อบต.ขุนทะเล ตั้งศูนย์สุขภาวะช่วยเหลือผู้พิการ

 

อบต.ขุนทะเล ตั้งศูนย์สุขภาวะช่วยเหลือผู้พิการ

อบต.ขุนทะเล จ.นครศรีธรรมราช ผุดศูนย์สุขภาวะช่วยเหลือผู้พิการ ภายใต้แนวคิด “ชุมชนไม่ทอดทิ้งกัน ยิ้มสู้ เพื่ออยู่อย่างเท่าเทียม” ต่อยอดโครงการสร้างสุขภาวะตำบล เน้นดูแลคนที่พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

นายโสภณ พรหมแก้ว นายก อบต.ขุนทะเล นายโสภณ พรหมแก้ว นายก อบต.ขุนทะเล จ.นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า โครงการสร้างสุขภาวะของตำบลขุนทะเล ซึ่งรับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีจุดเด่นที่ระบบการจัดสวัสดิการให้กับชุมชน ด้วยการสร้างให้สมาชิกทุกคนตระหนักว่า อนาคตและความยั่งยืนจะเกิดขึ้นในชุมชนได้นั้น จะต้องเกิดขึ้นจากความคิดและความต้องการคนในชุมชน ภายใต้แนวคิดชุมชนไม่ทอดทิ้งกัน แนวคิดดังกล่าวได้ขยายผลเป็นโครงการต่างๆ มากมาย รวมถึงการจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์และช่วยเหลือคนพิการเพื่อให้มีชีวิตได้อย่างปกติ

อบต.ขุนทะเล ตั้งศูนย์สุขภาวะช่วยเหลือผู้พิการ

“แนวคิดหลักที่จะพัฒนาตำบลขุนทะเลให้เป็นตำบลสุขภาวะนั้น เราเน้นในเรื่องการบริหารจัดการคน โดยเฉพาะคนชายขอบหรือคนที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข เช่น คนที่พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ดังนั้น เราจึงเน้นไปที่การดูแลผู้ด้อยโอกาส เพราะกลุ่มนี้ก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งในสังคม แต่สังคมกลับไม่ได้ให้ความสำคัญและดูแลคนกลุ่มนี้ เราจึงให้ความสำคัญว่าทำอย่างไรให้คนพิการออกสู่สาธารณะเมื่อทุกคนในชุมชนมีสุขภาพดี มีสุขภาวะที่ดีทั้งกาย ใจ สังคมก็จะเข้มแข็งไปด้วย แต่ความยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ สิ่งที่สำคัญคือคนในชุมชนจะต้องเห็นความสำคัญและมีจิตอาสาที่จะพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง” นายโสภณ กล่าว

         

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด 

Shares:
QR Code :
QR Code