อบรมประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข

ที่มา : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP)


ภาพประกอบจากโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP)


อบรมประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข thaihealth


HITAP เปิดอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 14


โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) เปิดการอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 6 – 10 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข (Health Economic Evaluation ) เป็นเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุข ให้เกิดการเลือกใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เหมาะสม โดยในประเทศไทย มีการใช้เครื่องมือชนิดนี้ประกอบการตัดสินใจบรรจุยาเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ รวมถึงการพิจารณาและปรับปรุงชุดสิทธิประโยชน์ และระบบบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า การอบรมนี้เหมาะสำหรับทั้งนักศึกษา ผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุข โดยแบ่งเป็น หลักสูตรเบื้องต้น (วันที่ 6-7 สิงหาคม 2561) เหมาะกับผู้ที่ไม่มีความรู้พื้นฐานด้านการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้ได้เรียนรู้ความสำคัญ วิธีการและขั้นตอนของการประเมินอย่างเป็นระบบ ตลอดจนบทบาทของการประเมินในการตัดสินใจเชิงนโยบาย และหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ (วันที่ 8-10 สิงหาคม 2561) เหมาะกับผู้ที่มีความรู้พื้นฐานด้านการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข หรือต้องการนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำงานจริง เน้นการทำแบบฝึกหัดเรื่องการใช้โปรแกรมหรือแบบจำลองต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูล 


รับสมัครและชำระเงินตั้งแต่วันนี้ถึง 1 กรกฏาคม 2561


รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://training.hitap.net อีเมล [email protected] โทรศัพท์ 02-590-4549, 02-590-8161, 096-719-9033

Shares:
QR Code :
QR Code