โคราชเมืองยิ้ม เมืองสร้างสรรค์ สร้างสุข เพื่อทุกคน

เรื่องโดย  ฐิติพร โยทาพันธ์ Team Content www.thaihealth.or.th

ข้อมูลจาก งานเวทีเครือข่ายพลเมือง “ร่วมเปลี่ยน สร้างเมือง” โคราชเมืองยิ้ม เมืองสร้างสรรค์ สร้างสุข เพื่อเด็กและทุกคน จังหวัดนครราชสีมา

ภาพโดย ปารมี ขันธ์แก้ว Team Content www.thaihealth.or.th และแฟ้มภาพ

                    วานนี้ วันนี้ รู้สึกเหมือนว่าโลกหมุนไปเร็วมาก ซึ่งไม่อาจคาดเดาถึงวันพรุ่งนี้มีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอ โดยเฉพาะการมาถึงเทคโนโลยีการสื่อสารที่ไร้พรมแดน ส่งผลกระทบวิถีชีวิตของผู้คนในหลายมิติที่เชื่อมโยงถึงกันอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้น การใช้ความรู้แบบเดิมกับเรื่องเดิม ๆ อาจนำออกมาใช้ไม่ได้อีกต่อไป 

                    เมื่อเรารู้ว่าหนีไม่พ้น เราต้องปรับตัวรับมือเพื่อเรียนรู้อยู่กับมันให้ได้ แต่จะอยู่รอดด้วยวิธีใด อย่างใด  แล้วจะรับมืออย่างไร  ซึ่งหนึ่งในภารกิจของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.) นอกเหนือจากสร้างเสริมสุขภาวะแล้ว ยังมีบทบาทในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเป็นพลเมืองตื่นรู้ (Active Citizen)  สร้างสรรค์และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง หรือ Change Agent มีทักษะการรู้เท่าทัน สร้างภูมิคุ้มกัน สร้างภูมิรู้ ภูมิปัญญาส่งเสริมวิชาชีวิตและวิชาสังคม รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมชุมชนให้น่าอยู่ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง ด้วยการเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ ปลอดภัย โดยให้เด็กเกิดความภูมิใจที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในชุมชนและสังคมของตนเองให้น่าอยู่

                    จึงเป็นที่มาของเวทีเครือข่ายพลเมือง “ร่วมเปลี่ยน สร้างเมือง” โคราชเมืองยิ้ม เมืองสร้างสรรค์ สร้างสุข เพื่อเด็กและทุกคน จัดขึ้น ณ Art Gallery จังหวัดนครราชสีมา และได้มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สสส. ร่วมกับ 15 หน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมสานพลังกัน ร่วมเปลี่ยน ร่วมสร้างเมืองโคราชให้เป็นเมืองต้นแบบที่มีพื้นที่ปลอดภัย พื้นที่สร้างสรรค์ พื้นที่เรียนรู้ และพื้นที่สื่อสารที่เปิดกว้างเพื่อเด็ก เยาวชนและทุกคน

                    เวทีนี้ไม่ได้มีความสำคัญเพียงแค่การลงนามความร่วมมือเท่านั้น ภายในงานยังมีลานเดิ่นยิ้มเบิกบาน ลานการเรียนรู้ “เล่นได้ กินได้ เรียนรู้” ที่น่าสนใจจากกลุ่มเยาวชน โรงเรียน และสภาเด็กเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา 12 ลานเรียนรู้ ที่ขนเอาของดีเมืองโคราชมาเปิดลานให้ได้ร่วมเรียนรู้และสนุกไปด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น รำวงโคราช ศิลปะการแสดงที่หาดูได้ยากแล้วในปัจจุบัน การสาธิตทำเส้นหมี่กระโทกแบบดั้งเดิมของชาวโคราช และโชว์ผัดหมี่โคราช อาหารพื้นถิ่นที่มาโคราชแล้วไม่ได้กิน ถือว่ามาไม่ถึง และอีกหลายกิจกรรมที่น่าสนใจจากฝีมือของน้อง ๆ เยาวชน

 

 

                    น.ส.ปรัชทิพา หวังร่วมกลาง ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา (มยพ.) พันธมิตรของ สสส. เล่าถึงการทำงานที่ผ่านมาของเครือข่ายโคราชเมืองยิ้มให้ฟังอย่างน่าสนใจว่า

