เยาวชนยะลาร่วมสืบสาน “วายังกูเละ ตะลุงมาลายู”

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


 เยาวชนยะลาร่วมสืบสาน “วายังกูเละ ตะลุงมาลายู” thaihealth


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จับมือ สสส. ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน นำนักศึกษาลงพื้นที่ เรียนรู้ “วายังกูเละ ตะลุงมาลายู” ควบคู่ต้านยาเสพติด


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการสื่อศิลปวัฒนธรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง ภายใต้หัวข้อ “วายังกูเละ ตะลุงมาลายู ขับขานร้อยเรื่องราว เท่าทันยาเสพติด” ขึ้นที่ โรงเรียนบ้านสาคอ ต.ท่าสาป อ. เมือง จ.ยะลา โดยนำนักศึกษาจากสาขาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล ชั้นปีที่ 1-3 ร่วมกับ ประชาชน เยาวชนในชุมชน จำนวน 30 คน มาเรียนรู้ ”วายังกูเละ ตะลุงมาลายู” ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวมุสลิมในพื้นที่ 3 จชต. เพื่อสืบทอดการแสดง “วายังกูเละ” และพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ให้สามารถสร้างสรรค์กิจกรรมในพื้นที่ของตนเอง


โดยมีนายมะยาเต็ง สาเมาะ หัวหน้าคณะตะลุงบันเทิง และครูสมาน โดสอมิ เป็นวิทยากร บรรยายความเป็นมาของหนังตะลุงและรู้จักตัวละคร เพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรมหนังตะลุงให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้สืบสานต่อไป นอกจากนี้ ก็จะมีการแชร์ประสบการณ์การเขียนบทจาก อาจารย์ณัฐพงษ์ หมันหลี แก่ผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมทั้งให้เยาวชนได้ร่วมกันเขียนบทหนังตะลุง ในหัวข้อ ยาเสพติดอีกด้วย


 เยาวชนยะลาร่วมสืบสาน “วายังกูเละ ตะลุงมาลายู” thaihealth


นางสาวชฎาภรณ์ สวนแสน อาจารย์ สาขาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า สำหรับโครงการนี้เป็นโครงการระหว่างแผนงานศิลปวัฒนธรรม สร้างเสริมสุขภาพ กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ที่นำนักศึกษาของมหาวิทยาลัยร่วมกับคนในชุมชนและเยาวชน ร่วมกันขับขาน”วายังกูเละ ตะลุงมาลายู” เกี่ยวกับต้านยาเสพติด โดยจะเรียนรู้ตั้งแต่ต้นน้ำ วายังกูเละ ตัวละคร การเขียนบท รวมถึง การให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อนำวายังกูเละขับขานออกมาต้านยาเสพติดในเยาวชน นอกจากนี้ ก็ยังเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ตะลุงมาลายู ที่มีเฉพาะพื้นที่ 3 จชต. โดยเฉพาะ ต.ท่าสาป บ้านสาคอ ให้คงอยู่ รณรงค์ให้เด็กตระหนักรู้ ตระหนักความเข้าใจ ถึงวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นมาจากบ้านเกิดของตนเอง รู้จักเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม และยังช่วยให้ชุมชนปลอดยาเสพติด อีกด้วย สำหรับการดำเนินโครงการนี้ ก็จะจัดขึ้นในวันที่ 12,13,19,20 สิงหาคม 2560


 เยาวชนยะลาร่วมสืบสาน “วายังกูเละ ตะลุงมาลายู” thaihealth


นางสาวซูไฮดา ยูดว๊ะ นักศึกษา สาขาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า โครงการนี้ได้เรียนรู้วัฒนธรรมดั้งเดิมของวายังกูเละและได้อนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านด้วย ถ้ามีโอกาสก็จะสืบสานต่อไป เช่นเดียวกับเยาวชน บ้านสาคอ ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการ ต่างกล่าวว่า โครงการนี้ทำให้ได้มาเรียนรู้วายังกูเละ ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของเรา ได้รับความสนุกสนานและก็จะร่วมสืบทอดต่อถึงรุ่นลูก รุ่นหลานให้วายังกูเละคงอยู่ต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code