เดินหน้าMOUอปท.-มท.สถานที่ปลอดเหล้า

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องประชุมโรงแรมประจักษ์ตรา อ.เมืองอุดรธานี นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับผู้แทนกระทรวงมหาดไทย  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล  และผู้แทน สสส. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อให้สถานที่ราชการและสถานที่สาธารณะที่อยู่ในกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐเป็นสถานที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค จะจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ จำนวน 10 ครั้ง ตามเขตรับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค 1-9 และส่วนกลางกรุงเทพฯ โดย 2 ครั้งที่ผ่านมาจัดขึ้นที่ จ.สุโขทัย และ จ.อุบลราชธานีส่วนในครั้งที่ 3 นี้จัดที่ จ.อุดรธานี ในความรับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค 4 ประกอบกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจาก จ.กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู เลย และอุดรธานี

จากปีที่ผ่านมาได้จัดพิธีการลงนามร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดไปแล้ว ในปีนี้จึงได้ดำเนินงานในระดับท้องถิ่นเพื่อสร้างความร่วมมือและสร้างแนวทางให้หน่วยงานราชการและข้าราชการเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นแนวทางแก่ผู้ประกอบการในสถานที่สาธารณะอื่นๆ ด้วย

ส่วนสาระสำคัญตามบันทึกความร่วมมือครั้งนี้ คือ 1. จัดให้สถานที่ราชการและสวนสาธารณะที่อยู่ในกำกับดูแลของทางราชการปลอดการขายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย 2. งดการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท ในสถานที่ราชการและสวนสาธารณะที่อยู่ในกำกับดูแลของทางราชการ  3. จัดให้มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉพาะในร้านค้าหรือสโมสรที่เปิดบริการ เป็นประจำหรือถาวร และได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง เท่านั้น ทั้งนี้ ห้ามมิให้มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เฉพาะในเวลาที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น

นับว่ากฎหมายนี้เป็นกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับแรกของประเทศไทยที่มีเจตนารมณ์ในการป้องกันควบคุมผลกระทบในทุกมิติที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นการเฉพาะ โดยมุ่งเน้นที่การคุ้มครองเยาวชนและประชาชน

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

Shares:
QR Code :
QR Code