เปิดตัว 18 โครงการสื่อศิล​ปวัฒนธรรม ปลูกฝังจิตอาสาแก่เด็ก สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

สสส. เปิดตัว 18 โครงการต้นแบบสื่อศิลปวัฒนธรรม บูรณาการ 3 สื่อ ดนตรี ละคร สื่อพื้นบ้านเป็นหนึ่งเดียว สร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในชุมชน ปลูกฝังกระบวนการ “จิตอาสา” ให้เด็ก ชี้ใช้พลังเครือข่ายสืบสาน สืบทอด พัฒนาสู่ความยั่งยืน

เปิดตัว 18 โครงการสื่อศิล​ปวัฒนธรรม ปลูกฝังจิตอาสาแก่เด็ก สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 19 มีนาคมที่ผ่านมา แผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกเพื่อสื่อศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์ (สสส.) เปิดตัว 18 โครงการทั่วประเทศ ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกลุ่มงานสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนเชิงบูรณาการ ประจำปี 2554 ที่สภาคริสตจักรในประเทศไทย กรุงเทพฯ

นายมานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สสสโดยนายมานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. กล่าวว่า สื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนเชิงบูรณาการ ในปีนี้เน้นการใช้พื้นที่ชุมชนเพื่อสานต่อเครือข่ายที่มีพื้นฐานบริบทหรือปัญหาที่แตกต่างกัน ด้วยการดึงเอาความเข้มข้นเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนและเยาวชนในพื้นที่ มาออกแบบร่วมกันกับลักษณะของศิลปวัฒนธรรมในชุมชน ด้วยการบูรณาการร่วมกันระหว่างกลุ่มงานดนตรีสร้างสุข กลุ่มงานละครสำหรับเยาวชน และกลุ่มงานสื่อพื้นบ้านเพื่อสุขภาวะเยาวชน เป็นการดึงเอาปัญหาของชุมชน เยาวชน และสิ่งแวดล้อมเข้ามาก่อเกิดเป็นกระบวนการจิตอาสาที่มีเยาวชนเป็นผู้สานต่อ สืบทอด และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจะมีเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นในปีนี้

ด้านนายดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกเพื่อสื่อศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์ (สสส.) กล่าวว่า ในปีนี้มีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทั้งสิ้น 18 โครงการทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็นภาคเหนือตอนบนและล่างจำนวน 4 โครงการ อาทิ ดนตรี ศิลปะ สานสายใย วัฒนธรรมล้านนา, สื่อพื้นบ้านปกาเก่อญอเพื่อบูรณาการกับดนตรีและศิลปะการละคร, สร้างคุ้มผญ๋า สืบสานภูมิปัญญาเพาะต้นกล้าสื่อพื้นบ้านภาคเหนือ, ต่อยอดยกระดับเครือข่ายสื่อพื้นบ้านภาคเหนือตอนล่าง “ฮอมเฮา คืนสู่เหย้า พลิกฟื้นความกึด สื่อพื้นบ้านภาคเหนือตอนล่าง” ภาคอีสานจำนาน 4 โครงการ อาทิ ดนตรีชาติพันธุ์-วรรณศิลป์, เล็กๆ ที่แตกต่าง ร่วมสร้างสรรค์สื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนกับคนและหุ่น(เล็ก ๆ), เยาวชนเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม, เครือข่ายสืบสานสื่อพื้นบ้านอีสานเพื่อสุขภาวะเยาวชน

เปิดตัว 18 โครงการสื่อศิล​ปวัฒนธรรม ปลูกฝังจิตอาสาแก่เด็ก สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ภาคใต้ 2 โครงการ อาทิ โอ โอ้ ละครศิลปวัฒนธรรมปักษ์ใต้สร้างสุข, จาโปตาแงสื่อพื้นบ้าน สานใจรัก ปักษ์ใต้บ้านเรา และภาคกลางจำนวน 8 โครงการ อาทิ ดนตรีบูรณาการสืบสานเยาวชนไทยห่วงใยชุมชน, ดนตรีบูรณาการ ไทย-จีน, เสน่ห์ บางลำพู บูรณาการศิลปวัฒนธรรม, ร้อง เต้น วาด ศาสตร์ศิลป์ in siam, ละครชุมชนพญาไท-ราชเทวี 3ชุมชนในซ.เพชรบุรี 7: ชุมชนสุเหร่า ชุมชนแดงบุหงา ชุมชนหลังกรมทางหลวง, “งามดูพลี” สานสัมพันธ์ 3 ชุมชน ผ่านงานศิลปวัฒนธรรมเชิงบูรณาการ, บูรณาการสื่อพื้นบ้านภาคกลางเพื่อสร้างสุขภาวะเยาวชนที่ยั่งยืน และ “นางเลิ้ง” ถนนเด็กเดินบนเส้นทางศิลปวัฒนธรรมเชิงบูรณาการ

