‘เชียงใหม่’ นำร่องขับเคลื่อนการอ่านสู่ภูมิภาค

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์


ภาพประกอบจาก สสส.


'เชียงใหม่' นำร่องขับเคลื่อนการอ่านสู่ภูมิภาค thaihealth


'การอ่าน' นอกจากจะเป็นทักษะพื้นฐานของการเรียนรู้แล้วยังถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของทักษะชีวิต เพราะหากคนเราไม่สามารถอ่านตัวหนังสือได้อย่างคล่องแล้ว อาจส่งผลให้ขาดความรอบรู้ในด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต เช่น การอ่านฉลากยา การอ่านเอกสารสำคัญทางกฎหมาย เป็นต้น


ช่วงเวลาทองที่ควรค่าแก่การปลูกฝังการอ่าน นั่นคือ ช่วงปฐมวัย เพราะเป็นวัยแห่งการเริ่มต้นเรียนรู้สิ่งต่างๆ เป็นช่วงที่มีความสามารถในการพัฒนาสมองและทักษะทุกด้านกว่า 80% ของชีวิตมนุษย์ ด้วยเหตุนี้ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน โดยสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (สำนัก 5) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับศูนย์ประสานงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านในชุมชนท้องถิ่น และเครือข่ายร่วมสร้างวัฒนธรรมการอ่าน อาทิ แผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย เทศกาล ICCRF กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย สำนัก งานอุทยานการเรียนรู้ TK Park ภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมกว่า 40 องค์กร จัดงาน "มหกรรมการอ่านแห่งชาติ : มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยในภูมิภาค และเทศกาลลิขสิทธิ์และเนื้อหาสำหรับสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน หรือ International Children's Content Right Fair (ICCRF) และมหกรรม Big Bad Wolf" ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จ.เชียงใหม่


'เชียงใหม่' นำร่องขับเคลื่อนการอ่านสู่ภูมิภาค thaihealth


ภายในงานจัดโซนนวัตกรรมการอ่านเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ โซนการอ่านกับวิถีภูมิปัญญา โซนเปิดบ้านเด็กปฐมวัยอ่านยกกำลังสุขสนุกในท้องถิ่น รวมถึงนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน และเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับคุณครูและพ่อแม่ผู้ปกครอง ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเยี่ยมชมแต่ละโซนอย่างคึกคัก


ดร.จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์ คณะกรรมการบริหารแผนสำนัก 5 สสส. กล่าวถึงผลสำรวจวิกฤติพัฒนาการของเด็กปฐมวัย (0-6 ปี) ของกรมอนามัยว่า ในปี 2557 พบเด็กมีพัฒนาการด้านภาษาล่าช้าเฉลี่ยร้อยละ 38.2 และยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะส่งผลต่อทักษะด้านการสื่อสาร การพัฒนาอารมณ์ พัฒนาด้านสังคม พัฒนาการด้านสติปัญญา รวมถึงการพัฒนาสุขภาวะในด้านต่างๆ สสส. มีพันธกิจในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการอ่านเพื่อสร้างวิถีสุขภาวะ ทั้งในระดับครอบครัว โรงเรียนและสังคม ผ่านการส่งเสริมระบบอ่านให้เอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้สู่วิถีสุขภาวะ โดยสอดคล้องกับความต้องการและการพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน และครอบครัว รวมถึงกลุ่มเด็กพิเศษ เด็กด้อยโอกาส เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ ส่งเสริมความเข้มแข็งพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและกลไกส่งเสริมการอ่าน อีกทั้งสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติที่นำไปสู่การสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน โดยเมื่อต้นปี 2561 สสส.และภาคีเครือข่ายได้จัดมหกรรมการอ่านครั้งที่ 1 ขึ้นที่กรุงเทพฯ กระแสตอบรับดี ผู้ร่วมงานอย่างคับคั่ง และมีเสียงเรียกร้องอยากให้จัดงานระดับภูมิภาค การมาเชียงใหม่ครั้งนี้เป็นการจัดมหกรรมการอ่านแห่งชาติระดับภูมิภาคขึ้นครั้งแรก


