เก่งจริง อย่าซุ่ม! งานนี้…เพื่อนิสิต นักศึกษา(เท่านั้น)

คิดว่าเจ๋ง รีบส่งไอเดียชิงรางวัลด่วน!!

 

 เก่งจริง อย่าซุ่ม! งานนี้…เพื่อนิสิต นักศึกษา(เท่านั้น)

          คงจะเป็นเพราะ คนทั่วๆ ไปรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้ว แต่นิสิต นักศึกษา ยังไม่ค่อยมีใครรู้ (ดี) มากนัก? หรือ…

 

          คงจะเป็นเพราะหัวคิดอันบรรเจิดขององค์กรที่ต้องการขยายความจริงให้เป็นที่รู้จักกว้างขวาง มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มของ นิสิต นักศึกษา ที่จะต้องออกสู่โลกกว้างในอนาคต? สิ่งที่ผู้เขียนพูดถึง คือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. นั่นเอง

 

          เรื่องของเรื่องคือว่า เขากำลังทำโครงการการจัดประกวดคำขวัญและแผนประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยกำหนดให้ ผู้ที่จะส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องเป็นนิสิต และนักศึกษาเท่านั้น

 

          เขามีเป้าหมาย มุ่งประเด็นสู่ กลุ่มนิสิตนักศึกษาโดยตรงเพราะว่า เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ตามที่องค์กรพึงประสงค์ และเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร สสส. ในด้านการรับรู้ของกลุ่มนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่มีต่อองค์กร สสส.

 

          หากงานนี้สำเร็จลง สิ่งที่ สสส. จะไดรับจากโครงการ การประกวด งานประชาสัมพันธ์ จากกลุ่ม นิสิต นักศึกษา คือ นอกจากการได้คำขวัญและแผนงานแล้ว ยังทำให้ เกิดความสนใจและความเข้าใจเกี่ยวกับตัวองค์การ สสส. ในกลุ่มเยาวชนขยายตัวมากขึ้น

 

          โดยเฉพาะในกลุ่มนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ได้รับทราบข่าวสารกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดประกวด และกลุ่มผู้สนใจจะส่งงานเข้าประกวดเนื่องจากการคิดสร้างสรรค์ส่งผลงานเข้าประกวดจำเป็นต้องมีการค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับ สสส. เป็นอย่างดี อีกทั้งกลุ่มนักศึกษาเหล่านี้เมื่อสำเร็จการศึกษาและทำงานด้านนิเทศศาสตร์จะเป็นเครือข่ายงานด้านสุขภาพที่มีความเข้าใจตัวองค์การ สสส. เป็นอย่างดี

 

          ดังนั้น นิสิต นักศึกษาของสถาบันใดๆ ก็ตาม ที่คิดว่าตัวเองมีฝีมือ มีความคิดสร้างสรรค์ อย่าซุ่ม! รีบ ส่งผลงานเข้ามาประกวดได้ทันที ชิงรางวัลเป็นแสนบาท ทีเดียวนะ

 

          สำหรับรายละเอียดของ การส่งงานเข้าประกวด จะมีดังนี้

 

          ผู้ส่งผลงานจะต้อง สร้าง แนวคิดสร้างสรรค์ ที่สามารถบ่งบอกให้มวลชนได้รับรู้ถึง ภาพลักษณ์ ของ สสส. สู่บุคคลภายนอกได้อย่างชัดเจน โดยจะครอบคลุมทั้งในส่วนของคำขวัญที่สะท้อนภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ทั้ง 3 ด้าน คือ

 

          1. องค์กรนวัตกรรม (ด้านวิธีการทำงานและแนวคิดด้านสุขภาพ)

 

          2. องค์กรทุนที่มีความโปร่งใส

 

          3. องค์กรผู้ทำงานร่วมกับภาคีอย่างกัลยาณมิตร ซึ่ง สสส. จะสามารถนำไปใช้ได้จริงในการสื่อสารภาพลักษณ์ สสส. ตามคำขวัญดังกล่าวในโอกาสต่างๆ

 

          คุณสมบัติผู้เข้าประกวดเป็นนิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประเภททีมๆ ละ 5 คน สังกัดสถาบันการศึกษาเดียวกัน และผลงานต้องไม่ลอกเลียนแบบ ไม่เคยได้รับรางวัล ไม่เคยเผยแพร่ หรือปรากฏในสื่ออื่นใดมาก่อน

 

          ผู้เข้าประกวดต้องส่งคำขวัญพร้อมแผนงานประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ของ สสส. ทีมละ1 แผนงาน โดยสามารถเสนอคำขวัญที่ใช้ในแผนงานได้ทีมละไม่เกิน 3 คำขวัญ (ทั้งนี้จะส่งเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งมิได้) และคำขวัญแต่ละคำขวัญต้องมีจำนวนคำไม่เกิน 20 คำ โดยจัดพิมพ์ ลงในกระดาษ A4 พร้อมระบุ ชื่อ – สกุล สถาบันการศึกษา ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ พร้อมแนบแผ่น CD โดยในตัวเล่มจะต้องระบุถึงสิ่งสำคัญดังต่อไปนี้

 

          1) ผลการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ที่สำคัญต่อการทำงานด้านภาพลักษณ์องค์กร สสส.

 

          2) วัตถุประสงค์ในการวางแผนประชาสัมพันธ์

 

          3) กลุ่มเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์

 

          4) คำขวัญและสัญลักษณ์ต่างๆ ที่จะใช้ในการประชาสัมพันธ์

 

          5) กลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรสสส.

 

          6) กลวิธีในการประชาสัมพันธ์ (สื่อ และกิจกรรม ที่จะเลือกใช้) ในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

 

          7) ตารางการใช้สื่อ และการจัดกิจกรรม (Media Plan ระหว่าง 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2553)

 

          8) ตัวอย่างสื่อประชาสัมพันธ์ที่สะท้อนภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ตามคำขวัญของ สสส. ซึ่งทีมงานผู้ส่งเข้าประกวดเสนอ (กรณีเป็นสื่อสปอตโทรทัศน์ให้เสนอเป็นสตอรีบอร์ด กรณีเป็นสื่อวิทยุให้เสนอเป็นสคริปแบบสมบูรณ์ สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อเฉพาะกิจอื่นๆ ให้เสนอเป็นภาพงาน อาร์ตเวิร์ค ที่สมบูรณ์)

 

          9) งบประมาณดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ตามแผนประชาสัมพันธ์ที่เสนอ (กำหนดวงเงิน 5 – 8 ล้านบาท)

 

          10) วิธีการประเมินผลแผนประชาสัมพันธ์

 

 

 

                    รู้กันจะจะ อย่างนี้แล้ว ก็คงต้องย้ำกันอีกครั้งว่า “เก่งจริงอย่าซุ่ม” งานนี้ เงินรางวัลที่นำมาให้เป็นค่าความคิด ไม่น้อยจริงๆ

 

 

          หากอยากจะรู้รายละเอียดที่มากกว่านี้ ติดต่อไปได้ที่ โทร. 0-2298-0500 ต่อ 1221 และ 3006 และทางเว็บไซต์ www.thaihealth.or.th

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

 

Update 05-08-52

อัพเดทเนื้อหาโดย : กันทิมา ลีจันทึก

 

 

 

อ่านเนื้อหาทั้งหมดในคอลัมน์คลิกที่นี่

 

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code