เรียนรู้ชุมชน สร้างคนกะลูแป

ที่มา : มูลนิธิสยามกัมมาจล


ภาพประกอบจากมูลนิธิสยามกัมมาจล


เรียนรู้ชุมชน สร้างคนกะลูแป thaihealth


“คนในชุมชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน เยาวชนมากกว่าครึ่งที่ไม่ได้เรียนหนังสือ เมื่อมีเวลาว่างเด็กผู้ชายส่วนใหญ่จึงมักจับกลุ่มมั่วสุมทดลองสูบบุหรี่ เสพน้ำกระท่อม และบางคนก็จมจ่อมอยู่กับโลกส่วนตัว โดยไม่สนใจสิ่งรอบข้าง และพากันมั่วสุมสารเสพติด” นี่คือสถานการณ์ปัญหาที่พบในชุมชนกะลูแป


เมื่อนำบริบทชุมชนมาพิจารณาแล้วเห็นว่า เยาวชนส่วนใหญ่ขาดโอกาสทางการศึกษาและยังมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด บัณฑิตอาสาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จึงเห็นลู่ทางว่า น่าจะทำกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนรู้ เพื่อให้เพื่อนๆ ที่ไม่ได้เรียนหนังสือได้พัฒนาทักษะชีวิต ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในทางอ้อม ด้วยการทำโครงการเรียนรู้ร่วมกันสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ชุมชนกะลูแป โดยมีโจทย์คือ”การศึกษาชุมชนตนเอง เพื่อสร้างความผูกพันกับแผ่นดินถิ่นเกิด” และจากการทำโครงการนั้น นอกจากช่วยติดตั้งประสบการณ์และความมั่นใจแก่ผู้ลงมือทำแล้ว การทำงานยังสร้างผลสะเทือนที่ช่วยชักจูงเพื่อนๆ เด็กและเยาวชนออกจากพื้นที่เสี่ยงสู่การแสดงออกในพื้นที่สร้างสรรค์ เป็นโครงการที่ร่วมกันทำแบบส่งไม้ต่อจากบัณฑิตอาสาซึ่งเป็นคนนอกพื้นที่ สู่แกนนำเยาวชนซึ่งเป็นคนใน ที่จะเป็นผู้ดูแลชุมชนของตนต่อไปในอนาคต


ร่วมเรียนรู้และทำความรู้จักเยาวชนจาก โครงการเรียนรู้ร่วมกันสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ชุมชนกะลูแป ได้ที่งานเทศกาลการเรียนรู้ พลเมืองเยาวชนส่องแสง ปีที่ 4 “พลเมืองเยาวชนรุ่นใหม่ตามแนวพระราชดำริ”

Shares:
QR Code :
QR Code