`ไทยแลนด์ 4.0 นวัตกรรมสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ`

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์แนวหน้า


'ไทยแลนด์ 4.0 นวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ'  thaihealth


เปิดงาน'ผู้สูงอายุไทย ก้าวไกล ไทยแลนด์ 4.0 นวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ' ที่สวนลุมฯ


เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 61เวลา 16.00 น. ที่บริเวณสนามหญ้าศูนย์ผู้สูงอายุสวนลุมพินี เขตปทุมวัน พล.อ. อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดงานผู้สูงอายุไทย ก้าวไกล ไทยแลนด์ 4.0 : นวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ (Health care innovation for older persons) “สูงวัย หุ่นฟิต พิชิตโรค” โดยมีนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 300 คน ประกอบด้วย กระทรวง พม. สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทย สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำกลุ่มเขตในกรุงเทพมหานคร ชมรมผู้สูงอายุ กรมพลศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายผู้สูงอายุ รวมทั้งประชาชนผู้สนใจทั่วไป


พล.อ.อนันตพร กล่าวว่า อยากให้ผู้สูงอายุดูแลเรื่องอาหารและการออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง เพราะถ้าแข็งแรงบุตรหลานก็ไม่ต้องมาคอยดูแล ทั้งนี้ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้ โดยปี พ.ศ. 2564 คาดว่าจะมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งในปัจจุบัน ประเทศไทยมีประชากรสูงอายุอยู่ประมาณ 10.78 ล้านคน (ร้อยละ 16.5 ของประชากรทั้งประเทศ) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีภารกิจสำคัญด้านสังคม ได้ดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลว่าด้วยการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เปิดโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมีหลักประกัน อีกทั้งได้ขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” และการพัฒนาประเทศไทยภายใต้ “ไทยแลนด์ 4.0” ด้วยแนวทาง “สานพลังประชารัฐ”   เป็นตัวการขับเคลื่อน


สำหรับเดือนมีนาคมนี้ ได้กำหนดจัดงาน “ผู้สูงอายุไทย ก้าวไกลไทยแลนด์ 4.0 : นวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ (Health care innovation for older persons) โดยมีกิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย 1) กิจกรรมสาธิตการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ โดยสมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทย 2) กิจกรรม 5 ฐาน เพื่อสุขภาพและบริการทดสอบสมรรถนะด้านร่างกาย“ Walk Rally Healthy Free Day” โดยสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา 3) กิจกรรมสาธิต   การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ โดยกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกระทุ่งล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 4) นิทรรศการความรู้ด้านสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ 4 โซน ประกอบด้วย 4.1) สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมทางสุขภาพ Innovation for health ได้แก่ ที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อผู้สูงอายุ ผ้ายกตัวผู้สูงอายุ Application “Doctor Me” เพื่อการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง 4.2) สินค้าเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ Blackmores ชุดดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ GoodAge ยาสีฟันสมุนไพร นมออร์แกนิค Bioware ภาชนะสำหรับผู้สูงอายุ Brace stool เก้าอี้สำหรับผู้สูงอายุและผู้ใช้รถเข็น 3) สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทย “การเตรียมความพร้อมสมรรถนะด้านร่างกาย”ก่อนวัยสูงอายุ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) “นิทรรศการให้ความรู้ด้านสุขภาพ : โชคชะตาหรือจะสู้เรากำหนด” และ 4.4) การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ มีการตรวจสุขภาพและวิธีการรับมือกับโรคต่างๆ ของผู้สูงอายุ

Shares:
QR Code :
QR Code