อย่าพลาด! 17 มี.ค. ร่วมเวทีนโยบายสาธารณะ “ชีวิตคนไทยในสองทศวรรษของการพัฒนา”

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของครัวเรือนในช่วงสองทศวรรษ ทำให้โครงสร้างปิรามิดประชากรเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ครัวเรือนไทยมีการเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมาจากประมาณ 11.9 ล้านครัวเรือนในปี 2529 เป็นประมาณ 19.8 ล้านครัวเรือนในปี 2552 หรือเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยกว่าร้อยละ 2 ต่อปี

ด้านการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างจากเดิมครัวเรือนไทยเกือบร้อยละ 64 เป็นประเภทครัวเรือน 2 รุ่น แต่ครัวเรือนประเภทนี้มีสัดส่วนลดลงอย่างต่อเนื่องเหลือเพียงร้อยละ 41 ในปี 2552 นอกจากนี้ยังพบอีกว่า ครัวเรือนไทยมีขนาดเล็กลงจากเดิมเฉลี่ย 4.3 คนในปี 2529 เป็น 3.3 คนในปีเดียวกัน

ขณะที่ครัวเรือนประเภทเด็กอยู่กับคนแก่ มีการเปลี่ยนแปลงสูงที่สุด คือเพิ่มขึ้นกว่า 5 เท่าตัวในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งการอพยพย้ายถิ่นของคนหนุ่มสาวจากชนบทสู่เมือง ทำให้อายุเฉลี่ยของหัวหน้าครัวเรือนชนบทและครัวเรือนเกษตรสูงขึ้น เพราะครัวเรือนชนบทมีแต่คนชราและเด็กรุ่นหลาน เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของครัวเรือน ตลอดจนความเป็นอยู่ของสมาชิกในครัวเรือน เหล่านี้คือความเปลี่ยนแปลง ที่นโยบายสาธารณะควรต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดรับต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้หรือไม่

ด้วยเหตุนี้แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงได้จัดเวทีนโยบายสาธารณะ เรื่อง “สังคมไทยในช่วงสองทศวรรษแห่งการพัฒนา: นัยยะต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายสาธารณะ” ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2554 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 ชั้น 2 โรงแรมรามา การ์เด้นท์ ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นเวทีสำหรับการเรียนรู้ และร่วมแลกเปลี่ยนระหว่างภาคีสถาบันอุดมศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นนโยบายที่สำคัญต่อไป

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

Shares:
QR Code :
QR Code