สอบถามที่ 02-343-1500


            

Shares:
QR Code :
QR Code