เปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการผู้สูงอายุในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

featured

ภาพบรรยากาศ เปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการผู้สูงอายุในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร หลักสูตรผู้จัดการการดูแล (Care Manager) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารการุณยสภา คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ถนนขาว เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