'เชียงใหม่' นำร่องขับเคลื่อนการอ่านสู่ภูมิภาค thaihealth


ด้าน นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. กล่าวถึงการขับเคลื่อนงานว่า สสส.มีความพยายามผลักดันให้เกิดวาระการอ่านแห่งชาติ ที่ผ่านมาได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเอื้อให้เกิดจุดแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชน เช่น จัดตั้งศูนย์ประสานงานสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อชุมชนท้องถิ่นด้วยวัฒนธรรมการอ่าน "ศูนย์อ่านยกกำลังสุข (SMART Reading)" จัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายศูนย์ประสานงานส่งเสริมการอ่านชายแดนใต้ "พลังอ่านชายแดนใต้" จัดทำยุทธศาสตร์ "นครแห่งการอ่าน" นำร่องในหลายจังหวัด อาทิ ลำปาง อุบลราชธานี เชียงใหม่ สงขลา ดำเนินโครงการอ่านสร้างสุขยกกำลังสุขในสถานศึกษาและชุมชนกว่า 100 แห่ง หนุนโครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พัฒนารวบรวมและเผยแพร่ความรู้จัดอบรมปฏิบัติการและผลิตเป็นหนังสือวิชาการ หนังสือนิทานต้นแบบ ส่งเสริมโครงการธนาคารหนังสือ สร้างสรรค์หนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยที่เหมาะกับบริบทท้องถิ่น นิทาน 2 ภาษา (ไทย-มลายู รูปเขียนยาวี) นิทานเพื่อกลุ่มเด็กพิเศษ เป็นต้น


'เชียงใหม่' นำร่องขับเคลื่อนการอ่านสู่ภูมิภาค thaihealth


"หนังสือและการอ่านจะเป็นกระบวนการพัฒนาทุนมนุษย์ภายใน 6 ปีแรกของชีวิต ถ้าสามารถทำให้เด็กรักการอ่านได้จะเกิดเป็นนิสัยติดตัวไปตลอดชีวิต บางคนอาจเข้าใจผิดคิดว่าอ่านหนังสือให้เด็กเล็กๆ ฟังเด็กก็ไม่รู้เรื่อง แต่ความจริงแล้วเด็กซึมซับและเข้าใจได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา เนื่องด้วย จ.เชียงใหม่ มีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งในหลายโครงการ เช่น โครงการ Spark U ที่ได้เห็นบทบาทการขับเคลื่อนเชิงนโยบายในพื้นที่ปฏิบัติการ มีภาคีในเครือข่ายอย่างน้อย 20 องค์กร มีเครือข่ายที่เคยร่วมอบรมครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกว่าพันคน เราจึงมุ่งหวังขับเคลื่อนให้เกิดนิทานอ่านดอยสุเทพ เพื่อทำให้เกิดโครงการอ่านทั้งเมืองด้วยเรื่องเดียวกัน" ผู้จัดการแผนงานฯ เล่า


'เชียงใหม่' นำร่องขับเคลื่อนการอ่านสู่ภูมิภาค thaihealth


ส่วนเทศกาล ICCRF มีความน่าสนใจ เพราะเกิดขึ้นเพียงไม่กี่แห่งในโลก เช่น งาน Bologna Children's Book Fair ที่โบโลญญา ประเทศอิตาลี นางสาวตรัสวิน จิตติเดชารักษ์ ประธานคณะกรรมการจัดงาน ICCRF กล่าวว่า เทศกาล ICCRF เป็นโครงการสนับสนุนกระตุ้นการซื้อขายลิขสิทธิ์หนังสือและเนื้อหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในภูมิภาคอาเซียน เป็นเทศกาลแรกและหนึ่งเดียวในภูมิภาคอาเซียนที่นำงานศิลป์มารวมกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน เจ้าของลิขสิทธิ์และนักเขียนในระดับโลก ทั้งยังเปิดเวทีให้คนไทยได้แสดงศักยภาพด้านนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องสำหรับเด็กและเยาวชนสู่ตลาดอาเซียนและนานาชาติ


