เปิด ‘ศูนย์สุขภาวะ’ ที่ จ.อุดรธานี

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


เปิด 'ศูนย์สุขภาวะ' ที่ จ.อุดรธานี  thaihealth


ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค" จ.อุดรธานี


ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค" จ.อุดรธานี ว่า เป้าหมายของ "ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค" คือการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาวะเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาวะให้แก่เด็ก เยาวชน ครอบครัวและชุมชนในพื้นที่เข้าใจความหมายของการมีสุขภาวะและนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตประจำวัน ทั้งนี้อุดรธานีเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีศักยภาพ มีความพร้อมทั้งด้านพื้นที่และบุคลากรในการถ่ายทอดความรู้คู่จินตนาการ ผ่านสื่อที่ทันสมัยและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมาย


เปิด 'ศูนย์สุขภาวะ' ที่ จ.อุดรธานี  thaihealth


นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอุดรธานี กล่าวว่า การที่ สสส. จัดตั้ง "ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค" เป็นพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบด้านสุขภาวะ เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัย การคมนาคมสะดวกและมีความพร้อมด้านพื้นที่ มีสื่อประชาสัมพันธ์ ระบบการให้บริการดี บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ มีการออกแบบกิจกรรมให้เหมาะกับการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละช่วงวัย ซึ่งเทศบาลนครอุดรธานียินดีที่จะพัฒนา สนับสนุน และให้ความร่วมมือกับ สสส. ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายผู้เข้าใช้บริการ 130,000 คนต่อปี พร้อมเผยแพร่องค์ความรู้ไปยังเครือข่ายต่างๆ ในพื้นที่ ทั้งนี้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมเรียนรู้หรือต้องการข้อมูล เพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี

Shares:
QR Code :
QR Code