เด็กประถม-มัธยมไทยเป็นโรคอ้วนกว่า 5 ล้านคน

 

 

นักเรียนระดับประถมศึกษามีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 10 และนักเรียนระดับมัธยมศึกษามีส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ประมาณร้อยละ 6

พญ.ชนิกา ตู้จินดา ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส.กล่าวถึงเรื่องโรคอ้วนว่า ปัจจุบันโรคอ้วนได้ลามถึงในเด็กและวัยรุ่น พบว่าประชากรวัยเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษากว่า 5 ล้านคน มีปัญหาโรคอ้วน นักเรียนระดับประถมศึกษามีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 10 และนักเรียนระดับมัธยมศึกษามีส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ประมาณร้อยละ 6 แต่นักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตเมืองกลับมีน้ำหนักเกินเกณฑ์ถึงร้อยละ 15.4 และ ร้อยละ 13.6 สอดคล้องกับผลการวิจัยของกรมอนามัย พบว่านักเรียนในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยเป็นโรคอ้วนสูงถึงร้อยละ 25.9 – 31.5 รองลงมา เช่น โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน พบเด็กอ้วนร้อยละ 25.7 – 28.1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ ร้อยละ 23.3 – 27.4  และโรงเรียนสังกัดกรุงเทพฯ พบอัตราโรคอ้วนในเด็กร้อยละ 11.2 -14.6  และยังพบปัญหาโรคอ้วนในเด็กอนุบาล ประมาณร้อยละ 19 ซึ่งในอนาคตเด็กเหล่านี้จะเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังต่าง ๆ เช่นโรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคมะเร็ง และโรคเรื้อรังต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

 “เนื่องจากกระแสวัยรุ่นที่นิยมเทรนด์เกาหลี คือ “ตาคม กลมโต เด่นเด้ง ผอมบาง” ทำให้มีเด็กและวัยรุ่นจำนวนไม่น้อยนำผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สมุนไพร และยาลดน้ำหนักมาใช้เองอย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพราะได้รับคำบอกกล่าวจากเพื่อน หรือหลงเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริง ทำให้เกิดปัญหาและผลแทรกซ้อนต่าง ๆ ตามมา ดั้งนั้นผู้ปกครองและอาจารย์ต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องเพื่อให้เด็กเกิดความเข้าใจที่ผิด ๆ ซึ่งจะนำไปสู่ปัญหาต่าง ๆ ได้ในอนาคต” ศ.เกียรติคุณ พญ.ชนิกา กล่าว

 

 

ที่มา : สำนักข่าว สสส.

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code