เปิดตัว 18 โครงการสื่อศิล​ปวัฒนธรรม ปลูกฝังจิตอาสาแก่เด็ก สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

“ซึ่งโครงการทั้งหมดนี้ได้เน้นการมีส่วนร่วมของเยาวชนและชุมชน โดยมีเยาวชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์ สามารถพัฒนาเยาวชนผ่านสื่อและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมในชุมชน ด้วยการดึงจุดเด่น หรืออัตลักษณ์ รากเหง้าของศิลปวัฒนธรรมชุมชนมาใช้ในกระบวนการพัฒนา ส่งเสริมการเป็นผู้ให้และผู้รับ มีกระบวนการ “จิตอาสา” ต่อผู้อื่น ชุมชน สังคม อีกทั้งยังมีศักยภาพในการต่อยอดและมีแนวโน้มของความยั่งยืน ที่สำคัญเป็นการสร้างอาสาสมัครร่วมสื่อสารสร้างพลังชุมชนกับสื่อท้องถิ่นและสื่อสารมวลชนที่มีอยู่ได้ สุดท้ายก็จะเกิดผลผลิตผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงในการพัฒนา มีภูมิคุ้มกัน มีจิตมีปัญหามีสุขภาพวะที่ดี มีพัฒนาการ” ผู้จัดการแผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกเพื่อสื่อศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์ (สสส.) กล่าว

ด้าน รศ.ดวงพร คำนูณวัฒน์ คณะที่ปรึกษากลุ่มงานสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนเชิงบูรณาการ (กลุ่มงานสื่อพื้นบ้านเพื่อสุขภาวะเยาวชน) กล่าวว่า ปีนี้สื่อพื้นบ้านมีความชัดเจนในระดับพื้นที่มากขึ้น มีลักษณะของการรวมกลุ่มกันของคนในพื้นที่มากขึ้น มีการนำข้อมูลมาแลกเปลี่ยน-เรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อทำงาน เมื่อเวลาผ่านไปคนก็จะเริ่มเห็นคุณค่าของการทำงานแบบนี้ ซึ่งนี่เป็นพัฒนาการที่ยังยืนต่อไป

เปิดตัว 18 โครงการสื่อศิล​ปวัฒนธรรม ปลูกฝังจิตอาสาแก่เด็ก สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

นางรัศมี เผ่าเหลืองทอง คณะที่ปรึกษากลุ่มงานสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนเชิงบูรณาการ (กลุ่มงานละครสำหรับเยาวชน) กล่าวว่า ถึงแม้ในปีนี้จะมีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนน้อยลงแต่เมื่อมองถึงลักษณะการดำเนินการแล้วบอกได้เลยว่าเข้มข้นขึ้นเพราะเป็นการรวมตัวกันถึง 3 สื่อ โดยในกลุ่มงานละครสำหรับเยาวชนมีโครงการเกิดขึ้นมา 2 ประเภท คือ 1. ประเภทที่ได้รับทุนปีที่แล้ว กับ 2. ประเภทที่ยังไม่ได้รับทุนเลย ซึ่งในแบบที่ 2 นี้เป็นการเริ่มต้นแนวคิดเรื่องของการบูรณาการโดยยังไม่ได้เน้นหนักไปทางด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ แต่จะเน้นให้เยาวชนเป็นผู้ทำโครงการเช่นเคย แต่เชื่อว่าด้วยความสามารถของเยาวชนผสมผสานกับศิลปวัฒนธรรม รากเหง้าของวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่มีความโดดเด่นอยู่ในตัวของมันเองจะสามารถสร้างปรากฏการณ์ที่น่าประทับใจต่อสังคมได้

นายไพจิตร ศุภวารี ปิดท้ายที่นายไพจิตร ศุภวารี คณะที่ปรึกษากลุ่มงานสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนเชิงบูรณาการ (กลุ่มงานดนตรีสร้างสุข) กล่าวว่า การทำงานในครั้งนี้นอกจากเยาวชนแล้ว ชุมชนเองก็เป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์สูงสุด ซึ่งทุกๆ กิจกรรมสามารถสร้างความเข้มแข็งการร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ อาทิ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ซึ่งนี่จะเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับการชุมชน สังคมให้ก้าวไปสู่ความยั่งยืนได้

ทั้งนี้ 18 โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกลุ่มงานสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนเชิงบูรณาการ ประจำปี 2554 จะเริ่มทยอยมาสร้างปรากฏการณ์และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมของตนให้สังคมได้ประจักษ์กันแน่นอนเร็วๆ นี้ กลุ่มติดตามความเคลื่อนไหวของทั้ง 18 โครงการได้ที่ www.artculture4health.com

ที่มา: แผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกเพื่อสื่อศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