แฉเด็กประถมอ่านวิเคราะห์ไม่ได้

 

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม ที่โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) จัดแถลงโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ระดับประถมศึกษาครั้งที่1/2554 โดยนายสมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่า นักวิจัยชาวอเมริกันเปรียบเทียบว่า เด็กใช้เวลาเรียนรู้ทักษะการอ่านเฉลี่ยตลอดชีวิตเพียง 0.2% ขณะที่ทักษะนี้จะส่งผลระยะยาวต่อชีวิตที่เหลืออยู่มากถึง 98% สะท้อนให้เห็นว่าเด็กช่วงวัยประถมศึกษานั้นเป็นอีกช่วงเวลาที่สำคัญในการพัฒนาทักษะพื้นฐาน ขณะที่เด็กประถมฯไทยมีผลวิจัยชี้ชัดว่า กว่า 30% ไม่สามารถอ่านวิเคราะห์ได้ และค่าเฉลี่ยจะยิ่งสูงขึ้นสำหรับเด็กไทยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

นายสมพงษ์กล่าวว่า เด็กนักเรียนระดับประถมฯ จะประสบปัญหาการอ่าน จับใจความและวิเคราะห์ไม่เป็น โดยสถิติล่าสุดจากรายงานสภาวการณ์เด็กและเยาวชนปี 2550-2552 ระบุว่า เด็กประถมฯใช้เวลาว่างส่วนใหญ่ไปกับการเล่นเกม เพิ่มจาก 23% เป็น 32% เฉลี่ยวันละ 2-3 ชั่วโมง และท่องอินเตอร์เน็ตเพิ่มจาก18% เป็น 22% มีเพียง 50% ระบุชอบไปโรงเรียนมาก

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

Shares:
QR Code :
QR Code