โพลระบุ คนไทยเชื้อสายจีนพร้อมจับจ่ายช่วงตรุษจีน แม้ของเซ่นไหว้แพงขึ้น

 

 

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเอแบคนวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจ (Social Innovation Management and Business Analysis, SIMBA) โดยการสนับสนุนทุนวิจัยจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด มหาชน เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่อง การจับจ่ายในช่วงเทศกาลตรุษจีน: กรณีศึกษาคนไทยเชื้อสายจีนในกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 694 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 14-18 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา ผลสำรวจทั้งหมดนี้สามารถดึงข้อมูลได้ที่ www.abacpoll/data.au.edu

กลุ่มตัวอย่างต่างระบุว่าของเซ่นไหว้ส่วนใหญ่นั้นมีราคาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะหมู เป็ด ไก่ ไข่ ผลไม้ ผัก รวมถึงกระดาษ โดยเตรียมค่าใช้จ่ายสำหรับของเซ่นไหว้เฉลี่ยอยู่ที่ 4,641 บาท และสูงสุด 80,000 บาท ซึ่งตัวอย่างเกือบครึ่งหรือร้อยละ 49.1 ระบุเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ขณะที่ร้อยละ 40.6 ระบุเท่าเดิม และร้อยละ 10.3 ระบุลดลง

 

ส่วนสถานที่จับจ่ายใช้สอยในปีนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 87.2 ยังคงเป็นตลาดสด และร้อยละ 18.1 ไปซื้อที่ห้างสรรพสินค้า เฉพาะกลุ่มที่ซื้อในห้างฯ นี้ พบว่าจะใช้เงินสดมากกว่าบัตรเครดิต (ร้อยละ 85.7 และ 14.3 ตามลำดับ)

 

 

สำหรับการจ่ายแต๊ะเอีย พบว่าตัวอย่างร้อยละ 67.7 ระบุว่าตัวเองเป็นคนจ่าย ขณะที่ร้อยละ 32.3 ไม่ต้องจ่าย

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Shares:
QR Code :
QR Code