                    “.. การกลับมาทำงานที่บ้านเกิดครั้งนี้ เราพบปัญหาเด็กและเยาวชน ขาดการส่งเสริมและการสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สู่การพัฒนาสร้างสรรค์ จนทำให้มีโอกาสเข้าถึงปัจจัยเสี่ยงง่าย จากช่องว่างระหว่างวัย ขาดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  ไม่เท่าทันสื่อเทคโนโลยี ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะหลายด้าน ทั้ง ๆ ที่สิ่งที่เด็ก เยาวชนควรได้รับ คือ การเข้าถึงปัจจัยด้านบวก สร้างทักษะภูมิคุ้มกัน ทักษะการรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี และการจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง การมีพื้นที่เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เขาเติบโตไปเป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ เป็นพลเมืองนักปฏิบัติการ ที่จะร่วมสร้างสังคมสุขภาวะให้เกิดขึ้นในชุมชน ในบ้านเกิดของเรา

                    ผู้จัดการการมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา (มยพ.) กล่าวอีกว่า…การขับเคลื่อนครั้งนี้เรามุ่งเป้าหมายส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน สู่การเป็นพลเมืองสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด “พลังพลเมือง นักปฏิบัติการ สื่อสาร สร้างสรรค์ นำไปสู่การสร้างสังคมสุขภาวะ ผ่าน 3 โครงการสำคัญ 1) โคราชเดิ่นยิ้ม เครือข่ายเยาวชนพลเมืองเมืองอาสาสร้างสรรค์พื้นที่ชุมชน 2) โคราชยิ้ม เล่นอิสระสร้างพลังสุขเพื่อเด็ก (Korat Free pay) 3) โครงการพลังเด็กเยาวชนสร้างสุข สร้างสรรค์ ส่งเสริมสุขภาวะ เน้นการสร้างพลังการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในการขับเคลื่อนชุมชนสุขภาวะ...

                    …ขอบคุณ สสส. ที่เข้ามาหนุนเสริมองค์ความรู้ในด้านการจัดการ ให้เราและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ได้ขับเคลื่อนกิจกรรม โครงการให้บรรลุเป้าหมาย ให้เมืองโคราช เป็นเมืองที่สร้างสรรค์ เมืองในฝัน ที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการออกแบบให้โคราชเป็นเมืองสุขภาวะ…”

                    ขณะเดียวกัน นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้ช่วยผู้จัดการ สสส. ได้ชื่นชมถึงการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ว่า “…หนึ่งในภารกิจของ สสส. คือการบ่มเพาะ “นักสื่อสารสุขภาวะ” ที่ช่วยให้สังคมรู้เท่าทัน และใช้สื่อได้สร้างสรรค์โลกในปัจจุบันอยู่ในสภาวะที่มีความผันผวน ความไม่แน่นอน หรือเรียกสั้น ๆ ว่า VUCA World ที่พบการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหลายด้าน จนกระทบกับวิถีชีวิต สุขภาพ และเศรษฐกิจในชุมชน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน

                    …ดังนั้น การลงนามความร่วมมือระหว่าง 15 หน่วยงานครั้งนี้ สสส. เชื่อมั่นว่าจะมีส่วนช่วยสำคัญในการพัฒนาเมือง ให้มีระบบนิเวศสื่อสุขภาวะด้วยพลังของเยาวชน พลังชุมชนและพลังเครือข่าย ที่จะมาช่วยพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส ส่งเสริมการเรียนรู้ สู่การพัฒนาเมืองโคราชให้เป็นเมืองที่มีพื้นที่สร้างสรรค์ เพื่อทุกคน ทุกวัยเพราะหากประชาชนรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี จะช่วยให้เกิดสุขภาวะในทุกมิติ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น…” นางเบญจมาภรณ์ กล่าว

                    ไม่เพียงแค่เมืองโคราชเท่านั้นที่ลูกหลานชาวย่าโม วีระสตรีผู้เป็นที่เคารพรักศรัทธายิ่งของคนทุกคนในชาติต้องการให้เป็นเมืองสุขภาวะเพื่อทุกคน สสส. ก็เช่นกัน ยังคงมุ่งมั่น เดินหน้าสานพลัง สร้างนวัตกรรม และสื่อสารสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนส่งเสริมให้ชุมชนมีพื้นที่สร้างสรรค์ ปลอดภัย สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ เด็กและเยาวชนทุกคนเป็นพลเมืองตื่นรู้ ลดปัจจัยเสี่ยง เพื่อทุกคนบนแผ่นดินไทย มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

Shares:
QR Code :
QR Code