เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สังกัดสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สังกัดสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ

เงินเดือน : 15,000 – 25,000 บาท (ทั้งนี้เงินเดือนจะเป็นไปตามประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก)

บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

 1. จัดการอบรมหลักสูตรต่างๆ ตามแผนงาน ทั้งทาง Online และ Offline ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยมีคุณภาพ ทั้งก่อนการอบรมระหว่างการอบรม และหลังการอบรม
 2. ประสานวิทยากร ผู้เข้าอบรม และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
 3. จัดเก็บฐานข้อมูลผู้เข้าอบรมให้มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน รวมทั้งประสานกับทีมการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ในการบริหารข้อมูลสมาชิกของสถาบัน
 4. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต่างประเทศในการจัดการงานคณะศึกษาดูงานจากต่างประเทศ
 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ผู้อำนวยการสถาบัน หรือคณะกรรมการบริหารสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะ

 1. ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ไม่จำกัดสาขาวิชา
 2. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี ที่เกี่ยวข้องกับด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือด้านการจัดฝึกอบรม หรือด้านการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ
 3. อายุไม่เกิน 35 ปี นับตั้งแต่วันเปิดรับสมัคร
 4. มีทักษะการสื่อสาร การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 5. สามารถจัดอบรม Online ผ่าน Platform ต่างๆ ได้
 6. สามารถประมวลผลและสรุปผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้
 7. ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)

กำหนดการรับสมัคร

การดำเนินการ ระยะเวลา หมายเหตุ
ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัคร 1 – 30 เม.ย. 67 www.thaihealth.or.th/  https://recruit.thaihealth.or.th , Jobtopgun
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น 9 พ.ค. 67 www.thaihealth.or.th/
สอบข้อเขียน 11 พ.ค. 67 สอบข้อเขียนแบบ Take home

ส่งทาง e-mail ที่ใช้สมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 15 พ.ค. 67 www.thaihealth.or.th/
สอบสัมภาษณ์ 23 พ.ค. 67 สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ

ชั้น 34 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 27 พ.ค. 67 www.thaihealth.or.th/

หมายเหตุ กำหนดการรับสมัครงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

**ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

**ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ**

                       ผู้สนใจสมัครงานกรุณากรอกข้อมูลใบสมัครงาน online ที่ https://recruit.thaihealth.or.th  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ www.thaihealth.or.th/  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง e-mail: [email protected]

 

หมดเขตรับสมัครวันที่  30 เมษายน 2567

สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่สมัครเข้าระบบสมัครงาน สสส. เท่านั้น

Shares:
QR Code :
QR Code