แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมสุขภาวะระดับพื้นที่ อ.พุทธมณฑล อ.สามพราน

สวนสามพราน

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า สสส. สานพลัง สถาบันอาศรมศิลป์ การเคหะแห่งชาติ มูลนิธิสังคมสุขใจ และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมบูรณาการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมสุขภาวะระดับพื้นที่” อ.พุทธมณฑล และ อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยมีคณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 และ 5 สสส. และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมกว่า 100 คน เรียนรู้การพัฒนานวัตกรรมและกลไกพื้นที่สุขภาวะเพื่อส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย มุ่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ สร้างสภาพแวดล้อมและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนตามบริบทของพื้นที่ นำไปสู่การพัฒนาพื้นที่สุขภาวะต้นแบบ ทั้งรูปแบบชุมชนเมือง 6 แห่ง และชนบท 6 แห่ง พร้อมจัดการความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารในชุมชน ลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ (NCDs)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=329372

Shares:
QR Code :
QR Code