‘ห้ามขาย-ห้ามดื่ม’ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในพื้นที่ลอยกระทง

          กระทรวงสาธารณสุข สนองนโยบายรัฐบาล สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง “มีความสุข สะดวก และปลอดภัย”

          /data/content/26372/cms/e_beglmsvz1457.jpg

          กำชับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ บูรณาการหน่วยงานภาครัฐ ภาคีเครือข่ายเข้มงวดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  4 เรื่อง คือห้ามขายอายุต่ำกว่า 20 ปี  ขายตามเวลากำหนด  ห้ามขายในพื้นที่ห้ามขาย ได้แก่ วัด โรงเรียน สวนสาธารณะ  และ ห้ามโฆษณา ลดแลกแจกแถม  พบฝ่าฝืนจับ-ปรับทันที

          นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน ช่วงเทศกาลลอยกระทง ซึ่งตรงกับวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ภายใต้แนวคิด “มีความสุข สะดวก และปลอดภัย”  พื้นที่จัดงานในวันลอยกระทง  ส่วนใหญ่เป็น ริมแม่น้ำ ลำคลอง แนวชายฝั่ง หรือแหล่งชุมชนเมือง ในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ซึ่งเป็นสวนสาธารณะ  อยู่ในความดูแลของส่วนราชการ  และเป็นพื้นที่ห้ามจำหน่าย ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ที่ผ่านมาในแต่ละปีพบว่ายังมีการขาย การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บริเวณสถานที่ห้าม     ในปีนี้ได้กำชับให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ   ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กวดขันกำชับการจำหน่าย การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเข้มงวด  และหากพบฝ่าฝืนให้ดำเนินการตามกฎหมายทันที    เพื่อร่วมกันส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

         นายแพทย์โสภณ  เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า  กรมควบคุมโรคจะบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 อย่างจริงจัง โดยให้สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกจังหวัดทั่วประเทศ  ประสานการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ  ออกตรวจสอบพื้นที่ห้ามขายและห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในพื้นที่จัดงาน ตั้งแต่วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2556

         โดยให้ผู้ประกอบการค้าขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด 4 เรื่อง คือ 1.ห้ามขายให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี 2.ขายตามเวลาที่กฎหมายกำหนด 3.ห้ามขายในพื้นที่ห้ามขาย ได้แก่ วัด โรงเรียน สวนสาธารณะ  ส่วนใหญ่เป็นสถานจัดงานอยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ริมแม่น้ำ ริมคลอง แนวชายหาด เป็นต้น และ4.ห้ามโฆษณา ลด แลก แจก แถม หรือสื่อสารการตลาดทุกชนิด  หากพบกระทำผิด จะดำเนินการตามกฎหมายทันทีโดยไม่ละเว้น มีโทษสูงสุดคือ จำคุก 1 ปี หรือปรับ 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยจะตรวจเตือน เพื่อประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังและสร้างความเข้าใจผู้ประกอบการล่วงหน้า ในปีนี้จะเน้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กรุงเทพ และปริมณฑล

         ทางด้านนายแพทย์สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ 3 วัน ทางสำนักงานฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายตรวจร้านเหล้ารอบสถานศึกษาตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี โดยตรวจบริเวณรอบมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยรังสิต ดำเนินคดี 16ราย เกือบทั้งหมดเป็นการโฆษณาสื่อสารการตลาด มีโทษสูงสุดจำคุก 1ปี ปรับ 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กับการขายด้วยวิธีการต้องห้าม เช่น การลดราคา แลก แจก แถม เป็นต้น มีโทษสูงสุดจำคุก 6 เดือน ปรับ 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และการขายให้กับเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี อันมีโทษสูงสุดจำคุก 1ปี ปรับ 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

         สำหรับในช่วงเทศกาลลอยกระทงปีที่ผ่านมา  ผลการดำเนินการตรวจเตือน คดีเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551  ที่จังหวัดเชียงใหม่ ตาก สุโขทัย สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา  ตรวจทั้งหมด 484 ราย ดำเนินคดีทั้งสิ้น 65 ราย ส่วนใหญ่กระทำผิด ดื่มในที่ห้ามดื่ม   จำหน่ายให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี 

 

 

       ที่มา: สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

       ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

 

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code