อาสาร่วมสร้าง เป็นหุ้นส่วนรัฐ เพื่อการพัฒนายั่งยืน

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


อาสาร่วมสร้าง เป็นหุ้นส่วนรัฐ เพื่อการพัฒนายั่งยืน thaihealth


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงาน “อาสาร่วมสร้าง เป็นหุ้นส่วนรัฐ เพื่อการพัฒนายั่งยืน” พร้อมมอบรางวัลอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ประจำปี พ.ศ. 2560


พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม) เปิดเผยหลังเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “อาสาร่วมสร้าง เป็นหุ้นส่วนรัฐ เพื่อการพัฒนายั่งยืน” ว่ารัฐบาลได้ขับเคลื่อนงานประชารัฐเพื่อสังคม และให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคประชาสังคม ผ่านกลไกคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม (คสป.) ซึ่งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้กำหนดจัดประชุมสมัชชาภาคประชาสังคม ประจำปี 2560  เพื่อระดมความคิดเห็นจากองค์กรภาคประชาสังคม เครือข่าย นักวิชาการ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่ ร่วมกันจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับบทบาทของภาคประชาสังคมใน 3 ประเด็น ได้แก่ การยกระดับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การพัฒนาความมั่นคงด้าน ที่อยู่อาศัยและการอนุรักษ์ทรัพยากร และการลดความเหลื่อมล้ำของกลุ่มผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก พร้อมมอบรางวัลอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ประจำปี พ.ศ. 2560 จำนวน 102 รางวัล จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ ประกอบด้วย รางวัลดีเด่นพิเศษ 13 รางวัล  รางวัลดีเด่นพิเศษชมเชย 12 รางวัล และดีเด่น 77 รางวัล ให้แก่ อพม. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ซึ่งมีผลงานเชิงประจักษ์ในการให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาสังคม การดำเนินงาน จัดสวัสดิการสังคม การส่งเสริมและการมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาสังคมในระดับพื้นที่ เป็นผู้มีจรรยาบรรณเป็นแบบอย่างที่ดี


อย่างไรก็ตาม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการส่งเสริมงานจิตอาสา   เพื่อการพัฒนาแผ่นดินและขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคม เพื่อบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ด้วยนโยบาย  “พลังประชารัฐ พลังประชาชน” รวมทั้ง การส่งเสริมพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมให้เป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