‘ไทย’ แกนนำพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานภูมิภาค

 

การประชุมประจำปีประเทศเครือข่ายนวัตกรรมการสาธารณสุขมูลฐานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือซีพิน (seapin : south-east asia primary health care innovations network) ซึ่งองค์การอนามัยโลกสนับสนุนให้จัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยระหว่างวันที่ 21-23กุมภาพันธ์ ที่โรงแรมเซ็นจูรี ปาร์ค มี 8ประเทศสมาชิก ได้แก่ บังกลาเทศ เนปาลภูฏาน ไต้หวัน อินเดีย ศรีลังกา อินโดนีเซียและไทย ร่วมพิจารณาร่างธรรมนูญและร่างปฏิญญากำหนดทิศทางการพัฒนางานด้านสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อร่วมผลักดันให้เป็นนโยบายของแต่ละประเทศสมาชิก และเปิดโอกาสให้แต่ละประเทศนำเสนอนวัตกรรมด้านสาธารณสุขมูลฐาน

สำหรับประเทศไทย นพ.วิชัย เทียนถาวร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) บอกว่า ประเทศไทยได้นำเสนอความสำเร็จในการดำเนินโครงการสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งเป็นงานที่ใช้ภาคประชาชน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้ามามีส่วนในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน ตั้งแต่ปี 2521รวมกว่า 30ปี ทำให้ขณะนี้ประเทศไทยมี อสม.มากที่สุดในโลกประมาณ 1ล้านคน

“ในอดีตจะเน้นการจัดบริการสุขภาพให้ประชาชนในหมู่บ้านเข้าถึงบริการได้ง่าย แต่นับตั้งแต่ปี 2543เป็นต้นมา ได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เป็นเน้นการพัฒนาศักยภาพของประชาชนเพื่อดูแลสุขภาพตัวเองในรูปของกลุ่มเครือข่ายเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ขณะนี้ในแต่ละหมู่บ้านมียุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพชัดเจน ทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลก และประเทศสมาชิกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือเซียโร่ (searo)สนับสนุนให้ไทยเป็นเลขาธิการของเครือข่ายนวัตกรรมการสาธารณสุขมูลฐานในภูมิภาค มีวาระ 3 ปี ซึ่งงานสาธารณสุขมูลฐานนี้จะนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาของสหัสวรรษขององค์การสหประชาชาติ (millennium development goals) ในปี 2558” นพ.วิชัยกล่าว

และว่า นอกจากนี้ สธ.ยังส่งเสริมให้นำภูมิปัญญาด้านการแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพรมาใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งขณะนี้ใช้ในระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และโรงพยาบาลชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย เป็นที่พึ่งสุขภาพของชาวบ้านที่ใกล้ตัว เช่น ใช้สมุนไพรขมิ้นชันแก้ท้องอืด ฟ้าทลายโจรแก้ไข้ การนวดบรรเทาปวดเมื่อย ฯลฯ ซึ่งสามารถเป็นต้นแบบการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานแก่ประเทศสมาชิกได้ เนื่องจากในแต่ละประเทศสมาชิกมีการแพทย์พื้นบ้านอยู่แล้ว

ด้าน นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนานวัตกรรมการสาธารณสุขมูลฐานฯ และเลขาธิการเครือข่ายนวัตกรรมการสาธารณสุขมูลฐานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่าหลังจากนี่จะมีทีมที่ปรึกษาขององค์การอนามัยโลก 1ชุด ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการประสานงานในภูมิภาค จัดทำร่างปฏิญญาและธรรมนูญ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในแต่ละประเทศได้ นอกจากนี้ ยังได้จัดทำระบบข้อมูล เว็บไซต์ และแผนการดำเนินงาน 3ปี เพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การอนามัยโลก ซึ่งจะต้องจัดประชุมเครือข่ายและรายงานผลการดำเนินงานทุกปี

ขณะเดียวกัน ได้เชิญอีกกว่า 10 องค์กรอาทิ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นต้น ร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดตั้งเครือข่ายนวัตกรรมสาธารณสุขมูลฐานของไทยไปพร้อมกันด้วย

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน 

Shares:
QR Code :
QR Code