เปิดศูนย์รักล้อแห่งที่ 6 ณ หาดใหญ่

ที่มา :  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


เปิดศูนย์รักล้อแห่งที่ 6 ณ หาดใหญ่ thaihealth


วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เปิดศูนย์รักล้อแห่งที่ 6 พร้อมเขื่อมั่นสร้างอาชีพสร้างรายได้แก่นักศึกษา


ทันตแพทย์อนุศักดิ์  คงมาลัย  ประธานเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์รักล้อวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่แห่งที่ 6 ซึ่งสนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมกล่าว ชื่นชมในความร่วมมือ ร่วมแรง ประสานใจ ประสานงานของคณะอนุกรรมการโครงการพัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทยขึ้น นับเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่ายิ่งในการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดสุขภาวะในด้านต่างๆ ทั้งทางร่างกาย อารมณ์  สังคม  ผ่านการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งและกิจกรรมการรณรงค์ต่างๆ เป็นการสร้างความสุขในระดับจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ อีกทั้งถือได้ว่ากิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่ง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความผาสุกในการดำรงชีวิต เพราะการใช้จักรยาน นอกจากจะส่งเสริมสุขภาพของประชาชนแล้วยังช่วยลดการใช้พลังงาน ลดมลภาวะ และช่วยแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน ถือเป็นการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะช่วยทำให้บ้านเมืองเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น ที่สำคัญขอขอบคุณคณะอนุกรรมการดำเนินโครงการ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านเป็นอย่างสูงและขอให้จัดงาน ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการและเชื่อมั่นว่า การร่วมทำกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วมได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ และได้ร่วมบูรณาการงานร่วมกันจากทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม


ด้าน ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ กล่าวเพิ่มว่า ตามที่โครงการพัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ได้จัดตั้งศูนย์รักล้อวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ขึ้น  นอกจากเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนภายในจังหวัดสงขลาได้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ในการลดใช้พลังงาน ลดมลภาวะ ช่วยลดปัญหาโลกร้อน และหันมาใช้จักรยานในการใช้ชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นแล้ว เพื่อให้ครู อาจารย์ และนักศึกษาซ่อมบำรุงดูแลให้ความรู้เรื่องจักรยานกับทุกภาคส่วนในจังหวัดสงขลาโดยให้ความรู้เรื่องจักรยานอย่างถูกวิธี อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดสงขลาเกิดการรวมตัวกันทำกิจกรรมปั่นจักรยานอย่างต่อเนื่อง และเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านจักรยาน ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาทุกระดับ ปั่นจักรยานเพื่อส่งเสริมสุขภาพตลอดจนการรับบริจาคจักรยาน (ธนาคารโรงเรียน)ในอนาคตต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code