เตรียมออก กม.เหล้า 4 ฉบับ

จี้ใส่คำเตือน-เพิ่มโทษ3ขั้น

 

 เตรียมออก กม.เหล้า 4 ฉบับ

          สธ.เตรียมดัน กม.สุราฉบับใหม่ จี้ให้ติดคำเตือนโทษการดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งโฆษณา ทีวี และสิ่งพิมพ์ อาทิ ดื่มแล้ว “เป็นมะเร็งตับ/เซ็กซ์เสื่อม/พิการได้” และเพิ่มโทษ 3 ขั้น 3 เท่าหากทำผิดซ้ำซาก ส่วนสถานศึกษาระยะ 500 เมตรต้องปลอดร้านเหล้า

 

          นายมานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2/2552 ว่า ในวันนี้ได้มีการพิจารณาร่างกฎหมายเพื่อควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 อีก 4 ฉบับ ได้แก่

 

          ฉบับที่ 1 คำสั่งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่องการมอบหมายให้ดำเนินการเปรียบเทียบตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ใน กทม. ได้แก่ ปลัด กทม., ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจนครบาล และ ผอ.การสำนักอนามัย ในจังหวัด ได้แก่ อัยการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และพนักงาน – เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ อธิบดีกรมควบคุมโรค รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สังกัดกรมควบคุมโรคระดับชำนาญการขึ้นไป

 

          ฉบับที่ 2 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บริเวณรอบสถานศึกษา ตามมาตรา 27(8) ในระยะห่างไม่เกิน 500 เมตร นับจากรั้วสถานศึกษา ยกเว้นโรงแรมที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ หรือสถานที่ที่ได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผัน

 

          ฉบับที่ 3 ให้แสดงข้อความคำเตือนประกอบภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิต พ.ศ….โดยต้องมีการแสดงข้อความคำเตือนแบบเสียง อย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ “ดื่มสุรา เป็นมะเร็งตับ” “ดื่มสุรา เซ็กซ์เสื่อม” “ดื่มสุรา พิการได้” และแบบอักษรอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ “สุรา  เป็นเหตุให้เกิดโรคมะเร็งตับ” “สุรา เป็นเหตุให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ” “สุรา เป็นเหตุให้ขาดสติและเสียชีวิตได้”

 

          กรณีสื่อโทรทัศน์ การฉายภาพ ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ การแสดงภาพโดยผ่านเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่ออื่นใดทำนองเดียวกัน ต้องแสดงคำเตือนทั้งภาพและเสียง โดยแบบเสียงต้องฟังชัดเจนทุกพยางค์ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 วินาที ส่วนข้อความอักษร ต้องเป็นอักษรลอยตัวอักษรไทย “อังสะนานิว แบบหนาหรือตัวอักษรอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันสีขาว ภายในกรอบคำเตือนพื้นสีดำเข้มและมีสีแตกต่างอย่างชัดเจนกับสีพื้นโฆษณา โดยแสดงข้อความคำเตือนไม่น้อยกว่า 2 วินาที

 

          กรณีสื่อสิ่งพิมพ์ ต้องแสดงข้อความคำเตือนด้วยตัวอักษรไทย “อังสะนานิว” แบบหนาหรือตัวอักษรอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันสีขาว ภายในกรอบพื้นสีดำเข้ม ที่มีสีแตกต่างอย่างชัดเจนกับสีพื้นโฆษณา ขนาดความสูงอักษรไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรอบข้อความคำเตือน และกรอบคำเตือนเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ความสูงไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของพื้นที่โฆษณา และมีความยาวตลอดตามแนวนอนชิดขอบบนพื้นที่โฆษณา ส่วนสื่ออื่นๆ นอกเหนือจาก 2 สื่อนี้ ให้แสดงข้อความคำเตือนแบบข้อความอักษรในรูปแบบเดียวกัน โดยตัวอักษรมีขนาดไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของพื้นที่ข้อความคำเตือน และพื้นที่ข้อความคำเตือนมีขนาดไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของพื้นที่โฆษณา

 

          ฉบับที่ 4 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบปรับ รวม 29 ฐานความผิด โดยนอกจากบทระวางโทษจำคุกแล้ว ยังได้กำหนดวงเงินค่าปรับชัดเจน แก้ปัญหาการกระทำผิดซ้ำซากของผู้ประกอบการที่มีพฤติการณ์จงใจฝ่าฝืนกฎหมาย  โดยวงเงินค่าปรับจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำผิดครั้งที่ 1 ค่าปรับขั้นต่ำ 600 บาท ถึง  50,000 บาท ผิดครั้งที่ 2 ปรับเพิ่มเป็น 2 เท่า และหากผิดครั้งที่ 3 ค่าปรับจะเพิ่มกว่า 3 เท่า เช่น กรณีขายหรือดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ห้ามขายหรือห้ามดื่ม ได้แก่ ในวัดหรือสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา สถานบริการสาธารณสุข สถานที่ราชการ หอพัก สถานศึกษา สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สวนสาธารณะ หรือสถานที่อื่นที่รัฐมนตรีประกาศโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ มีโทษจำคุกไม่เกิน  6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยผิดครั้งที่ 1 เสียค่าปรับ 3,000 บาท ครั้งที่ 2 ปรับ 6,000 บาท และครั้งที่ 3 ปรับ 10,000 บาท เป็นต้น

 

          หากขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่ายี่สิบปี ขายให้คนที่มึนเมาจนครองสติไม่ได้ หรือขายโดยใช้เครื่องขายอัตโนมัติ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ การเร่ขาย การส่งเสริมการขายด้วยวิธีต่างๆ เช่น การลด แลก แจก แถม ลดราคาหรือให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ ตอบแทนแก่ผู้ซื้อ มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

          สำหรับความผิดฐานโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่เกิน 5 หมื่นบาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง ส่วนการต่อสู้หรือขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากไม่อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ มีโทษปรับไม่เกิน 2 พันบาท

 

          ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายทั้ง 4 ฉบับ โดยกฎหมายลูกที่เป็นระเบียบและคำสั่งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะเสนอให้นายวิทยา แก้วภราดัย รมว.สธ.ลงนาม ส่วนประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะส่งให้คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พิจารณาและเร่งเสนอให้นายกรัฐมนตรีลงนาม เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาและบังคับใช้ต่อไป

 

          นอกจากนี้ นายมานิตยังได้กล่าวถึงกรณีที่ทางมูลนิธิเมาไม่ขับเปิดเผยข้อมูลว่า การดื่มนมเปรี้ยวสามารถลดจำนวนเปอร์เซ็นต์ของแอลกอฮอล์ลงได้ และกำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่น เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจจับโดยใช้เครื่องเป่าวัดปริมาณแอลกอฮอล์ ว่า เรื่องนี้ตนเพิ่งทราบ ซึ่งที่ผ่านมาทราบแต่เพียงว่าการเคี้ยวใบฝรั่งจะช่วยลดปริมาณแอลกอฮอล์ได้ ดังนั้นจะส่งเรื่องให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปตรวจสอบดูว่าสามารถลดได้อย่างไร และหากเป็นข้อเท็จจริงคงต้องหามาตรการใหม่ๆ ในการตรวจจับผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และฝ่าฝืนขับรถต่อไป

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 

 

update 19-08-52

อัพเดทเนื้อหาโดย : กันทิมา ลีจันทึก

 

 

 

อ่านเนื้อหาทั้งหมดในคอลัมน์คลิกที่นี่

 

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code