'เชียงใหม่' นำร่องขับเคลื่อนการอ่านสู่ภูมิภาค thaihealth


"การส่งเสริมการอ่านตั้งแต่ปฐมวัยเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ทุกคนที่ต้องทำ เพราะเด็กมีหน้าที่เติบโตเป็นอนาคตของชาติ การผนึกความร่วมมือแบบนี้จะช่วยกระเพื่อมการขับเคลื่อนงานออกไปในวงกว้างมากขึ้น และสะท้อนว่าเชียงใหม่ไม่ใช่เมืองการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเมืองแห่งการศึกษา มีชุมชนรักการอ่าน มีเรื่องราวหลากหลายวัฒนธรรม ครั้งนี้เราได้รับความร่วมมือจาก Big Bad Wolf Book Sale งานมหกรรมหนังสือนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีหนังสือภาษาอังกฤษคุณภาพมากกว่า 1 ล้านเล่มมาร่วมด้วย และยังจัดประกวดวาดภาพประกอบหนังสือเด็ก ASEAN Illustration Award โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศภาพประกอบหนังสือเด็กอาเซียนจะได้รับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล 5,000 พันดอลลาร์สหรัฐ" นางสาวตรัสวินเผย


'เชียงใหม่' นำร่องขับเคลื่อนการอ่านสู่ภูมิภาค thaihealth


สำหรับรางวัล ASEAN Illustration Award จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักวาดภาพประกอบหนังสือเด็กในภูมิภาคอาเซียนได้มีเวทีแสดงผลงาน แบ่งรางวัลเป็น 4 ประเภท คือ รางวัลชนะเลิศภาพประกอบหนังสือเด็กอาเซียน 1 รางวัล รางวัลภาพประกอบหนังสือเด็กอาเซียนยอดเยี่ยม (บันเทิงคดี) 1 รางวัล รางวัลภาพประกอบหนังสือเด็กอาเซียนยอดเยี่ยม (สารคดี) 1 รางวัล และรางวัลนักวาดภาพประกอบมือสมัครเล่น 5 รางวัล


'เชียงใหม่' นำร่องขับเคลื่อนการอ่านสู่ภูมิภาค thaihealth


นายเมธีพงษ์ ก๋าเปา อายุ 33 ปี ผู้ได้รับรางวัลภาพประกอบหนังสือเด็กอาเซียนยอดเยี่ยมประเภทสารคดี รับเงินรางวัล 2,500 ดอลลาร์สหรัฐ เมธีพงษ์ หนึ่งในคนไทยที่ได้รับรางวัล บอกเล่าความรู้สึกว่า ดีใจมาก เป็นการส่งผลงานประกวดครั้งแรกในชีวิต รางวัลนี้เปิดรับแนวผลงานที่หลากหลายจากศิลปินทั่วอาเซียน ไม่มีการจำกัดสไตล์การถ่ายทอดผลงาน ตนสนใจเรื่องวิทยาศาสตร์ อยากนำเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์มารวมกับศิลปะและจินตนาการสร้างสรรค์เป็นผลงาน "Microscope" สื่อสารสิ่งที่เรามองไม่เห็น มิได้หมายความว่าไม่มี โดยจำลองการมองเห็นผ่านกล้องจุลทรรศน์ภาพประกอบจะเป็นส่วนดึงดูดแรกๆ กระตุ้นให้คนสนใจเรื่องราวในหนังสือสู่การต่อยอดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม


'เชียงใหม่' นำร่องขับเคลื่อนการอ่านสู่ภูมิภาค thaihealth


หากการอ่านเป็นประตูบานแรกที่พาเด็กออกจากบ้านหลังเล็กให้ออกไปสู่โลกกว้าง นอกจากจะเสริมสร้างจินตนาการแล้ว ยังเป็นการปลูกฝังความรอบรู้ ความรู้เท่าทัน ยังช่วยขัดเกลาให้เติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพและเปิดกว้างทางความคิดเห็น ผู้ใหญ่ไม่ควรรอช้าที่จะบ่มเพาะนิสัยในการอ่านให้เด็ก

Shares:
QR Code :
QR Code