เลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกผู้ผลิตจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพฉบับสร้างสุข ประจำเดือน ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)
เรื่อง การเลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกผู้ผลิตจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพฉบับสร้างสุข
ประจำเดือน ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555
ตามที่ สสส. เปิดรับนิติบุคคลที่สนใจ ดำเนินงานพิมพ์หนังสือดังกล่าว สสส.ขอแจ้งเปลี่ยนระยะเวลาการประกาศผลการคัดเลือกใหม่ ดังนี้
เดิมประกาศผลรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกจาก วันที่ 30 กันยายน 2554 เปลี่ยนเป็น วันที่ 5 ตุลาคม 2554 (ติดตามผลได้ทาง www.thaihealth.or.th)
หมายเหตุ
*ในกรณีผลงานที่นำเสนอไม่เข้าเกณฑ์ทางสสส.จะดำเนินการในการเปิดคัดเลือกรอบถัดไปโดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