โพลชี้ “สังคม” ฝากความหวังการแก้ปัญหาทุจริตไว้กับครู

16 มกราคม ของทุกปี เป็นวันครู ผู้ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการอบรมสั่งสอนเด็กให้เป็นคนดี แต่ในขณะที่สังคมทุกวันนี้ มีปัญหาต่างๆมากมาย โดยเฉพาะเรื่องการทุจริต คอรัปชั่น สังคมจึงได้แต่หวังว่า ครู ผู้ซึ่งเป็นบุคคลและเป็นกำลังสำคัญที่จะ หล่อหลอม ปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีได้ เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นและเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาทุจริตที่ยั่งยืน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,422 คน ระหว่างวันที่ 10-14 มกราคม 2555 สรุปผลได้ดังนี้


1. “ความคาดหวัง” ของประชาชนที่มีต่อ ครู กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตในตัวเด็กและเยาวชน         


อันดับ 1 ครูสามารถช่วยป้องกันและแก้ไขได้บ้าง 60.34%        


เพราะ ครูเป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กได้ ,เด็กมีความเคารพและเชื่อฟังคำสั่งสอนของครู ,พ่อแม่ต้องร่วมมือด้วย ฯลฯ         


อันดับ 2 ครูสามารถช่วยป้องกันและแก้ไขได้อย่างดี 21.94%         


เพราะ ในช่วงวัยเรียนครูจะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการอบรมสั่งสอนและมีความใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุด โดยเน้นเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต ฯลฯ         


อันดับ 3 ครูคงจะช่วยป้องกันและแก้ไขไม่ค่อยได้ 12.66%         


เพราะ ขึ้นอยู่กับอุปนิสัยและความคิดของเด็กแต่ละคน ,การอบรมสั่งสอนจากครอบครัว ,ครูบางคนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ฯลฯ         


อันดับ 4 ครูไม่สามารถช่วยป้องกันและแก้ไขได้ 5.06%         


เพราะยุคสมัยที่เปลี่ยนไป คนในสังคมยึดติดกับเงินและวัตถุมากขึ้น ,สภาพแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ต่างๆบีบบังคับ ฯลฯ


“ความคาดหวัง” ของประชาชนที่มีต่อ ครู กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตในตัวเด็กและเยาวชน


“ความคาดหวัง” ของประชาชนที่มีต่อ ครู กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตในตัวเด็กและเยาวชน
 
2. “ครู” จะมีวิธีการที่จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตในตัวเด็กและเยาวชนที่เป็นรูปธรรมอย่างไร?         


อันดับ 1 ให้ความรักและดูเอาใจใส่เด็กให้มาก /คอยสังเกตพฤติกรรม เมื่อเด็กมีปัญหาก็ให้คำแนะนำที่เหมาะสม 44.72%         


อันดับ 2 ปลูกฝังจิตสำนึก /ยกตัวอย่างที่ดีและไม่ดี มาเปรียบเทียบหรือชี้ให้เด็กได้เห็นและเข้าใจอย่างชัดเจน 43.90%         


อันดับ 3 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมเรื่องคุณธรรม จริยธรรมเป็นประจำ เช่น จัดอบรม เข้าค่ายคุณธรรม เป็นต้น 11.38% 


“ครู” จะมีวิธีการที่จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตในตัวเด็กและเยาวชนที่เป็นรูปธรรมอย่างไร?
         


3. “ครู” จะต้อง “ปฏิบัติตัว” อย่างไร? จึงจะช่วยปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนซื่อสัตย์ สุจริตได้         


อันดับ 1 เป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสำนึกที่ดีของความเป็นครู 73.28%         


อันดับ 2 ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ใดๆ /ไม่ทุจริต คอรัปชั่น 15.06%         


อันดับ 3 ไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของผู้มีอิทธิพลหรือใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางที่ผิด 11.66%         


4. “ปัญหา อุปสรรค” ในการที่ครูจะปลูกฝังความซื่อสัตย์ สุจริตให้แก่เด็ก ณ วันนี้         


อันดับ 1 สภาพแวดล้อมต่างๆที่อยู่รอบตัวเด็กไม่เอื้ออำนวย เช่น ฐานะทางบ้าน การคบเพื่อน สภาพเศรษฐกิจ 38.24%         


อันดับ 2 พื้นฐานทางครอบครัว /การดูแลเอาใจใส่ การให้ความรักความอบอุ่นของพ่อแม่ ผู้ปกครอง 24.70%


อันดับ 3 ปัจจุบันสื่อและเทคโนโลยีต่างๆสามารถเข้าถึงเด็กได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งมีทั้งข้อดี-ข้อเสีย 18.72%
 


อันดับ 4 มีข่าวการทุจริต คอรัปชั่นในแวดวงต่างๆให้เด็กได้เห็นอยู่เสมอ เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้กับเด็ก 18.34% 


 


 ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

Shares:
QR Code :
QR Code