โครงการใหม่ 4 ปี

โครงการใหม่ 4 ปี แยกตามเป้าหมาย

 

 

เป้าหมาย 1 ลดปัจจัยเสี่ยงหลัก                                                                  22%

 

เป้าหมาย 2 พัฒนาระบบ/กลไกที่จำเป็นในการลดปัจจัยเสี่ยงรอง                        12%

 

เป้าหมาย 3 พัฒนาสุขภาวะองค์รวม                                                             27 %

 

เป้าหมาย 4 สร้างความตื่นตัวและค่านิยมใหม่ในสังคม                                      13 %

 

เป้าหมาย 5 ขยายโอกาสการสร้างนวัตกรรม                                                   6%

 

เป้าหมาย 6 ส่งเสริมสมรรถนะของระบบสุขภาพและบริการสุขภาพ                     20 %

 

 

สัดส่วนการจัดสรร

 

โครงการใหม่ 4 ปี 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือแผนหลัก สสส. 2554-2556

 

 

Update:08-11-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

Shares:
QR Code :
QR Code