เตือนอากาศเปลี่ยนบ่อยเสี่ยงป่วย 2 กลุ่มโรคหากปรับตัวไม่ทัน

 

นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า เนื่องจากฤดูหนาวปีนี้พบว่าอากาศมีความเปลี่ยนแปลง แบบอากาศเย็นสลับอากาศร้อน กรมควบคุมโรคจึงมีความห่วงใยในสุขภาพของประชาชนเพราะอากาศที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวหากร่างกายปรับตัวไม่ทันอาจทำให้เกิดโรคต่างๆ ขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังต้องระมัดระวังการเจ็บป่วยเป็นพิเศษและขอแนะนำประชาชนให้ระมัดระวัง 2 กลุ่มโรค ได้แก่

1. โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่โรคปอดบวม และโรคหัด เป็นต้น

2. โรคระบบทางเดินอาหารและน้ำ เช่นโรคอาหารเป็นพิษ และโรคอุจจาระร่วงในเด็กเล็ก เป็นต้น

สำหรับสถานการณ์โรคที่สำคัญของ 2กลุ่มโรคดังกล่าว จากข้อมูลสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในปี 2554 พบผู้ป่วย จำนวน 56,133 ราย เสียชีวิต 7 ราย ซึ่งมีอัตราป่วยลดลงจากเดิมที่จะพบผู้ป่วยประมาณ 100,000 ราย แต่ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง เพราะโรคนี้เกิดขึ้นมากในกลุ่มประชากรที่อาศัยในพื้นที่อากาศหนาวจัด

โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือมีอัตราป่วยสูงสุด คือ 140 รายต่อแสนประชากร ส่วนโรคระบบทางเดินอาหารและน้ำ พบว่าสถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษ ในปี 2554 พบผู้ป่วยจำนวน 94,326 ราย เสียชีวิต 4 รายพื้นที่ที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อัตราป่วย 206 รายต่อแสนประชากร รองลงมาคือภาคเหนือ อัตราป่วย 167 ต่อแสนประชากร

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Shares:
QR Code :
QR Code