ไขรหัสศักดิ์สิทธิ์ 2600 84 “พระพุทธชยันตีเฉลิมราช อุบายโกศลอนุสรณ์”

 

มีผู้เคยกล่าวว่า การสร้างพระพุทธปฏิมากรไม่ใช่หลักการในพระพุทธศาสนา แต่แท้จริงแล้วพระพุทธปฏิมากรถือเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งสักการะยึดเหนี่ยวใจมาแต่ครั้งโบราณกาล

พระครูวินัยธรวิเชียร วชิรธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ได้แสดงปาฐกถาธรรม “รหัสศักดิ์สิทธิ์ 2600 84 พระพุทธชยันตีเฉลิมราช กับการตื่นรู้ของชาวพุทธในประเทศไทย” ในพิธีบวงสรวง และเททองหล่อ “พระพุทธชยันตีเฉลิมราช อุบายโกศลอนุสรณ์” สร้างขึ้นโดย สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายราชการเอกชน โดยได้ไขปริศนาพระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตัวแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ความกระจ่างว่า สิ่งแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพุทธเจดีย์ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ1.พระธาตุเจดีย์ 2.บริโภคเจดีย์ 3.พระธรรมเจดีย์เป็นพระเจดีย์ที่บรรจุ หรือ จารึกพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เช่น ใบลาน หอพระไตรปิฎกเป็นต้น 4.อุเทสิกเจดีย์ สิ่งที่สร้างขึ้นด้วยเจตนาอุทิศต่อพระพุทธเจ้า เช่น พระพุทธปฏิมากรหรือพระพุทธรูปปางต่างๆ เพื่อยังความปีติศรัทธาเลื่อมใสแก่ผู้ที่สร้างและผู้พบเห็นให้เกิดกุศลจิตเป็นบุญเป็นความดีที่เกิดบุคคลนั้นๆ

ฉะนั้น “พระพุทธชยันตีเฉลิมราช อุบายโกศลอนุสรณ์” ที่ สคล. ได้จัดสร้างขึ้น ถือเป็นอุเทสิกเจดีย์เช่นกัน

สำหรับพระพุทธชยันตีเฉลิมราช เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติ ปางประจำวันจันทร์ซึ่งเป็นพระประจำพระชนมวารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีความสูง 84 ซม. ประทับยืนบนฐานดอกบัวสูง 15 ซม. รวมความสูง 99 ซม. พร้อมประดับตราสัญลักษณ์พิธีเฉลิมฉลองในโอกาสครบ 7 รอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการ สคล. ขยายความถึงที่มาพระพุทธชยันตีเฉลิมราชฯว่า เนื่องในโอกาสปี 2554-2555 ได้ปรากฏเหตุการณ์สำคัญ 2 เหตุการณ์ที่เป็นมหามงคล คือในปี 2554 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา และในวันวิสาขบูชาปี 2555 จะเป็นวันครบรอบ 2600 ปีที่บรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และเผยแพร่พระพุทธศาสนาหมุนวง ล้อแห่งธรรมจักร

พุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้ถือเป็นพระมหาวาระพุทธชยันตีร่วมฉลองวาระปีติยินดีนี้ ดังนั้น เครือข่ายงดเหล้าและภาคี จึงร่วมกันจัดสร้างพระพุทธรูปขึ้นเป็นอนุสรณ์เตือนใจในการลด ละ เลิกอบายมุขทั้งหลาย พร้อมร่วมปฏิบัติบูชาถวายเป็นพระราชกุศล

ที่สำคัญ ได้มีการอัญเชิญพระพุทธรูปร่วมพิธีในโครงการสวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี ณท้องสนามหลวง ในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ สสส.และภาคีเครือข่ายจัดขึ้น และจากนั้น จะอัญเชิญพระพุทธรูปไปยังทุกจังหวัด ตลอดปี 2555 เพื่อจัดพิธีอธิษฐานจิตปฏิบัติบูชา ลด ละ เลิก เหล้าเบียร์อบายมุข เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทตามหลักแห่งแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเมื่อการจัดพิธีอธิษฐานจิตปฏิบัติบูชาฯใน 77 จังหวัดเสร็จสิ้นแล้ว จะนำพระพุทธรูปขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นลำดับสุดท้าย

นายธีระบอกถึงความหมายของ”พระพุทธชยันตีเฉลิมราช อุบายโกศลอนุสรณ์” ว่า”พระพุทธชยันตี” หมายถึง การตรัสรู้ และการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และยังถือเป็นชัยชนะของพระพุทธศาสนา เป็นชัยชนะต่อกิเลส ความเสื่อมทราม เป็นการเอาชนะกิเลสของตัวเองสามารถชนะใจ ชนะอบายมุข คำว่า”เฉลิมราช”เป็นการเฉลิมฉลองวาระอันเป็นมหามงคลทั้ง2 วาระดังที่กล่าวแล้ว

ส่วน “อุบายโกศลอนุสร” คืออุบายให้พ้นจากความเสื่อมทั้งหลาย นำพาชีวิตก้าวไปสู่ความเจริญ ไม่ตกอยู่ในอบายมุข สามารถเอาชนะสิ่งเลวร้ายในสังคมได้

“พระพุทธรูป ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้เป็นเครื่องบูชาอธิษฐานมีหน้าที่เป็นอนุสรณ์ทำให้คนไทยตื่นรู้ในอบายมุข โดยเฉพาะการดื่มเหล้าสิ่งเสพติด ไม่ใช่เพียงปัญหาของผู้ดื่มเหล้า16 ล้านคนเท่านั้น แต่เป็นปัญหาแก่ครอบครัวสังคมเป็นวงกว้าง ซึ่งปัจจุบันแม้จะมีการรณรงค์การลด ละ เลิกแอลกอฮอล์ต่อเนื่องเป็นจำนวนมาก ก็ใช่ว่าจะประสบความสำเร็จ เพราะการรณรงค์ถือเป็นแรงจูงใจที่ต้องอาศัยมาตรการอื่นๆร่วมด้วย ทั้งการบังคับใช้กฎหมาย ภาษี จะสามารถช่วยให้คนไทยดื่มเหล้าลดลง” ผู้จัดการสคล. ให้แง่คิด

ด้าน ครูสุพจน์ คุณานุคุณ ครูช่างศิลป์โรงเรียนรุ่งอรุณ ผู้รังสรรค์ปั้นแต่งขึ้นรูปองค์พระพุทธชยันตีเฉลิมราชฯ บอกว่า การได้ปั้นองค์พระถวายในหลวงครั้งนี้ มีในหลวง และความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นแรงบันดาลใจโดยกว่าจะสำเร็จเป็นองค์พระต้นแบบใช้เวลานานถึง 3 เดือน เนื่องจากการปั้นพระพุทธรูปถือเป็นยอดของงานศิลป์ ก่อนปั้นต้องมีใจที่นิ่งแน่วแน่ จึงอธิษฐานจิตและนั่งสมาธิต่อหน้าพระศรีศากยมุนี วัดสุทัศน์ฯ เพื่อให้พบนิมิตพระพุทธปฏิมากรต้นแบบ ซึ่งพบพระศิลปะสุโขทัยหลังพระประทานองค์ใหญ่ในวัดสุทัศน์ฯ นั่นเอง

ปี 2554-2555 นับเป็นพิเศษมหามงคลทำบุญสร้างพระพุทธชยันตีได้กุศลครั้งเดียวได้บุญ 2 ต่อ คือ เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลหนึ่งแล้วก็สืบสานพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชานั่นเอง

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

Shares:
QR Code :
QR Code