เศรษฐกิจแย่ ว่าที่คุณแม่โหมงานหนักละเลยเรื่องสุขภาพ

ชี้! น่าห่วง ส่งผลเด็กคลอดก่อนกำหนดได้

 

เศรษฐกิจแย่ ว่าที่คุณแม่โหมงานหนักละเลยเรื่องสุขภาพ          ขอขึ้นต้นบทความนี้ด้วยคำกลอน เนื่องจากไม่อยากให้เรื่องที่จะเขียนต่อไปนี้เคร่งเครียดจนเกินไป เพราะปัจจุบันพบปัญหาภาวะเด็กคลอดก่อนกำหนดมากจนน่าเป็นห่วง ซึ่งปัจจัยแสี่ยงส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะสตรีต้องทำงานทั้งในและนอกบ้านเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในยามวิกฤติ เศรษฐกิจเช่นนี้ ทำให้ขาดการดูแลสุขภาพของตนเองและทารกในครรภ์

 

          กรุงเทพมหานคร มีประชากรที่อยู่ในความดูแลทั้งหมด 9,948,392 คน ในจำนวนนี้มีสตรีวัยเจริญพันธุ์ 1,413,317 คน ในแต่ละปีจะมีทารกแรกเกิดในกรุงเทพมหานครประมาณ 110,000 คน ร้อยละ 11 เป็นทารกที่มีน้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่ามาตรฐาน คือ ต่ำกว่า 2,500 กรัม และส่วนใหญ่เป็นทารกคลอดก่อน 37 สัปดาห์ ที่เรียกว่าเกิดก่อนกำหนด จากการติดตามสถิติของกรุงเทพมหานครในระยะ 3-4 ปี ที่ผ่านมา พบวา จำนวนทารกกลุ่มนี้ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเพิ่มมากขึ้นชัดเจน ซึ่งการคลอดก่อนกำหนดนอกจากมีผลกระทบต่อครอบครัวและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายแล้ว ยังก่อให้เกิดความสูญเสียที่ไม่สามารถประเมินค่าต่อประเทศอีกด้วย

 

          ด้วยเหตุนี้ กรุงเทพ มหานคร นำโดย นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงได้ร่วมกับเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกฯ จัดประชุมวิชาการ”สุขภาพมารดาและเด็กไทยคือหัวใจของแผ่นดิน” ขึ้นในวันที่ 27-28 พ.ค. 2551 ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นทรัลพลาซา เขตลาดพร้าว เพื่อเป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงของเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกในกรุงเทพฯ และเป็นการสนองพระปณิธานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร จึงจำเป็น อย่างยิ่งต้องให้บุคคลากรทางการแพทย์ของสถานพยาบาลในเครือข่ายได้รับทราบ และเข้าใจในแนวคิดและแนวทางการพัฒนาในรูปแบบของการบูรณาการ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและดูแลรักษามารดาและทารกแบบองค์รวมที่ครบวงจร

 

          การประชุมทางวิชาการที่จะจัดขึ้นในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกฯ ในพื้นที่นำร่องคือกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยจะเป็นการประชุมเพือแถลงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานโครง-การฯ รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ของบุคลากรในสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 92 แห่ง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อาสาสมัครสาธารณสุข 700 คน และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในสังกัดกทม. กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงกลาโหม และกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 500 คน ที่จะเข้าร่วมกันพันนาระบบการดูแลรักษามารดาและทารกให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ตามปณิธานที่ต้องการให้มารดาและทารกไทยมีภาวะสุขภาพแข็งแรง เพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติสืบไปและนี่คือ อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่ กทม. มุ่งมั่นตั้งใจทำให้กรุงเทพฯ มีชีวิตที่ดีและมีความสุข

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

 

update: 16-05-51

Shares:
QR Code :
QR Code